Ejercicios fisiologia humana 7 (2013)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura Fisiologia
Año del apunte 2013
Páginas 3
Fecha de subida 17/10/2014
Descargas 5
Subido por

Descripción

Segundo bloque de la asignatura de Fisiologia Humana

Vista previa del texto

Autoavaluació: Respiratori 10/12/13 17:42 Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida Campus Virtual de la UB La meva pàgina inicial ▶ Els meus cursos ▶ Curs acadèmic 13/14 ▶ Ensenyaments de Grau ▶ Grau D'Infermeria ▶ 1314F ▶ Bloc temàtic 5: Fisiologia Sistema Respiratori ▶ Autoavaluació: Respiratori Navegació pel qüestionari 1 2 3 4 7 8 9 10 5 Començat el Estat Completat el Temps emprat Qualificació 6 dimarts, 10 desembre 2013, 17:29 Acabat dimarts, 10 desembre 2013, 17:41 12 minuts 10 segons 3,83 sobre 10,00 (38%) Acaba la revisió Pregunta 1 En relació al percentatge de saturació d'oxigen de l'hemoglobina, indiqui l'afirmació FALSA: Incorrecte Con relación al porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina, indique la afirmación FALSA: Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. L'anèmia pot augmentar l'afinitat de l'hemoglobina per l'oxigen perquè ocasiona augment del 2,3DPG La anemia puede aumentar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno debido a que ocasiona un aumento de del 2,3-DPG.
b. Les cadenes gamma de l'hemoglobina augmenten la capacitat de la hemoglobina de captar oxigen en entorns amb baixes pO2.
Las cadenas gamma de la hemoglobina aumentan la capacidad de la hemoglobina de captar oxígeno en entornos con baja pO2.
c. L'augment de la temperatura corporal disminueix l'afinitat de l'hemoglobina per l'oxigen El aumento de la temperatura corporal disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.
d. La disminució del pH disminueix l'afinitat de l'hemoglobina per l'oxigen La disminución del pH disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno.
Sense resposta Pregunta 2 Correcte El factor més important que regula el percentatge de saturació de la hemoglobina és: El factor más importante que regula el porcentaje saturación de la hemoglobina es: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. pH plasmàtic b. la PCO2 c. La PO2 d. la temperatura corporal Sense resposta Pregunta 3 Com varia la pressió intrapleural durant la respiració? Correcte ¿De qué manera varía la presión intrapleural durante la respiración? Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Durant la inspiració disminueix, i durant l'expiració augmenta Durante la inspiración disminuye, y durante la espiración aumenta.
b. Només hi ha una petita variació durant la inspiració.
Solo hay una pequeña variación durante la inspiración.
c. No varia.
No varía.
d. Durant la inspiració augmenta, i durant l'expiració disminueix.
Durante la inspiración aumenta, y durante la espiración disminuye.
Sense resposta Pregunta 4 Per tal d'igualar les tensions superficials dels alvèols de diferents tamany....
Incorrecte Para poder igualar las tensiones superficiales de los alveolos de diferentes tamaños...
Puntuació -0,20 sobre 1,00 https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=163767 Página 1 de 3 Autoavaluació: Respiratori 10/12/13 17:42 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. Tots els alvèols són del mateix tamany.
Todos los alveolos són del mismo tamaño.
b. Tots els alvèols tenen la mateixa quantitat de substàncies tensioactives.
Todos los alveolos tienen la misma cantidad de sustáncias tensioactivas.
c. Els alvèols més petits tenen una concentració més baixa de substàncies tensioactives que els alvèols més grans grans.
Los alveolos más pequeños tienen una concentración menor de sustáncias tensioactivas que los alveolos más grandes.
d. Els alvèols més petits tenen una concentració més elevada de substàncies tensioactives que els alvèols grans..
Los alveolos más pequeños tienen una concentración más elevada de sustáncias tensioactivas que los alveolos grandes.
