TEMA 7: L'EDAT. LA TRANSCENDÈNCIA JURÍDICA: CÒMPUT (2012)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Derecho civil I
Año del apunte 2012
Páginas 7
Fecha de subida 18/11/2014
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

Tema 7 L'EDAT, TRANSCENDÈNCIA JURÍDICA: CÒMPUT Edat: temps que va des del naixement d'una persona fins al moment de la vida de la mateixa que es pren en consideració.
- Resulta d'una combinació entre dues idees: la vida i la durada.
L'Ordenament jurídic estableix un criteri objectiu de l'edat de les persones per determinar: - Eficàcia jurídica dels seus actes Capacitat d'obrar Configuració de la seva situació jurídica personal.
En els OJ actuals s'estableixen dues categories: la minoria d'edat i la majoria d'edat que implica la plena capacitat d'obrar de les persones (art 12 CE els espanyols són majors d'edat als 18 anys ").
Menors d’edat No són incapaços sinó que tenen una capacitat d'obrar limitada (article 211-3.3 CCC: Les limitacions a la capacitat d'obrar s'han d'interpretar d'una manera restrictiva tenint en compte la capacitat natural) El menor de dotze anys ha de ser escoltat i informat pels seus pares (article 211-6.2 CCCAT) S'exclou la representació dels pares i tutors respecte a (arts 236-18.3.2 CCC i 222-47.2 CCCat): - Actes relatius als drets de personalitat del menor Actes que pugui realitzar per si mateix d'acord amb la llei en funció de la seva edat i capacitat natural.
Els actes realitzats pel menor en aquests casos tindran plens efectes jurídics.
Emancipació: Permet al menor regir la seva persona i béns com si fos major d'edat - Situació que es pot produir a partir dels 16 anys si concorren determinades circumstàncies o dels 14 anys per matrimoni Majors d’edat La majoria d'edat determina la plena capacitat d'obrar encara que per realitzar determinats actes aquesta no és suficient i hagi de concórrer alguna altra circumstància (per adoptar 25 anys ...) La plena capacitat d'obrar es manté a partir de la majoria d'edat durant tota la vida de la persona llevat que aquesta estigui incapacitada.
Còmput de l'edat Si es té en compte el temps des de la seva esdevenir, en sentit dinàmic es fa necessari determinar: - Com s'explica el seu transcurs Quins són els criteris que permeten la seva fixació: còmput natural i còmput civil.
o El còmput natural és el que mesura el pas del temps moment a moment, de manera real. En un termini de 20 dies des de les 12 hores del dia 1 és el que transcorre des de l'hora en què es comença a comptar fins a la mateixa que correspongui del dia d'arribada (o sigui el 21 a les 12 hores).
o El còmput civil, en aquest no es tenen en compte les fraccions sinó el dia complet, sigui quin sigui el moment real, en l'exemple anterior es compta el dia sencer i el mateix el dia final. El còmput de dies es fa en dies sencers i no s'exclouen els dies inhàbils, el dia inicial s'exclou de manera que comença a comptar a partir del dia següent, el dia final s'ha de comptar complet (art. 121-23.2 CCC) . El còmput de mesos o anys s'ha de fer de data a data, si en el mes de venciment no hi ha el dia corresponent a l'inicial, es considera que el termini acaba el darrer dia de mes (art. 121-23.2 CCC).
Per al còmput de l'edat de les persones s'aplica el còmput civil (art. 211-4 CCC) - La majoria d'edat s'assoleix als 18 anys.
El dia del naixement es considera sencer per al còmput de l'edat.
Els anys i mesos es compten de data a data, per als nascuts el dia 31 el còmput en mesos es farà en cas que en el mes no existeixi 31, l'últim dia del mes.
Majoria d’ edat La majoria d'edat es produeix als 18 anys (art 12 CE i 211-4 CCC) moment en què es presumeix que les persones han arribat al grau de maduresa necessari per governar-se per si mateixes.
La majoria d'edat implica l'adquisició de la plena capacitat d'obrar i l'extinció dels sistemes de guarda a què s'hagin sotmès els menors.
No vol dir que a partir dels 18 anys puguin realitzar tots els actes i negocis jurídics que possibilita la llei: - En alguns casos la majoria d'edat no és suficient i és necessari un plus d'edat: per exemple en els requisits de l'adoptant aquest requereix els 25 anys.
En alguns casos la majoria d'edat no implica l'adquisició de la plena capacitat d'obrar: o Persones que han estat incapacitades durant la minoria d'edat En arribar als 18 anys, la potestat queda prorrogada (236-33 CCC) o la tutela es manté (art 222-48.1 CCC) continuant sota la guarda i custòdia dels pares o tutors segons sigui el cas.
