Preguntas examen feclal 1 corregidas (2010)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura FECLAL I
Año del apunte 2010
Páginas 7
Fecha de subida 22/11/2014
Descargas 15
Subido por

Descripción

preguntas del examen de 2010 de felclal I corregidas

Vista previa del texto

Preguntes feclal 1.- en una paràlisi radial por fractura del húmero con implante metálico y en estado débil de lesión se utilizan: a) corrientes exponenciales 500 mseg colocando el cátodo en la parte proximal y el ánodo en la parte distal del antebrazo b) corrientes farádicas colocando el ánodo e la parte proximal y el cátodo en la parte distal del húmero c) corrientes exponenciales 100 mseg colocando el cátodo en la parte proximal y el ánodo en la parte distal del antebrazo d) corrientes exponenciales 200 mseg colocando el cátodo en la parte proximal y el ánodo en la parte distal del antebrazo 2.- Observa les corbes delsgràfics 1 i 2, defineix quina de les següentsafirmacions es certa: a) es una corbad’impulsosrectangulars, el punt 1 correspon a la reobase, el punt 2 correspon a la cronàxia, i per la seva forma correspon a un músculsa b) es una corbad’impulsostriangulars, el punt 1 correspon al nivel d’acomodaciod’unmuscul, el punt 2 correspon al temps útil muscular i per la seva forma correspon a un musculdenervat c) es una corbad’impulsosrectangulars, el punt 1 correspon a la cronaxia, el punt 2 al temps útil nervios i per la seva forma correspon a un musculsa d) es una corbad’impulsostriangulars, el puntcorrespon a la duracio d fase optima i per la seva forma correspon a un musculsa 3.- Ambelscorrents de Träbert, aconseguim: a) estimulació de la circulaciosanguinia, VD, i relaxacio muscular, colocant el ànode sobre la zona a tractar b) augmentar el dintell de sensibilitat del pacient, sempre que coloqueml’anode en el punt de dolor c) disminuir la resistencia de la pell, sempre que coloqueml’anode en el punt del dolor d) antialgia, sempre que coloquem el catode en el punt del dolor 4.- segons el quocientd’acomodaciódelsgrafics3 i 4 es tractad’unmuscul a) sa b) hiperexcitable c) denervatparcialment d) denervacio total 5.- en el TENS medul·lar, que respon a la teoría del Gate Control, busquem estimular a) les fibresnervioses primes i treballem a una duracio de fase de 300 microsegons, a una fqbaixa i una amplitud alta b) les fibresnerviosesgruixudes i treballem a una duracio de fase de 300 microsegons a una fqbaixa i una amplitud alta c) les fibresnerviosesgruixudes i treballem a una duracio de fase de 200 microsegons a una fq alta i una amplitud baixa d) les fibresnervioses motores i treballem a una duracio de fase de 200 microsegons, a una fq de 1-5Hz i una amplitud elevada 6.- elscorrentsexponencialstenen la particularitat de: a) de necesitar una intensitatmenys elevada per estimular la fibra nerviosa que la muscular b) de no estimular elsmusculssans c) de necesitar d’unaintensitat mes elevada per estimular la fibra nerviosa que la muscular d) totes son correctes 7.- segons el quocientd’acomodacio del gràfic1 i 2 es tractad’unmuscul: a) sa (xk el Q d’acomodacio dona 5,7 i un musculsaesta entre 3 i 6) b) hiperexcitable c) denervatparcialment d) denervacio total 8.- les contraindicacions mes importantspelscorrentsexponencials son a) denervació parcial, osteosíntesis, abolicio de la sensibilitat, marcapassos b) osteosíntesis, abolicio de la sensibilitat, marcapasos, procesos cancerígens, embaras, tromboflebitis c) atrofia muscular severa, denervacio total, endoprotesis, DIU, embaras d) cap de les anteriors) 9.- en la aplicación de una corriente farádica con una duración de pausa de 19 mseg y una frecuencia de 50 Hz, la duración de la fase de impulso con que realizaremos el tratamiento será de a) 1 mseg (xks’had’utilitzar la formula Freq=1000/(fase impuls+fase pausa) b) 2 mseg c) 0,5mseg d) ninguna es correcta 10.- Para la obtención de la curva I/T uno de los parámetros básicos es la cronaxia, para obtenerla debemos: a) se ajusta una duración de fase de 1000 mseg y aumentamos la intensidad de corriente hasta llegar a una contracción muscular minima apenas perceptible b) se ajusta una duración de fase de 10 mseg, se aumenta la intensidad de corriente hasta conseguir una contracción muscular detectable c) se ajusta una duración de fase de 0,1 mseg, se aumenta la intensidad de corriente hasta el doble de la reobase, hasta conseguirse una contracción muscular detectable d) se ajusta una duración de fase de 500 mseg la intensidad se mantiene fija hasta conseguir una máxima contraccion 11.- En el TENS de baixafreqüencias’usen: a) impulsos fins 500 microseg a una fq alta de 80 Hz i una amplitud alta b) impulsos fins 300 microseg a una fq alta de 100 Hz i una amplitud baixa c) impulsos fins a 60 microseg a una fqbaixa de 20 Hz i una amplitud baixa d) impulsos fins a 300 microseg a una fq de 1-5 Hz i una amplitud elevada 12.- a l’aplicació de correntsinterferencials, tenint en comptel’efected’acomodacio, elspacientsambtrastorns no aguts, serán tractats a) amplitud alta, AMF baixa, espectreampli, recorregut de l’espectre fluid i de curta durada b) amplitud baixa, AMF alta, espectreampli, recorregut de l’espectreampli i de llarga durada c) amplitud relativamentbaixa, AMF baixa, espectrerelativamentestret, recorregut de l’espectrellarg d) amplitud relativament alta, AMF baixa, espectreestret, recorregut del espectrebreu 13.- observa elsgrafics3 i 4 i defineix quina de les següentsafirmacions es certa a) la corbacorrespon a una corbad’impulsosexponencials, per la seva forma ens indica que no existeix una denervacio b) la corbacorrespon a una corbad’impulsosrectangulars i per la seva forma ens indica que es un musculhiperexcitable c) la corbacorrespon a una corbad’impulsosrectangulars i per la seva forma ens indica que no podem aplicar trensd’impulsos d) la corbacorrespon a una corbad’impulsosrectangulars i per la seva forma ens indica que correspon a un musculsa 14.- quina afirmacio sobre les tecniques de Mitchel es falsa a) son tecniquesd’energia muscular b) utilitza un patro de contracció-relaxació-estirament c) utilitzem la tensio del glutimajor per corregir la lesiod’il·liac anterior d) es fan tantesrepeticions del treball de contraccio-relaxacio-estiramentcomdesitgi el fisioterapeuta 15.- quinaafirmacio sobre el treball de propiocepcio es correcta? a) nomes es realitza en pacientsamblesio b) cal desfocalitzarl’atencio del pacient de la zona lesionada c) elsreceptorspropioceptius son especialmente estimulables en amplitudsarticularsmitges d) dues de les anteriorsrespostes son correctes 16.- assenyalal’afirmació correcta a) les pressions lentes i progressives sobre el segmentlesionat del pacient provoquen una respostaisotonica b) utilitzemelsullstancats per augmentar la dificultatdelsecercisis de propiocepció c) elsreceptorsauditius son telereceptors i mecanoreceptors al mateixtemps d) dues son correctes 17.- les posicionsosteo-articular o postures son a) un estiramentperllongat que actuasols a nivel de la capsula articular b) un estiramentperllongat que actua a nivel de totes les estructures de teixitconjuntiu c) un estirament que es mante un minim de 2 minuts per aconseguir una verdadera elongaciodelsteixits d) B i C son correctes 18.- la técnica de contraccio-relaxacio a) es basa en la llei de sherrington (técnica contraccio/inhibicio) b) aprofita la inhibicio del réflex d’estirament, despresd’unacontraccio intensa (aprofita el réflex d’estirament) c) esta indicat en contracturesdoloroses (en contractures no doloroses) d) totes son falses 19.- en el tratamiento de un muñon doloroso de amputación a nivel de muslo, queremos estimular las fibras nerviosas gruesas para producir una inhibición del dolor a nivel del asta posterior de la medula mediante TENS, deberemos trabajar: a) con impulsos de mas de 200 mseg, fq altas y aplicando el catodo sobre la zona dolorosa b) con impulsos de menos de 200 mseg, fq altas y aplicando el catodo sobre la zona dolorosa (con impulsos de 80 y 200 mseg) c) con impulsos de mas de 200 mseg, f1 bajas y aplicando el anodo sobre la zona dolorosa d) con impulsos de menos de 200 mseg, trenes de impulso y aplicando el catodo sobre la zona dolorosa 20.