Sense resposta Pregunta 5 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Què passarà amb el flux sanguini d'una àrea pulmonar en la qual ha disminuït la seva ventilació? ¿Què ocurrirá con el flujo sanguíneo de un àrea pulmonar a la cual le ha disminuido su ventilación? Trieu-ne una: a. Hi haurà vasoconstricció de les arterioles d'aquesta regió pulmonar.
Habrá vasoconstricción de las arteriolas de esta región pulmonar.
b. Hi haurà vasodilatació de les arterioles pulmonars d'aquesta àrea per afavorir el flux cap aquesta regió del pulmó.
Habrá vasocondilatación de las arteriolas pulmonares de esta región para favorecer el flujo hacia esta región pulmonar.
c. Hi haurà vasoconstricció arteriolar generalitzada.
Habrá vasoconstricción arteriolar generalizada.
d. Hi hauria vaconstricció de les arterioles sistèmiques i vasodilatació de les arterioles pulmonars d'aquesta àrea.
Habrá vasoconstricción de las arteriolas sistémicas y vasodilatación de las arteriolas de esta región pulmonar.
Sense resposta Pregunta 6 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta El "coyote", personatge de dibuixos animats està inflant un globus com a part d'un nou invent per atrapar al "correcaminos". Inicialment, inspira tant d'aire com pot i després bufa tant com li és possible dins el globus. El volum d'aire del globus és igual a ------- del "coyote".
El "coyote", personaje de dibujos animados está inflando un globo como parte de un nuevo invento para atrapar al "correcaminos". Inicialmente, inspira tanto de aire como puede y después sopla tanto como le es posible dentro del globo. El volumen de aire del globo es igual a ------- del "coyote".
Trieu-ne una: a. Volum de reserva expiratòria Volumen de reserva espiratoria.
b. Capacitat pulmonar total Capacidad pulmonat total.
c. Capacitat vital Capacidad vital d. Volum de reserva inspiratòria Volumen de reserva inspiratoria.
Sense resposta Pregunta 7 El diòxid de carboni es transporta a la sang majoritariament en forma de: Correcte El dióxido de carbono se transporta en la sangre preferentemente en forma de: Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta Trieu-ne una: a. CO2 dissolt en el plasma.
CO2 disuelto en el plasma.
b. ions HCO3- dissolts en el plasma.
iones HCO3- disueltos en el plasma.
c. H+ unit a la hemoglobina (Hb·H).
H+ unido a la Hb (Hb·H).
d. compostos carbamínics.
compuestos carbamínicos.
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=163767 Página 2 de 3 Autoavaluació: Respiratori 10/12/13 17:42 Sense resposta Pregunta 8 Relaciona el següents ítems amb la seva resposta: Parcialment correcte Puntuació 0,83 sobre 1,00 Adrenalina broncodilatació Marca la pregunta acetilcolina broncoconstricció Agonista colinérgic broncodilatació Augment de dióxid de carboni (PCO2)a l'aire expirat broncodilatació Salbutamol (agonista receptors Beta 2 adrenèrgics) broncodilatació Histamina broncoconstricció Pregunta 9 Correcte Puntuació 1,00 sobre 1,00 Marca la pregunta A dalt de l'Everest, amb una altitud de 8850m., la pressió atmosfèrica es de 250 mmHg. Quina és la PO2 de l'aire atmosfèric a l'Everest? En la cima del Everest, con una altittud de 8850m, la presión atmosférica es de 250 mmHg. ¿Cuál es la PO2 del aire atmosférico del Everest? Trieu-ne una: a. 52.5 mmHg.
b. 160 mmHg c. 195 mmHg d. 35,4 mmHg Sense resposta Pregunta 10 Incorrecte Puntuació -0,20 sobre 1,00 Marca la pregunta Un recipient de gas amb un pistó mòbil té un volum de 500ml i una pressió de 60mmHg. Es mou el pistó i la nova pressió és de 150mmHg. D'acord amb la Llei de Boyle, quin és el nou volum del recipient? Un recipiente de gas con pistón móvil tiene un volumen de 500ml y una presión de 60mmHg. Se mueve el pistón y la nueva presión es de 150mmHg. De acuerdo con la Ley de Boyle, ¿Cuál es el nuevo volumen de recipiente? Trieu-ne una: a. 200ml.
b. 250ml c. 100ml d. 350ml Sense resposta Acaba la revisió Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida) 1314F https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/review.php?attempt=163767 Página 3 de 3 ...