Luces y sombras. Ilustración (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 2º curso
Asignatura Historia moderna
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 12/01/2015
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

EL SEGLE XVIII. LLUMS I OMBRES - El segle XVIII representa un canvi de signe: - La meteorologia és més favorable, no hi ha les petites glaciacions anteriors, més bonança = creix la població (Catalunya en 70 anys duplica la població, amb mà d’obra autòctona, no forastera).
- Si passaves la infantesa podies arribar a vell.
- Les famílies arriben a tenir 8-10-12 fills.
- Molta més ma d’obra per tenir més ingressos familiars (salaris), per poder pagar els impostos. Impostos que es podien saltar tenint fills al clergat o a l’exèrcit (ambdós no pagaven impostos). Els soldats van arribar a anomenar-se “hidalgos de la bragueta”.
- TAMBE GRÀCIES A LES POLÍTIQUES DELS GOVERNS (IL.LUSTRATS), promovent millores per a la gent.
- PENSADORS, PENSAMENT POLITIC: Rousseau, Locke, Voltaire, Diderot, D’Alembert, Montesquieu...
- EL RERAFONS ECONÒMIC I SOCIAL ES DE RECUPERACIÓ, degut a : 1.
No pesta 2.
Higiene 3.
Més nivell de vida 4.
Més fills 5.
La política ofereix ajudes al pobre amb una política assistencial: - Possibilitant dots per que les noies es casin.
- La caritat doti a noies desvalgudes per poder-se casar i incrementar la població a la vegada que buidar els bordells de prostitutes. (Egipciaques a BCN) - POLITICA  No hi ha guerres.
 Anglaterra te el fidel de la balança controlant que ningú esdevingui més important que un altre. Controla tots les vies marítimes.
- Conquesta el Canadà i Austràlia (on disposarà d’una colònia penitenciària on enviarà irlandesos), Índia.
- Però no aconseguirà entrar a Amèrica.
- Pensament filosòfic: IL.LUSTRACIÓ: “APLICAR A LES CIÈNCIES SOCIALS ELS MATEIXOS CONCEPTES QUE A LA CIÈNCIA”, en els camps de la política, el dret i la societat, per aconseguir un canvi moral. El govern s’anomenarà DESPOTISME IL.LUSTRAT.
- El impostos seran proporcionals a la riquesa de cadascú, però AH! Amb excepcions : la noblesa, el clergat no paguen i, com que son els que més tenen, és produeix la insolidaritat. La conseqüència: REVOLTES que portaran a la REVOLUCIO FRANCESA, basada en la igualtat davant la llei.
- Emmanuel Kant va dir que la “Revolució francesa és a la política com la llei de Newton a la ciència”, ja que va provocà un canvi radical a França.
IL·LUSTRACIÓ - Els pensadors il·lustrats del XVIII partien, bàsicament, de vuit principis que posaven en qüestió tots els principis sobre els quals es basava la societat de l’Antic Règim: 1.
Segons els pensadors il·lustrats, era possible realitzar una anàlisi de la societat a través de l’ús de la Raó, és a dir, basada en la intel·ligència humana enfront de la tradició i la revelació. Els sistemes de govern s’havien de regir pel que era més raonable i adequat, i no pel simple manteniment de les tradicions. D’aquesta manera, l’aplicació de la Raó conduiria al progrés continu de la humanitat.
2.
L’ésser humà era el centre de les seves teories. Així, els il·lustrats creien que la natura era una font de justícia i bondat i pensaven que l’ésser humà havia nascut per ser feliç. Defensaven que les persones gaudien d’uns drets naturals que el poder no podia suprimir, com per exemple la llibertat individual, la igualtat i la propietat.
3.
La crítica esdevenia l’instrument de censura dels trets de la societat, la cultura, la tradició o la religió que s’oposaven a la Raó.
4.
Es defensava l’autonomia del poder civil, que fins i tot havia de controlar el poder eclesiàstic.
5.
Afirmaven que la tolerància havia de ser la base de la convivència humana i el progrés com a expressió de la pluralitat de creences i d’idees.
6.
Pels il·lustrats l’economia i el progrés material de la humanitat eren un focus d’interès perquè eren un mitjà per a aconseguir la felicitat terrenal.
7.
L’educació era l’instrument per a difondre l’ús de la Raó, i no per l’adoctrinament, fet pel qual calia que aquesta fos dirigida per l’Estat.
8.
Els il·lustrats mostraven un interès extraordinari per les ciències experimentals o “útils” i el sentit pràctic dels avenços que es produïen en aquest camp.
- A nivell filosòfic: · Meditació sobre la societat: com es governa el país.
· És justificat? Afavoreix al poble? · Te origen a França.
· Les elits europees parlaven francès: - Per cultura.
