T.22- Sistemes de gestió de qualitat (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Ètica, medicina preventiva i salut pública
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Ètica, medicina preventiva i salut pública TEMA 22. SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT Sistemes de gestió de la qualitat en l’àmbit sanitari El sector sanitari és un dels sectors emergents en quan a la implantació de sistemes de gestió de la qualitat.
Cada cop són més les organitzacions sanitàries que aposten per integrar en la seva política de funcionament un sistema de gestió de qualitat, amb la finalitat de demostrar la seva habilitat en la prestació d’un servei o bé en l’elaboració d’un producte.
Què és un sistema de gestió de qualitat? És aquella part del sistema de gestió de la organització enfocada amb el logro dels resultats, en relació amb els objectius de la qualitat establerts, per satisfer necessitats, expectatives i requisits de les parts interessades.
Gestió: conjunt d’operacions que es realitzen per dirigir i administrar una organització.
És una sèrie d’activitats coordinades que es porten a cap sobre un conjunt d’elements (recursos, procediments, documents, estructura organitzacional i estratègies) per aconseguir la qualitat dels productes o serveis que s’ofereixen al client.
Un sistema de gestió de qualitat (SGC) implica planificar, fer, controlar i millorar aquells elements d’una organització que influeixen en satisfacció del client i en aconseguir els resultats desitjats.
Les organitzacions desenvolupen els seus processos i integren el compliment d’uns estàndars i requisits en les activitats que componen el procés.
Els SGC són un instrument per gestionar el canvi i la millora continua dels processos. El SGC ha de proporcionar un valor afegit a la seva activitat, permetent fer les coses millor i de forma més eficient.
Implantar un sistema de gestió de la qualitat dóna la oportunitat de centrar-se en optimitzar les àrees que més li importen a una organització i al seu entorn.
125 Ètica, medicina preventiva i salut pública Característiques d’un Sistema de Gestió de Qualitat - Desenvolupar un pla de qualitat - Definir/escriure el que es fa i fer el que s’ha definit/escrit - Tenir la capacitat de demostrar que es compleixen els requisits - Tenir la capacitat de detectar errors i tenir un sistema per solucionar-los - Orientació a processos Sistemes de gestió de qualitat en el àmbit sanitari Existeixen diferents models, però tots ells coincideixen en que persegueixen uns objectius comuns: - Garantitzar el compliment dels requisits dels clients, dels requisits propis que la organització estableixi i dels requisits legals.
Tal com passa en altres sectors (alimentació, automoció...) en la gestió de la sanitat coexisteixen diversos models de gestió de la qualitat.
Els models els podem diferenciar en: Alguns exemples són: - Models d’acreditació de CCAA (Acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda a Catalunya) - BPL (bones pràctiques de laboratori) - JACIE (Joint Accreditation Comitee ISCT EBMT) - ISO 9001: 2008 (setembre 2015; ISO 9001: 2015) 126 Ètica, medicina preventiva i salut pública Acreditació de centres d’atenció hospitalària aguda a Catalunya Es tracta d’un model de sistema de gestió de la qualitat desenvolupat per una comunitat autònoma per completar el procés d’autorització administrativa. D’aplicació a Catalunya. Basat en el model EFQM (European Fundation for Quality Management), i personalitzats en funció dels requisits particulars de la comunitat autònoma.
Criteris: Lideratge, Política i Esteratègia, Persones, Aliances i recursos, Processos, Resultats en els clients, Resultats en les persones, Resultats en la societat, Resulats clau.
127 Ètica, medicina preventiva i salut pública Què són les BPL? Sistema de qualitat relacionat amb els processos organitzatius i les condicions sota les quals els estudis no clínics de seguretat sanitària i mediambiental són planificats, realitzats, controlats, registrats, arxivats i informats.
Estudi no clínic de seguretat sanitària i mediambiental Experiment o conjunt d’experiments en els quals el producte d’assaig és examinat sota les condicions del laboratori o el medi ambient a fi d’obtenir dades de les seves propietats i/o la seva seguretat, destinades a la presentació davant les autoritats reguladores competents.
Excepte la exempció de la normativa específica, han d’aplicar-se a tots els estudis no clínics de seguretat sanitària i ambiental requerits reglamentàriament amb el fi de registrar o autoritzar productes farmacèutics, plaguicides, additius utilitzats en l’alimentació humana i animal, cosmètics, medicaments vegetarians i productes similars, així com per la regulació de les substàncies químiques industrials.
128 Ètica, medicina preventiva i salut pública 129 Ètica, medicina preventiva i salut pública JACIE (Joint Accreditation Comitee ISCT EBMT). Programa de Trasplantament de progenitors hematopoiètics És una corporació no lucrativa que té com a objectiu promoure la qualitat en la gestió i en la pràctica mèdica i de laboratori, a través de programes d’estàndards, inspecció i acreditació en el transplantament de progenitors hematopoiètics.
Es va desenvolupar a Europa per el ISCT (International Society for Cell Therapy) i EBMT (European group for blood and marrow transplantation).
El seu equivalent a EEUU és la FACT (The Foundation for the Accreditation of Cellular Terapy).
No hi ha una obligació per llei per adoptar els estàndards JACIE, però és una iniciativa per uniformar les pràctiques clíniques a nivell internacional dins del programa de TPH.
A Espanya la ONT (Organització Nacional de Trasplantament) accepta els estàndards JACIE com estàndards de referència a complir i reconeix com entitat certificadora a JACIE.
La certificació és de caràcter voluntari i la re-certificació és cada 3 anys.
Es tracta d’un model d’acreditació de programes de trasplantaments hematopoiètics. S’aplica en programes que realitzin trasplantaments hematopoiètics tant autolegs com al·logènics. Es contemplen les activitats de Clínica, afèresi i criopreservació (laboratori). Acreditació per part de JACIE.
ISO 9001:2008 (nova versió ISO 9001: 2015) 130 Ètica, medicina preventiva i salut pública Què és ISO (International Organization for Standarization)? La Organització Internacional de Normalització, va néixer l’any 1947 i és l’organisme encarregat de promoure el desenvolupament de normes internacionals de fabricació (productes/serveis), comerç i comunicació per totes les branques industrials.
La seva funció principal és la de buscar la estandarització de normes de productes i seguretat per les empreses o organitzacions a nivell internacional. Representació en més de 175 països.
Es coneixen com normes ISO (existeixen més de 19.500) i el seu propòsit és facilitar el comerç, l’intercanvi d’informació i a la transferència de tecnologies.
La norma ISO 9001:2008 és la norma de referència per la qual les organitzacions estableixen, documenten i implanten els seus sistemes de gestió de la qualitat, amb l’objectiu de demostrar la seva capacitat per proporcionar productes i/o serveix que compleixin amb els requisits dels clients i orientar-se cap a la satisfacció d’aquests clients.
La certificació per ISO 9001:2008 és voluntària. Les normes desenvolupades per ISO són voluntàries. ISO no té autoritat per imposar les seves normes a cap país. L’abarcament de la certificació està definit per l’organització.
131 Ètica, medicina preventiva i salut pública Certificacions ISO 9001:2008 - Laboratoris del Centre de Diagnòstic Biomèdic - Servei de Farmàcia - Biobanc - Programa de trasplantament hepàtic - Unitat de Diàlisi - Fecundació in vitro - Manteniment - Hosteleria - Programa de trasplantament renal (en curs) - CEIC (en curs) - Cirurgia Major Ambulatòria (en curs) - Clínica del dolor (en curs) Sistemes de gestió de la qualitat en l’àmbit sanitari Al tractar-se d’un sector altament regulat, la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat contribueix a assegurar el compliment dels requisits legals aplicables (de caràcter estatal o autonòmic): - Autorització administrativa d’obertura d’un centre sanitari - Llei de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) - Llei de prevenció de riscs laborals - Legislació sobre gestió de residus sanitaris - Legislació sobre sanitat i drets del pacient - Legislació sobre especialitats concretes (exploracions diagnòstiques, investigació...) - Llei biomèdica, llei de reproducció assistida....
Hi ha models obligatoris i hi ha models voluntaris. També hi ha específics o generals.
132 ...