Criteris aplicats en la inspecció de farbricants d'API's (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 4º curso
Asignatura Farmàcia Galènica 3 i Control de Qualitat
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 27/04/2016
Descargas 14
Subido por

Vista previa del texto

Farmàcia Galènica III i Control de Qualitat_Palmira Homedes Criteris aplicats en la inspecció de fabricats de principis actius Actualment a Catalunya hi ha 45 empreses que fan primeres matèries (API’s) autoritzades. 42 de les quals ja han esta inspeccionades. Els certificats de correcta compliment de les NFC tenen una durada de 3 anys, per tant, s’han de refer inspeccions quan aquestes han “caducat”.
D’aquestes 35, es van avaluar 43, 42 han estat certificades i 1 no va passar els controls, per tant, va haver de tancar. La conclusió que s’extreu és que hi ha un grau de compliment de les NFC molt elevat.
El tipus de deficiències es defineixen com a desviacions i es classifiques com: • • • critiques: impacte crític i directe sobre el producte que fabriquen.
Majors: tenen un defecte de qualitat important altres no tenen perquè afectar en la qualitat del producte.
La majoria de les incidències que es detecten son de tipus altres i seguidament de tipus majors.
Les desviacions crítiques són poc freqüents. Aquelles empreses que fabriquen un major nombre de API’s, té més probabilitat de tenir més observacions per part dels auditors.
Que hagi tingut 0 deficiències tan a nivell total com a deficiències majors, hi ha 15 empreses que no han tingut cap deficiència major. Hi ha una empresa que no tenia cap observació. La majoria de les empreses es troben entre les 12-20 observacions.
Les desviacions es troben majoritàriament en: • • • la gestió de la qualitat en un 26% zona de fabricació en un 27% control de qualitat i mostroteca en un 17% El numero de desviacions total trobades van ser 709 de un total de 43 inspeccions.
La durada de la inspecció pot durar de 1 a 8 dies en funció de la grandària de les empreses. La majoria estan al voltant de 3 a 4 dies.
La sistemàtica que es té en les inspeccions es que volem saber quin es la qualitat del producte de fabricació de manera tranversal. Per tal s’agafa una mostra representativa per línies de producció. Es fa un anàlisi de riscos per ser mes representatiu i es produeix un certificat en un tots els API’s que es fabriquen.
En el cas que hi vulguin afegir un API, si ja esta certificat, li demanem la validació del procés analític entre altres perquè ja s’ha passat la inspecció. En cas que hi hagi una nova instal·lació per el nou API, s’ha de comunicar a l’AEMPS i llavors ells decideixen si hi haurà o no una inspecció.
Criteris d’inspecció: Zona de fabricació: un cop acabada la purificació del principi actiu, hem de tenir: • • Zona amb tractament d’aire filtrat Separació física amb altres zones i qequips de fabricació Farmàcia Galènica III i Control de Qualitat_Palmira Homedes • Mesures estructurals i procediments que impedeixi una possible contaminació creuada entre els diferents principis actius: o SAS o Sobrepressió o Vestuaris o Equip de protecció o Monitoratge ambiental o Validació/verificació de la neteja Els tipus d’equip que ens trobem es diferent segons la zona de fabricació: centrifugues, estufes, llits fluids, etc.
Quan diem que hi ha haver diferencials de pressió, quina direcció hauria de tenir les sales netes.
• • • Si l’API es en forma de pols: o El SAS té una sobrepressió de tal manera que treu aire tant a la sala de fabricació i en el passadís o El SAS fa de pou, esta en depressió, per tal tant el aire de la zona de fabricació com del passadís faran que entri aire en el SAS o l’entorn del SAS no te aire filtrat. Però tot i així té un casa com el primer. Per tant, també s’accepta perquè està sobrepressionat respecte la sala i la zona de producció.
o no hi ha SAS però hi que hi ha una zona d’aire filtrat. Tot entrarà dins de la zona de fabricació.
La diferencia de pressió ha de ser com a mínim de 10 pascals ha de haver confinament Si API esta humit: pot haver contaminació microbiana o La sobrepressions anessis de dins, cap al SAS i després el passadís es que té més depressió.
Si API és estèril: o La sobrepressió ha de anar de dins cap a fora, com en el cas anterior.
Els tractament de l’aire s’han de valorar en funció de si es produeix molta pols, el % de l’aire de l’exterior que s’aporta, la eficàcia dels filtres, si hi ha filtres en el retorns i el manteniment preventiu es fa. S’han de valorar molts paràmetres.
El monitoratge ambiental s’ha de valorar a través de un anàlisi de riscos. I que es valori el tipus de API que es fabrica i quin tipus de procés tancat es el que s’usa per la fabricació del API.
Lamel·les són una mena de cortines que separen de manera física diferents zones.
Normalment, la zona que es vol protegir estan sotmeses a un flux laminar. Però tenen problemes: • • • • • • No arriben a terra Garanteixen un diferencial de pressió? D’on aporten l’aire? Quins equip s’hi ha allà Quin es l’entorn Sempre separa el clima engegat? No hi ha una bona praxis i en el cas que manipulem pols, no hi ha confiament.
Farmàcia Galènica III i Control de Qualitat_Palmira Homedes Les lamel·les s’accepten de manera provisional sempre i quan hi hagi una operació de millora de les instal·lacions per solvatar les males praxis.
Gestió de qualitat: • • • • • Grau de coneixement dels processos S’han validat els processos basant-se en un anàlisi de riscos S’han identificat els punts crítics dels processos? S’inclouen en la RAQP?: informa anual de tots els lots fabricats d’un producte, tant els API’s com de medicaments. És un repàs global de tot l’any.
Capacitats de procés han de ser superior a 1. Es un paràmetre estadístic Quan hi ha desviacions, s’investiguen i es documenten correctament.
Un cop valorades les desviacions, s’aplica el sistemes CAPA per veure si hi ha integrat totes les incidències de la companyia (auditories, reclamacions, auditores dels clients, auditories internes, monitoratges, control de canvis).
Proveïdors matèries primeres critiques: auditoria Amb dades històriques s’accepta reducció analítica: mínim de lots identificats i per mantenir el estatus, mínim 1 anàlisis complet a l’any (depèn dels lots i de tipus de medicament que tractem).
Verificacions neteja i validacions: Considerem els mètodes de control i verificació. L’elecció del pitjor cas, si han fet una validació microbiològica, si fabriquen lots seguits i després netejar o si produeixen i netegen per cada lot.
Caducitat. Components auxiliars equips: manegues, teles centrifugues, tamisos.
Control de qualitat: Traçabilitat: de les dades, integritat d eles dades i poder demostrar que tot el que es produeix en la companyia no hi ha hagut cap manipulació de dades ni falsificacions.
Moltes vegades on hi ha integritat de dades i males praxis (sense ser frau). Has de garantir que les dades on han estat manipulades per tal que el resultat sigui correcte.
Com a aspectes que s’estan mirant és anar al laboratori de control de qualitat i demanar tots els registres per veure si hi han anomalies o simplement per veure si ho estan registrant TOT.
Data de retest: és la data que el fabricant li posa al principi actiu en la qual el fabricant del medicament pot dir que compleix especificacions. Es una data en la qual el fabricant et permet re-analitzar el producte i poder-lo usar. NO es pot fer una ampliació de la data de caducitat. Sinó un us de forma immediata, es considera com el temps en que es pot organitzar el procés de fabricació i axó es basa en estudis d’estabilitat.
Es pot re-analitzar tantes vegades com compleixi especificacions. Però en cap cas es pot ampliar la data de caducitat.
Actualment, encara que no estigui estèril el producte, passarà un control microbiològic. Tant de aerobis totals com de fongs. Es pot fer en plan skip testing: analitzo un cada 5 o 10 lots, sempre i quan hagis fet un anàlisi de riscos i tinguin un resultat històric d’aquell procés.
Farmàcia Galènica III i Control de Qualitat_Palmira Homedes Magatzems i zones de recepció expedició: Es considera mes important que hi hagi un mapatge de temperatura: que s’hagi qualificat el magatzem i que hagin distribuït el magatzem amb sondes calibrades. Veure quina zona és més càlida o el quina mes freda. Per tal de saber exactament quin API posem en cada zona. Sens el mapatge de temperatura son poden saber com i on posar els API’s.
En quan al transport es requereix auditories, contractes validació del transportista, etiquetatges de bon acondicionament i que els bidons estiguin tancats amb brides per evitar contaminacions i falsificacions. Les brides han de estar numerades. En els auditories es mira com arriben els transportistes per veure si miren bé si els productes que reben estan ben tancats.
Sistema de producció de l’aigua: l’aigua desionitzada està desprotegida del clor i han de fer un control microbiològic perquè està desprotegit. S’ha de intentar que no hi hagin racó on l’aigua es pugui estancar i evitar la creació de biofilms..
Hi ha empreses que no tenen aigua purificada perquè no la necessiten. Això ho diu una guia de la EMA.
...