- Perquè els altres no entenguessin el què parlaven.
- Arriba a ser la llengua oficial de la diplomàcia (com ara l’anglès), deixant de banda el llatí.
- Es crea “L’ENCICLOPÉDIE” = “DICCIONARI RAONAT DE LA CIÈNCIA, LES ARTS I ELS OFICIS” - Estar al dia de totes les novetats. Per subscripció.
- Abarca tot el món. Creada per D’ALAMBERT I DIDEROT.
- Havia certa censura per explicar certs conceptes, com: LLIBERTAT, MONARQUIA, DÉU. S’establí el GRAN CENSOR que és dedicava a : o Recollir escrits amb idees contràries a l’establert.
o Sancionar, si era el cas. Empresonar, si causa greu.
o Es prohibia el llibre, però aviat apareixia a Ginebra, en lloc de Paris, i al ser fora jurisdicció, ja no podia actuar.
o La revolució va agafar el CENSOR i van tallar-li el coll.
- ECONOMIA: o Fisiocràcia: La fisiocràcia era una escola de pensament econòmic del segle XVIII fundada per François Quesnay i Anne Robert Jacques Turgot a França. Afirmava l'existència d'una llei natural per la qual el bon funcionament del sistema econòmic estaria assegurat sense la intervenció del govern. La seva doctrina queda resumida en l'expressió «laissez faire, laissez passer» (deixar fer, deixar passar). Govern de la naturalesa.
o Igualtat davant l’impost o Llibertat de mercat (defensada per Adam Smith) o Ara be : tan la noblesa com el clergat no pagaven impostos. Com resoldre-ho? DESAMORTITZACIÓ.
L’Església es queda sense patrimoni (a España). A França la solució serà la supressió dels monestirs. Un cop no existeixen, el patrimoni queda en mans de l’Estat.
o La burgesia es queda preocupada per la dispensa fiscal de la noblesa. França es queda sense diners (malgastats en anys de guerra) i demana més impostos. La burgesia reclama que qui més te que pagui més. Amb la desamortització la noblesa no queda obligada a vendre però si podrà hipotecar.
o Ara ja TOT ES PODRÀ POSAR EN MANS PRIVADES.
o Què passa amb els productes regulats? Quina és la obligació del governant? Ha permetre les pujades i baixades de preus sense més o ha de procurar que la gen no mori de fam per mancança d’aliments? S’ha de guardar blat quan se’n te molt per quan la collita sigui dolenta? El mercat serà lliure però hi haurà mesures per assegurar el menjar. (Sitges pel blat, sobre tot) o També sortirà la protecció de productes aplicant l’aranzel als productes forasters. Castella el gra, Catalunya el tèxtil, Andalusia el vi, El País Basc el ferro.
o Com a contrapartida sorgiran els temes de contraban · Començaran a sorgir els anomenats “Montes de Piedad”, una mena de hipoteca , sense passar pels usurers.
EL SIGLO DE LAS LUCES (P. Molas) - Referencia común en todas las lenguas a la luz: optimista apelación a la luz de la razón. Parecía el medio necesario y suficiente para desentrañar los problemas humanos y transformar el mundo, superando las tinieblas, errores y horrores de la sociedad heredada.
- Optimismo racionalista muy en consonancia con la confianza que tiene en sí misma una élite europea que contempla la expansión del comercio y la navegación, el notable avance científico, una relativa paz y la progresión europea en todos los continentes.
- Coyuntura cultural y proyectos compartidos. Ilustración: designar un cúmulo de realidades y relaciones complejas, de personalidades y obras con matices muy diferentes.
- Cabe discutir en qué medida los ilustrados del XVIII son verdaderamente innovadores o si más bien difunden actitudes intelectuales surgidas ya, especialmente en Inglaterra a fines del XVII. No sale de la nada.
- En cualquier caso, es nuevo, al menos, el talante provocador con el que se exponen estas ideas y el eco social que tienen.
- En este sentido, la empresa emblemática de la Ilustración es la Encyclopédie francesa, publicada entre 1751 y 1772. El enciclopedismo es una actitud intelectual afín al gran proyecto de la Ilustración.
- Aunque, en cierto modo, podemos decir que la Ilustración acaba con la aparición del Romanticismo, a finales del XVIII, el liberalismo, dominante en el XIX, es hijo de las Luces y, en algunos aspectos, también el marxismo.
La nueva visión del mundo ilustrada y sus alcances - Razón: confianza en la luz de la razón.
- Kant: ‘’la Ilustración es la salida del hombre de la minoría de edad…Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia mente!’’. = espíritu crítico frente a todo tipo de tradiciones admitidas.
- En muchos ilustrados, como Voltaire, el ejercicio de la razón derivó en una impugnación de lo sobrenatural, de la revelación y de muchas creencias cristianas, consideras prejuicios.
