Examen juny 2006 (0)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Ecologia
Año del apunte 0
Páginas 5
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 0

Vista previa del texto

Ecologia CCAA – 29-Juny-2006 – NOM:_______________________________________ PART II IMPORTANT: Si consideres que la nota que has tret en el primer parcial que hem fet durant el curs és prou bona, aleshores pots triar una de les preguntes 1 i 2; la nota del primer parcial substituirà la de la pregunta que no has respost. De la mateixa manera, si consideres que la nota que has tret en el segon parcial és prou bona, aleshores pots triar una de les preguntes 3 i 4, i la nota del segon parcial substituirà la de la pregunta que no has respost. En cas contrari has de respondre les 4 preguntes.
Marca amb una creu a continuació les preguntes que finalment has respost i que se t’avaluaran (si n’has respost una que no està marcada aquí no se’t corregirà): Preguntes 1 i 2: Preguntes 3 i 4: 3 1 4 2 Per favor, respon cada pregunta en un full diferent! 1. Tot i que no es coneix la xifra exacta, es creu que a la Terra hi ha, com a mínim, 10 milions d’espècies d’organismes. Dona dos arguments per explicar perquè hi ha tants organismes diferents i dos arguments per explicar perquè no n’hi ha encara més. Comenta breument cadascun dels arguments.
(valor: 1/6) 2. Una població de muflons en un parc nacional es va fundar amb molt pocs individus i després de 2 anys la mida poblacional havia augmentat en un 50%. Al cap d’un temps la població es va estabilitzar al voltant de 1000 individus i es va mantenir així durant molts anys. Un dia, els gestors del parc decideixen permetre la cacera de 25 muflons d’aquesta població cada any. Suposeu que la població creix segons el model logístic.
(a) Quins són els valors de r i K de la població? (b) Quina serà la mida que assolirà la població després de molts anys de ser explotada d’aquesta manera? (valor: 1/6) 3. A Hubbard Brook (NH, USA) es van efectuar a les dècades de 1960 i 1970 uns experiments en els quals es van talar tots els arbres de conques hidorlògiques senceres. A la figura de l’esquerra es mostra la variació temporal de la concentració de tres ions a l’aigua d’un rierol que drenava una de les conques talades i d’un que drenava una conca control. (a) Què mostren aquests gràfics? (b) A quins processos atribuiries els canvis de concentració dels tres ions a l’aigua de drenatge després de la tala? Per què augmenta més la concentració de nitrat que la dels altres dos ions? (c) Com creus que la tala va afectar el volum d’aigua drenada per la conca? (màxima extensió: una cara de full; valor: 1/6) 4. El desert de Mojave (Califòrnia, EEUU) està dominat per grans extensions de terreny nu (S) i per dues espècies arbustives, Larrea (L) i Ambrosia (A). McAuliffe (1988) va estimar que un terreny sense vegetació tenia una probabilitat de 0.984 de seguir igual i que la probabilitat de ser colonitzat per Ambrosia era 7 vegades més gran que la ser colonitzat per Larrea. Els llocs ocupats per Larrea seguien així amb probabilitat 0.985 i mai eren substituïts per Ambrosia. Finalment, els llocs ocupats per Ambrosia seguien igual amb probabilitat 0.725 i esdevenien sense vegetació amb probabilitat 0.255.
Totes les probabilitats es refereixen a un període de 10 anys. (a) Construeix el diagrama de transicions del desert de Mojave. (b) Considera una part del territori ocupat en un 60% per terreny nu i en un 40% per Larrea. Quines són les proporcions esperades al cap de vint anys? (c) Quines són les proporcions a l’equilibri? (valor: 1/6) Ecologia CCAA – 29-Juny-2006 – NOM:________________________________________ Només cal respondre 4 de les 5 preguntes. Marqueu clarament la pregunta descartada 1. Durant la darrera dècada, els boscos de pi roig de les principals serralades del sud de Catalunya han patit mortalitats importants causades per la sequera. Com explicaries que no s’hagin observat mortalitats comparables als boscos de pi roig de moltes zones del centre i el nord d’Europa on al cap de l’any hi plou aproximadament el mateix (per exemple a Escòcia)? 2. En un moment determinat, una població d’escarabats consta de 100 individus i creix segons el model exponencial amb una r = 0.6 any-1. Quina creus que serà la mida de la població al cap de 100 anys? 3. Creus que la capacitat de càrrega de la Terra pel que fa als humans és constant? Justifica breument la resposta.
4. Una metapoblació d’un insecte aquàtic està constituïda per la població de la riba d’un llac de grans dimensions i per les poblacions de multitud de petites basses que hi ha al voltant del llac. Se sap que la probabilitat de colonització d’una bassa desocupada és 0.4 any-1. Igualment, s’ha observat que un 10% de les basses ocupades deixen d’estar-ho al cap d’un any. En base a aquestes dades, quina seria la proporció de basses ocupades que esperaries trobar a l’equilibri? 5. Quina és la diferència en la solució d’equilibri del model de depredació de Lotka i Volterra entre una situació en la que no hi ha competència intraespecífica en la població de preses i una en la que sí que n’hi ha? Ecologia CCAA – 29-Juny-2006 – NOM:_______________________________________ Només cal respondre 4 de les 5 preguntes. Marqueu clarament la pregunta descartada 6. S’ha mesurat en un llac la producció primària amb el mètode de l’O2. Las incubacions han durat 4 hores i els resultats de las determinacions d’O2 han estat: [O2]inicial = 9,5 mg O2·L-1, [O2]llum = 10 mg O2·L-1 i [O2]foscor = 8 mg O2·L-1. Si la zona fòtica del llac te 5 m de fondària quina és la PPN del llac en g C·m-2·día-1? El dia és de 12 hores i la mesura és representativa de las hores diürnes.
7. Què passaria amb el N2 atmosfèric si, de cop, desaparegués la vida a la Terra? Raona la resposta.
8. S’han mostrejat les algues de dues llacunes A i B. Del total de espècies que es van trobar, 57 eren a les dues llacunes, 25 només a la llacuna A i 13 només a la llacuna B. Calcula el coeficient de similaritat de Jaccard entre les dues llacunes.
9. Com que les foques mengen bacallà, si es permet la cacera de foques es podrà pescar més bacallà.
Des del punt de vista ecològic, creus que és correcte aquest argument? Justifica la resposta.
10. Que passaria a la temperatura de la Terra si augmentés l’emissivitat d’energia d’ona llarga del planeta? I si augmentés el seu albedo? Digues una manera de com podria succeir una cosa i l’altra.
Ecologia CCAA – 29-Juny-2006 – NOM:_______________________________________ Tothom l’ha de respondre 11. A què creus que responen les variacions intra-anuals en la concentració atmosfèrica de CO2 que s’observen a la gràfica adjunta? (Mesures preses a l’observatori Mauna Loa, període: gener 2004 – desembre 2004).
381 Concentració de CO2 380 379 378 377 376 375 374 373 1.00 3.00 5.00 7.00 Mesos de l'any 2004 9.00 11.00 ...