Síndromes de diarrea i restrenyiment (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiopatologia
Año del apunte 2016
Páginas 10
Fecha de subida 13/04/2016
Descargas 5
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Fisiopatologia: Síndromes de diarrea i restrenyiment Ritme Intestinal § Alteració del ritme deposicional - Causa freqüent de consulta. 20% població.
- Expressió més freqüent de patologia a budell prim i colon.
§ Ritme deposicional normal - Molt variable.
- Pot oscil·lar entre 1 deposició/3 dies a 3 deposicions/dia § Deposició normal conté 200-250 g/dia, amb 60-85% de H2O - Varia fisiològicament segons: Dieta, Edat, Sexe, Exercici / Sedentarisme, Estrès… - Factors principals à El ritme intestinal depèn principalment de: 1) Peristaltisme intestinal à Innervació intrínseca o Innervació extrínseca 2) Reflex defecatori (ano-rectal) Balanç Hídric Diari (defecació) Producció - Ingesta: 2L - Saliva: 1L - Suc gàstric: 2L - Bilis-pàncrees i budell : 4L ----------------------------------TOTAL 9 L/dia Absorció - Ieiú 4-5 L - Íleon 3-4 L - Colon 1L - Recte 0.8 L ------------------------TOTAL 8,8 L/día Diferència à 200 ml / dia (fempta) Trastorns del ritme intestinal Alentiment del Trànsit à Restrenyiment Aturada del Trànsit à Ili motor Obstrucció al Trànsit à Ili mecànic /obstrucció intestinal Acceleració del Trànsit à Diarrea motora Variabilitat del Trànsit à SD budell irritable Causes dels trastorns de mobilitat del tracte intestinal 1.- Disfuncions miopàtiques - Esclerodèrmia - Miopaties Viscerals - Fàrmacs relaxants musculars 2.- Disfuncions neuropàtiques - Plexes intramurals (Meissner-Auerbach) - Pseudo-obstrucció intestinal - Nervis simpàtics i parasimpàtics (Disautonomia) 3.- Disfuncions d’origen extra / digestiu o per alteracions del medi intern - Dieta pobre en fibra-residus - Alteracions iòniques: Hipo [K+] [Mg++],Hiper [Ca++] - Sd Peritoneal, Hipotiroïdisme.
Escala de Bristol Aspecte de Deposicions Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Diarrea § Concepte à Emissió de femta - Augmentada en volum - Disminuïda en consistència - Independent del número de deposicions § Quantitativament à emissió de > 300 g/dia de femta.
§ Diferenciar de: - Pseudodiarrea o hiperdefecació - Incontinència fecal Classificació § Segons el temps d’ evolució - Aguda à evolució inferior a 14 dies - Crònica à evolució superior a 2-3 mesos (constant o intermitent) § Segons la seva agressivitat clínica - Agressiva à amb presència de sang i/o moc. Suposa lesió de mucosa intestinal.
- No agressiva à sense productes patològics.
§ Segons la seva etiologia: - Orgànica à existeix una lesió estructural identificable.
- Funcional à trastorn motor, sense lesió orgànica identificable.
- Mixta o complexa à hi intervenen diversos factors.
Símptomes i signes acompanyants Nàusees- vòmits (participació gàstrica) Dolor abdominal Distensió abdominal Febre (causes inflamatòries o infeccioses) Deshidratació (diarrea aguda) Pèrdua de pes (diarrea crònica) Palpitacions, tremolor (hipertiroïdisme) Flatulència Borborigmes Aftes bucals (malaltia inflamatòria intestinal) Flushing facial (sd carcinoide) Sd rectal: - Proctàlgia - Tenesme - Freqüència - Incontinència § Encopresi § § § § § § § § § § § § Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Diarrea segons el lloc d’origen § Budell prim - Femta molt abundant per manca d’absorció.
- No sol acompanyar-se de dolor ni productes patològics.
- No síndrome rectal - Afecta a qualsevol moment (fins i tot a la nit) § Budell gruixut - Femta en menor quantitat - S’acompanya de dolor còlic (“retortijones”), que calmen amb la defecació.
- Sd rectal (tenesme, dolor anal, incontinència) - Freqüent presència de sang/ moc - Predomini diürn postprandrial (reflex gastro-còlic) Patogènia de la diarrea § Alteració balanç absorció i secreció H2O i electròlits a mucosa intestinal § Cinc grans mecanismes de producció: 1.- Hiperperistaltisme (Diarrea motora).
2.- Hiperosmolaritat (Diarrea osmòtica) 3.- Hipersecreció (Diarrea secretora) 4.- Diarrea exudativa-inflamatòria 5.- Hiporreabsorció (Malabsorció) 6.- Diarrea mixta o complexa (diversos mecanismes).
Mecanismes de la diarrea 1.- Hiperperistaltisme (Diarrea motora) § És una resposta fisiològica del budell davant qualsevol agressió (Contingut estrany, en males condicions).
- El contingut alimentari irrita la mucosa i augmenta la motilitat.
- Disminueix el temps de trànsit i l’absorció intestinal.
- Ha de participar-hi tant budell prim con a colon.
- Si sols afecta a budell prim, el colon compensa amb hiperabsorció.
§ Cursa amb: - GAP normal.
Anió GAP = (Na+K) x 2.
- pH > 6.
- Volum de femta moderat - No millora amb dieta 2.- Hiperosmolaritat (Diarrea osmòtica) § Augment del contingut intraluminal de soluts no absorbibles o no digerits - Sobreingesta - Laxants, Edulcorants - Dèficit de lactasa intestinal § Depèn de la dieta. Millora amb dejuni.
§ Femta molt voluminosa Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria § Osmolaritat elevada > 320 mOsm.
§ Anió GAP > (Na+K) x 2.
§ pH àcid <5 (fermentació H.carboni).
3.- Hipersecreció (diarrea secretora) § Secreció de líquid, moc, ions i proteïnes.
§ Essencialment a budell prim.
§ Estimulació d’adenilciclasa.
- Enterotoxines Còlera.(AMPc) - Secundàriament per malabsorció, resecció Intestí, Adenoma vellós, Vipoma § Gran volum de femta § Baixa osmolaritat (<320 mOsm).
§ pH 7. No millora amb dejuni § Deshidratació freqüent hipo[Na+]p 4.- Diarrea exudativa-inflamatòria § § § § § § Lesió de mucosa intestinal.
Incorporació d’exsudat parietal a la femta Productes patològics a femta Disminució d’absorció Presència PMN a femta Causes: - Infeccioses: Cl difficile, Salmonella - Disenteria: Shigella, Entamoeba - No infeccioses: Malaltia Inflamatòria Intestinal.
5.- Hiporreabsorció (malabsorció) § § § § § § § Afecta a budell prim i gruixut.
H2O, HC, Proteïnes, Greixos Cursa amb Pèrdua de pes. Millora amb dieta.
Esteatorrea, Amilorrea, Creatorrea GAP a femta > (Na+K) x 2.
pH < 5 Causes: - Digestió inadequada (Maldigestió) - Obstrucció limfàtica - Superfície inadequada (Resecció) - Estasi venosa - Proliferació bacteriana excessiva - Isquèmia arterial - Afectació parietal (atròfia, infiltració) - Trastorns hormonals Etiologia (segons el lloc d’origen) 1.- Intraluminal à Es produeix per irritació mucosa a través del contingut intestinal § Exògenes: Per sobrecàrrega digestiva - Mala conservació d’aliments - Presència de toxines bacterianes, protozous, paràsits - Al·lèrgia-sensibilització alimentària Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria § Endògenes (Mala digestió) - Estomatògenes: mala trituració i insalivació - Gastrògenes: maldigestió gàstrica (aclorhídria) - Hepatògenes: manca de bilis - Biliars: excés de producció de bilis - Pancreàtiques: insuficient producció exocrina pancreàtica 2.- Mural à Per lesió orgànica de la paret intestinal (Possible malabsorció) § § § § Inflamació: M. inflamatòria intestinal, Còlera, Disenteria, Radioteràpia Ulceració: colitis ulcerosa, tuberculosi Atròfia: celiaquia Infiltració: amiloïdosi, limfoma 3.- Humoral à Tòxics exògens o endògens (Extradigestiva) § § § § § Metalls. Hg, As, P Insuficiència renal (urèmia) Carencials: pelagra, anèmia perniciosa Estasi venosa (hipertensió portal) Estasi limfàtica 4.- Neurògenes reflexes § Per afectació local o a distància § Sd irritativa abdominal: còlic nefrític, apendicitis.
5.- Neuroendocrines (pines) Paracrino-immune-neuro-endocrino § § § § § Disautonomia (alcohol, diabetis) Hipertiroïdisme (Graves-Basedow) Addison (insuficiència suprarenal) VIPoma, Carcinoide (producció de substàncies vasoactives) Zollinger-Ellison (hipergastrinèmia) 6.- Psicògenes § Situacions d’angoixa o estrès.
§ Autoinduïda: diarrea factícia.
