Examen setembre 2007 (2011)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 4º curso
Asignatura Risc Ambiental
Año del apunte 2011
Páginas 4
Fecha de subida 31/08/2014
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

RISC AMBIENTAL CURS 2006-2007 EXAMEN CONVOCATÒRIA SETEMBRE NOM: 1.Quina és la diferència fonamental entre un arbre d’esdeveniments i un arbre de fallides? 2. En la normativa de l’ACA, la zona ocupada per un cabal d’avinguda amb un període de retorn de 500 anys rep el nom de a.
b.
c.
d.
Zona fluvial Zona inundable Sistema Hídric Domini Públic Hidràulic 3. Quina visió de la natura tindria el prototip cultural burocràtic? 4. La possibilitat de l’efecte dòmino ocasionat part grans accidents industrials queda recollida a la Directiva a. SEVESO I b. SEVESO II c. Prevenció i Control Integrat de la Contaminació (IPCC) d. En cap, és cada estat membre qui ha de regular aquesta possibilitat 1 5. Posa un exemple de pèrdua indirecte atribuïble a un episodi d’inundació 6.Quins dels riscos següents estaria considerat com relativament poc conegut però també com relativament poc temut dins de la classificació elaborada per l’enfoc de la percepció? a.
b.
c.
d.
Emissions de CO per automòbils Amiant Bicicletes Anticonceptius orals 7. Indica almenys tres característiques basades en el fenomen geofísic que permetin classificar els riscos naturals o obtenir uns “perfils de risc” 8. Classifica les següents opcions per a la reducció d’un risc segons els seus costos (1=opció de major cost; 4=opció de menor cost): a. Millor tecnologia aplicable b. “Tant baix com sigui possible” c. Tolerància zero d. Millor tecnologia disponible 9. .En quina de les següents funcions es solaparia la gestió ambiental amb la prevenció? de riscos laborals en el si d’una empresa (ppt Lucía Matas) a.
b.
c.
d.
Pla Emergències Soroll ambiental Ordre i neteja Legalització de focus emissors 2 10. Menciona almenys dues crítiques que es pot fer a l’ús de la mètrica de comptar diners per avaluar els impactes de els calamitats naturals 11. Per llei, la meva empresa necessita un Pla d’Emergència Interior. A quin organisme de l’administració catalana m’he de dirigir per homologar-lo? a. El Departament de Medi Ambient i Habitatge b. El Departament d’Indústria c. El departament d’Interior d. El departament de Presidència 12. Ordena els riscos següents en funció de la seva capacitat predictiva (1= predicció més elevada; 4= predicció més baixa) 1.
2.
3.
4.
sequera moviments sísmics inundacions a conques fluvials grans inundacions a conques fluvials petites 13. Quin seria el criteri bàsic per avaluar el risc segons l’enfoc de l’enginyeria ? 14. Cita almenys un dels principis bàsics de les assegurances que generalment no es compliria pel cas de les grans catàstrofes naturals? 15. Indica almenys tres factors que expliquin la menor preocupació de la gent respecte els accidents de trànsit en comparació, per exemple, a l’energia nuclear (factors de percepció) 3 16. Un risc es considera menyspreable a partir d’una probabilitat individual a morir inferior a..? (ppt José Julio Palma) a.
b.
c.
d.
1 x 10-3 1 x 10-5 1 x 10-6 1 x10-9 17. Ordena de més a menys freqüent aquesta tipologia d’accidents industrials (1= menys freqüent; 4= més freqüent) a. Incendi b. Núvol de Gas c. Explosió d. Fuita 18.Quina és la diferència fonamental entre esdeviment geofísic o climàtic extrem i risc? 19. “El nombre de morts és més elevat als països en desenvolupament mentre que les pèrdues econòmiques més importants les pateixen els països desenvolupats”.
Matisa aquesta afirmació 20. Menciona les quatre fases del procés de gestió del risc ambiental 4 ...