T12. Boscos i canvi global (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología Ambiental - 4º curso
Asignatura Ecologia forestal
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 17/04/2016
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

Tema 12: Boscos i canvi global | 69 TEMA 12. BOSCOS I CANVI GLOBAL Quan es parla de canvi global es fa referència als canvis antròpics i inclou: - Canvi climàtic Capa d’ozó Canvi dels usos de sòl (fragmentació, desforestació) ...
El PAPER DELS BOSCOS EN EL CICLE GLOBAL DEL C Els boscos absorbeixen ~30% de les emissions antròpiques de CO2 L’efecte hivernacle és causat bàsicament pel Co2 atmosfèric que no pot ser absorbit pels boscos ni pels oceans. Els boscos absorbeixen un 30% del CO2 atmosfèric.
   La quantitat de carboni dels boscos és molt major a la de l’atmosfera La concentració de Co2 atmosfèric no és excessivament alta però és molt important en el balanç energètic de la terra Els boscos segueixen sent un embornal de carboni (també a casa nostra) però comencen a acumular-se evidències de que aquest embornal és sensible a altres components del canvi global (Ex: sequera). Els boscos creixen menys del que creixien abans.
Exemple de l’Amazonia: En els boscos tropicals trobem taxes de fotosíntesi i respiració molt elevades. De totes maneres el balanç global segueix sent positiu. Cal tenir en compte però, que un augment de la sequera provoca un augment de la mortalitat del arbres, el qual suposa un canvi de l’absorció per l’emissió de CO2 . En el gràfic de l’esquerre s’observa com un augment de la mortalitat al llarg dels anys es veu relacionat amb una tendència a la disminució de la biomassa neta.
70 | E c o l o g i a F o r e s t a l PRESSIONS GLOBALS SOBRE ELS BOSCOS     Estrès humà Estrès biològic Estrès climàtic Estrès atmosfèric i bioquímic Fertilització per CO2 En els últims anys les emissions s’han multiplicat però per primera vegada l’any 2015 no han augmentat, han disminuït lleugeríssimament (- 0,6%) bàsicament degut a la reducció de la crema de carbó a xina.
Augment de la deposició de nitrogen  + fertilització? Les combustions per òxid de nitrogen han augmentat de forma espectacular. Aquest augment però, presenta efecte sobre el creixement dels boscos? Els diferents efectes interactuen entre ells i per això és complicat establir una causa efecte. No obstant això, s’ha observat un gran creixement en els primers anys fins que apareix un altre factor limitant com podrien ser els nutrients.
Fertilització per CO2 i nitrogen - Fertilització per CO2  N com a factor limitant Fertilització per N  CO2 com a factor limitant Tema 12: Boscos i canvi global | 71 Canvi climàtic Passat, present...
La temperatura ha augmentat de forma significativa pràcticament en tots els punts estudiats. La mitjana d’augment de la temperatura és d’aproximadament 1oC (1901-2012).
... i futur! Les previsions són d’escalfament. Davant de diversos escenaris, tots ells incerts, es preveuen canvis en les temperatures i la precipitació.
Implica un augment de  Augment de la temperatura l’evapotranspiració. Es tendeix a un  Disminució de la precipitació CLIMA MEDITERRANI Estem observant ja efectes del canvi climàtic? 1. Episodis registrat de mortalitat induïda per sequera o calor.
Les dades són poc fiables ja que es tracta d’un paràmetre que és difícil de mesurar però el que és evident és que els episodis estan augmentant.
Els episodis de decaïment forestal es preveuen més grans en boscos més vulnerables a la sequera i la calor. Tot i així, aquests presenten justament àrees de distribució en zones d’elevades precipitacions  controvèrsia.
2. Reduccions en els creixement dels arbres post-sequera 72 | E c o l o g i a F o r e s t a l Canvis en la gestió forestal i els usos del sòl S’ha reduït la superfície total sense gestionar S’ha afavorit al creixement de coníferes sobre els planifolis, ja que les coníferes són menys apreciades per l’explotació.
Els nostres boscos estan canviant ràpidament des de finals del s.XX Els planifolis recuperen zones abans ocupades per coníferes i es produeix un augment global dels boscos. Aquestes variacions no es donen únicament per efecte del canvi climàtic sinó també per altres factors com l’abandonament rural i el decaïment de l’explotació de la fusta.
Actualment les desforestacions es fan principalment en zones tropicals.
L’impacte de la desforestació, doncs, es concentra als boscos tropicals, que són els que concentren més carboni.
Impactes climàtics de la desforestació Plagues i malalties forestals Tema 12: Boscos i canvi global Incendis forestals Gairebé a tots els llocs on hi ha boscos es produeixen incendis, ja que representen un funcionament més dels boscos. Si augmenta la freqüència dels incendis (ex: acció antròpica) el bosc no té temps suficient per regenerar-se.
Per altra banda, quan es produeix un incendi, el CO2 de la vegetació es crema i passa a l’atmosfera L’ESTAT GLOBAL DELS BOSCOS | 73 74 | E c o l o g i a F o r e s t a l Importància en les mesures de gestió VULNERABILITAT DELS BOSCOS Els boscos canviaran (La distribució global dels biomes a la terra ha canviat històricament seguint el clima). La gran pregunta és com i de quina manera.
Quines zones són més vulnerables a la sequera? Hi ha boscos sensibles a la sequera a tot el planeta, sempre en funció de les seves distribucions actuals. En general les gimnospermes són més sensibles a la sequera. Tot i així els boscos encara estan lluny d’assolir el límit d’estrès.
...