TEMA 1 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Equilibri quimic i instrumentació
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 19/09/2014
Descargas 5
Subido por

Descripción

SUBTEMAS: Àcids i bases segons Bronsted i Lowry. Autoionització de l'aigua. Definició de pH. Força relativa d'una parella àcid-base: constants d'acidesa i basicitat. Predicció de reaccions àcid-base: aplicacions. Electròlits.

Vista previa del texto

L Ce¿ : fraa ^@h^l& ,r.r{, @* \__-/ v x -ru¡^ t )" COli¡rt¡¿¡r¡¡-np Al\¡\Ab \r\",!" gn ,t* A{/-!* ,, ort^o.
tluO flotallalnl U*,r,5 ürA *,ürü*o (\'ttco3) -+ l,t¿CO.
\ I,oiH O=C "--roT i,"*' + H / *-rÑ /!t tC.til J-H* = $'$S llcc; + ri,c.
$^l!,'*,d c^,ru-»¡*"*^* *m^,' klfu c\ ú^rrü & Aa i"&^ '^ m,.o" üh** \"1'"'/uqi I -lr;"-'$*U '-'qh- *s ffio&'"" § )o*/**a o .
t d;-t'-=)Plq reof/,t4gl¿ : * ;.,,u,^tW + Cq quo,r,r H¿o r-ó ^ Lrlo^ üA =Hcoi "^!-^^* ü^,rU, l, r'(?í)q .\Qot*u* =) I¿co3 / có¡ \:;-.
+ 0U- úÁd lo^am^ ^A k-dr^Ál*re-*t w-- : \l¿CO. + COt' k^^^ o}*In + J uce; * 1f,0;' údM^ .^"}*^ o- -;J -* flL ¡- "d"* q czo^M san¿ 4 ' &u [' ,y -rü^^Jnsd, ury= ,, I* + .,1 [ll D+^,,l,' d' ot,t- + l]uo* (n Lhrr' § €/r q-A. **&i u^^^ e,I^ Iq= Pl'l *ü{-*,}^J'oq*^a/^f^, *^'l* w h^^ ';^"^1t{p-;oH-) ^J^@"ffi'M'*»,,,^*t ' lou-llu§\ iuro\ \tt¿el lu.olt " [q : ,J, Kw (*t-¿ d'r,,Io-^iúhd & 9'aqrn ) ?ll .H= -0-q lürO*l ,qrou-r b- \I h, (lou- l. I u.o.
I ) = hq 'tC"'u ,) utrüüur.Yr§1 !1\ Ou- \ -[ut@ l,q t H¡Ou pit = Jtt I =)q n fo,r4p, *L&r^,.
*.ü niA; J'** y-ro"'* t-[^* J'*J** ; [*"]'] k^t-J^ ¡ r*Añ" ,o ú cH,-.aru + ll¿0 + ü¡o* Cü, Ccc- --_\ Itq t u.n' 't,o \ t**t't l' "A- Ñ*^) kq= lL- I 1il30- 1U/L\ I uoo tl 1 t- I lHuo*l \uA.\ bur,n )K kr- ; A, 0^ $neDIr.A,a Art h^*'*J' \\ kué ;I'JAI 4§ u's LS +-^§^; coH HAtroR L\ k* , \1AlcR clsKTrR IC,o t},.fltrt,,*,.* o *)' $*-'ü x kb . fl\^r/\tMA A" [*t^"' [,¡, ^ M't\* & !^ )t.^" (\ "ItA)on kb, }tL)oF r ]ú-^.
t N + /4U.,O * ul. + oll- K-1 I rl,u B\SiC\TAT kbrolo I;¿ oüI, ^ *ü tÑ *,- ^ !¡d ryq g')*l *^Irj ** o h* ({0 t'n, ¡S*') K*rr," ' kb ur*r^.