- para el tratamiento de fracturas no consolidadas, mediante TENS, los parámetros seran a) Fq alta (120 Hz), la duración de fase de 100 mseg y la intensidad la máxima posible b) Fq alta (120 Hz), la duración de fase de 300 mseg y la intensidad la minima posible, apenas perceptible c) Fq baja (15 Hz), la duración de fase 300 mseg y la intensidad la máxima posible d) el TENS no esta indicado en este tipo de fracturas 21.- al estimular mediante TENS las fibras nerviosas gruesas se produce: a) liberación de endorfinas a nivel del SNC, el paciente refiere contracción muscular b) una inhibición del dolor a nivel del asta posterior de la medula, el paciente refiere contracción muscular c) una inhibición del dolor a nivel del asta posterior de la medula, el paciente refiere hormigueo d) una inhibición del dolor a nivel del asta posterior de la medula, el paciente refiere vibraciones, hormigueo y contracciones 22.- una de les propietatsdelscorrentsinterferencials es l’absenciad’efectesgalvanics; per aixo son adequades per tractar: a) lesions de tipusneurologic b) planolsprofunds c) ferides d) cap de les anteriors 23.- en l’efectecataelectrotono (CET) delscorrentsgalvanics: a) es produeixenrespostes lentes b) es produeixenrespostesdebils c) no es produeixenrespostes d) es produeixenrespostesrapides 24.- al voltant de l’eix axial (vertical) de les articulacionssacroil·liaques, l’il·liac fa moviments de a) obertura – outflare b) anterioritzacio c) posterioritzacio d) B i C son correctes 25.- el test d’espinesil·liaquesposterosuperiors en bipedestacio, serveix per detectar lesions de a) IN – flare b) posterioritzacio de l’il·liac c) lesions del sacre respecte l’il”liac d) A i B son correctes 26.- el fenomenValsalvaprodueix a) una gran hiperpressiointratoracica b) una gran hiperpressiointraabdominal c) una hiperpressio a nivel de sol pelvià i les viscerespelviques d) totes son correctes 27.- algunsdelsprincipis mes importantsdelsestiraments son aquests, pero n’hiha un de fals, assenyala’l a) la durada d’unestirament ha de ser superior a 6-8 seg b) ferestiramentsambrebotsempre que siguipossible c) evitar l’aparició del réflex d’estirament, realizar-lo de forma progressiva d) acompanyartotperioded’estiramentambl’espiracio del pacient 28.- definirem la lesio primaria com a) es un trastorn compensador b) es aquella lesio que sol generar una cadena mecánica lesional c) es la combinacio de diverselesions i/o factors (mecanics, emocionals, fisiologics o ambientals) que predisposen a l’apariciod’unamalaltia i per la qual el pacient esta patint en aquestmooment d) totes son falses 29.- algunos de los principios mas importantes de los estiramientos son estos, pero entre ellos hay uno falso, señalalo a) la durada minima de un estiramiento ha de ser superior a 6-8 seg b) realizar estiramientos rapidos y breves para evitar la aparición del reflejo de estiramiento c) acompañar todo el periodo de estiramiento de la respiración voluntaria del paciente d) evitar y controloar las compensaciones que pueda realizar el paciente 30.- algunas de las premisas antes de aplicar la terapia manual son a) buscar solo la causa del problema, que normalmente están lejos de la zona a tratar b) aliviar el dolor, tratar las lesiones secundarias y buscar i tratar la lesion primaria c) A i B son correctas d) trabajar forzando, aunque provoque dolor, porque es la manera de romper con el ciclo del dolor 31.- en las corrientes galvánicas un exceso de dosis o deficiente protección de los electrodos puede producir a) eritem en la piel b) las corrientes galvánicas, al ser bifásicas, son totalmente inocuas c) producen quemaduras que se conocen como escaras quimicas d) ninguna de las respuestas es correcta 32.- en la corba A/T el nivel d’acomodaciosurtrepresentat a) si el pacient presenta una gran denervaciomoltalt (mA) b) si el pacient presenta una gran denervaciomoltbaix (mA) c) depen de la sensibilitat del pacient d) la corba A/T no es la indicada per valorar el estatd’unmuscul, ja que no responalsestimulselectrics 33.- en el catode, quanapliquemcorrentsgalvaniques, no es produeix: a) coagulacio b) liqüefaccio c) nivel de polaritzacio de membrana alt d) alcalinitzacio ...