Examen estética (2015)

Examen Español
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Estética
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 32

Vista previa del texto

TEST  ESTÈTICA   1. En  els  orígens  del  cinema,  una  pel·∙lícula  curta  de  ritme  trepidant  es  deia:   a) screenplay   b) slapstick   c) keystone   d) sketch     2. El  canvi  en  l’experiència  estètica  que  efectua  el  Romanticisme  es  plasma  en  les  teories  de:   a) la  contemplació   b) l’impuls  dionisíac   c) de  Schopenhauer  i  de  Nietzsche   d) les  tres  respostes  anteriors  són  correctes     3. Un  star-­‐system  basat  en  personatges  grotescos  i  marginals,  caracteritza:   a) l’estètica  de  la  lletjor   b) la  subcultura  Trash   c) el  pintoresc   d) el  sublim  postmodern     4. Un  dels  instruments  bàsics  per  a  la  funció  social  de  l’art  és:   a) la  transgressió   b) la  provocació   c) les  dues  respostes  anteriors  són  correctes   d) cap  de  les  tres  respostes  anteriors  és  correcta     5. La  iconografia  analitza...   a) el  que  es  veu  en  la  imatge  (fenotext)   b) el  que  representa  allò  que  es  veu  en  la  imatge  (genotext)   c) el  que  es  veu  en  la  imatge  (genotext)   d) el  que  representa  allò  que  es  veu  en  la  imatge  (fenotext)     6. La  frase  “una  mentida  que  s’atreveix  a  dir  la  veritat”  caracteritza  l’estètica...   a) camp   b) trash   c) gore   d) freak     7. La  transgressió  que  té  com  a  objectiu  violentar  el  públic  és:   a) transgressió  de  normes  artístiques   b) transgressió  de  tabús   c) les  dues  respostes  anteriors  són  correctes   d) cap  de  les  tres  respostes  anteriors  és  correcta     8. Quina  de  les  següents  frases  defineix  l’estètica?   a) doctrina  sobre  la  bellesa   b) branca  de  la  filosofia   9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
c) ciència  del  coneixement  a  través  del  fenomen  sensible   d) les  tres  respostes  anteriors  són  correctes     La  definició  d’estètica  com  a  “ciència  del  coneixement  sensible”  l’estableix  el  filòsof:   a) Aristòtil   b) Kant   c) Baumgarten   d) Hegel     Quin   filòsof   va   afirmar   que   “la   naturalesa   de   la   lletjor   és   superior   a   la   de   la   bellesa   perquè   és   autèntica”?   a) Plató   b) Adorno   c) Baudelaire   d) Baumgarten     L’afirmació  “els  coneixements  enriqueixen  l’experiència  estètica”  pertany  a...   a) l’estètica  de  la  contemplació   b) l’aïllacionisme   c) l’estètica  postmoderna   d) el  contextualisme     El  debat  entre  pictorialisme  i  documentalisme  caracteritza  els  inicis  de...   a) la  fotografia   b) el  cinema  de  ficció   c) les  dues  respostes  anteriors  són  correctes   d) cap  de  les  tres  respostes  anteriors  és  correcta     El  “problema  del  gust”  com  a  base  de  l’estètica  el  desenvolupa  el  corrent  filosòfic:   a) empirisme  anglès   b) metafísica   c) cartesianisme   d) aïllacionisme     Segons  Deschner,  la  característica  essencial  del  kitsch  és:   a) que  és  fals   b) que  imita  la  bellesa   c) les  dues  respostes  anteriors  són  correctes   d) cap  de  les  tres  respostes  anteriors  és  correcta     El  concepte  de  l’artista  com  a  creador  comença  a  imposar-­‐se  a  partir  de...   a) el  Romanticisme   b) les  Avantguardes   c) el  Renaixement   d) la  transgressió       16. El  Western  és  un  gènere  cinematogràfic...   