examen 23 maig 2014 (2014)

Examen Catalán
Universidad Universidad Rovira y Virgili (URV)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura introducció a la macroeconomia
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 27/10/2014
Descargas 6
Subido por

Vista previa del texto

Examen d'Introducció a la Macroeconomia 23 de maig de 2014 Nom: DNI: Cognoms: Grup: 1.- Respon a les següents preguntes tipus test. Només hi ha una resposta correcte. Cada resposta correcte val 0,2 punts. Atenció!: les respostes incorrectes resten 0,05 punts.
1.- Quin país és membre de l’eurozona? (a) Letònia (b) Lituània (c) Hongria (d) Dinamarca 6.- Un individu té el coeficient de liquiditat l. En concret, té 2000 € en efectiu i 2000 € en dipòsits. Al carrer es troba un bitllet de 20 € i una moneda d’1 €. Segons l, quina part dels 21 € manté en efectiu i quina diposita al banc? (a) 10,5 € en efectiu i 10, 5 € dipositats (b) 14 € en efectiu i 7 € dipositats (c) 7 € en efectiu i 14 € dipositats (d) No pot ser determinat 2.- Els actius financers A i B es diferencien només en dues 7.- Quin és el valor de les exportacions netes XN si la propietats. Quina afirmació és més versemblant? inversió I és igual a l'estalvi S, G = 100, TR = 50 i T = 300? (a) Si A té menys risc que B, llavors B ha de ser igual de rendible que A.
(b) Si A és més líquid que B, llavors B ha de ser menys rendible que A.
(c) Si A és menys líquid que B, llavors A ha de tenir menys risc que B.
(d) Si A és més rendible que B, llavors A ha de ser més líquid que B.
(a) No pot ser calculat (b) XN = 100 (c) XN = 50 (d) Cap dels anteriors 3.- Quina combinació d'esdeveniments podria explicar 8.- El govern dels EUA estableix una taxa sobre tota venda una disminució de la taxa d'interès d'equilibri en el model de dòlars feta per americans al mercat de divises: per del mercat de préstecs? cada dòlar venut per un americà, aquest ha de pagar 0,7 dòlars al govern americà. Què és previsible que provoqui (a) Un seguit de bancs importants fan fallida i el banc aquest impost? central duu a terme una operació de mercat obert contractiva.
(a) Un desplaçament a l’esquerra de la funció d’oferta de (b) Creix el dèficit del saldo pressupostari del govern i el dòlars i, per tant, una apreciació de l’euro respecte del banc central augmenta les reserves obligatòries.
dòlar.
(c) Les empreses disminueixen el volum d'actius financers (b) És impossible que aquesta mesura tingui cap efecte que volen comprar i les famílies augmenten el volum sobre les funcions d’oferta i demanda de dòlars.
d'actius financers que volen vendre.
(c) Un desplaçament a l’esquerra de la funció d’oferta de (d) Cap de les anteriors.
dòlars i, per tant, una depreciació de l’euro respecte del dòlar.
(d) Un desplaçament a la dreta de la funció de demanda de dòlars, i per tant, una devaluació d l’euro respecte del dòlar.
4.- Combinar una política fiscal expansiva amb una 9.- L’equilibre macroeconòmic se situa a la regió política monetària contractiva inflacionària de la funció d’OA. Partint d’aquest punt, una disminució en el nombre de consumidors pot conduir a (a) pot deixar la taxa d’inflació inalterada.
(b) sempre fa créixer la taxa d’inflació.
(a) un augment de la producció agregada.
Examen d'Introducció a la Macroeconomia (c) sempre fa caure la taxa d’inflació.
(d) Cap de les anteriors.
23 de maig de 2014 (b) un augment de la taxa d’inflació.
(c) una disminució de la taxa d’inflació.
(d) una disminució de la producció agregada i un augment de la inflació.
5.- Quina variable permet definir la competitivitat d’una 10.- Monetitzar el dèficit públic vol dir economia? (a) apujar els imposts ara amb el propòsit de reduir-los en (a) La taxa d’interès real.
