resúm uf sociologia (2015)

Apunte Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura uf socilogia 1
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 1

Vista previa del texto

LA VIOLENCIA EN LA MIRADA   I  AGULLA  HIPODÈRMICA   -­‐ Mitjans  ens  fan  saltar  com  un  coet!  Tenen  MOLT  poder   -­‐ La  gran  anàlisis  d’aquesta  etapa  es  analitzar  la  resposta  de  la  gent  i  com   afecten  els  mitjans  -­‐  buscar  com  responem  les  persones  als  diferents   estímuls,  i  com  si  es  repeteix  l’estímul  moltes  vegades  sempre  tendirem  a   repetir-­‐lo!  Les  persones  davant  d’un  estímul  que  rebem  d’un  mitja  de   comunicació  reaccionem  de  forma  directa   *EFECTES  DELS  MITJANS  MOLT  DE  PODER     ex:  si  ell  vol  un  ordinador  anirà  directament  a  buscar  un  ordinador  al   MediaMark     II  ETAPA  DELS  EFECTES  IMITATS   -­‐ Referent/missatge!  dependència  no  tan  gran  (depenent  tot  de  la  meva   situació)   -­‐ Els  mitjans  tenen  molt  poder  però  aquest  es  veu  limitat  en  funció  d’altres   valors  !  CONTEXT:  social,  educatiu,  familiar..  i  per  tant  els  mitjans  que  ens   arrien  potser  no  tenen  una  influencia  tan  directa  (estímul-­‐resposta)  sinó   una  reacció  més  construïda  per  altres  estímuls  o  d’altres  factors  que   estiguin  molt  relacionats  amb  l’individu.   -­‐ Influencia  més  matisada   -­‐ Un  missatge  no  es  eficient  si  abans  d’arribar  al  públic  aquest  no  ha  passat   per  algun  referent  (amic  o  familiar..)     ex:  Busco  un  ordinador  i  vaig  al  meu  amic  friki  per  preguntar  li  sobre  la  meva   necessitat  perquè  m’aconselli.  Arribo  al  MediaMark  i  la  publicitat  m’ajuda  a   complementar  la  meva  preidea  (referent)     III  ETAPA  DEL  RETORN  ALS  AFECTES  DE  GRAN  ABAST   -­‐ Els  mitjans  poden  tenir  influencia  a  LLARG  TERMINI   -­‐ Sociòlegs  diuen  que  tant  I  com  II  son  extremistes  i  excessives   -­‐ Dissonància  cognitiva:  una  part  del  teu  cervell  et  diu  una  cosa  i  l’altre  un   altre.  Pensar  en  el  que  deus  o  no  deus  fer.  !  voldríem  comprar-­‐nos  una   cosa  però  no  podem,  no  és  “correcte”  !la  publicitat  canvia  !  fa  sentirte   satisfet  amb  el  que  deus  tenir,  encara  que  no  tinguis  exactament  el  que   voldries.     TEORIES  CENTRADES  EN  LA  VIOLENCIA     MITJANS  MOLTA  INFLUÈNCIA  (CURT  TERMINI)     • CATARSI:     -­‐ Inspirada  concepció  freudiana  (psicoanàlisis)   -­‐ Efectes  positius  en  les  persones   -­‐ Essers  humans  de  vegades  vivim  situacions  difícils  !  necessitem  fer  una   catarsis  (superació)   -­‐ L’efecte  que  pot  tenir  veure  imatges  violentes  en  TV-­‐  fa  alliberar-­‐nos   d’aquells  impulsos  (dolents/nerviosos)  impedeix  que  actuï  de  forma   violenta       • • APARENTATGE  PER  ASSOCIACIÓ   -­‐ Els  essers  humans  aprenem  per  la  visió/associació  –  si  veiem  molta   violència  quan  arribi  alguna  situació  violenta  actuaré  similar  al  que  he  vist   !  reproducció  de  l’actitud!  reproduïm  el  que  hem  vist  (pensant-­‐lo   conscientment)   -­‐ Efectes  negatius  en  les  persones     ESTIMUL   -­‐ més  conductista  de  totes   -­‐ planteja  veure  estímuls  agressius,  incrementa  la  reacció  violenta  (causa-­‐ efecte)     -­‐ no  ho  pensem  simplement  afecta     -­‐ Efectes  negatius  en  les  persones     MITJANS  NO  TANT  INFLUENTS  (LLARG  TERMINI)     • T.REFORÇ   -­‐ Imatges  violents  només  es  un  factor  més  alhora  d’explicar/analitzar  els   actes  violents  però  no  es  el  factor  més  important   -­‐ L’audiència  només  escolta  el  que  interessa  i  la  resta  ho  ignora   -­‐ Els  estímuls  violents  televisius  només  poden  tenir  impacte  en  aquelles   persones  que  ja  son  violentes  i  si  no  ho  ets  no  et  fan  comportarte  de  forma   violenta  per  lo  tant  els  mitjans  de  comunicació.  Reforcem  la  nostra  visió.     • T.CULTIU   -­‐ La  influència  dels  mitjans  només  pot  influir  en  els  valors  ja  establerts.  Diu   que  si  aquesta  idea  es  va  repetint  aquestes  idees  van  calant  en  la  societat.   -­‐ Repetir  violència  =  violència  (pot  contribuir  a  canviar  els  valors  que  tenim   sobre  un  tema)       -­‐ La  noció  de  violència  universal!no  es  certa  ja  que  la  violència  la  anem   creant  a  través  del  temps,  i  el  concepte  de  violència  va  canviant,  també  es   relatiu  depenent  de  la  societats.       -­‐ Societat  sempre  es  violenta!  Hi  han  societats  +  o  –  violentes  per  lo  tant  no   es  cert.  Hi  han  graus  de  violència     -­‐ Violència  de  caràcter  instintiu!  esser  humà  per  naturalesa  es  violent,  no  es   cert,  aquest  va  aparent     -­‐ Si  la  TV  fa  més  violents  (mitjans  comunicació  en  general)   VIOLENCIA  DE  4  TIPUS   -­‐ FÍSICA:  més  clara  d’identificar,  presenta  més  rebuig   -­‐ PSIQUICA:  mental   -­‐ ESTRUCTURAL/INSTITUCIONAL:  legitimitzada  (policia)   -­‐ SIMBÓLICA:  invisible,  difícil  d’identificar  (missatge  que  exerceix  pressió)   ...