- Naturaleza: reemplaza en buena parte a Dios, se entiende a la vez como algo real e ideal, positivo y normativo, y se hace de ella el fundamento de la ética y de la política.
- En cuanto a la tolerancia civil de todas las opiniones religiosas para superar el clima de persecuciones confesionales anteriores será preconizada por todos los ilustrados.
- En el fondo, se defendía una idea que se había ido abriendo camino ya en Inglaterra, Holanda y en la propia Francia.
- Creencia en el progreso de la civilización, tanto en el plano material como ético, implica: - Edad de oro no está en un pasado glorioso y perdido (como en Humanismo), sino en el futuro.
- El perfeccionamiento es una pauta natural de evolución.
- En ese progreso se concede una atención muy importante al desarrollo de los conocimientos útiles para el dominio de la naturaleza y la creación de bienestar y riqueza material.
- Para los ilustrados el progreso no es sólo una posibilidad, si el hombre elimina las instituciones o comportamientos irracionales mediante la educación, sino también una garantía acerca del futuro.
- Civilización: incluye el conjunto de conocimientos y valores culturales, y también el nivel tecnológico y el sistema político-social.
- Todas estas ideas-fuerza de la Ilustración, y algunas otras conexas (como libertades y reformas) configuran, un sistema de valores en el que predomina un racionalismo antropocéntrico y utilitarista, heredado todavía más de Bacon y Locke que de Descartes.
Cronología - Sobre todo, segunda mitad del siglo XVIII. Apogeo: 1748 (Espíritu de las leyes de Montesquieu) y 1774 (Sturm und drang).
- Visión del mundo ilustrada avanza en Europa de norte a sur y de oeste a este. Inglaterra, Francia y Holanda constituyeron el núcleo más precoz de la Ilustración, su centro geográfico.
- Alcanza a las zonas atlánticas americanas colonizadas por anglosajones y españoles, cuyas revoluciones (al igual que la francesa) tuvieron sus orígenes intelectuales en las propias ideas ilustradas.
- Movimiento occidental, tanto o más que europeo, y propio de una élite urbana de nobles y notables del tercer estado (financieros, comerciantes, profesionales liberales…).
- Interpretación demasiada férrea al asociarla demasiado estrechamente a la burguesía, en creciente hegemonía.
La realidad es mucho más compleja (ex: Montesquieu o Gibbon eran aristócratas liberales).
Grandes figuras Montesquieu (1689-1755) - Cartas Persas (1721): reflexiones satíricas sobre la sociedad, las creencias y la política francesa a finales del reinado de Luis XIV, aparecen en boca de unos asombrosos persas.
- Espíritu de las leyes (1748): célebre. Influencia de su viaje a Inglaterra, sistema político inglés. Estudio sistemático y comparativo de los regímenes políticos, con fuerte influencia de Locke, engarzando en una filosofía moderada o limitada, fundada sobre la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Voltaire (1694-1778) - Más provocativo que Montesquieu. Considerado el más genuino e influyente personaje de la Ilustración.
- Conoció también Inglaterra y contribuyó a difundir sus ideas (Cartas inglesas -1734): física de Newton, propuestas político-religiosas de Locke… Son un ataque frontal a las instituciones francesas del Antiguo Régimen.
- Voltaire desarrolló una actividad intelectual y literaria muy diversificada, mostrando siempre un gran talento como escritor y manejado sabiamente la ironía.
- Crítica a la religión: fuerte anticlericalismo y desdén hacia lo sobrenatural, preconizando una religión razonable y natural.
- Verdadera soberanía intelectual en toda Europa, mayor aún que la de Erasmo en el Renacimiento, al menos en cuanto a la extensión.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) - Uno de los más importantes philosophes del siglo XVIII, sólo con muchas reservas puede ser incluido entre los ilustrados, por su reivindicación del sentimiento, frente al seco racionalismo, entre otros, que lo aproximan a las nuevas actitudes románticas.
- ‘’ Con Voltaire termina un mundo, con Rousseau comienza otro’’, Goethe.
- No logra el reconocimiento coetáneo de Voltaire, con quien estuvo enfrentado. Se interesa por la educación en una novela sentimental, La nueva Eloísa (1761) y un tratado, El Emilio (1762).
- Preconiza en ellas un tipo de educación menos autoritaria e intelectualizada, y más basada en el desarrollo de las facultades del niño y en su contacto con la naturaleza.
- La idea del buen salvaje, frente a la corrupción del civilizado, es una simplificación de su pensamiento.
- El contrato social (1762): mayor impacto ha tenido en el pensamiento político. Ha sido llamada ‘’carta magna’’ de la democracia, puesto que postula la soberanía popular, traducida en la voluntad mayoritaria, y un Estado ideal que garantizara los derechos naturales del individuo.
- Defiende la igualdad de los hombres y se muestra muy reticente a la propiedad privada.
La Enciclopedia - Empresa intelectual más emblemática de la Ilustración y de la mentalidad ilustrada del siglo XVIII. Dirigida por Diderot y D’Alembert. Redacción de casi todos los ilustrados: Voltaire, Rousseau, Quesnay, Turgot, Buffon… - Sucesivos volúmenes fueron apareciendo con interrupciones, debidas a problemas internos y prohibiciones de las autoridades.
- Es una ‘’prudente apología del progreso humano, separada de todo dogma y de toda autoridad’’. De hecho, en algunos artículos, se hace una crítica hábil, más o menos encubierta, a veces contradictoria, de las instituciones políticas del Antiguo Régimen y del cristianismo.
- Éxito considerable. Se publica, traducida y adaptada, en otros países, aunque en Europa central tuvo mala acogida.
- Con todo, es difícil medir su influencia real, incluso en Francia, pues la suscripción o adquisición de ella no indica necesariamente que se compartía su filosofía de fondo.
Economía ‘’ilustrada’’ - Opuesta al mercantilismo que había imperado en el XVII y primeros decenios del XVIII.
- Fisiocracia: primacía a la agricultura en la creación de la riqueza, intereses de los propietarios rurales. Teórico más destacado: François Quesnay.
- Contribuyeron a que se adoptaran medidas parciales, frente al anterior intervencionismo mercantilista, de libertad de comercio e industria.
- Turgot: laissez faire, laissez passer… Ministro de Luis XIV. La apelación a las leyes de la oferta y la demanda, así como de la autonomía de la economía, es clara también en Adam Smith.
- Para Smith, a diferencia de los fisiócratas, la riqueza no deriva tanto de la naturaleza y de la agricultura, como de la especialización y complementariedad en la producción, concediendo un mayor protagonismo a la industria.
- Desarrollo de la primera Revolución Industrial, la inglesa.
Plano político-social - En este sentido, los ilustrados fueron generalmente reformistas, no revolucionarios. Partidarios de la monarquía, pero querían acabar con el anterior absolutismo de Antiguo Régimen.
- Deseaban o bien limitar constitucionalmente (a la inglesa) el poder real para afirmar las libertades individuales, o, al menos, utilizarlo en la dirección adecuada, conquistando para la causa de la razón a los monarcas. Éstos deberían usar su poder para el bien del pueblo y de la cultura.
 Nacería el Despotismo Ilustrado. Sin embargo, Rousseau y algunos otros cuestionaron más radicalmente el sistema socio-político.
- Respecto al pueblo, la actitud ilustrada más común fue pensar que la educación elemental era necesaria para sacarle de su incultura y de su embrutecimiento, que les convertía por el momento en incapaces políticamente.
De ahí la dura batalla por las instituciones educativas (se controlaría la política).
Inglaterra - Papel primordial de Francia en la difusión a toda Europa de unas ideas ilustradas surgidas, en buena parte, en Inglaterra. Hegemonía lingüística y artística de Francia en Europa.
- Variantes nacionales sensiblemente diferentes. Dependieron de las tradiciones culturales específicas de cada país, de su contexto político y de sus relaciones con Francia, pues ideas ilustradas e ideas francesas llegaron casi a confundirse en la segunda mitad de siglo.
- Buena parte de las ideas filosóficas y políticas de la Ilustración habían sido ya defendidas por Locke y otros desde finales del XVII en Inglaterra. Habían triunfado ya con la Revolución.
- Se explica así otro rasgo de la Ilustración inglesa: su moderantismo. No hubo el tono de agresividad contra el cristianismo y el Antiguo Régimen de un Voltaire, ni el radicalismo político de Rousseau.
- John Locke (1632-1704): Precursor de la Ilustración. Influyente pensamiento político en la Revolución Intelectual del siglo XVII.
- Edward Gibbon (1737-1794): uno de los más importantes historiadores de la Ilustración. Fe prudente en el progreso a largo plazo de la civilización.
- David Hume (1711-1776): filosofía del empirismo de Locke, orienta hacia un escepticismo epistemológico.
- Adam Smith (1723-1790): piedra angular de la teoría económica, especialmente de la liberal. Deriva en las primeras experiencias de las transformaciones coetáneas que hoy conocemos como los inicios de la Revolución Industrial.
- Por lo que respecta al clima cultural y al pensamiento ilustrado en las colonias norteamericanas, debe subrayarse que el espíritu de la Declaración de Independencia de los EUA de 1776 es una de las expresiones más acabadas de la eficacia y las potencialidades políticas del proyecto ilustrado.
...