Exploració Física § § § § § § § § Constants vitals (hipotensió, taquicàrdia, febre) Estat general. Nutrició Signes de deshidratació. Alteració Mucoses Distensió abdominal / Timpanisme Hiperperistaltisme Signes acompanyants (aftes, envermelliment facial) Exploració ano-rectal Observació de la femta (productes patològics) Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Estudi i exploracions complementàries Consideracions (sempre) § § § § § Influència de la ingesta Quantitat i freqüència de Les deposicions Aspecte de la femta Factors epidemiològics Exploracions complementàries Hemograma, bioquímica, immunologia (na+,k+,mg++,ca++),osmolaritat. Ph Microbiologia de femta (cultius, toxines, paràsits) Coprograma. Pmn. Test lactoferrina.
Estudi morfològic de budell prim - Rx simple abdomen bipedestació - Trànsit intestinal (enteròclisi) - Tac abdominal - Endoscòpia: jejunoscòpia-biòpsies - Càpsula intestinal § Estudi funcional: test de malabsorció § § § § § Diarrea Aguda (etiologia) 1.- Inflamatòria-exudativa (freqüent) § Infeccions víriques (Rotavirus, Norovirusk) § Toxoinfeccions (E Coli, Salmonella, Clostridium) § Al·lèrgia alimentària § Malaltia Inflamatòria intestinal § Isquèmia intestinal § Radioteràpia (colitis actínica) 2.- Osmòtica (freqüent) § Sobreingesta alimentaria § Laxants osmòtics 3.- Secretora § Infeccions (Còlera, E Coli, Salmonella, Disenteria) § Fàrmacs: Laxants catàrtics, Colquicina § Disbacteriosi antibiòtica 4.- Motora (infreqüent) § Sd colon irritable, Abús de procinètics § Hipertiroïdisme § Hipersecreció de serotonina § Psicògena per estímul vegetatiu (X) 5.- Mixta § Participen diferents mecanismes conjuntament.
§ Ex: Post Cirurgia gastrointestinal.
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Diarrea Crònica (etiología) 1.- Malabsorció (freqüent) § Lesió parietal de budell prim (inflamació, infiltració, isquèmia) § Obstrucció limfàtica (limfoma, limfangièctasis) § Sobrecrexeiment bacterià (Sd de nansa cega) 2.- Mala digestió Cursa similar a malabsorció § Insuficiència pancreàtica crònica § Insuficiència biliar § Colèstasi crònica intra o extrahepàtica 3.- Diarrea motora (freqüent) § Trànsit accelerat § Idiopàtiques: Colon irritable § Hormonals: Hipertiroïdisme § Neurògenes: Disautonomia, Diabetis Mellitus § Gastrointestinals: Gastrectomia, Derivacions intestinals 4.- Inflamació / infiltració § Malaltia inflamatòria intestinal (Colitis ulcerosa, Crohn) § Infeccions cròniques: Parasitosi, Fongs ( SIDA o Immunodepressió) § Causes immunològiques (esclerodèrmia) 5.- Diarrea secretora § Lesions colòniques: Tumors, Adenoma vellós, Poliposi § Tumors endocrins: gastrònoma (Zollinger-Ellison), Carcinoide, VIPoma 6.- Diarrea factícia (Sd Munchausen).
§ Autoinduïda. Abús de laxants, procinètics § Habitualment en dones.
§ Diarrea líquida amb hipo[k], edemes.
Diarrea Orgànica vs. Funcional Orgànica § § § § § § Manifestacions sistèmiques (febre, artritis) Mal estat general.
Pèrdua de pes. Desnutrició Presència de sang/ moc a femta Anèmia microlítica o macrocítica Disminució: Proteïnes, Protrombina, [Ca++], [Fe++],Colesterol, Vit B12 Funcional § § § § § No manifestacions sistèmiques No hi ha pèrdua de pes. Estat general conservat Història prèvia d’alteració ritme deposicional Alternança diarrea / restrenyiment Perfil Bioquímic / Nutricional normal.
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Restrenyiment § Retard en l’evacuació del colon, per el què la femta es deshidrata, disminueix en el seu volum i augmenta la seva consistència.
§ Quantitativament és l’emissió fecal de menys de 50 g/dia de deposicions.
Conseqüències § Deposició tardana, dificultosa (per augment de consistència de la femta) I pot ser fins i tot dolorosa.
§ És una síndrome amb un conjunt de: - Símptomes à sensació de plenitud hipogàstrica, anorèxia - Signes à femta endurida § No és una malaltia en sí.
§ No té cap conseqüència nociva per a la Salut Criteris diagnòstics (Roma 1998) § Durada > 4 mesos en el darrer any.
§ Dos o més dels següents en > ¼ deposicions - Esforç defecatori incrementat - Femta dura o en boles - Sensació evacuació incompleta - Maniobres manuals d’extracció - Menys de 3 deposicions a la setmana.
