Tema 4. Instruments de Representació (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas o Economía - 2º curso
Asignatura Introducció a la Comptabilitat Financera
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 02/07/2017
Descargas 2
Subido por

Descripción

Apunts de l’assignatura Introducció a la Comptabilitat Financera impartida per Ester Oliveras a la UPF.

Vista previa del texto

Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com INTRODUCCIÓ A LA CONTABILITAT FINANCERA TEMA 4. INSTRUMENTS DE REPRESENTACIÓ EL COMPTE CON A INSTRUMENT DE REPRESENTACIÓ Un compte és un instrument que permet enregistrar les variacions que experimenta un element patrimonial al llarg d’un cert període de temps. Cada element del balanç de situació tindrà un compte associada.
CLASSES DE COMPTES I PROPIETATS Les funcions del compte són: - La representació del patrimoni.
- El registre de les seves variacions.
- La sistematizació comptable.
Els principis bàsics en els quals es basa el concepte de compte de Luca Paccioli (1494) - No hi ha partida sense contrapartida - A un o més comptes deutors li corresponen 1 o més comptes creditors per el mateix import.
- En tot resultat la suma del que s’ha anotat al Deure ha de ser igual a la suma del Haver.
El compte té de dues parts fonamentals i de signe contrari: el deure i el haver. A més del saldo.
- Deure(esquerra): debitar o carregar una quantitat al compte.
Haver(dreta): creditar o abonar una quantitat al compte.
Saldo: diferència entre el deure i l’haver.
 Haver>Deure = saldo creditor.
 Haver<Deure = saldo deutor.
 Haver=Deure = saldo cero.
Segons el saldo les comptes es poden classificar com: - Comptes deutors: comptes d’actiu, pèrdues i despeses.
Comptes de creditors: comptes de passiu, net, beneficis i ingressos.
Classificació alternativa i complementaria: - Comptes de balanç: comptes d’actiu, de passiu i patrimoni net. Tenen per finalitat registrar els canvis que experimenten els diferents elements que formen el patrimoni empresarial.
Comptes de gestió o de resultat: comptes de despeses i comptes d’ingressos. Apareixen quan es produeix un fet comptable modificatiu.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com FUNCIONAMENT DELS COMPTES F UNCIONAMENT DEL COMPTES SEGONS LA PARTIDA DOBLE C ONCEPTE ANOTACIONS AL DEURE C OMPTES D’ ACTIU I MPORT INICIAL A 0 E NTRADES O AUGMENTS C OMPTES DE PASSIU DISMINUCIONS C OMPTES DE NET DISMINUCIONS COMPTES DE DESPESA S EMPRE S’ ESCRIUEN AL DEURE COMPTES D ’ INGRÉS ANOTACIONS AL HAVER DISMINUCIONS I MPORT INICIAL P0 E NTRADES O AUGMENTS I MPORT INICIAL N 0 E NTRADES O AUGMENTS S EMPRE S’ ESCRIUEN AL HAVER D EURE A A↑ P/N↓ C OMPRES D ESPESES H AVER A↓ P/N P/N↑ V ENDES INGRESSOS ELS ASSENTAMENTS Un assentament és l’expressió comptable en el llibre diari, seguint el mètode de la partida doble, de les variacions del patrimoni provocades per qualsevol tipus de fets comptables.
Per fer un assentament cal: - Registrar totes les operacions que afecten al patrimoni de l’empresa en el mateix ordre cronològic en què se succeeixen.
S’ha de mantenir el criteri del mètode de partida doble; és a di, els imports que s’anoten al deure han de ser iguals que els que s’anoten a l’haver.
Cada assentament està format com a mínim per dos comptes: o Amb un compte al deure i un a l’haver assentament simple.
o Amb un al deure i diversos a l’haver o a l’inrevés assentament mixt.
o Amb diversos compte al deure i diversos a l’haver assentament compost.
Deure 18000 D Codi Maquinària Maquinària 18.000 H Concepte A Codi Bancs Haver 18000 D Bancs H 18.000 Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com ELS LLIBRES DE COMPTABILITAT Instruments materials o suports en els que es reflecteixen les anotacions per representar els fets comptables.
LLIBRE MAJOR Recull tots els comptes i classifica els FC segons a fins elements patrimonials afectin.
LLIBRE DIARI Recull cronològicament tots els fets comptables (assentaments), identificant tots els elements patrimonials afectats. Té una funció de coordinació I una funció històrica.
LLIBRE D´INVENTARIS I COMPTES ANUALS Recull els estats comptables finals i altres informes. Serveix per al Balanç de situació, del Compte de Pèrdues i Guanys i per la Memòria.
BALANÇ DE COMPROVACIÓ Balanç que ens permet verificar que els cálculs efectuats al llibre major i al llibre diari son correctes.
Comptes Caixa Capital ...
Total Suma del Deure 5750 ...
22822 Suma del Haver 1322 20000 ...
22822 Saldo deutor 4428 ...
21250 Saldo creditor 20000 ...
21250 AMORTITZACIÓ L’amortització és el desgast de l’actiu, una contrapartida en l’estructura econòmica de l’empresa. Per tant, en el balanç la situarem sota el actiu amortitzat en qüestió restant.
Ex: la maquinaria està valorada en 800.000€. Cada any es desgasta en 500€ (amortització lineal). A final d’any: 500€ Dotació a l’amortització (despesa) a Amortització acumulada Maquinaria 500€ Haurem de fitxar-nos en si l’amortització és anual o mensual i dividir entre la quantitat apropiada en cada cas depenent del que ens demanen a la comptabilitat.
...

Tags: