Examen Febrer 2008 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Enginyeria ambiental
Año del apunte 0
Páginas 5
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 1

Vista previa del texto

Departament d’Enginyeria Química Edifici C 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain Tel: 93 581 10 18 Fax: 93 581 20 13 Telex: 52040 EDUCI E Universitat Autònoma de Barcelona CIENCIES AMBIENTALS Enginyeria Ambiental I Curs 2007-2008 1ª convocatòria 4 de febrer de 2008 PROBLEMA 2 (20 % de la nota) En una planta de potabilització d’aigües on es tracta un cabal diari de 8640 m3 hi ha un filtre de medi combinat format per sorra i antracita com a materials filtrants amb una àrea de filtració de 50 m2 .
La zona superior del filtre està formada per un llit de sorra de 0.80 metres de profunditat amb una porositat de 0.46. Les partícules de sorra tenen un factor de forma de 0.85 i la distribució de mides es mostra a la taula següent: # tamiç % retingut dp (mm) 1 0.76 1 2 7.52 0.60 3 20.20 0.43 4 27.21 0.35 5 22.53 0.28 6 6.08 0.21 7 2.58 0.16 8 1.64 0.12 9 0.80 0.08 La zona inferior del filtre, un 50% més profunda que la de sorra, està formada per partícules d’antracita totes del mateix diàmetre i amb un factor de forma de 0.65. La porositat d’aquesta zona és de 0.37 i la pèrdua de càrrega de 1.7 metres.
a) Quina és la velocitat de filtració a través del filtre? b) Quin diàmetre tenen les partícules d’antracita? c) Calcula la pèrdua de càrrega a través del filtre. Relaciona la pèrdua de càrrega amb l’alçada del filtre. Funcionarà per gravetat? Departament d’Enginyeria Química Edifici C 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain Tel: 93 581 10 18 Fax: 93 581 20 13 Telex: 52040 EDUCI E Universitat Autònoma de Barcelona CIENCIES AMBIENTALS Enginyeria Ambiental I Curs 2007-2008 1ª convocatòria 4 de febrer de 2008 PROBLEMA 1 ( 20 % de la nota) En un planta de tractament fisico-químic d’aigües situada en el complex industrial de Martorell es tracten diàriament 50.000 m3 d’aigua. S’afegeix una dosi de 5 mg/L d’alumini (Al) que permet l’eliminació de 5 mg/L de material col·loidal en els clarificadors.
a) quina és la quantitat d’una solució al 8% en pes d’Al2O3 necessària per dur a terme l’operació? b) Quina és al quantitat d’alcalinitat requerida per reaccionar amb l’alumini?.
Expressa el resultat com mg/L CaCO3.
c) Quin és el volum de fangs produït tenint en compte una humitat del 906% i una densitat de 1.2 Kg/L.
Dades: Al2O3· 14H2O + 3 Ca(HCO3)2 2 Al(OH)3 + 3CaSO4 + 6CO2 + 14 H2O En el mateix complex industrial, degut a les necessitats d’un grup d’empreses, s’està estudiant la possibilitat d’ubicar una planta depuradora, i a vosaltres us proposen fer el disseny del sedimentador secundari. Els companys que han realitzat el disseny del reactor ens passen les següents dades: Cabal diari que surt del reactor: 10 Tn /dia Concentració de fangs: 80 Kg/ m3 Per fer el disseny primer fem estudis a escala laboratori amb l’efluent del reactor amb una proveta de 0,34 m d’alçada i 1 L de volum. La concentració última de sòlids ha estat de 900 Kg/ m3 i Les dades que s’han obtingut del nivell de fangs des del fons de la proveta han estat: d) Quina és l’àrea del sedimentador que hem de dissenyar? e) Podries proposar el volum del sedimentador més adequat?. Raona la resposta.
Temps (s) 22 66 111 155 200 244 291 337 384 434 483 536 590 649 718 822 968 1153 1375 1644 2044 2400 Alçada (m) 0.336 0.322 0.309 0.295 0.281 0.268 0.254 0.240 0.226 0.213 0.199 0.185 0.172 0.158 0.144 0.130 0.117 0.103 0.089 0.076 0.062 0.055 Departament d’Enginyeria Química Edifici C 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain Tel: 93 581 10 18 Fax: 93 581 20 13 Telex: 52040 EDUCI E Universitat Autònoma de Barcelona CIENCIES AMBIENTALS Enginyeria Ambiental I Curs 2007-2008 1ª convocatòria 4 de febrer del 2008 Teoria I (30 % de la nota de l’examen) Contesta breument a les següents preguntes: 1. Perquè els sedimentadors primaris de les EDARs operen a TRH menor que els de Plantes potabilitzadores? 2. En la potabilització d’aigües cal fer sempre una desinfecció, si aquesta es fà amb ozó es suficient? 3. Com ha de ser l’agitació en un tanc de coagulació-floculació per aconseguir flocs densos i grans? 4. Com es classifiquen i com es decideix la gestió dels residus industrials? 5. Quins tipus de materials i compostos es troben en els corrents residuals d’un procés de incineració de residus? Departament d’Enginyeria Química Edifici C 08193 Bellaterra (Barcelona). Spain Tel: 93 581 10 18 Fax: 93 581 20 13 Telex: 52040 EDUCI E Universitat Autònoma de Barcelona CIENCIES AMBIENTALS Enginyeria Ambiental I Curs 2007-2008 1ª convocatòria 4 de febrer de 2008 Teoria 2 (30 % de la nota de l’examen) 1.- En que consisteix l’adsorció? En el camp de la depuració d’efluents, quan està indicada? Que son les isotermes d’adsorció (quins paràmetres relacionen)? 2.- En que consisteix el procés d’estabilització de residus industrials? ...