TEMA 3 (2017)

Pràctica Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Traducción e Interpretación - 2º curso
Asignatura ús comparat
Año del apunte 2017
Páginas 7
Fecha de subida 06/03/2017
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 3: ELS RELATIUS ORACIONS SUBORDINADES: Està encapçalada per un pronom, adjectiu, adverbi o quantificador relatiu que complementa un element nominal o pronominal. El relatiu fa de connector entre l’oració principal i la subordinada i, a més, té una funció sintàctica dins de la subordinada (cosa que no passa en les completives, com la de l’exemple, on el que és només connector).
- Tipus: o Sub. Substantives completives: Ex. La Maria li va dir que no hi havia res a fer.
o Sub. De relatiu o relatives: Ex. La notícia que li va donar la Maria el va deixar destrossat.
ORACIONS DE RELATIU: - Especificatives (restrictives) i explicatives (no restrictives).
Amb antecedent explícit o implícit (elidit): Ex.
La paret que va caure era la nostra.
ANTECEDENT EXPLÍCIT Els nois d’Hostafrancs i els  que viuen a l’Eixample s’han de matricular demà.
ANTECEDENT IMPLÍCIT (ELIDIT) - Oracions amb relatius lliures: relatius que es poden usar sense cap antecedent explícit; com el pronom qui (designa persona) i l’adverbi on (designa lloc).
Relatius del català: que, qui, què (pronoms); qual (adjectiu) precedit d’article determinat; on, quan, com (adverbis relatius).
Relatius en castellà: que, quien i cuanto (pronoms); el cual, la qual, lo cual, los cuale, las cuales, el que, la que, lo que, los que i las que (relatius amb determinants); cuyo, cuya, cuyos i cuyas (relatius possessius).
CONTRASTOS I INTERFERÈNCIES ENTRE EL CATALÀ I EN CASTELLÀ EN ELS RELATIUS: - Relatiu que precedit de preposició i article: o En català no convé.
o No confondre l’article i el relatiu amb el compost el qual, propi del castellà. Amb la seqüència en què l’article va seguit del relatiu que perquè entre l’un i l’altre s’ha elidit el nom que funciona com a antecedent del relatiu [relatives amb antecedent elidit]. Ex. Pon los libros nuevos con los que compramos el año pasado  Posa els llibres nous amb els que vam comprar l’any passat.
o Els grups el que, la que, els que, les que poden ser correctes o incorrectes quan:  Correcta quan l’article té valor de pronom demostratiu o equivalen als grups aquell que, allò que, aquella que, aquells que.
Ex. Pots venir amb el tren del migdia o amb el que surt a les set del vespre. (=aquell que surt..., el tren que surt...).
 Incorrecta quan l’article precedit de preposició no té valor de pronom demostratiu o equivalen a el qual, la qual, els quals, les quals i s’han de substituir per aquestes altres combinacions per qui o què. Ex. *Un problema del que molts fugen / Un problema del qual (o de què) molts fugen.
Exercici 1 1. Corregeix els pronoms relatius de les oracions següents que siguin incorrectes o no recomanables: - No sé si et refereixes al primer dia de classe o al que vam coincidir per primer cop.  està bé, està elidit o es substituïble per aquell que per la qual cosa puc dir al que.
- Es tracta d’un professor del que tothom parla bé.  de qui / del qual - He anat a veure aquella pel·lícula de la que vam llegir la crítica.  de la qual - És un problema del que molts fugen.  del qual / de què - Pots venir amb el tren del migdia o amb el que surt a les set del vespre.  correcta, està elidit (el tren).
2. Tradueix al català les frases següents: - Fue la primera mujer de verdad con la que tuve una relación.  amb qui - Una tierra de la que solo tienen recuerdos borrosos o recuerdos trágicos.  de la qual / de què - Exige un nivel de educación y de conocimientos del que se hallan lejos determinados grupos sociales.  del qual - Esto es para el que lo quiera.  per a qui - Detesto a la gente de la que no puede uno fiarse.  de la qual - Qui: o Sense preposició: només s’usa en oracions de relatiu lliures.
o Pot anar precedit de preposició.
No s’utilitza en funció de subjecte ni en relatives restrictives ni en les no restrictives.
- Quien: o Pot tenir diverses funcions sintàctiques com la de CD, CI o de preposició dels CRV. No pot fer de subjecte si la relativa es especificativa. [castellà].
o Amb antecedent explícit. Si va sense preposició només pot introduir oracions explicatives. No s’utilitza sense preposicions en oracions especificatives. [castellà].
