2. Desenvolupament funcions i avaluació NPS infantil (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 4º curso
Asignatura Neuropsicologia Infantil
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 11/04/2016
Descargas 32
Subido por

Vista previa del texto

Unitat 2. Desenvolupament funcions i avaluació NPS infantil 1. Antecedents Piaget proposà diverses fases per al desenvolupament normal, on les funcions es desenvolupen per sí mateixes: - Etapa motora sensorial 0-2 anys. control motor i aprenentatge sobre els objectes físics - Preoperacional 2-7 anys desenvolupament habilitats verbals - Concreta operacional 7-12 anys. inici de la consolidació dels conceptes abstractes - Formal operacional 12-15 anys. desenvolupament d’habilitats sistemàtiques i lògiques del raonament.
La teoria queda limitada per contemplar únicament fins als 15 anys. Es parlava de retard, no de dèficit -alteració específica d’una funció concreta-. Posteriorment, els estudis de neuroimatge han corroborat l’ordre de fites evolutives que proposà Piaget.
La 1a infància fins als 2 anys, preescolar 2-4 i 6-7 anys, escolar dels 6-7 als 10-12, adolescència dels 10-12 als 15 anys (Piaget), i fins als 20-25 segons Fischer.
Vigotsky planteja la visió social del nen. Zona de desenvolupament pròxim: proposà que la distància entre el nivell de desenvolupament real -aquelles coses que el nen pot fer per si mateix- i el desenvolupament potencial -coses que pot fer amb suport-, anomenada, capacitat potencial.
Lúria proposa un patró de desenvolupament segons períodes crítics: - 1er any estructures subcorticals - 3 mesos àrees primàries sensorials i motores - preescolar 4-5 anys àrees secundàries - primària 12 anys àrees terciàries posteriors - adolescència 20 anys àrees terciàries anteriors Aquelles que han aparegut abans en el procés evolutiu, són les que madures abans. Per tant, abans del naixement es desenvolupen les àrees motores i sensorials, el sistema visual i l’auditiu. Després del naixement es desenvolupa el cerebel, parietal, temporal i prefrontal.
Amb tot això es conclou que l’evolució evolutiva i conductual coincideix amb els moments de desenvolupament cerebral.
Hi ha una correspondència entre la reducció de la SG (0m-2a) atès que fem més connexions (sinapsis efectives i funcionals) aquelles que no funcionen, desapareixen i paral·lelament es dóna l’augment de la SB (relacionada amb l’estimulació 3m20anys), s’incrementen els circuits reflexes, es crea a neoescorça (postero-anterior) i es dóna abans en noies que en nois.
2. Desenvolupament per funcions Per avaluar el quocient intel·lectual: - Bateries Weschler. QI wisc-IV - Matrius progessives Raven. prova QI no verbal.
- Uupssi-III Desenvolupament funcions concretes: Funcions atencionals Allò més bàsic és la capacitat d’alerta, en néixer la formació reticular (alerta) està immadura, comença a madurar, la qual cosa es regular amb els patrons de son.
Al 6 mesos es dóna la maduració dels circuits posteriors de l’atenció i als 4’5anys s’inicien les funciones executives.
En segon lloc, l’atenció selectiva-focal: increment dels 4 als 6-7 anys i estabilització als 12 anys. La qual cosa possibilita l’atenció amb l’adult.
L’atenció sostinguda té un increment línia a partir dels 4-5 anys. Als 5 anys s’administra el CPT (14 minuts de tasca d’atenció sostinguda en ordinador) i D2.
Atenció alternant-dividida amb un increment dels 7 als 10 anys.
Llenguatge Cal emfatitzar la importància de les habilitats lingüístiques, fites detallades del desenvolupament i indicador clínics d’afectació. 12 mesos comprensió de paraules senzilles i primeres paraules reconeixibles. 18 a 20-36 mesos: estructura frase inicial. 2-6 anys comprensió i expressió gramaticals, aparició de la pragmàtica, als 6 anys inici lecto-escriptura, i millora pronunciació (fins als 4 anys evolutiu, més de 4: tipus d’intervenció). 7-12 anys: consolidació semàntica, gramàtica i pragmàtica.
Fins ara el model que s’ha utilitzat per explorar el llenguatge, és el d’avaluació clàssica (funcions) és el de què hem de fer per valorar una afàsia, funcions hemisferi esquerre: producció, comprensió, repetició, lecto-escriptura i càlcul.
Actualment, hi ha noves aproximacions (per processos), identificació grafema-fonema, processos semàntics -lectura de paraules i pseudoparaules. permet valorar lectura lèxica o sublèxica-, processos sintàctics, comprensió oral i escrita.