Minoria d'edat Esfera patrimonial i personal - - Els menors estan sotmesos a la potestat dels pares (art. 236-1 CCC) o a la tutela (art. 222-1 CCC) en el cas que no tinguin pares o hagin estat privats de la potestat. Aquesta situació jurídica implica per al menor: o Una dependència personal i patrimonial o Els titulars de la potestat o de la tutela administren els béns dels sotmesos a les mateixes (art 236-21 i 222-40 CCC) i tenen la representació legal (236-18, 222-47 CCC).
La capacitat d'obrar del menor és limitada però va augmentant a mesura que s'aproxima a la majoria d'edat, aquest augment es produeix en funció de dos criteris: o Criteri objectiu de l'edat o Subjectiu del suficient judici Esfera personal-familiar Respecte a la família de la qual depèn el menor: - - Ha de ser escoltat i tingut en compte en totes aquelles mesures que puguin adoptar els titulars de la potestat o tutela i que puguin afectar-li El jutge ha de donar audiència al menor si té prou coneixement i sempre a partir dels 12 anys abans de dictar les mesures definitives en: o Sentències de nul · litat, separació o divorci (art. 233-11, 236.11.4 CCC) o Separació de fet dels pares (236-11 CCC) o En cas de desacord reiterat entre els titulars de la pàtria potestat o de la tutela (236-11 222-28 CCC) o Remoció del tutor (222-33.3 CCC) o Quan decideixi sobre la rendició de comptes (222-3.1 CCC) El menor haurà de ser convocat a la formalització d'inventari de béns (222-21.3 CCC) Els fills majors de 16 anys: o Podran consentir manifestat en escriptura pública en substitució de l'autorització judicial o Els actes que els seus pares realitzen amb relació als béns o els drets dels fills: Per exemple alienar béns immobles, establiments mercantils, alienar o gravar valors, accions o participacions socials .... (Art-236-27.1 CCC).
Respecte a circumstàncies que afecten la seva situació en la seva família - Acolliment preadoptiu: o Serà escoltat si té prou ús de raó, i a partir dels 12 anys cal el seu consentiment.
o Si és major de 12 anys pot sol · licitar que cessi la situació d'acolliment preadoptiu.
Adopció: (235-40, 43 CCC) o El menor prestarà el seu consentiment en presència del jutge si té 12 anys o més i si no arriba a aquesta edat però té prou coneixement ha de ser escoltat.
Matrimoni: o Per a la validesa del matrimoni és requisit ser major d'edat o menor emancipat.
o o o o Es permet al menor demanar al jutge de primera instància la dispensa d'edat per contreure matrimoni a partir dels 14 anys (art. 48 CC) Tenen capacitat per reconèixer la paternitat els menors majors de 14 anys i per a la maternitat la mare des que s'acrediti el fet del part sigui quina sigui la seva edat, sempre que tinguin capacitat natural.
Per a la validesa d'aquest reconeixement és necessària l'aprovació judicial amb audiència del ministeri fiscal (235-11 CCC).
Progenitors menors d'edat exerceixen la pàtria potestat amb l'assistència de progenitors o del tutor o curador, llevat que estiguin casats amb persones majors d'edat, no necessitaran assistència.
Esfera personal del menor - - - Emancipació: o El menor ha de consentir quan aquesta es produeix per concessió dels titulars de la potestat o de la tutela (art. 211-9 CCCat) o per resolució judicial (art. 211-10 CCC).
o En l'emancipació judicial correspondrà al menor, major de 16 anys prendre la iniciativa.
Veïnatge civil: o El menor a partir dels 14 anys, assistit pel seu representant legal pot optar per un veïnatge civil (14.3 i 15 CC) o El menor estranger per la nacionalitat espanyola quan l'adquireix per opció, per carta de naturalesa i per residència (art 20 i 21 CC).
Drets de personalitat: o El menor pot realitzar actes relatius als seus drets de personalitat (236-18 i 222-47) o En alguns supòsits la llei no permet al menor prestar el seu consentiment, així no serà vàlid el consentiment en els delictes de lesions (art. 155.2 CP) en l'esterilització i en la cirurgia transsexual (art 156.1 CP).
Àmbit negocial patrimonial La capacitat general per contractar suposa la plena capacitat d'obrar.