§ No reuneix criteris de Sd Budell Irritable Causes § Alteració del - Mobilitat del colon i/o de - Funció ano-rectal § Factors contribuents - Disminució del contingut de fibra de la dieta - Pèrdua de força muscular (repós) - Disfunció perineal - Estrès - Angoixa - Tractaments anticolinèrgics-miorelaxants Semiologia § Presentació à Aguda (dies) o Crònica (més de 3 mesos) § Moment d’inici à Congènit: des de la infantesa o Adquirit: Si és de recent inici, cal descartar lesió orgànica (ALERTA) § Símptomes associats: - Anorèxia - Pesadesa hipogàstrica - Sensació de tenesme persistent - Sensació d’evacuació incompleta - Dolor abdominal - Alteració d’altres òrgans (retenció urinària) - Valorar repercussió psicològica (angoixa, depressió) Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Complicacions associades Hemorroides /Fissura anal Prolapse rectal / Incontinència fecal Úlcera estercoral Melanosi coli Fecaloma Alteracions cardiovasculars: - Síncope, Àngor, Arítmies § Isquèmia intestinal § Alteracions de l’estat d’ànim § § § § § § Classificació segons la seva etiologia Restrenyiment primitiu o Constitucional § Idiopàtic infància. Congènit. M. Hirschsprung (gen ret).
- Alteració de plexes mientèrics (meissner-auerbach) - Obstipació: dificultat extrema en evacuar la femta.
§ Pseudoobstrucció - Colònica crònica idiopàtica (familiar).
- Síndrome d’ogilvie § Dolico / megacolon idiopàtic.
§ Sd colon irritable: alternança de diarrea /restrenyiment, amb § Dolor distensió abdominal, moc. Criteris de roma.
Hipersensibilitat visceral.
§ Disinèrgia recto-esfinteriana § Disquèccia: dificultat per eliminar la femta a nivell rectal.
§ Alteració de la musculatura pubiana isquiorrectal § Es fragmenta la deposició (escíbals). Proctàlgia / hemorroides Restrenyiment secundari (Causa coneguda) 1.- Causes intraluminals à alteració intraluminal § Trastorns dietètics: poc contingut fecal - pocs residus§ No hi ha estímul mecànic per falta de bolo fecal § Obstrucció intraluminal: Fecaloma, Ili biliar.
2.- Causes parietals § Alteració gruix paret intestinal: Tumor, Invaginació § Inflamatòries, Infiltratives, Obstructives § Problemes anals: espasme, hemorroides, prolapse, fissures 3.- Alteració de mobilitat à Alt to colinèrgic § Neurogènica. SNC, Mèdul.la, plexes mientèrics M.
Chagas § Muscular (M.lisa): Miopaties viscerals, Distròfies § Fàrmacs anticolinèrgics, Antiàcids, Sucralfat, Ferro § Bloquejants mobilitat muscular: antag Ca2+, Curaritzants § Toxines bacterianes, Tòxics exògens: Al, Pb (còlic sec) § Porfíries Atonia intestinal Pseudoobstrucció Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria 4.- Causes reflexes § Hipertensió endocraniana § Sd irritativa abdominal 5.- Causes neuroendocrines § Hipotiroïdisme, Hipercalcèmia, Hipo [K+],[Mg++] § Diabetis Mellitus § Obesitat § Embaràs / Multiparietat 6.- Causes psicògenes § Trastorns de personalitat § Depressió § Causes ambientals Classificació segons la participació rectal 1.- Amb interferència en l’emplenament rectal § No arriba la femta per un problema mecànic, dietètic o de mobilitat prèvia al recte.
2.- Sense interferència en l’emplenament rectal § El recte està ple de femta, però la defecació està alterada per: § Obstacle mecànic (càncer rectal, estenosi, fissura) § Alteració del reflex de defecació § Alteració neurològica central (AVC-Parkinson) § Disinèrgia recto-esfinteriana (Anisme) § Debilitat muscular (obesitat, miopatia, senilitat) § Factors ambientals, personals o psicògens Exploració Física § § § § § § § Distensió abdominal Sorolls Intestinals Timpanisme Asimetria abdominal Massa abdominal / Hèrnies Peritonisme D’altres signes acompanyants - Mixedema - Obesitat - Esclerodèrmia - Hiperpigmentació bucal Metodologia Diagnòstica § § § § § § § § § § § § Història clínica Exploració física Analítica general Hormones tiroïdals Rx abdomen Enema opaca Fibrocolonoscòpia Colonoscòpia virtual Manometria rectal Manometria intestinal Angiografia / rnm Laparoscòpia ...