Tema 2 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Trabajo Social - 1º curso
Asignatura Fonaments del Treball social
Año del apunte 2014
Páginas 5
Fecha de subida 29/10/2014
Descargas 3
Subido por

Descripción

Apuntes sobre el tema 2 : Orígens del Treball Social

Vista previa del texto

TEMA 2 ORÍGENS DEL TS 2.1 CONTEXTUALITZACIÓ -Època de grans revoltes: Anglaterra, EUA i França -Proclamació dels Drets Humans: Triomf e la burgesia que agafa força -Revolució industrial: canvis demogràfics, econòmics, urbanístics i socials. Emigracio campciutat, ciutats dormitoris i aparició del proletariat.
-Modificació de les necessitats – creixement demogràfic -Drets els treballadors -> No beneficència -A finals del SXVIII-XIX hi ha l’aparició de la màquina que provoca grans revoltes creant incendis a les fàbriques per la Trade Union (moviments sindicals).
ANGLATERRA: Contextualització: -Urabanització precipitada degut a la Rev. Industrial.
-Canvi polític-> Depressió econòmica EEUU -Great Reform Bill-> Perd poder l’aristocràcia Contextualització -Exits materials i puritanisme en el treball: pobres i rics (el treball dignifica) -Motius del naixement del TS: 1)Situació economico-social on riquesa i pobresa conviuen. The horrible London 2)Pensament econòmic de l’època: Capitalisme Liberal 3)Filosofia de l’època: Els rics necessiten als pobres.
EEUU Contextualització -Desenvolupament industrial (2meitat SXIX) -Consturcció ferrocarril -Guerra Civil -Econòmic: Trust i els primers monopolis (petroli) -Social: augment immigració-> Ku Klux Klan Professionalització i naixement de la disciplina: -Industrialització, finals del SXIX principis del XX: problemes socials, canvis que afecten a les necessitats.
-Influències de l’aparició del TS (FRIEDLANDER): 1)Moviments de Reforma social: Crítica a la legislació actual, moviment sindical i millores en l’educació 2)Moviments d’Investigació social: atrauen al públic i la consciència filantròpica.
3)Iniciatives Organitzades: Nous enfocaments teòrics+Noves necessitats= Noves iniciatives (coordinació institucions) Professionalització i naixement de la disciplina: NASW: El TS es desenvolupa com a disciplina especialitzada meitat SXVIII finals SXIX.
4 elements condicionants: 1)Aparició d’institucions del benestar. Conflicte polític en el si de la societat industrial: COS 2)Pobres = clients: rebre ajuda professional 3)Referents teòrics dominants en l’àmbit de les ciències socials 4)Diferencies en la concepció del TS: atenció als problemes socials i millorar la societat.
3.ORGANITZACIÓ DE LA CARITAT -Origen: “Societat per organitzar el socors caritatiu” -Objectiu: Ordre en el caos d’organitzacions filantròpiques de Londres i reduir la incidència del pauperisme.
-Proliferació de l’auxili privat fomenta la mendicitat (encara que no fos el seu propòsit) Fragmentació de recursos que podien utilitar-se amb més eficàcia.
-Inicis: Henry Solly: Coordinar acció pública i privada: Londres. Society for Organizing Charitable Relief and Repressing Mendicity: Charity Organitzation Society (COS) -Instrument decisiu i eficaç per resoldre la pobresa de l’època victoriana -Entitat civil, protestant, basada en fonts privades.
-Aglutinadora i organitzadora d’iniciatives socials -Proposta: organitzar la caritat, reduir la incidència del pauperisme i reprimir la mendicitat.
-Consell: polítics, aristocràcia, església i cercles professionals.
-BASES: 1 Ordenar la pràctica de la caritat investigant el cas 2 Pla d’ajuda amb la col·laboració de la persona sol·licitant 3 Seguiment metòdic i persistent fins que la situació es modifiqui 4 Cursar la prestació mitjançant les institucions adequades.
5 Àmbit d’acció individual (molt poc grupal) 6 Coordinació sistemes públics i privats per evitar duplicitats i enfortir la rehabiliació 7 Plans de formació per visitadors i professionals Richard Green, Edward Denison, Octavia Hill i Samuel Barnett. Motor: Charles Stewart Loch Primer intent tècnic i amb projecció científica: -caritat sentimental no erradica el pauperisme -Desplegament inadequat i fomentar la interrelació dels sistemes -Causes internes (dificultats personals) i externes (societat capitalista) de la pobresa -Disseny dels primers elements tècnics del TS individual, grupal i comunitari.
-Aportacions de les ciències psicosocials Settelment Movement -Samuel i Henrietta Barnett van crear “el moviment dels establiments” Basat en aportacions teòriques d’Octavia Hill.
Forta influència religiosa (pastor), Acullen els pobres a casa i creuen en una aproximació a la persona perquè puguin ajudar-los (coneixement mutu).
-East End London: Group Work. Community oganization.
-Toynbee Hall: harmonia social i no igualtat social.
Aquest moviment es va estenent, a Londres n’hi havia 12, cada centre dóna allò que creu que el seu barri necessita.
-Inspiració fonamentalment religiosa, amb un propòsit cristià. No es basa en canviar o resoldre la pobresa sinó en millorar la zona a nivell educatiu. No és donar, és instruir.
-Contribució: aportacions al camp de la teoria i la pràctica del treball social de grups.
Enfortiment personal per interacció positiva dels membres.
OCTAVIA HILLL Tradició familiar -> Avi metge i pare banquer, li va permetre estabir contacte amb tot el teòric del país -Lluita – habitatge insalubre -Context: Creixement urbà produït per la revolució industrial: amuntegament i insalubritat.
Antigues mansions abandonades -1864: Pla de reconstrucció i rehabilitació d’habitatges (London slums): Lloguer a preus baixos.
-Recluta nombroses senyores com a voluntàries per a cobrar el lloguer – aconsellaven en matèries d’economia domèstica i activitat sanes de temps lliure.
-Influència personal: formació, elevar autorespecte i donar una millor educar els fills. Formació de voluntàries.
-Voluntàries: del pràctic al teòric, registre de casos.
-Parla del dret a l’autodeterminació.
-“Not alm, but a friend”: Tasca decisiva del TS basada en la relació personal, no en béns materials -“coneixement del caràcter”: vida interior i passades experiències.
-1865: una de les fundadores de la Common Society (Londres): construir instal·lacions pel temps lliure, parcs i jardins en diferents barri de la ciutat JANE ADDAMS -Illinois, família acomodada. Visita Toynbee Hall -1931, Premi Nobel de la pau -Importa el Settlement Movement a EUA -Diferència: treball amb els grups de persones acollides als centres (autoajuda), millora en la vida comunitària mitjançant la implicació veïnal.
-Implicació política dels treballadors socials APORTACIONS -Centres: oferir diferents serveis (educatius//formatius) -Treball en l’entorn del barri -> Sentiment de veïnatge -Treball més reivindicatiu -> Lluita per la millora del serveis municipals.
MARY ELLEN RICHMOND (Do different things for different people) Bibliografia 1861- bellville.Illinois 1889- Tresorera assistent de la COS 1891- Secretària general 1893 – Inicia estudi de corrents sociològiques i filosòfiques: formació a les visitadores.
S’introdueix en el món de la psicologia social i en dinàmica de grups.
1897- Proposa crear una escola de TS 1899-“Visitadoras amigables entre los pobres”: propostes pràctique per les visitadores i implicació de la família per millorar com a grup 1900-Trasllada a Filadèlfia: treballa amb el moviment voluntari i en la creació d’una legislació en la defensa de les dones abandonades.
1917- “Diagnosi social”: 1a vegada formulada la teoria del treball social, recolzada en més de 17 anys d’investigació i d’experiència directa de camp 1922: ¿Que es el trabajo social de casos?: Adaptació de les persones a la societat i viceversa.
-Treball social no sols com a un procés educatiu sinó també investigar i denunciar situacions socials 1928 – Mort Hi ha un canvi de percepció de la pobresa i de la caritat: no és atribuïda exclusivament a l’individu i no deixa de ser degut a la benevolència.
1ª dona en dirigir una organització de la caritat als USA, que va impartir el 1r seminari per treballadores socials i fundadora de la 1ª escola.
APORTACIONS TEÒRIQUES -Dota TS de contingut teòric sistematitzat: tècniques i continguts -Objectius del TS: no només educar, també investigar i denunciar.
-Atenció directa: Relació personalitzada, directa i franca i potenciar la participació de l’individu.
Desenvolupar les capacitats de la persona.
-Conèixer la historia social i comprendre-la.
-Treball de casos: relació d’ajuda que requereix temps, dedicació, coneixement de recursos i donar importància a le capacitats de l’individu -Excés de burocratització -Formació professional i consells a aquests: naturalitat, no rigidesa, no considerable infalibles, franquesa i ser directe.
TREBALL SOCIAL Diagnòstic de la situació: cal evitar centrar-se només amb les mancances econòmiques i recollir informació de diferents fonts. Interpretar les dades i establir un pla d’intervenció amb una metodologia.
- L’ ESCOLA DE CHICAGO (D’1 fet conflictiu en fan 1 estudi sociològic) -Teoria comprensiva del temes socials, Ciència social.
-Departament de Sociologia: Albion Woodbury Small.
-Estudi de casos enfrontat al mètode estadístic -Context: 1ª Vaga. (queixar-te= Morir). Anarquisme, immigració. Modern city (post incendi): Gratacels, comunicació, vida intel·lectual, Reforma social.
-Prohibició de l’alcohol(1920-1933) Robert Park (Soluciona (estudia) el problema de l’alcohol) -Influències: Religiosa: alguns fills de pastor i apareix el concepte de moral Complex de ventafocs: hi ha altre ciències que estan agafant força Economia: Rockefeller (petroli): Dóna diners per controlar el estudis (criticat). Controla la investigació perquè no li dugui conflictes. Ens trobem en un moment de màfies. Ex: l’alcohol era prohibit i hi havia llocs on se’n venia.
Ecologia urbana: La societat pot canviar perquè les persones volen i poden canviar-la.
MONOGRAFIES (estudis que volen saber un tema concret i saber com es pot modificar) Objectiu: Millorar i fer més eficaç la intervenció.
1) THE HOBO(1923): Nels Anderson -> fill i immigrant suec. Problema: qui em financia també em cobreix. Alguns immigrant tenen estudis. Estudi vinculat a la petició de les institucions.
2) THE GANG (1927): Frederic M.Trasher (fa jocs de màgia i intenta connectar amb les bandes).
Tipologia molt àmplia de bandes. Estudi de la delinqüència: poder adquisitiu, lloc on viuen, econòmia, ideologia, vestit, religió, manere d’agrupament, ingressos...
3)THE GHETO (1928): Louis Wirth -> Origens alemanys, estudia els Ghetos que arriben a EUA.
Alemanya occidental no s’agrupa amb la oriental (més tancats). Són jueus.
7. TREBALL SOCIAL A EUROPA El TS neix a Europa sota una influència religiosa, aquest treball va a EUA i torna molt influenciat (ciències socials, sistematització, orientació política, nivell grupal, investigacions socials,..) - Primera Conferencia de Servicio Social (8 de juliol 1928). París. Perspectiva més àmplia ja que hi assisteixen diferents professionals.
- 5 temes: organització general del servei social, l’ensenyança del servei social, els mètodes de casos individuals, servei social i industria i servei social i higiene social.
RENÉ SAND: - Conflictes internacionals: construcció de dret internacional privat i públic.
- Responsabilitat pública però manté la confiança en entitats privades.
- Persona = Capital productiu. La persona té privacions, la societat té pèrdues.
- Situació a França: -Servei Social públic i privat separat.
-Servei Social: política d’habitatge, política de salut i higiene, prestacions,..Absència del treball social com a disciplina.
- Situació a Bèlgica - Sistema penitenciari.
- Infància: Creu Roja (degut al augment de la tuberculosi) - Realitat de Gheel. (Ciutat, salut mental, 1º vegada que se’n fan càrrec les persones) Situació a Alemanya Alice Salomon (1872 - 1948). Jueva de classe mitja (6 germans) Les dones no solien estudiar però el seu pare valora que pugui estudiar perquè sigui més fàcil de casar. El pare + 2 germans moren durant l’adolescència i s’ha de fer càrrec de la mare.
En un viatge coneix a la Jane Adams.
Aportacions al treball social i al feminisme.”Grupo de mujeres y de jóvenes para el servicio social voluntario”.
Objectiu: El desenvolupament del TS associat a l’emancipació femenina. Un article a la revista Die Frau (problemes socials i la situació de la dona).
- L’any 1899 assumeix la presidència . Formació pels professionals. Soziale Frauenschule (1908).
- Del 1908 fins 1925: Directora de la escuela de servicio social para mujeres.
- “Academia Alemana de Trabajo y Pedagogía Femenina(1925). Formació per les dones, estudiar els problemes socials (familiars) i formació de noves professores.
- A l’edat de 65 anys va immigrar als Estats Units degut a la persecució dels . Esdevé en situació de desprotecció vivint de la beneficència durant una temporada.
...