el futur.
(b) La velocitat de circulació del diner.
(b) que el banc central està executant una política fiscal (c) L’IPC.
expansiva.
(d) La taxa de canvi real.
(c) que el banc central està implementant una política monetària contractiva.
(d) que el banc central està implementant una política monetària expansiva.
2.- (i) Explica si l'euro s'aprecia o es deprecia en relació amb el dòlar si disminueix el PIB real de la UE. (ii) I si disminueix la inflació dels EUA? Il·lustra les explicacions amb la representació gràfica del mercat de divises. (0,5 punts) 3.- Defineix breument: (0,5 punts)      La regla del 70 La corba de Laffer Equació de Fisher Equivalència ricardiana Regla de Taylor 4.- Per què un augment de la taxa d’interès tendeix a provocar una caiguda en el preu dels actius financers? (0,5 punts) 5.- Explica en què consisteix la Trinitat impossible. (0,5 punts) 6.- (i) El govern decreta que tots els comerços podran obrir les 24h del dia durant tots els dies de la setmana. Emprant el model d’oferta i demanda agregades, determina gràficament l’efecte sobre l’equilibri macroeconòmic d’aquesta mesura quan es considera un any sencer i explica els canvis en les funcions que justifiquen l’efecte. (ii) Suposant que es tracta d’una economia gran, com afectaria la mesura a l’equilibri macroeconòmic de la resta del món. (0,75 punt) 7.- (i) Analitza gràficament mitjançant el model OA-DA l’efecte sobre l’equilibri macroeconòmic del tancament de les fàbriques propietat d’estrangers. (ii) Quin tipus de política macroeconòmica podria compensar l’efecte del tancament sobre la taxa d’inflació d’equilibri? Analitza els efectes de la política al model OA-DA. (0,75 punts) 8.- (i) Amb M1 = 4000, M0 = 2000 , coeficient de reserves igual a 3/17 i D = 3200, calcula el coeficient de liquiditat l i l'efectiu E en mans del públic. (ii) Obté també l'efectiu E i els dipòsits D si l'estoc monetari M1 és 1800 i el coeficient de liquiditat és ½ (0,25 punts) Examen d'Introducció a la Macroeconomia 23 de maig de 2014 9.- (i) Què fan els bancs centrals? (ii) Quins són els objectius del BCE? (iii) Com es diu la política que realitza? (iv) Quins instruments pot utilitzar per dur-la a terme? (1 punt) 10.- Determina la taxa de canvi real si la taxa de canvi nominal és 4$/€, el nivell de preus de l'eurozona és P = 2000 i el nivell de preus dels EUA és P* = 1000. (0,25 punts) 11.- El nivell de preus avui és 400; demà és 800. Prestant 4000 € avui reps 4800 € demà. Calcula la taxa d'interès real exacta corresponent. (0,25 punts) 12.- (i) Amb l’ajuda d’una representació gràfica del model del mercat de préstecs, determina i explica l’efecte sobre la taxa d’interès d’equilibri d’un augment en el nombre de persones que volen comprar actius financers. (ii) Proposa dues mesures amb què el banc central pugui neutralitzar l’efecte i indica a la representació gràfica com les mesures permeten d’assolir l’objectiu.
(0,75 punts) 13.- “lo que realmente nos preocupa más es la potencial escalada de las sanciones contra Rusia, particularmente sobre el sistema financiero”, reconeixia aquesta setmana l’economista en cap del Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament (BERD). Qui estableix sancions contra Rússia?; Per què s’estableixen aquestes sancions?; En què consisteixen?; Contra qui es dirigeixen exactament?; Com poden afectar, aquestes mesures, al sistema financer?; Com poden afectar sobre les economies d’Europa, Rússia i els EUA?; Com reaccionarà Rússia?; Quin paper jugarà la Xina?... (Per respondre millor a les preguntes pots ajudar-te amb les representacions gràfiques corresponents). (2 punts) ...