Taula de lleis (2015)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Educación Primaria - 2º curso
Asignatura Diversitat
Año del apunte 2015
Páginas 3
Fecha de subida 13/02/2015
Descargas 3
Subido por

Descripción

Apunts sintetitzats de l'assignatura de Diversitat que es cursa a 2n d'educació primària a blanquerna

Vista previa del texto

  1959   1970   1975   1977   Dinamarca   LGE   Es  crea   Servei   incorpora  a  la   (franquistes)   l’Institut   d’Orientació   seva   1a  llei  que   Nacional   Escolar  i   Legislació  el   incorpora   d’Educació   Vocacional   concepte  de   l’educació   Especial,   (orientar  cap   Normalització   especial  com  a   davant  del   a  dues   (Bank-­‐ sistema   desplegament   branques   Mikkelsen)   paral·∙lel.  Se’ls   de  la  LGE.   molt   anomenava   Depèn  del   diferents)   deficients  o   ministeri,  però   inadaptats.   és    bastant   També   autònom.   incorpora   Es  fa  la   aules   Declaració   especials  als   dels  Drets  dels   centres   Deficients  per   ordinaris.   l’ONU:   Té  en  compte   normalització  i   els  alumnes   integració   amb   capacitats   superiors             1978   Aprovació  de  la   Constitució  Espanyola.   L’article  27  parla  de   l’educació  i  el  49  dels   drets  que  té  la  persona   amb  discapacitat.   També  es  va  publicar  el   Pla  Nacional  d’Educació   Especial  elaborat  per   l’Institut  Nacional   d’Educació  Especial  per   encàrrec  del  Real   Patronat  d’Educació   Especial  (presentava  la   situació  a  tot  l’Estat   Espanyol)  i  formula  els   principis  de   normalització  de  serveis   (les  persones  amb   discapacitat  tinguin  els   mateixos  drets),   d’integració  educativa   (persones  amb  NEE  a   escoles  ordinàries),   d’atenció  personalitzada   (educació  variable   segons  les  necessitats  de   les  persones)  i  de   sectorització  (rebre   l’atenció  en  un  radi   pròxim).   Warnock  fa  el  Informe   sobre  NEE  (importància   d’un  canvi  d’actitud)   1979   Es  publica  el  1r   Estatut   d’Autonomia   Català  (plena   competència  en   matèria   d’ensenyament   a  la  Generalitat   de  Catalunya)   1980   LOECE  (no  va   entrar  en  vigor)   Real  Decreto:   traspàs  de   serveis  i   funcions  de   l’Estat  a  la   Generalitat  en   matèria   d’ensenyament   1981   1982   Circular   Es  publica  la   (DEGC)  que   LISMI  (afecta  a   estableix  els   tot  l’Estat   criteris   Espanyol)  i   d’actuació   concreta   en  el  camp   l’article  49  de  la   de  l’EE:  molt   Constitució:   innovadors.   sempre  que  es   14  principis   pugui  s’haurà   que  la   d’escolaritzar  en   LOGSE   centres   adopta  com   ordinaris  +   a  filosofia   hospitals   pediàtrics  han   de  crear  aules     Contradicció:   educació   separada  o   conjunta?  Es   despleguen   reglaments  per   combatre-­‐ho   1985   LOED   Regula  la   dualitat  del   centres,  la   participació  de   la  comunitat   educativa  en   l’ensenyament,   valora   l’educació  com   a  dret  i   determina  la   direcció   democràtica   1989   S’incorpora   la   terminologia   de   Necessitats   Educatives   Especials   com  a  nova   concepció   de   l’Educació   Especial   1990   LOGSE  (PSOE)   parla  d’alumnes   amb  NEE,  no  de   discapacitats,...   Articles  36  i  37   parlen  del  l’EE  i   diuen  que  hi  ha   d’haver  un  únic   currículum  que   s’adapti  a   tothom.  També   deia  que  hi  ha   alumnes  amb   NEE  temporals  i   permanents,  en   cap  moment  la   llei  deia  quins   eren  quins,   però  el   professorat  ho   va  fer  tot   classificant  els   que  venien  de   l’educació   paral·∙lela  com   alumnes  amb   NEE   permanents   1992   Decrets  de   currículum   a   Catalunya   1994   UNESCO:   Declaració   de   Salamanca   per  una   educació   per  a   tothom   igual.     Això  ajuda   a   Catalunya   tot  fent  de   referent   1995   1997   Real   LOPAG   Decret   Mesures  per   que   garantir   regula   l’escolarització   l’article   dels  alumnes   36  i  37   amb  NEE  en   de  la   centres   LOGSE   públics  i  de   qualitat   2002   2003   LOCE  (PP)  al   Pla  Director,  document   Juliol,  per   d’intencions  de  cap  a  on   tant  poca   volem  guiar  l’EE  a   preparació   Catalunya,  instrument  per   per  part  del   a  millor  la  qualitat  de   professorat.   l’atenció  educativa  a  les   Llei   necessitats  de  l’alumnat   segregadora   amb  discapacitat.   i  poc   Principis:  Normalització  de   inclusiva  que   l’atenció  educativa   parla  dels   (proporcionar  serveis   Alumnes   educatius  en  centres   amb   ordinaris);  Integració  de   Necessitats   l’alumnat  (facilitar-­‐los  la   Educatives   participació);  Inclusió  dels   Específiques   alumnes  (garantint  la  seva   continuïtat);   Personalització  de   l’atenció  educativa  segons   les  necessitats  educatives   (donar-­‐li  l’atenció   necessària);  Participació   dels  pares  i  de  les  mares,  i   dels  mateixos  alumnes   quan  sigui  apropiat  (en   decisions  sobre  les   prioritats  educatives);   Sectorització  dels  serveis   educatius  específics   (proporcionar  atenció   educativa  a  entorns   propers);  Atenció   interdisciplinària  de   l’alumnat  (atenció  per   facilitat  la  seva  transició   en  els  trams  educatius);   Optimització  dels  serveis   per  a  l’alumnat  amb   discapacitat   LIONDAU  (per  completar   la  LISMI)  per  la  nova   concepció  de  discapacitat  i   per  la  persistència  a  la   societat  de  desigualtats   2006   2009   2011   2013   2014   Es  publica  la   S’aprova  la   Cor  Meijer  +   LOMCE   S’aprova  la   LOE  i  es  fa  un   LEC  (el  seu   OMS  fan  el   (menys   Llei   desplegament   àmbit   Informe   recursos   d’Accessibilit d’aquesta.   territorial  és   Mundial   econòmic,  no   at  al   Tracta  les   Catalunya)  i   sobre  la   dóna   Parlament   competències   parla  de   Discapacidad   importància  a   de   i   l’estructura   (importància   les  llengua   Catalunya.   coneixements   del  sistema   dels  docents   cooficials,   Ens  regim   de  forma   educatiu,   i  la  seva   normalització   per  la   transversal.   legisla   formació)   i  inclusió  de   LOMCE   Integració  dels   l’organització   Normativa  a   l’alumnat   alumnes  amb   de  les   la  Convenció   amb   NEE  en   escoles,...  per   Internacional   dificultats   centres   tant  dóna  més   sobre  els   d’aprenentatg ordinaris,  però   llibertat  als   Drets  de  les   e,  importància   se  li  critica   centres.   Persones   dels  alumnes   que  no  utilitzi   amb   amb  altes   el  terme   Discapacitat   capacitats,   “Alumnes  amb   desenvolupar-­‐ barreres  a   se  al  màxim)   l’aprenentatge   S’aprova  el   i  a  l’educació”   Reial  Decret   ONU  publica   Legislatiu   la  Convenció   sobre  els  drets   de  les   persones  amb   discapacitat.   L’Assemblea   General  de  les   nacions   Unides  ho   aprova.       ...