= t lou- I lk-t .{c"1'.
-'{o-''., l^) .
,PruJrut,r' L------J Jo N!¿.{l/o/\ ^ *rd - k^a- : a1'Lzaru,rnr.
I *Pq wh*= \W*¡r pt^ * -ilhrf/un.= 9,t k=lüq'¿ *u =,ltf ']fuaÑff; dulo&¡r', 'onho w ¡!'oa)t'tw (ir^^ th '-MIa'x^ h^JüX"o) ' lu;+--lü6: fum t-^ h* (ú^ \d vr v^"^Q 0^ ¡-djCIr¿a to^ ,§!,ffi- á' $^D ^eatba^¡',nl ^"q) [u,i_ñr?' ' , Ltt + NH:tJ l(ru¡.1,, = ]Ou'* í ^ &rnno,q"-h ^,^ri f q'* Y ,b*" ?"J" L ú k&o Y,l t wrn0" utt¡" 'ñ A.
,-^^-" '-rd* J, \-e §^.lh *ü?*u,({o*n>l0"*t) LtL + l{llu + tKq? -.¡- + \ , ) \_/ , Pe^*"'*,,Ao At !^ +-'10^ ; \-I" á, Ú +"^I Ao'*'*" 'l¿ t *t* u* +^^lk' o b^" ü¡* J. !" v^d!" ú AIl"l0z.
pKa (á- &') *, h}"(k;-,1g) Cr, ., \^,rlrr' I 0" !p^* .rqp* r^ **lrü^ I ltlA.l lxr,r.i \ ilI,i'L.
.ü*^^Ñ ñH*/rtu '*fu +*^Jt Á" *,^te) I *Te¡,r;^¡n g P^oü{^ t á- [an" 1 fl er>{^d-t,r}' *I* ryu* ^.!-- l* +"^{!1" $J'a 0" k,'an* ¿ -o,*A^ a/u.' NlHt., K.q=E\u'.l ¡ XRodm,n ü^- A, ,!-'^ll^" +^r,t!" 3- ¿" Ir^^r^ ,9 "át- xü^ 4rAlli"l {d,},"^0^" & Noaddrt\ -rA-t".
(J, *d}" "b"h{fir') +U t\ /l e"k htry-0^ rwr¡,i ), t l^!- ( I ¡* i-"1- ko = co) rv\o \/ d" +^r\r* $^}nn -VÉ:rlL +^"gllo- [Lt/O- UrOr O,l t* **q + *J^ LA-e,'f ,¿ Noo + L0,5 *.U 0,5 *,[^ ( **'*á lof ^¿aur*" SEUpPE j- $,^* I*[r" J" q^*r*.*l F-il^ H.S(uu) + \" -ut - 0l O,q L\L O,l *-l^ 0,e*^fl^ 0,1 *n^ ^*t^ : ^"rrl" 0,'{ on*lo ",1 {L I t- 1 -- o,q )'1 *^1, q*^--AA$-L (Id.u0^*"t Jr,rlr{-d" o l" ánd-) GJ\I$1-)TATTVA1-{E}'I¡ I lr r li- =0,{H * L"d,. J}!"ü F\L + ruo * H3o+ + L- fi h{d + CHü-t,.ü ,[o[ pH d'u* *d * d'u,rnó. I-* f **" -tA JrX-&: HA" + l-bo + ["]3d + t- xJud^] L"Lo"dJ,.,U i [r t r *x -x +X +X -+ !n^.^ A,!"I" NH'CU + H.C ,.
I q 16*1,, [á"1-x : lHs\"lM I Iuul _ /x G*,o " [h"] -X ++ tll-x -) ( :+ t^ -,[ n /, ,(^ ,+*^.* \ J*-A^ u¿,^r,ot e ¡}-fof F^$- X(((te] i, no* I*^l , pl- ,l*¡^l,lrú" ^ l\CL - -- i;.1 ? o.r-xí á vxt x¿ ^\r\'§ -.1, - J" t i.l kor.tv, l^'- f,},.] & Xt k**o ' [¿,"] -+ ery,*Vur' qrrU trrvvwyY\ *ut tu,'d^ (^ ú ,// r*..¡Q;o^ (X 1q 7" &1" ^^-1, f^q$rt^^M") ...