Instruments d’avaluació.
- Token test. comprensió, amb interferència de la memòria de treball - Peabody. test de vocabulario en imágenes. Designación/vocabulari 10-20 minuts, edat sup a 2’5 anys i validació espanyola.
- Illinois Test of psycholinguistic aptitudes 1 hora, 3-10 anys validació espanyola TEA - Prolec-R 20-40’ 6-12 anys ® 12-16 anys (S) processos lingüístics - PROESC 40-50’ 8-15 anys. escriptura - TALEC Test d’aprenentatge i de lectura i escriptura en català 1r-4t primària Pel que fa al fenomen de la lateralitat cerebral - dels 0 als 2 anys equipotencial - dels 2 als 7 anys predomini esquerre no adult - dels 7 als 10 anys clar predomini esquerre - a partir dels 10 anys patró adult Memòria Hi ha dos tipus de memòria: procedimental / declarativa -episòdica i semàntica- o emocional / verbal - no declarativa inici primerenc i consolidació als 6 anys - relacionat amb l’automatisme de la lecto-escriptura - Memòria declarativa o explícita consolidació entre els 4 i 10 anys.
Als 3m indicadors de memòria pre-explícita; 6m maduració hipocamp (imitaicó diferida ls 8-10 m); 4-5a indicadors clars de memòria explícita; 4a inici memòria autobiogràfica i als 7a estratègia memorístiques Gnosis visual El sistema visual és el que menys madur està i el més estudiat a nivell de percepció. Als 2m visió color; 8-12m agudesa visual adulta. Per a la maduració de la percepció visual cal interacció amb altres lòbuls La visió en detall 0-9m : configuració global 9a i 11 visió de tipus Gestalt Instruments: Reversal test, test de percepció visual no motriu i figures incompletes (wisc-IV) Gnosis digital Pel que fa a les gnosis digitals a partir dels 5 anys (reconeixement del dit de la mà quan et toquen amb un punxó). Instruments: Portable tactile test.
Gnosis auditiva Instruments per a l’avaluació de la percepció auditiva: Seashore (test d’aptitud musical) Funcions visuals - Via de l’on inici tardà consolidació fins als 12 anys - Via del què inici primerenc consolidació entre els 10-12 a f. visuoperceptives amb el Test de denominació de formes de Benton f. visuoespacial test dels rellotges (Luria) f. visuoespacial Orientació de línies de Benton f. visuoconstructives Figura complexa de REy (còpia) 9a juxtaposició figures i sup. general.
Test de Bender. Praxis constructures. Cubs Wais Funcions motores L’ordre de desenvolupament és: d’àrees suborticals, cap a àrees primàries i secundàries i terciàries. És a dir, primer f. premotores (frontals) i després l’escorça parietal (praxis).
Com a instruments trobem: Escales d’aptituds per nens McCarthy (MSCA) Pel que fa a la dominància manual inici 18 mesos, consolidació 4-10/12 anys mà dominant. En el cas dels esquerrans, l’inici és tardà i la consolidació també.
Respecte al mite de la Lateralitat creuada, cal dir que no suposa un risc per a l’aprenentatge de la lectura a nivell patològic.
Primer es consoliden les praxis ideomotores, després les praxis ideatòries Funcions frontals L’inici del desenvolupament de les funcions prefrontals és tardà (4’5 anys), així com la consolidació, que es pot donar més enllà dels 10-14 anys i fins als 20a - Memòria de treball.
Increment a partir dels 10 anys, permet desenvolupar les funcions cognitives superiors (operacions formals) - Fluència verbal. Increment a partir dels 14 anys - F. Executives. inici molt tardà i consolidació tardana: - Control atencional: inici 4a, consolidació 6-7a - Flexibilitat cognitiva: inici 4a, progrés 7-10a i adolescència - P. informació: inici 6-12a 3. Factors influents Com ja s’ha dit anteriorment, els factors genètics com el gènere, influeixen en el desenvolupament (femení: velocitat de processament, destresa motora i fluència verbal; masculí: anàlisi perceptual –cubs WISC-). A nivell ambiental, si es dóna una otitis en un període crític. Així com factors socioeconòmics: ingressos o nivell cultural dels pares. I factors nutricionals.
a.
Lesions cerebrals A la infància el dany difús s’acompanya de rendiment pobre: atenció, velocitat de processament i funcions executives. Els infants tenen pitjor pronòstic que els adults.
En el cas del dany focal es parla de la “plasticitat primerenca” com a solució vs “vulnerabilitat primerenca”. Però si es congènit, perinatal i fins als 1-2 anys de vida s’acompanya d’un rendiment inferior al produït en etapes posteriors.
...