Tema 8 Sistema del complement (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Biología - 4º curso
Asignatura Immunologia
Profesor A.V.F.
Año del apunte 2017
Páginas 12
Fecha de subida 20/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

IMUNNOLOGIA Tema 8 Tema 8 Sistema del complement El sistema del complement està format per un conjunt de molècules que cooperen per fer diferents funcions com eliminar bacteris o cèl·lules en mal estat, marcar partícules per millorar la fagocitosi (opsonització), atraure molècules cap a zones d’infecció, atraure mastòcits i promoure la seva degranulació, l’eliminació de immuncomplexes...
Formen part de la immunitat innata.
Les molècules que el formen, per separat, no tenen la mateixa funció que un cop s’associen totes.
Nomenclatura  Ruta clàssica: molècules amb diferent nombre de carbonis. Se sintetitzen com a proenzims o zimògens que necessiten un trencament proteolític per convertir-se en enzims actius. Es fragmenten en dos trossos: el tros gran s’anomena b (menys al C2 que serà l’a) i el tros més petit serà l’a (b al C2). El que tingui el nucli enzimàtic es representarà amb una barra superior horitzontal quan estigui activat. Les formes inactives que havien estat actives s’escriuen amb una “i” al davant.
 Ruta alternativa: els components s’anomenen factors. La seva nomenclatura es basa en una lletra majúscula.
El fetge és el major sintetitzador de components del complement, també macròfags, cèl·lules epitelials (C1q) i adipòcits (factor D).
IMUNNOLOGIA Tema 8 Activació del complement S’activa amb el trencament proteolític de C3 en C3a (petit) i C3b (gran), que manté l’activitat enzimàtica.
C3 es fragmenta amb la C3 convertasa que poden ser C4b2a o C3bBb , que s’utilitzaran segons la via d’activació que es prengui.
Després d’això C3b s’ajunta amb el conjunt enzimàtic que l’ha format, i es genera C5b, que s’adherirà a una superfície específica (si està disponible, si no s’eliminarà). A la superfície, reclutarà C6, C7, C8 i C9.
C9 fa polímers capaços d’unir-se a membranes i formar porus.
Es forma el complex C5b6789-MAC (membrane attack complex) que desestabilitza les membranes generant porus.
Rutes d’activació C3 Totes es donen al medi extracel·lular. La via alternativa va ser la primera en aparèixer (és la més senzilla, donada per hidròlisi espontània); després es va evolucionar cap a la de les lectines, el reconeixement de sucres per part de la MBL és més senzill evolutivament que el reconeixement d’anticossos de la via clàssica. A cada fragmentació dels components s’exposa un grup tioèster que permetrà a la molècula unir-se a la membrana bacteriana o de la cèl·lula infectada, o a altres components.
 Clàssica Parteix de C1 (amb subunitats 6q, 2r i 2s, aquestes dues últimes són proteases). La seva capacitat proteolítica s’activa quan s’uneix a anticossos específics units a antígens, per tant requereix l’acció de la resposta adaptativa, perquè reconeix material d’aquesta.
Quan s’activa agafa C4 i C2 i els fragmenta en C4a, C4b, C2a i C2b. Amb els fragments grans (C4b i C2a) es forma C4b2a.
IMUNNOLOGIA Tema 8 Quan es fragmenta C4, la molècula C4b exposa un grup tioèster just pel punt de tall fet servir per C1, que és capaç de reaccionar i fer un enllaç covalent immediat amb qualsevol proteïna que tingui a prop, podrà ancorar-se a la membrana.
Cal un mínim de dues interaccions simultànies amb anticossos units a antígens perquè s’activi.
Els únics anticossos units a antigen que detecta són les IgG i les IgM, que tenen un domini “ronyó” d’unió amb la C1.
La IgG sempre té el domini d’unió exposat. Circula de forma monomèrica però encara així es necessiten dues unions perquè la interacció serà més fàcil si la IgG està fixada “en un substrat” unida a un antigen, que si la unió es fa mentre circula en solució.
La IgM té forma pentamèrica i només exposa el domini d’unió un cop unida a un antigen.
IMUNNOLOGIA  Tema 8 Via de les Lectines La proteïna de fase aguda MBL es produeix en processos inflamatoris i es semblant a C1.
Partim de MBL, que reconeix estructures amb mannoses de les superfícies bacterianes. Quan troba alguna, s’activa i s’uneix a MASP (MBL-associated serine protease), que s’encarregarà de trencar MBL en C2 i C4.
Els diferents fragments formaran la convertasa de la via clàssica C4b2a.
 Alternativa En situacions normals C3 té alta tendència a degradar-se, però espontàniament pot patir hidròlisi i els fragments resultants són molt inestables si no s’uneixen a cap superfície per estabilitzar-se. Pot unir-se, fins i tot, a membranes de cèl·lules veïnes sanes.
Si s’uneixen a alguna superfície, ha de ser específica. El factor D s’unirà al fragment hidrolitzat de C3 i trencaran el factor B. El fragment Bb del factor B s’unirà a C3 formant la convertasa de la via alternativa C3bBb.
El C5 resultant d’aquesta via tindrà 2 C3b: un de la primera hidròlisi, i l’altre de la segona proteòlisi.
IMUNNOLOGIA Tema 8 NATURE REVIEWS | MAY 2002 :346-35 IMUNNOLOGIA Tema 8 Proteïnes reguladores del sistema del complement  C1Inh: evita l'activació espontània de C1q. La major part del C1r2s2 està unit al C1Inh (està a una concentració 7 vegades superior que C1q). La seva manca genera la malaltia del Angioedema hereditari: edema de cara i extremitats, dolors abdominals.
IMUNNOLOGIA Tema 8  C4bBP (soluble),CR1 i MCP (de membrana): eviten la formació de la C3 convertasa perquè segresten C4b.
 Factor H: regula la via alternativa assegurant que el sistema del complement es dirigeix contra patògens i no danya les cèl·lules pròpies. Protegeix les superfícies pròpies gràcies a les dues conformacions diferents que pot adoptar: d’alta activitat i de baixa activitat (predominant).
IMUNNOLOGIA Tema 8  DAF: factor accelerador de la degradació. Accelera la dissociació de les convertases C3 de la via clàssica i alternativa.
 Factor S: vitronectina. Evita la inserció del component C5b67 en la membrana i a cèl·lules veïnes. S’evita el fenomen de lisis cel·lular innocent.
 Factor HRF: factor de restricció homòleg i CD59 (MIRL: inhibidor de la lisis reactiva). Tots dos s’uneixen al factor C8 per prevenir la polimerització espontània de C9.
IMUNNOLOGIA Tema 8 DAF C1-I NH (C4bBP, CR1 or M CP )+ Factor I (Factor H, CR1 or M CP) + Factor I Factor S HRF + CD59/M I RL DAF IMUNNOLOGIA Tema 8 Receptors del sistema del complement Els fragments a dels components que es trenquen es diuen anafilodoxines. Són senyals quimiotàctics, que formen un gradient al voltant de les cèl·lules infectades quan el complement s’adhereix a la membrana.
S’uneix a C3b impedint la formació de la convertasa. C3b produeix opsonització (marcació de cèl·lules infectades. Augmenta la fagocitosi.
IMUNNOLOGIA Funcions del complement Tema 8 IMUNNOLOGIA Tema 8 ...