Bloc 4. Variables educatives (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Psicologia de l'educació
Año del apunte 2016
Páginas 3
Fecha de subida 28/09/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3 VARIABLES EDUCATIVES Contingut declaratiu i procedimental (Anderson, 1983) El contingut és el conjunt de “sabers” que s’ensenyen i s’aprenen a l’educació formal i a la no formal. Anderson va fer la següent distinció de continguts:  Contingut declaratiu  Implica DIR coses (estudiar de memòria, copiar, etc.)  Conjunt de fets (esdeveniments concrets en els que utilitzem la memòria com saber que la revolució francesa va ser a l’any 1879), conceptes (fets relacionats entre si que comparteixen característiques comunes. Amb els conceptes utilitzem la lògica i la deducció però s’ha de conèixer cada concepte) i principis (relacionen conceptes concrets, són lleis que relacionen fets i conceptes).
 S’ensenya i s’aprèn amb exposicions orals, resums, esquemes, etc.
 S’expressa a través del llenguatge  És la part més teòrica de l’aprenentatge  Exemple: Aprendre les taules de multiplicar o la taula periòdica.
En els primers anys de formació formal hi ha menys contingut declaratiu. Per tant, aquest augmenta a mesura que augmenta el contingut educatiu. És un contingut econòmic i fàcil d’ensenyar.
 Contingut procedimental  Implica FER coses (mètodes i tècniques i seqüencies d’acció)  Conjunt d’accions orientades a un fi  S’ensenya o s’aprèn amb tallers, modelatge (modificacions de conducta) i pràctiques.
 Part pràctica de l’aprenentatge  Pot ser de dos tipus: algorismes (conjunt de seqüencies d’acció que si les fem correctament garanteixen l’execució del procediment) i heurístics (idea general que no garanteix la correcta execució sinó que només t’ajuda i t’orienta)  Exemple: Aprendre a cordar-se les sabates, a anar amb bicicleta...
En el sistema educatiu, el contingut procedimental té una aparició i creixement invers. És a dir, en la infància és molt present i després va disminuint progressivament fins arribar a la universitat on és gairebé inexistent. Això passa perquè ensenyar i aprendre cognitiu procedimental és molt més car que no ensenyar la teoria.
El canvi de primària a secundària és molt rellevant perquè es passa d’un contingut procedimental a un sistema més saturat de contingut declaratiu. Per això moltes vegades a secundària augmenta el nombre de fracassos escolars, perquè molts alumnes no saben adaptar-se al nou canvi.
TEMA 3 Una manera de fer arribar el currículum als alumnes és ensenyar un contingut més procedimental, com el cas dels cicles formatius. ¡Demanar a l’alumne quin tipus de contingut li es impartit i quin li va millor!  Contingut actitudinal  Les actituds són valoracions de persones, coses, fets, etc.
 Queda més vinculat a les emocions, motivacions, atribucions, etc.
 És un contingut associat amb el declaratiu i amb el procedimental. És el contingut amb valors que s’anomena.
 Hi ha d’haver un acord entre quin valor atribueix cada professor als alumnes.
Metodologia instruccional Dins les teories de l’aprenentatge tenim a Piaget que ens parla sobre com aprenem durant el nostre desenvolupament. També tenim a Vigotsky que parla sobre la sociabilitat i la cultura, és a dir, si tenim a una persona de guia que ens ajudi a aprendre, aquest aprenentatge serà millor, tot i que quan hem après aquestes persones s’han de retirar.
També tenim a un autor anomenat Ausubel que ens parla sobre l’aprenentatge significatiu, aquest consisteix en que tenim uns conceptes nous que ens desequilibren i per tornar a l’equilibri adquirim internament aquest nou concepte i aquest adquireix significat.
Segons Ausubel tenim diferents maneres d’arribar a aquest aprenentatge significatiu:  Per recepció  Transmissió o aprenentatge de contingut declaratiu o procedimental en la seva fora final. És a dir, ja ens el donen fet.
 Exposició oral, instruccions, modelatge, etc.
 La majoria de contingut acadèmic es transmet per recepció (classes magistrals)  Ús de la deducció (de la llei general al cas) El problema és que hi ha professionals que pensen que la recepció només serveix per explicar contingut declaratiu, i no és així. ¡Esbrinar metodologia impartida al nostre alumne!  Per descobriment  Transmissió o aprenentatge a través de pistes, indicis, etc.
 Solució de problemes sense instruccions  La majoria de coses i sabers de la vida quotidiana s’aprenen per descobriment  Ús de la inducció (del cas a la llei) És un mètode bastant lent, consumeix temps i funciona per assaig-error. Aquest només es dóna quan es tracta de contingut pràctic.
TEMA 3 Cal dir que tant el contingut com la metodologia són termes independents entre elles, és a dir, puc tenir un tipus de contingut declaratiu i que m’arribi a través de recepció o de descobriment. Això també passa amb en contingut procedimental. Per exemple, si jo faig un experiment a casa com fer una barreja i posar-la al congelador, és un tipus d’aprenentatge procedimental amb una metodologia per descobriment. Un altre exemple seria fer pràctiques després d’una teoria i al cap d’un any et deixa fer la pràctica sol, en aquest procés hi ha hagut un aprenentatge procedimental amb una metodologia per recepció.
Els descobriments científics són una barreja de tots els mètodes (hipotètic deductiu).
Exercici: classifica les següents activitats segons el seu contingut i metodologia instruccional Declaratiu Recepció Debat Llibre de text Classe magistral Estudi individual Descobriment Treball en grup Discussió a l’aula Projectes Procedimental Recepció Tallers Role-playing Pràctiques Manualitats Descobriment Racons Projectes Experimentació ...