Els menors tenen una capacitat d'obrar limitada i en conseqüència no poden prestar el seu consentiment per obligar-(Art. 1263.1 CC) de manera que els negocis celebrats pel menor són anul · lables o impugnables (1300 CC). No obstant això en determinats casos la llei: - Permet als menors realitzar certs actes amb plena eficàcia jurídica per si mateix Realitzar actes amb intervenció del seu representant legal.
Per exemple: o Els menors poden atorgar testament a partir dels 14 anys (421-4 CCC) excepte testament hològraf (421-17 CCC) però no poden actuar com a testimonis del testament d'un altre.
o Poden acceptar donacions per si, excepte les que siguin condicionals o oneroses que necessitaran la intervenció dels seus representants legals (531-21 CCC).
o La legislació laboral exigeix la majoria d'edat per formalitzar el contracte de treball, però el major de 16 anys pot realitzar amb l'autorització dels seus representants legals (art 7 ET).
o Sempre que tinguin capacitat natural realitzar actes que només requereixin d'aquesta: actes de la vida diària que implicaran contractació de diversos tipus: compravenda detall, serveis transport, entenent-se que en aquestes actuacions existeix l'autorització tàcita dels titulars de la potestat o la tutela que no podran impugnar-les.
La representació del menor: la responsabilitat Els titulars de la potestat o de la tutela del menor tenen la seva representació legal: - L'àmbit de la representació legal es refereix als actes que el menor no pot realitzar per si mateix (236.18.1 i 222.47.1 CCC) L'actuació dels pares o tutors suposa substituir al menor en l'acte corresponent, recaient els efectes jurídics de la mateixa en l'esfera jurídica del menor.
Actuació que disminueix a mesura que el menor adquireix més autonomia: o Les actuacions que seran realitzades pel menor necessitaran l'assistència dels seus pares o tutors, els quals en sentit estricte ja no seran els seus representants legals, només les persones que han de complementar la capacitat plena del menor.
- El representant legal té limitada legalment la seva actuació per als següents actes (arts 236.18.2 CCC i 222-47.2 CCC): o Que afectin els drets de la personalitat o Els que el menor pot fer per si mateix, d'acord amb la llei o Els que el menor pot fer per si mateix segons el seu grau de maduresa o Que hi hagi conflicte d'interessos entre el menor i els seus representants legals o Els relatius a béns exclosos de l'administració dels pares o tutors (per exemple béns adquirits pel fill, si té més de setze anys, amb una activitat que generi benefici).
Responsabilitat - El fet que el menor no tingui plena capacitat d'obrar no implica que sigui irresponsable civilment.
Responsabilitat negocis jurídics - El menor és responsable de tots aquells negocis jurídics que hagi realitzat amb la capacitat necessària (art 1911 CC).
Són anul · lables els actes realitzats pel menor sense prou capacitat o sense la intervenció del seu representant legal quan sigui necessària: o El negoci podrà ser confirmat o ratificat pel representant legal en el cas deixarà de ser claudicant.
o El representant legal podrà impugnar el negoci celebrat pel menor o Els que hagin contractat amb el menor no podran impugnar el contracte al · legant la manca de capacitat d'aquest (art 1302 CC).
o El menor arribat a la majoria d'edat pot exercir l'acció de nul · litat durant el termini de 4 anys (1301 CC).
Responsabilitat exrtracontractual - L'article 1902 CC està obligat a reparar el dany causat el que per acció o omissió causa dany a un altre intervenint culpa o negligència.
En el cas que sigui un menor l'article 1903 2 i 3 CC disposa: o El pare i mare o els tutors són responsables dels perjudicis causats pels menors d'edat que estiguin sota la seva guarda o Els tutors són responsables dels perjudicis causats pels menors i incapacitats que estan sota la seva autoritat si habiten en la seva companyia.
o Els danys causats pels fills respondran els pares llevat que proven que van emprar tota la diligència per a evitar el dany: culpa in vigilando, qui ha de vigilar no és prou diligent per evitar el dany.
o Les persones o entitats que siguin titulars d'un centre docent d'ensenyament no superior respondran dels danys i perjudicis que causin els seus alumnes menors d'edat durant els períodes de temps en què els mateixos es trobin sota el control o vigilància del professorat del centre, desenvolupant les activitats escolars o extraescolars i complementàries (art 1903 CC in fine).
o Exemples: Audiència Provincial de Barcelona (Secció 17a): Sentència núm. 232/2008 de 5 maig AC 2008 \ 1115 CULPA EXTRACONTRACTUAL: RESPONSABILITAT DE PARES I TUTORS: procedència: lesions a dona com a conseqüència d'una caiguda produïda per un cop de pilota propinat per un nen que jugava amb altres de la mateixa edat en una plaça de vianants.
Tribunal Suprem (Sala Civil, Secció 1a) Sentència núm. 510/2009 de 30 de juny RJ 2009 \ 4451 CULPA EXTRACONTRACTUAL: RESPONSABILITAT CIVIL DE CENTRES DOCENTS: mort d'alumna de sis anys en colpejar el cap contra un banc per empenta d'un altre alumne mentre gaudia de l'esbarjo, a causa de la pluja, en un espai cobert de 200 m2 en forma de L entre un grup d'uns 300 nens sota la vigilància de tres professores: manca de mesures organitzatives que permetessin la deguda cura i vigilància dels alumnes.
L'EMANCIPACIÓ - Habilita el menor per regir la seva persona i els seus béns com si fos major. Però per a la realització de determinats actes que estableix la llei (211-12 CCC) necessita complement de capacitat (211-7 CCC) - - - L'edat és un requisit bàsic per a l'emancipació. Cal que el menor hagi complert 16 anys: o Excepte en el cas d'emancipació per matrimoni a partir dels 14 anys amb dispensa d'edat.
o La situació d'emancipació és transitòria i dura com a màxim dos anys, atès que la majoria d'edat és als 18 anys Causes d'emancipació o Matrimoni del menor o Consentiment dels que exerceixen la potestat parental o la tutela o Resolució judicial L'emancipació és irrevocable i s'ha de fer constar al Registre Civil Mentre no sigui inscrita no produeix efectes davant de tercers.
Emancipació per matrimoni (211-8 CCC) - - EL Jutge de 1a Instància pot dispensar amb justa causa i a instància de part l'impediment d'edat per contreure matrimoni a partir dels 14 anys.
El matrimoni celebrat amb dispensa produeix l'efecte de l'emancipació.
La validesa del matrimoni és requisit indispensable perquè aquest provoqui l'emancipació La manca de dispensa o la denegació de la mateixa provoquen la nul·litat del matrimoni i en conseqüència la falta d'emancipació.
Convalidació del matrimoni: o Per aportació posteriori de la dispensa (48.3 CC) abans de ser instada judicialment la nul·litat: llavors l'emancipació opera amb caràcter retroactiu a la celebració com a conseqüència de la convalidació del matrimoni.
o Per haver viscut els cònjuges junts durant un any després d'arribar a la majoria d'edat (75.2 CC) caduca l'acció i es valida el matrimoni retroactivament des de la seva celebració.
Els actes realitzats pel cònjuge menor d'edat mentre el matrimoni no ha estat convalidat s'han de considerar a tots els efectes realitzats pel menor emancipat La inscripció en el Registre Civil del matrimoni vàlid implícitament publica l'emancipació del contraent menor d'edat.
Emancipació per consentiment dels que exerceixen la potestat parental o tutela Permet als pares o tutors fer desistiment de la potestat sobre els seus fills o tutelats si concorren els següents requisits: - - - - Que el menor tingui 16 anys complerts Que el menor consenti en la seva emancipació: En el cas d'emancipació per consentiment del tutor es necessita més o Autorització judicial per a l'emancipació del menor o Informe del Ministeri fiscal Forma ad solemnitatem: la manca de forma implica la ineficàcia de l'emancipació: o Forma notarial: mitjançant escriptura pública o Per compareixença davant el jutge encarregat del Registre en què es trobi inscrit el fill o tutelat a emancipar L'emancipació s'ha d'inscriure al Registre Civil per produir efectes davant tercers (211-8-2 CCC), però la inscripció no és constitutiva.
En la majoria dels casos aquesta s'exercita conjuntament per ambdós progenitors.
as d'exercici individual de la mateixa: Quan la filiació no ha estat determinada respecte a l'altre cònjuge o bé aquest ha mort, o ha estat privat de la mateixa o es tracta de situacions d'impossibilitat, absència, o incapacitat de fet o declarades: està legitimat el progenitor que l'exerceix individualment per concedir l'emancipació.
Si l'exercici individual és puntual o transitori: el progenitor que l'exerceix no estarà legitimat per concedir individualment l'emancipació.
L'emancipació concedida pel progenitor / progenitors o tutor no podrà ser revocada i serà inscriptible en el Registre Civil.
Emancipació per resolució judicial - El jutge pot concedir l'emancipació tant al fill de família com al menor sotmès a tutela (211-10 CCC) L'edat que en ambdós casos és de 16 anys - Existència de causes que facin impossible la convivència amb els progenitors o amb el tutor o que dificulten greument l'exercici de la potestat parental o de la tutela.
La sol·licitud que ha de realitzar el menor: procediment de jurisdicció voluntària en què la iniciativa és del menor que vol ser emancipat i que haurà de ser escoltat al llarg del procés.
La concessió judicial de l'emancipació requereix l'audiència prèvia de les persones que exerceixen la pàtria potestat parental o la tutela. (L'opinió d'aquests no és vinculant però l'audiència és requisit imprescindible per a la validesa de l'emancipació) Cal en tots dos casos l'informe del Ministeri Fiscal Menor de vida independent Emancipació de fet els requisits són: - Edat de 16 anys La vida independent del menor: independència econòmica i personal respecte a la família sense que sigui necessari un domicili diferent Consentiment dels pares pot ser exprés o tàcit: es pot tractar d'una situació tolerada, el consentiment s'ha de donar en els dos progenitors titulars de la potestat i no importa qui exerceix la pàtria potestat.
No és una veritable emancipació de manera que no extingeix la potestat ni la tutela.
Els pares i tutors actuaran en tots aquells casos en què actuarien en cas d'emancipació com a curadors.
En tractar-se d'una situació de fet no constar en el Registre Civil.
Efectes de l’emancipació - Ampliació de la capacitat d'obrar del menor: (211-7 CCC) o Els fills emancipats poden actuar en relació a la seva persona béns i drets com si fossin majors d'edat o Necessiten del complement de capacitat de les persones que ostenten l'exercici de la pàtria potestat o de la tutela per l'eficàcia jurídica dels actes que estableix la llei (ATS 211-12 i 236-27.1 CCC).
o Els menors emancipats per matrimoni: necessiten complement de capacitat que pot ser prestat pel cònjuge si és major d'edat o pels progenitors o tutors d'ambdós si són menors d'edat.
o Els menors emancipats necessiten el complement de capacitat dels seus progenitors, curadors o cònjuge si és major d'edat per a la realització dels següents actes (211-12 i 236-27 CCC): Alienar béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intel · lectual i industrial, o altres béns de valor extraordinari, així com gravar-los o subrogar-se en un gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la subrogació es faci per a finançar l'adquisició del bé.
Alienar drets reals sobre els béns a què es refereix la lletra o renunciar-hi, amb l'excepció de les redempcions de censos.
Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No obstant això, no cal l'autorització per a alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni per a alienar els drets de subscripció preferent.
Renunciar a crèdits.
Renunciar a donacions, herències o llegats, acceptar llegats i donacions modals o oneroses Donar i prendre diners en préstec o a crèdit, llevat que aquest es constitueixi per a finançar l'adquisició d'un bé.
Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze anys.
Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia d'obligacions alienes.
Adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat de les persones que formin part d'aquelles, i també constituir, dissoldre, fusionar o escindir aquestes societats.
Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir en qüestions relacionades amb els béns o drets a què es refereix el present apartat.
Per acceptar el càrrec d'administrador d'una societat. (211-12.4) No cal complement de capacitat amb relació als béns adquirits per donació o a títol successori si el donant o el causant l'han exclòs expressament.
o El complement de capacitat no es pot concedir de manera general o Excepció: es pot atorgar per a diversos actes de la mateixa naturalesa o referits a la mateixa activitat econòmica, encara que siguin futurs, especificantne les circumstàncies i característiques fonamentals.
En cas de desacord, impossibilitat o negativa injustificada dels progenitors o tutors per prestar el complement de capacitat: El menor emancipat pot demanar autorització judicial per a actuar Els actes fets sense el complement de capacitat són anul · lables, en el termini de quatre anys: A instància de la persona que havia de prestar (progenitor o tutor) Pel menor a partir de la seva majoria d'edat.
- Responsabilitat del emancipat o Responsabilitat contractual El emancipat és capaç de prestar el consentiment contractual assistit si escau per qui correspongui Són plenament eficaços els contractes en què participi i és responsable del seu compliment.
o Responsabilitat extracontractual: El emancipat és responsable pels danys derivats de l'il · lícit civil d'acord amb la normativa general de l'article 1902 CC.
Article 1903 CC: Responsabilitat de pares o tutors per danys causats pels menors es refereix a menors que es trobin sota la seva guarda o autoritat i habitin en la seva companyia: s'exclouen emancipats El mateix article 1903 CC: es refereix a responsabilitat de Centres d'ensenyament superior: Només eximeix al centre pels alumnes majors d'edat: pel que el Centre respon pels danys conseqüència d'actes realitzats pels alumnes emancipats ...