Exercici 2: 1. Corregeix els pronoms relatius de les oracions següents que siguin incorrectes o no recomanables: - És en Joan el qui ens ho ha explicat.  qui (oració de relatiu lliure, fa de subjecte) - En Joan, qui ja ens ho ha explicat tot, està molt decebut.  fa funció de subjecte, no correcta. / que / el qual - El chico quien se sentaba a su lado era de la asociación de vecinos.  quien se sentaba - Aquellos alumnos quienes hayan estudiado aprobarán.  - No tiene amigos con quien compartir sus penas.  correcta/ con quienes o con los que, ha de concordar 2. Tradueix les oracions següents al català: - Quien diga eso miente.  qui digui aixo menteix (amb antecedent lliure i fa referencia a una persona) - Todo el mundo envidiaba al pariente lejano a quien donó toda su fortuna.  tothom envejava al prent llunyà el qual va donar tota la seva fortuna.
- Este que ha llegado es mi hermano.  aquest que ha arribar es el meu germà - Este a quien ves es mi hermano.  aquest que veus es el meu germà - El escritor invitado, quien trató largamente esta cuestión, resultó ser un impertinente.
 l’escripton invitat, el qual/que va tractar llargamet aquesta questió va resultar ser un imprtinent.
- He dejado el asunto en manos del abogado en quien confío.  he deixat l’assunt en mans de l’advocat en qui confio.
- Cuyo: o Ha de tenir antecedent explícit que expressa la persona que el posseeix i s’anteposa al substantiu que denota el que es posseeix.
o Concorda en gènere i nombre.
o Un substitut és la seqüència que i su. S’utilitza en oracions en que s’associa distancia o en contigüitat en relació amb la cosa referida.
o Un altre substitut es que + article determinat. S’utilitza amb valor possesiu.
Exercici 3 1. Tradueix al castellà: - Destruiran els pilars sobre els quals s’aguantava el pont.  Destruiran los pilares sobre los que se aguantava el Puente.
- Els filòsofs dels quals parteixes ja no són vàlids.  los filósofos de los que partes ya no son válidos.
- A l’assemblea van assistir-hi 60 delegats, la meitat dels quals havien estat elegits recentment.  a la assemblea asistieron 60 delegados, la mitad de los cuales habian sido elegides recientemente.
2. Tradueix al català: - En la corte eran asiduos hombres de negocios y banqueros, con cuya relación me perjudiqué.  a la cort eran asidus homes de negocis y banquers, relacio amb la qual em vaig perjudicar.
- Aquello fue un lento y dulcísimo jaque mate cuyos detalles Irene se veía obligada a rememorar a modo de bálsamo.  els detalls del qual - Al llegar se ve una plaza en cuyo centro hay una fuente.  en arribar, en el centre de la qual - Todos querían olvidar ese acontecimiento, cuya memoria tan dolorosa era.  - El decreto cuya autoría reivindicas no existe.  - Una persona según la cual no hay nada fácil.  3. Tradueix al castellà fent servir el relatiu cuyo sempre que sigui possible: - Només ho va saber en Manel, un germà del qual li ho havia explicat.
- Hi havia diversos feixos de bitllets, la suma dels quals era molt elevada.
- Em vaig trobar aquell amic teu amb el cotxe del qual vam tornar de la festa.
- Aquesta és la novel·la de la qual acaba d’aparèixer la traducció al francès.
- Aquesta és la novel·la de la qual acaben d’aparèixer diverses traduccions a idiomes estrangers.
- És una anàlisi brillant, els aspectes centrals de la qual, però, encara no entenc del tot.
- El relatiu oracional (relatiu neutre): o La qual cosa / cosa que: en les oracions explicatives, l’antecedent or ser tota una oració. Com la oració no te gènere el relatiu que la representa també. El català no el té, però el castellà sí lo cual. El català recorre al sintagma la qual cosa amb preposició o sense segons la funció.
Exercici 4 1. Corregeix els pronoms relatius de les oracions següents que siguin incorrectes o no recomanables: - Quan ell entrà a la sala tothom es posà dret, el que em va fer veure que era algú important.
- L’aeroport estava sota mínims, el que va provocar diverses cancel·lacions de vol.
2. Tradueix al català les oracions següents: - Fermín insistió en viajar en el asiento de delante, lo que le dio ocasión de enzarzarse en una discusión con el conductor.
- Decidió mantener su reclamación, lo cual le iba a producir posteriores sinsabores.
- Formes col·loquials del relatiu (construccions analítiques): són les oracions en les quals l’oració es desglossa i el relatiu fa de nexe i els possessius o pronoms febles fan les altres funcions sintàctiques: de complement, anafòriques, etcètera. Ex. Vaig cobrar uns diners que no hi comptava.
Exercici 5 1. Corregeix els pleonasmes de les oracions següents: - Volen anar a veure una pel·lícula que ja l’han vista.
