Tema 6 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 1º curso
Asignatura Derecho Civil de la persona - Civil 1
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 18/07/2014
Descargas 19
Subido por

Vista previa del texto

Tema 6: La plenitud de la capacitat d’obrar ! 1.La majoritat. L’adquisició de la independència personal i patrimonial Segons l’article 12 de la CE, la majoria d’edat s’assoleix als 18 anys. El CC i el CCCat també ho estableixen així. Per al còmput de la majoria d’edat s’inclourà complert el dia del seu naixement.
! Suposa sortir de la institució de guarda i la plena capacitat pels actes de la vida civil, exceptuant l’adopció, que és a partir dels 25.
! 2. La situació del menor emancipat Abans d’arribar a la majoria d’edat, el menor pot haver assolit una maduresa suficient per a regir la seva persona i els seus béns.
! El dret permet que se li concedeixi una situació jurídica pròxima a la del major d’edat, en la que manca de representant legal, i se’l capacita per a actuar per si mateix com si fos major d’edat excepte per a realitzar determinats actes assenyalats a la llei, per als quals necessita complement de capacitat. Aquest complement l’assistirà el cònjuge en cas que s’hagi emancipat per matrimoni, progenitors o un curador(211-7 CCCat).
! Les formes d’emancipació es recullen en l’article 211-8 del CCCat: • Per matrimoni, amb dispensa judicial a partir dels 14 anys d’edat.
• Per consentiment de qui exerceix la pàtria potestat o tutela, tenint el menor com a mínim 16 anys i la consent. Si es per consentiment del tutor es requereix autorització judicial amb informe del Ministeri Fiscal. Es tracta llavors d’un acte formal que s’ha de realitzar mitjançant escriptura pública o davant el jutge encarregat del Registre Civil.
• Per consentiment judicial, en la qual l’autoritat judicial concedeix l'emancipació a sol·licitud del menor major de 16 anys si la convivència amb els progenitors o tutors és impossible, o bé, queda greument perjudicada la relació amb el tutor.
Tal i com diu l’article 211-2 del CCCat, l’emancipació és irrevocable i s’ha de fer constar en el Registre Civil. Si no s’inscriu, no produeix efecte en front a tercers.
! El menor emancipat no pot realitzar per si sol (art.211-2.1 es remet al 236-7.1 CCCat) un seguit d’actes pels quals necessitaria autorització judicial. Segons el CC, no podria alienar béns immobles, elements mercantils o industrials o objectes d’extraordinari valor, ni tampoc prendre diners a préstec. En canvi, segons el 236.7, la llista d’actes és ,és extensa: no només no pot prendre diners a préstec, sinó que tampoc en pot prestar, no pot avalar o prestar fiança ni pot renunciar a donacions o herències. Pel que fa a l’arrendament, necessita complement de capacitat d’obrar quan el termini d’arrendament sigui superior a 15 anys.
! 3. La situació del menor de vida independent En l’article 211-8 del CCCat no s’enumera la situació del menor de vida independent, però el 211-11 ens diu que el menor de més de 16 anys es considera emancipat si viu de forma econòmicament independent dels progenitors o del tutor amb el seu consentiment, consentiment que es pot revocar.
...