a) alhora  documental  i  altament  convencional   b) basat  en  la  forma  teatral  de  la  tragèdia   c) les  dues  respostes  anteriors  són  correctes   d) cap  de  les  tres  respostes  anteriors  és  correcta     17. Un  símbol  és:   a) la  juxtaposició  d’una  imatge  amb  un  sentit   b) una  unitat  significant  basada  en  la  dualitat  semàntica   c) una  icona  sense  referent   d) una  imago  platònica     18. El  positivisme  científic  de  la  2a  meitat  del  segle  XIX  caracteritza  les  teories  estètiques...   a) apol·∙línies   b) dionisíaques   c) les  dues  respostes  anteriors  són  correctes   d) cap  de  les  tres  respostes  anteriors  és  correcta     19. Segons  Tatarkiewicz,  les  dues  concepcions  modernes  de  l’art  són:   a) l’estètica  de  la  contemplació  i  l’estètica  de  l’expressió   b) la  formalista  i  la  simbòlica   c) les  Belles  Arts  i  les  Arts  Aplicades   d) l’estètica  de  l’emoció  i  l’estètica  de  la  invenció     20. Les  Teories  de  la  Gestalt  parteixen  de...   a) la  fenomenologia  de  Kant   b) l’empirisme  anglès   c) l’anàlisi  del  procés  perceptiu   d) la  teoria  de  la  Contemplació     21. La  contradicció  inherent  a  l’estètica  radica  en:   a) la  imitació  de  la  realitat  davant  l’originalitat   b) la  capacitat  de  discernir  el  que  agrada  del  que  no   c) ser  una  ciència  objectiva  que  es  basa  en  l’experiència  subjectiva   d) el  plaer  dolorós  de  la  contemplació     22. Segons  Kant,  _____  és  allò  que  commou  i  engendra  un  plaer  negatiu.   a) la  lletjor   b) el  sublim   c) el  kitsch   d) la  transgressió     23. Segons  la  classificació  de  les  Arts  el  segle  XVIII,  l’arquitectura  pertany  a:   a) les  Belles  Arts   b) les  Arts  Útils   c) les  dues  respostes  anteriors  són  correctes   d) cap  de  les  tres  respostes  anteriors  és  correcta   24. L’Op  Art  i  l’Art  Cinètic  es  basen  en:   a) les  il·∙lusions  perceptives   b) l’anamorfosi   c) la  imatge  visual   d) la  manipulació  de  la  perspectiva     25. Quan  es  defineix  el  concepte  d’art  com  a  “tot  allò  fet  per  l’home”?   a) al  Renaixement   b) amb  la  Il·∙lustració   c) en  la  Grècia  clàssica   d) mai     26. Quina  de  les  quatre  respostes  no  és  una  de  les  aportacions  de  la  fotografia  a  la  història  de  la  imatge?   a) la  visió  instantània   b) l’automatisme  de  la  llum   c) l’enquadrament  i  la  perspectiva   d) la  reproductibilitat     27. A  partir  del  segle  XIX,  l’estètica  s’ha  centrat  en...   a) el  seu  caràcter  psicològic   b) l’objectivitat  de  la  bellesa   c) l’art  com  a  experiència  sensible   d) les  coses  del  món     28. La  triada  de  conceptes  sobre  els  quals  tracta  la  filosofia  són:   a) naturalesa,  art  i  ciència   b) racional,  impulsiu  i  emotiu   c) veritat,  bé  i  bellesa   d) teoria  i  pràctica     29. Segons  Kant,  ____  determina  el  que  és  agradable  o  desagradable.   a) la  intuïció   b) el  gust   c) la  contemplació   d) l’experiència     30. A  partir  del  Renaixement,  es  diferencia  entre...   a) creació  artística  i  invenció  artesanal   b) arts  del  visible  i  arts  de  l’invisible   c) les  dues  respostes  anteriors  són  correctes   d) cap  de  les  tres  respostes  anteriors  és  correcta   ...

Tags: