TEMA 3 (7) (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 3º curso
Asignatura MÉTODES DE PREVISIÓ
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 13/03/2016
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

/rr,¿-bcha dn prtuisfó e \ t¡gro¡e D€ L'ALü §sT +Y oot¡€Nc\AL b€ +¡o(T - rr: INT€es é" uñ rnéfode d'stnrtr¡rq oo.u'obq bcrsc¡l. c,, tcr, rre»+irnc,.clC o.\ tto^S de +cr+s ets pcrfod¿,s .rñoErkra.ts dL !a '{ernd.inc¿¡. , tq p**rdllJ i €! cchpcJ.€r$ <^;1a(r\ood) y.ñittr/§}c}nt e.lucxjcrrs d 'olc-ft¡o.tr*+ac.tC . Lcr p,rcdr'cUf ¿ I un ¡xríode e¡. -townu tcr q- porJnY d¡n¡ Llc¡§c.rs <¡fimc§ C\oq¡.r{-b+S fi¿5 +actq5.
t-ti hc\ 3 (onstcrñi : tc. r<n¡¡\cJo.
! -+ cc¡nsto¡nt é'o(!r §sr'ne¡\{ & t6¡ po{rdq\t 5 -- cs,frt+ornt dt cr.tUscrge$t d¡§ cs/npc^Alr.l.i errladon4! .415 3 eqiuoso".-o.Í-'.:*,yftactd .* '.alaiar r{§ .r,,,.
=.gü'ett*s , -A.-^ T€= *Lvt -§it.-r)) {-\.r-d\t.it_r*A, rr_r\l : Á, (tl= r r+ L-rc -T*_, I * [¿ - t\ Á tt_r) §i (tl = 5 fV.-ftl+ t4* s \*. tt-") ,LEl{Li+tcuron <m e.l, (-€§ equqc¡Oos d¡- ta {c¡ndbnCrb¡ i tq penclent poclen r€Ccídar U-s qrto s ta v¡i+odc d^ Ho{.!. §e. {c+' , t,eq¡rcrrji d-§- Lc [x-\]deJlt a c-vo.ctc¡xntá* r $trc§ / ffi€n-trC +¡o & tct tcr¡di-ncrtcr e¡s d:'€e¡enc¿a r ./r,ul 6cr¡n€lrl <¡n ta co¡rsí dla ' rlc.rf .lo tt r¡-f afl ono§f dqj @r e\ rne--fos§ dc- Ho(t - t§ in'{crs.
$ñc. ocgoco. s' otot€ tq *<{\dAnclc! ¿ p4xrden+ ? cc¡¡nQc¡nerr1 eslcrcr'e¡¡qg es d¿-*r'tei,x rc\ p,ecrr'cclC corrl..
- per perJoda- nsatrql, {t_, (<l = t_, *A, ,t_ r) + t, t+_s \ ' ae{ ¡xr{ode e¡<-tro. -rnsryo!{, 9* trnl : f *y', tr\* ^ + §i ( 1r-m-s ) ¿)re.mQ(§.
v: tst€v¡r c32 o(a c.,Éqr ¡ = o,g § = q¡t -ú 4 o I I]II ol ol -rV 0 0 0 0 o 0 ,tf 0l o o t ,t 0 o o 4 0 F2 =' / = 4 1 o 0 4 0 0 0 0 1 a ¡ot{er ( +foapa d¿ 0¡ u ,ftc*{cleo ) 0, - a.'lt o'21 2 nZ = -6,?r( ( 1 = -2\242 v4 : -t'024 -l v, -- 3'St I 0 0 no Ér ¡ o'r¡c' rr. 4-tc*(c¡e» "I ¡'obt"ocn a porhb ¿c- t'.shmadá per rñíoim gpcrdrcds ¿¡rdirg¡,iS ,<grco:rt§ üne¿r¡ el rr uo¡¡tcb!¿ errdóge*rc á to, ¡á*e {empoccrl i r¿,§ vqJ.JcloLO erplr.cA*r"e» {cn k. v. +(ct(ücA ccrñáOoñcrr-ls cr t¡.§ ¿§+crdcxa r, uoc\ Uc¡j-lcbs ¿- r<n&OC¡q.
9 -t I l" o 0 *t Ya = b*rt,L + v, f¿ r- Vu?3 na *: HQO oo-Lcr ?r,l¿loQ A=) (2rVt \--------V-n-r cOc,orlltm t6¡ :L €ñ eod¿t(/llc\ It I, "r o{4 Fa +<4rdibU a a¿¡loPAA€^'{ ca+actc¡¡a-( +§/ I = -§(.{ + r.,¿ ...