- El noi a qui li vas donar el mòbil va trucar ahir.
- No m’agrada tornar als llocs on ja hi he estat abans.
- És una ciutat on hi viu molta gent.  es una Ciudad donde vive mucha gente 2. Tradueix les oracions de l’exercici anterior al castellà.
3. Converteix les oracions de relatiu col·loquials (analítiques) següents en oracions de relatiu formals: Iba con un muchacho que le dicen el Gordo.  cuyo apodo, al que llaman, a quien llaman Se trata de una idea que ayer daba vueltas sobre ella.  sobre la cual, sobre el que Mi cuñada, que se murió su marido, ha sufrido muchos aprietos.  Las encimas son unas moléculas que su función principal es la de bajar la energía de las reacciones químicas.  cuya función Conocimos a una mujer que se le murió el marido en la guerra.  a quien/ cuyo marido És una noia que la coneixem molt bé.  que És una noia que els pares són amics dels meus.  els pares de la qual És una noia que en coneixem els pares.  de qui/ els pares de la qual És el noi que vaig donar-li un cop per error.  a qui/ al qual S’ha comprat un pis que totes les seves finestres donen al carrer.  del qual És el llibre que parlaven l’altre dia a la ràdio.  del qual/ de que Volen reformar la cruïlla que hi ha mort tanta gent d’accident.  Exercicis de repàs: 1. Tradueix les oracions següents al català: - Te será concedido todo cuanto pidas.  - Problemas, cuantos menos haya, mejor.  de problemas, quants en té - Cualquiera que lo intente es capaz de resolverlo.  qualsevol que ho intenti - A quienquiera que lo escuche, se lo cuenta todo.  ho explica a qualsevol qu el’escolti.
- Comoquiera que sea, esto no es admisible.  sigui com sigui - Llámense comoquiera, su comportamiento no es admisible.  com vulgui - Lo encontraremos dondequiera que se haya escondido.  sigui on sigui que s’hagi amagat - Te acompañaré adondequiera que vayas.  allí on sigui/ allá on vagis - Deben perseguirse estos comportamientos, cuandoquiera que se produzcan.  2. Tradueix al català els sintagmes següents (quan sigui possible fer servir més d’un relatiu, fesho): - El día en el que lo conocimos.  en el qual - El coche del que me enamoré.  del qual - La cárcel de la que han escapado.  de la qual - El futuro en que todos soñamos.  amb el qual 3. Tradueix al català: - Los capítulos en los que aparecen afirmaciones polémicas han sido retocados.  en els quals - Tiene un hijo con el que no sabe qué hacer.  amb el qual - La hipótesis en que te basas no es demostrable.  en la que - Los niños a los que vemos ahora son hijos de un amigo mío.  que veiem ara - Esta cuestión, de la que no quiero hablar, es muy complicada.  de la qual - Estas son las carpetas de los que han llegado primero.  dels quals - Pon los libros nuevos con los que compramos el año pasado.  amb els quals - Los alumnos de primero y los que hayan suspendido asignaturas tienen que pasar por secretaría.  els alumnes que - Decidió mantener su reclamación, lo cual fue problemático.  en els quals - Cataluña podrá competir en deportes en los que España no tenga federación.  en els quals - Estados en los que se aplican los acuerdos internacionales citados.  en els quals - Es un billete con el que se puede viajar en metro y en tren.  - Windows 8, el sistema con el que Microsoft quiere recuperar terreno.  - La lista interminable de les que no pagan el IBI.  dels que - La fiscalía italiana investiga las causas por las que se han derrumbado tantas industrias.  per les quals - Facebook recolecta más datos de los que nos imaginamos.  dels que - El perro, cuyo nombre científico es Canis lupus Familiaris, es un mamífero carnívoro doméstico de la familia de los cánidos.  del qual - Toda organización puede mejorar su manera de trabajar, lo cual significa un incremento de sus clientes y gestionar el riesgo de la mejor manera posible.  4. Explica els contrastos següents: *La noia a què et refereixes és la meva germana  a que no es pot fer servir per parlar de persones La proposta a què et refereixes no va prosperar *Els jugadors contra qui vam jugar no eren prou bons  a qui no es pot fer servir perquè contra es una preposició tònica (de més d’una síl·laba) i sempre hi ha d’anar el qual.
Els jugadors contra els quals vam jugar no eren prou bons *Era un túnel per dins de què passaven els cotxes  de que no es correcte perquè per dins es una preposició composta.
Era un túnel per dins del qual passaven els cotxes 5. Corregeix les oracions següents: *He tornat a llegir el llibre que ja l’he llegit tantes vegades  que ja he llegit *El metge va parlar amb el senyor a qui li havia receptat aspirines  sobre el li ...