Vigilància de la salut pública (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Enfermería - 1º curso
Asignatura instruments d'estudi de la salut
Año del apunte 2016
Páginas 5
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Instruments: Vigilància de la salut pública “Conjunt d'actuacions destinades a recollir, analitzar, interpretar i difondre la informació relacionada amb l'estat de salut poblacional i els seus factors determinants”.
Vigilància epidemiològica Vigilància de salut pública - Malalties - Riscos biològics - Mètode Epidemiològic - Notificació + Problemes de salut (sanitaris) + Fisicoquímics, Socials, Climàtics, Assistencials + Toxicologia, Sociologia, gestió de la qualitat + Registres, Enquestes, episodis sentinella Vigilància Epidemiològica § Casos Nous (incidència) § Casos sospitosos i Casos confirmats § Passiva (declaració segons normativa) à Cobertura genèrica, obtenció senzilla, baix cost, baixa notificació.
§ Activa (recerca per personal especialitzat) à Cobertures selectives o específiques, major quantitat i qualitat de la informació, més cost econòmic, infraestructures especials.
Malalties Agudes Malalties Cròniques - Variacions setmanals - Notificació - Interessen els casos - Difusió freqüent de les dades - Variacions anuals - Registres existents - Interessen les taxes - Difusió menys freqüent de les dades Mètodes d’informació Mètodes Bàsics o fonamentals § Malalties de Declaració Obligatòria (més sensible) § Sistema d'Informació Microbiològica (més específic) § Investigació de situacions epidèmiques i brots (protocols específics) Declaració Obligatòria: Objectius § Detectar casos de malaltia i fer-ne el control (contactes, enquesta epidemiològica, quimioprofilaxi).
§ Configura l'epidemiologia de la malaltia (estudis).
§ Identificar increments inusuals o alarmes.
§ Avaluar l'efectivitat de les mesures de control i prevenció.
§ Coordinar serveis assistencials i prioritzar recursos.
Categories (referencia temporal setmanal) Urgent (< 24h entre detecció i notificació), Individualitzada (específic) i numèrica (ingrés específic).
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Receptors de notificació § Serveis Territorials del Departament de Salut - Unitats Vigilància Epidenumèrica (8) - Servei Epidemiologia Agència S.P. (BCNc) Declaració Urgent § § § § § § § § Malaltia Meningocòccica Síndrome hemolítica urèmica Còlera, Febre Groga i Pesta (OMS) Tifus exantemàtic Diftèria Xarampió Parotiditis Botulisme § § § § § Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae b Gastroenteritis per E. Coli 0157: H7 Ràbia Poliomielitis Brots Epidèmics (infecciosos / tòxics) Declaració individualitzada § § § § § § § § § § § § § § Amebiasis Brucel·losi Carboncle Febre Botonosa Febre tifoide i paratifoide Hepatitis A Leishmaniosi Lepra Limfogranuloma veneri Meningitis tuberculosa Paludisme Rubèola congènita Sida Sífilis i Sífilis congènita § § § § § § § § § § § § § Shigelosis Tètanus i Tètanus neonatal Tos ferina Triquinosis Tuberculosi Pulmonar Altres Tuberculosi Hepatitis B Hepatitis C Altres Hepatitis Hidatidosis Infecció gonocòccia Infecció VIH Legionel·losi Declaració Numèrica § § § § § § Enteritis i diarrees Herpes genital (VHS1 i VHS2) Escarlatina Grip Leptospirosi Infecció genital per clamídies § § § § § Mètodes Específics o Complementaris § Registres Específics § Estudis seroepidemiològiques § Xarxa Professionals Sentinella Altres infeccions de transmissió sexual Condiloma acuminat Infecció per tricomones Oftalmia neonatal Varicel·la Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Registres Específics § § § § § Registre Casos SIDA i de VIH Registre de Lepra o hanseniasis Registre Rubèola congènita Registre Sífilis congènita Registre Tètanus neonatal Estudis seroepidemiològiques à Conèixer la distribució de les malalties infeccioses mitjançant la detecció sèrica dels marcadors d'infecció i immunitat en mostres poblacionals.
Sistemes Sentinella (xarxa metges) à Mostra aleatòria i representativa de metges d'una àrea territorial que notifiquen voluntàriament un procés d'interès en salut pública durant un període de temps (1 any).
Vigilància de Salut Publica (activitats) § Comunitàries § Assistencials Activitats Comunitàries § Prevenció dels efectes d'altes temperatures ambientals § Protocol d'actuació davant d'un cas humà de grip aviària (H5N1) § Protocols d'actuació davant potencials accions de terrorisme biològic, químic o físic (poloni 210).
§ Protocol d'actuació per a la Grip A (H1N1) Activitats Hospitalàries § Supervisió instal·lacions de risc (radioteràpia, med.nuclear, radiodiagnòstic ...) § Pla detecció violència de gènere (urgències) § Programes de seguretat clínica.
Seguretat Clínica: Protagonisme Assistencial § § § § § + Activitat + Complexitat + Professionals + Tecnologia + Especialització Seguretat clínica o del pacient à Proporcionar un servei assistencial lliure d'accidents, lesions o complicacions evitables.
Seguretat Clínica à Problema de salut pública associat a l'assistència sanitària.
Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Sistemes d'Informació § Registre continuat i anàlisi sistemàtica de la informació relativa als problemes de seguretat clínica que es presenten en un centre assistencial.
Sistemes d'Informació en Seguretat Clínica: Fonts § Actives à Programes Específics de Qualitat § Passiva à Agents del Procés Assistencial Fonts Actives § Rondes de seguretat ("walkrounds") - Observació directa, revisió documental i entrevista.
- Responsables i gestors.
§ Activitats Regulades de Comunicació ("briefing") Fonts passives § Pacient: Presentació reclamació assistencial.
§ Professional: Notificació d'una incidència.
Motius reclamació relacionats amb un possible efecte advers Codi principal Accident assistencial Infecció hospitalària Confusió o error Possible negligència Codi secundari No No - De malalt - De medicació - D'intervenció quirúrgica - De tractament no quirúrgic - De prova complementària - De diagnòstic No Fonts passives § Sistema de Notificació d'Incidents i Efectes Adversos - Aprenentatge i millora contínua.
- Foment de la cultura de seguretat clínica en l'organització.
Etapes del sistema de notificació Ona Muñarch Garcia 1r Infermeria Característiques dels Sistemes de Notificació § § § § Voluntarietat No punibilitat Confidencialitat Orientació sistèmica (causes latents) Matriu de Risc § Gravetat de les seves conseqüències § Freqüència habitual d'aparició Exemple d’una matriu de risc ...