2. Activitats valoracions àcid-base (1 de 2) (2016)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Química Analítica
Año del apunte 2016
Páginas 7
Fecha de subida 22/04/2016
Descargas 131
Subido por

Vista previa del texto

base forta caldria addicionar a 500 mL de la dissolució apropiada per aconseguir la dissolució amortidora de pH 7. Considereu volums de 0, 25, 50, 75, 100, 125 i indiqueu igual a un d’ells o entre dos d’aquests volums.
Breca R: a) la neutralització ii) pot donar lloc a un equilibri de protòlits conjugats on és compleix que l’interval ΔpH=pKa ± 1 conté el valor del pH 7; b) entre 75 i 100 ml de HCl 23. Es dissolen 0,610 g d'àcid benzoic en 500 ml d'aigua i es valoren amb hidròxid de sodi. Representeu aproximadament la corba de valoració. Proposeu un indicador adient per a aquesta valoració.
R: 0 0,5 0,9 1 1,1 1,5 2 f 3,09 4,18 5,13 8,09 11,00 11,70 12,00 pH Indicador de viratge en zona alcalina, p. ex. la fenolftaleïna.
24. Una dissolució 0,01 M de borat de sodi es valora amb àcid clorhídric. Representeu aproximadament la corba de valoració.
R: f pH 0 10,62 0,5 9,24 0,9 8,29 1 5,62 1,1 3,00 1,5 2,30 2 2,00 12 12 8 8 pH pH 25. Les corbes de la figura corresponen a dues valoracions àcid-base.
4 4 0 0 0 20 40 V (mL) 60 80 0 5 10 V (mL) 15 20 a) Indiqueu, per a cada corba, a quina de les següents valoracions pot correspondre - Àcid ftàlic amb NaOH - Hidrogencarbonat de sodi amb NaOH - Hidrogenftalat de potassi amb NaOH - Hidrogencarbonat de sodi amb HCl - Àcid acètic amb NaOH - Carbonat de sodi amb HCl - Àcid bòric amb NaOH - Fosfat de sodi amb HCl - Amoníac amb HCl - Benzoat de sodi amb amb HCl b) Indiqueu les espècies presents en els trams amb mínim pendent i en els punts d’equivalència d’aquestes corbes de valoració.
26. a) Per estandarditzar una dissolució d’hidròxid de sodi, es pesen 0,1391 g d’hidrogenftalat de potassi i es dissolen en aigua. La dissolució consumeix 13,90 ml d’hidròxid de sodi si emprem fenoftaleïna com a indicador.
b) Aquest hidròxid de sodi s’empra per a la determinació del contingut d’àcid acètic d’un vinagre. S’agafa un volum de mostra de 5,0 mL i es dilueix a un volum final de 100,0 mL. A una alíquota de 20,0 mL de la dissolució anterior, s’addicionen 100 mL d’aigua destil·lada i tres gotes d’un indicador adient i es valora. En la valoració es consumeixen 17,15 mL de la dissolució patró d’hidròxid de sodi. Calculeu la concentració d’àcid acètic expressada en percentatge pes/volum.
R: 5,05g/100ml 27. La legislació relativa a higiene i salut laboral estableix un límit màxim de 40 mg de NH3 per m3 d’aire en un lloc de treball. Per dur a terme el control rutinari del nivell de NH3 en l’atmosfera d’una fàbrica, es fa passar l’aire a través de 100 ml d’una dissolució de HCl, a una velocitat de 10 litres per minut durant 12 minuts. La valoració de l’àcid sobrant requereix 13,06 ml de NaOH 0,0657 M. Per estandarditzar la dissolució de HCl, es pesen 0,2002 g de Na2CO3 i es porten a un volum de 100,0 ml. 10,0 ml d’aquesta dissolució gasten 18,15 ml de la dissolució de HCl. Justifiqueu si l’aire de la fàbrica compleix la legislació vigent.
R: No la compleix, conté 175,7 mg / m3 28. El nitrogen contingut en 0,5000 g d'una substància orgànica es determina pel mètode de Kjeldahl. A la Breca Taula 1. Constants de dissociació (25ºC) en aigua d'alguns àcids.
Àcids pKa1 pKa2 pKa3 CH3-COOH - Àcid acètic 4,75 C6H5-COOH - Àcid benzoic 4,18 H3BO3 - Àcid bòric 9,24 HCN - Àcid cianhídric 9,3 CHCl2-COOH - Àcid dicloroacètic 1,30 HCOOH - Àcid fòrmic 3,75 NH4+ - Ió amoni 9,24 H2CO3 - Àcid carbònic 6,35 10,33 (COOH)2C6H4 - Àcid ftàlic 2,95 5,41 HOOC-CH = CH-COOH - Àcid maleic 1,92 6,22 HOOC-CH2-COOH - Àcid malònic 2,88 5,68 HOOC-COOH - Àcid oxàlic 1,27 4,27 H2S - Àcid sulfhídric 7,02 13,90 C2H4(NH3+)2 - Ió etilendiamoni 7,56 10,65 H3AsO4 - Àcid arsènic 2,22 6,98 11,52 (COOH)3C3H4OH - Àcid cítric 3,13 4,76 6,40 H3PO4 - Àcid fosfòric 2,15 7,21 12,33 NET - Negre d'eriocrom T 1,6 6,3 11,6 H4Y - Àcid etilendiaminotetraacètic, EDTA 2,07 2,75 6,24 pKa4 10,34 Breca Breca Breca Breca Breca ...

Tags: