Tema 2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Biología - 2º curso
Asignatura Biologia fonamental
Profesor H.
Año del apunte 2016
Páginas 17
Fecha de subida 16/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

TEMA%2.%DOGMA%CENTRAL%DE%LA%BIOLOGIA.%ADN%O%PROTEÏNES?% ! "! Els$experiments$de$Griffith$1928:$ $ Va! ser! un! dels! primers! experiments! que! va! demostrar!que!els!bacteris!eren!capaços!de! transferir!informació!genètica!mitjançant!un! procés!anomenat!transformació.! ! El! 1928,! el! microbiòleg! Frederick! Griffith,! que!investigava!diversos!ceps!de!pneumococ! (Streptococcus!pneumoniae),!va!injectar!en! ratolins!el!cep!S!i!el!cep!R!del!bacteri.! ! El! cep! llisa! (S)! era! nociva,! mentre! que! la! rugosa! (R),! no! ho! era! ja! que! el! cep! S! es! cobreix! a! si! mateixa! amb! una! càpsula! de! polisacàrid! que! la! protegeix! del! sistema! immune! de! l'ésser! que! ha! estat! infectat,! resultant!en!la!mort!d'aquest,!mentre!que!el! cep! R! no! conté! aquesta! càpsula! protectora! és!derrotada!pel!sistema!immune.! ! Quan,! inactiva! per! calor,! el! cep! S! era! injectada,! no! hi! havia! seqüeles! i! el! ratolí! vivia.!Sorprenentment,!en!combinar!cep!R!(no!letal),!amb!cep!S!inactivada!per! calor!(no!letal),!el!ratolí!va!morir.!A!més,!Griffith!va!trobar!cèlSlules!de!cep!S!vives.! En!aparença!el!cep!R!es!va!convertir!en!cep!S.!! ! ! En#què#va#consistir#el#seu#experiment?## En! 1928! Frederick! Griffith,! investigant! una! malaltia! infecciosa! mortal,! la! pneumònia,!va!estudiar!les!diferències!entre!un!cep!del!bacteri!Streptococcus! pneumoniae!que!produïa!la!malaltia!i!una!altra!que!no!la!causava.! ! El!cep!que!causava!la!malaltia!estava!envoltada!d'una!càpsula!(també!se!la!coneix! com!cep!S,!de!l'anglès!smooth,!o!sigui!llisa,!que!és!l'aspecte!de!la!colònia!en!les! plaques!de!Petri).!L'altra!soca!(la!R,!de!rugosa,!que!és!l'aspecte!de!la!colònia!a!la! placa!de!Petri)!no!té!càpsula!i!no!causa!pneumònia.! ! Griffith!va!injectar!les!diferents!soques!del!bacteri!en!ratolins.!El!cep!S!matava! als!ratolins!mentre!que!el!cep!R!no!ho!feia.!Després!va!comprovar!que!el!cep!S,! morta!per!escalfament,!no!causava!pneumònia!quan!se!la!injectava.!No!obstant! això!quan!combinava!el!cep!S!morta!per!escalfament,!amb!el!cep!R!viva,!és!a!dir! amb!components!individuals!que!no!mata!els!ratolins!i!injectava!la!barreja!als! ratolins,! els! ratolins! contreien! la! pneumònia! i! morien;! en! la! sang! d'aquests! ratolins!morts!Griffith!va!trobar!pneumococs!vius!del!cep!S.!És!a!dir!que!en!els! bacteris! S! mortes! hi! havia! "alguna! cosa"! capaç! de! transformar! als! bacteris! R,! abans!innòcues,!en!patògenes!i!aquest!canvi!era!permanent!i!heretable.!Aquest! "alguna!cosa"!va!ser!aïllat;!després!es!va!trobar!que!era!ADN.! ! Els! bacteris! que! s'aïllaven! dels! ratolins! morts! posseïen! càpsula! i,! quan! les! hi! injectava,! mataven! altres! ratolins.! Frederick! Griffith! va! ser! capaç! d'induir! la! transformació!d'un!cep!no!patògena!Streptococcus!pneumoniae!en!patògena.! Griffith!va!postular!l'existència!d'un!factor!de!transformació!com!a!responsable! d'aquest!fenomen.! ! El#problema#que#volia#investigar#amb#el#seu#experiment## Frederick!Griffith!estava!interessat!en!la!virulència!(capacitat!d'infectar!i!produir! malaltia)! dels! bacteris! causants! de! la! pneumònia,! anomenades! Streptococcus! pneumoniae.! Aquest! experiment! marca! l'inici! de! la! investigació! cap! al! descobriment!de!l'ADN!com!a!material!genètic.! ! Per#què#va#utilitzar#cèl9lules#mortes?## Perquè!necessitava!comprovar!que!era!el!que!passaria!si!aquestes!es!posaven!en! contacte!amb!cèlSlules!vives,!va!tractar!de!provar!si!tornaven!a!ser!perilloses!per! a!l'organisme!de!les!rates.! ! Què#transformació#experimenten#els#ceps#a#l'estar#en#contacte#amb#cèl9lules# mortes?## La!soca!virulenta!pas!a!estar!inactivada!per!calor,!presenta!el!seu!material!genètic! intacte.!El!cep!no!virulenta!mitjançant!mecanismes!de!transformació!incorpora! el!material!genètic!de!la!soca!inactivada!i!ho!expressa!produint!la!càpsula.! ! Conclusions## El!principi!de!transformació!observat!per!Griffith!era!l'ADN!del!bacteri!de!cep!S! (virulenta).!Si!bé!el!bacteri!havia!mort,!el!seu!ADN!va!sobreviure!al!procés!d'alta! temperatura!i!va!ser!pres!pel!bacteri!R!(inofensiva).!L'ADN!del!cep!S!conté!els! gens!que!formen!la!càpsula!de!protecció!de!polisacàrid.!Equipat!amb!aquest!gen,! el!cep!de!bacteri!R!estava!ara!proveïda!de!protecció!enfront!del!sistema!immune! de!l'animal!i!per!tant!podia!matar!l'animal.!La!naturalesa!exacta!del!principi!de! transformació!d'ADN!va!ser!verificada!en!els!experiments!realitzats!per!Avery,! McLeod!i!McCarty,!i!per!Hershey!i!Chase.! ! ! "! Avery$1943$ Va!concloure!que!aquest!factor!transformador!era!DNA.! ! "! Els$experiments$de$Beadle=Tatum$ un!gen!–!un!enzim! un!gen!–!una!cadena!polipeptídica! ! ! ! "! Els$experiments$de$Hershey=Chase$(1952)$ Les! anàlisis! del! material! intracelSlular! i! extracelSlular! dels! cultius! infectats,! demostraven!que!era!el!DNA!del!virus!(marcat!amb!fòsfor!radioactiu)!i!no!les! proteïnes!virals!(marcades!amb!sofre!radioactiu)!les!que!s’introduïen!a!l’interior! de!la!cèlSlula!bacteriana,!infectant"la!i!provocant!la!producció!de!progènie!viral.! Així!es!va!concloure!que,!almenys!pels!virus,!el!material!genètic!era!el!DNA!i!no! les!proteïnes.! Aquí!apareix!el!dogma!de!la!biologia:! !!!!!!!ADN!!←!→!!!ARN!!!!!!!!!!Proteïnes! (els!retrovirus!són!els!únics!capaços!de!pasar!del!ARN!al!ADN)! ! ! "! Whatson$i$Crick! Descobriment!de!l’estructura!de!l’ADN,!la!doble!hèlix.! Replicació!semiconservativa!i!semidiscontinua,!on!cada!fragment!d’ADN!té!una! cadena!original!i!d’una!nova!cadena!(Meselson!Stahl!ho!afirmen).! "! Explicació:- van! descubrir! estructura! doble! hélix! del! ADN.! Van! reunir! dades! provinents! de! diferents! estudis! sobre! l'ADN,! entre! els! quals! destaquen! el! descobriment!per!Pauling!dels!ponts!d'H!com!estabilitzadors!de!l'estructura!de! proteïnes!i!les!fotografies!de!difracció!de!raigs!X!sobre!cristalls!d'ADN!realitzades! per!Maurice!Wilkins!i!Rosaline!Franklin,!que!mostraven!patrons!que!gairebé!amb! certesa! reflectien! els! girs! d'una! hèlix! gegant.! Sobre! l'anàlisi! d'aquestes! dades,! Watson!i!Crick!van!postular!un!model!per!a!l'estructura!de!l'ADN!com!una!doble! hèlix,! entrellaçada! i! summament! llarga! que! li! dóna! a! la! molècula! la! capacitat! essencial!per!fer!còpies!exactes!de!si!mateix.- Característiques%del%DNA% ! Perquè!el!material!genètic!pugui!desenvolupar!la!seva!funció!biològica!ha!de!complir:! "! Portar! una! gran! quantitat! d’informació! de! cèl.lula! mare! a! cèl.lula! filla! i! de! generació!en!generació! "! Ser!capaç!de!produir!una!còpia!de!si!mateix!amb!gran!precisió! "! Ser!químicament!estable! "! Ser!capaç!de!mutar!i!de!fer!còpia!fidel!d’aquestes!errades! ! ! Característiques%del%RNA!! ! "! El!RNA!es!troba!al!citoplasma,!que!és!on!es!produeix!la!síntesi!de!proteïnes! "! S’observen! alts! nivells! de! RNA! en! cèlSlules! de! molts! embrions! diferents! en! desenvolupament! "! Alt!número!de!ribosomes!(2/3!parts!de!RNA,!1/3!part!proteïna)!en!cèlSlules!que! "! Fabriquen!grans!quantitats!de!proteïnes! "! Producció!de!RNA!víric!a!partir!de!DNA!en!cèlSlules!bacterianes!infectades!per! bacteriòfags! "! Alguns!virus!contenen!només!RNA! Replicació%del%DNA% Model%proposat%per%Watson%&%Crick% ! A!la!replicació!semiconservativa!s'originen! dues! molècules! d'ADN,! cadascuna! d'elles! composta!d'un!bri!de!l'ADN!original!i!d'una! bri!complementari!nova.!En!altres!paraules! l'ADN! es! forma! d'un! bri! vella! i! d'una! de! nova.! És! a! dir! que! els! bris! existents! serveixen! de! motlle! complementari! a! les! noves.! ! ! Forqueta%de%replicació% ! La! síntesi! de! les! noves! cadenes! d’ADN! ! complementàries! a! les! dues! cadenes! de! la! molècula!parental!és!discontinua,!ja!que!una!es!sintetitza!de!5’!a!3’!i!l’altre!de!3’!a!5’.!El! punt!d’inici!s’anomena!Ori!i!l’Ori!es!duu!a!terme!a!la!forqueta!de!replicació.! ! "! En!procariotes!només!tenim!un!punt!de!replicació!i!per!tant!només!una!forqueta! de!replicació.! "! Eucariotes!varis!punt!de!replicació.! ! % % % % % % % ! ! ! ! ! % % Procés%de%la%replicació% ! ENZIMS% ! 1.! ADN- Helicasa:! comencen! els! enzims! que!catalitzen!el!desenrotllament!del! ADN! parental,! trencant! els! ponts! d’hidrogen! entres! les! bases! complementàries! de! la! cadena! del! ADN.!! ! 2.! ADN- Toipomerasa:- marquen! els! punts!ori.3.! -ADNgirasacontrolen! el! superenrollament,distensionant! l’ADN!per!tal!que!les!SSB!mantinguin! obert!el!punt!d’origen!de!la!forqueta! de! replicació.! a! partir! d’aquí! s’inhibeix!la!funció!de!la!helicasa.! 4.! SSB- proteïnes:- proteïnes! d’unió! de! cadena!simple,!les!quals!s’uneixen!a! les! cadenes! simples! per! tal! d’evitar! l’enrotllament.! ! 5.! ARN-primasa:-fa!la!síntesi!del!primer! RNA! (5"60! nucleòtids),! aquests! primers! serveixen! com! a! motllo! perquè!l’ADN!polimerasa!pugui!fer!la!síntesi!de!la!cadena.6.! Primosoms:!colSloca!cebadors!a!la!cadena!retardada.! 7.! ADN-polimerasa-III:!fa!la!síntesis!del!bri!conductor!com!del!bri!retardat,!allarga! els!primers.8.! ADN- polimerasa- I:- substitueix! els! primers! d’RNA! ! per! ADN! (activitat! d’exonucleasa)! 9.! ADN-ligasa-:-uneix!els!fragments!d’Ogazaki!del!bri!retardat.10.!Telomerasa:!enzim!de!les!cèlSlules!que!les!ajuda!a!mantenir"se!vives!en!agregar! ADN!als!telòmers!(extrems!dels!cromosomes).- % PROCÉS% ! Primer!l’ADN!es!desenrotlla!gràcies!a!l’acció!de!les!toipomerasa!i!de!l’helicasa!(trenca!els! ponts!d’hidrogen).!Després!s’uneixen!les!ssb’s!!que!eviten!que!les!cadenes!es!tornin!a! unir,! creant! bombolles! o! forquetes! de! replicació! per! tot! l’AD,! on! també! les! girases! relaxen!el!superenrotllament.!! ! Una! vegada! que! les! cadenes! estan! desenrotllades! i! separades,! la! polimerasa! pot! començar!a!construir!la!nova!cadena.! ! "! Cadena!conductora:!necessiten!un!ARN!iniciador!(gràcies!a!l’acció!de!la!primesa)! i!a!partir!d’aquí!la!nova!cadena!creix!de!mode!continua,!on!la!polimerasa!3!va! posant!nucleòtids!de!5’!a!3’! ! "! Cadena!retardada:!com!en!la!cadena!conductora!necessitem!un!ARN!iniciador!i! la!polimerasa!3!va!afegint!nucleòtids!però!en!aquesta!cadena!es!fa!de!manera! discontinua,!ja!que!el!sentit!de!creixement!es!de!3’!a!5’.!! Tenim!seqüències!de!ARN!iniciador!+!nucleòtids!separats!entre!si!al!llarg!de!la! cadena,!se’ls!anomena!fragments!Ogazaki.! Quan! un! fragment! d'Okazaki! ha! crescut! prou! com! per! trobar! a! un! encebador! d'ARN!per!davant!d'ell,!una!altra!ADN!polimerasa!(ADN!pol!I!en!E.!coli)!reemplaça! als!nucleòtids!d'ARN!del!cebador!amb!nucleòtids!d'ADN.!Després,!la!ADN#ligasa! connecta#cada#fragment#amb#el#fragment#contigu!recentment!sintetitzat!en!la! cadena.! En! el! procés! de! replicació! del! cromosoma! eucariòtic! es! perden! nucleòtids! en! els! extrems! de! les! molècules! lineals! d'ADN.! En! algunes! cèlSlules! eucariotes,!aquesta!pèrdua!és!compensada!per!l'activitat!de!l'enzim#telomerasa.! % ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Fiabilitat%de%la%replicació% Fidelitat!(1/10.000!milions)! 1."!Activitat!exonucleasa!3’"5’! 2."!DNA!pol!I:! Degrada!els!encebadors!de!RNA!(la!primasa!s’equivoca!més)!i!els!refà!amb!DNA! % % El%replisoma% ! A! la! replicació! d'ADN,! es! denomina! replisoma! o! complex! de! replicació! al! conjunt! de! proteïnes!d'una!forquilla!de!replicació.! ! Proteïnes$que$formen$part$del$replisoma:$ $ "! Helicases:!avancen!per!cada!forqueta!de!replicació!(hi!ha!dos!per!cada!bombolla! de!replicació,!formada!a!partir!de!cada!origen!de!replicació,!i!avancen!en!sentits! oposats)!desnaturalitzant!l'ADN.$ $ "! Primosoma!(conjunt!de!primasa,!que!és!una!ARN!Polimerasa,!i!altres!proteïnes):! sintetitza!l'ARN!iniciador,!encebador!o!primer.! ! "! ADN.PolFIII:!sintetitza!l'ADN!amb!la!seva!funció!polimerasa!5!'→!3'.! ! "! Proteïnes# SSB:! serveixen! per! estabilitzar! les! cadenes! que! han! estat! desenrotllades,!i!eviten!que!es!formin!plegaments!en!la!monohebra!d'ADN.! ! ! ! ! Clamp#beta:!la!replicació!comença!quan!aquesta!brida!s’amolla,!deixant!anar!l’ADN.! ! ! ! ! CICLE%CELNLULAR%EN%ELS%EUCARIOTES% ! # # # # # Regulació#del#cicle#cel9lular#a#través#de#factors#de#creixement#G1FS.# Al!final!del!G1!hi!ha!un!punt!de!control:!punt!R!(punt!de!restricció)!que!és!regulat!per! factors! de! creixement! (produïts! per! cèlSlules,! actuen! com! a! senyals! positius! de! la! proliferació!i!tenen!receptors!a!les!cèlSlules!diana).!Si!aquest!factor!de!creixement!és! inexistent,!el!cicle!celSlular!es!para!en!el!punt!R!i!la!cèlSlula!entra!en!un!estat!quiacent!o! de!repòs!G0.! # Regulació#del#cicle#cel9lular#a#través#de#senyals#interns#(cdkFciclina).# En!general!la!coordinació!entre!les!fases!del!cicle!celSlular!es!dóna!gràcies!a!l’activació!i! desactivació!del!complex!quinasa!ciclina!dependent!(cdk"ciclina),!de!manera!que!hi!ha! uns!punts!de!control!que!envien!l’entrada!en!una!fase!quan!l’anterior!no!s’ha!acabat.! Inicien!i!regulen!la!replicació!del!DNA,!l’inici!de!la!mitosi!i!el!final!de!la!mitosi.! # G1FS!!El!cicle!celSlular!s’atura!al!final!de!G1!quan!la!cèl.!no!ha!crescut!prou!o!quan!el!DNA! està! danyat.! Quan! la! cèlSlula! entra! en! repòs! (G0)! les! cdk! i! les! ciclines! es! destrueixen! ràpidament.! G2FM!!El!cicle!celSlular!es!para!al!final!de!G2!i!entra!el!pas!a!mitosi!quan!el!DNA!no!s’ha! replicat!completament,!el!DNA!està!danyat!o!la!cèlSlula!no!ha!crescut!prou! MFG1#o#G0!!!Final!de!la!mitosi.!Aquest!punt!de!control!assegura!que!tots!els!cromosomes! estan!completament!alineats!al!fus!mitòtic!en!la!metafase.! Les! cèlSlules! envelleixen! i! sintetitzen! les! seves! proteïnes! per! morir! (aplosi).! Està! determinat!per!la!longitud!dels!telòmers!(!a!cada!cicle!s’encongeixen).! ! 1.Interfase:! es! divideix! en! G1! (la! cèlSlula! creix,! tot! produint! i! desenvolupant! els! seus! orgànuls),!S!(replicació!de!l’ADN,!contínua!creixent)!i!G2(creix!més!i!es!prepara!per!la! mitosi)! 2.Profase:! la! cromatina! es! condensa! formant! cromosomes! (2! cromàtides! germanes! unides!per!un!centròmer)!la!membrana!nuclear!es!degrada!i!els!microtúbuls!entren!a! l’espai!nuclear!!!comença!la!formació!del!fus!acromàtic! 3.Metafase:! s’acaba! de! formar! el! fus! acromàtic! i! els! centròmers! dels! cromosomes! s’alineen!al!llarg!d’una!línia!imaginària!equidistant!dels!pols!del!centrosoma!i!formen!la! placa!equatorial.! 4.Anafase:!Es!dupliquen!els!centròmers!i!se!separen!les!cromàtides!germanes!de!cada! cromosoma.!Les!cromàtides!germanes!emigren!cap!als!pols!oposats!de!la!cèlSlula!i!els! centròmers!s’allunyen! 5.Telofase:!la!cèlSlula!s’allarga!i!se!separen!els!dos!nuclis!encara!que!dins!la!cèl.!mateixa.! El!DNA!es!descondensa!i!s’observa!com!a!cromatina.!També!es!regenera!la!membrana! nuclear.! 6.Citocinesi:!La!cèlSlula!es!divideix!en!dues!per!estrangulació!del!citoplasma! ! ! ELS%TELÒMERS% ! Un!telòmer!és!una!regió!de!l'ADN!repetitiu!situada!als!extrems!dels!cromosomes,!que! serveix!per!a!protegir!aquests!extrems!de!ser!destruïts.! ! Quan! s’acaba! la! replicació,! els! cebadors! són! eliminats! i! els! fragments!d’ADN!són!units!mitjançant!DNA"lligases,!però!per! el!cebador!“primer”!això!no!succeeix!(DNA!es!podria!escurçar! a!cada!replicació).!! ! Aquí! entren! les! telomerases! que! són! enzims! capaços! d’enganxar!seqüències!repetitives!de!nucleòtids!a!l’extrem!3’! a!partir!d’un!trocet!de!RNA!motllo!que!porta!el!mateix!enzim,!evitant!així!l’escurçament! de!la!molècula!de!DNA!a!cada!procés!de!replicació.! ! ! ! # ! ! ! ! ! ! ! ! !! Els!telòmers!de!les!cèl.!mare!són!molt! més!llargs!(telomerasa!activa)!que!els! de!la!cèl.!mare!de!l’adult!(telomerasa! inactiva).! Aquest! mecanisme! sol! limitar! les! cèlSlules! a! un! nombre! determinat! de! divisions,! i! estudis! sobre! animals! suggereixen! que! això! és! la! causa! de! l'envelliment! a! nivell! celSlular!i!que!afecta!la!longevitat.!Els! telòmers!eviten!que!els!cromosomes! d'una! cèlSlula! es! fusionin! o! es! recombinin.! Aquestes! anormalitats! cromosòmiques! podrien! causar! càncer,! de! manera! que! les! cèlSlules! són!normalment!destruïdes!quan!els! telòmers!són!consumits.!En!la!majoria! de!casos,!el!càncer!és!el!resultat!del! fet! que! hi! ha! cèlSlules! que! s'escapen! d'aquesta! destrucció.! Els! biòlegs! especulen! que! aquest!mecanisme!és!un!intercanvi!entre!envelliment!i!càncer! % LA%TRANSCRIPCIÓ% ! RNAm!sintetitzat!a!partir!d’una!cadena!motlle!de!ADN!mitjançant!complementarietats! (A"U,! T"A,! C"G).! Només! es! transcriu! una! part! del! genoma! (RNA"polimerasa! selectiva:! escull!gens!a!transcriure,!reconeix!els!promotors¸!la!seqüencia!inicial).! La!RNAFpolimerasa#sintetitza!en!dirección!5’!a!3’.!No!necesita!primer.!No!fa!activitat! d’exoribonucleasa!com!l’ADN"polimerasa.!A!més!de!reconeixer!promotors!reconeix!les! seqüencies!finalitzadores.! ! En! la! ARN"polimerasa,! al! arribar! al! final!del!promotor!(o!líder),!la!zona!“o”! salta! i! a! partir! d’aquí! s’activa! la! transcripció!fins!arribar!a!l’últim!triplet! on!la!zona!“o”!es!torna!a!unir!al!arribar! al!tráiler.! La! transcripció! no! es! fa! en! la! cadena! codificant! (5’"3’)! sinó! en! la! complementaria!(cadena!sense!sentit,! motllo,!la!3’"5’).! Codó! d’inici:! AUG.! Codó! final:! UAG,! UAA,!UGA.! ! ! ! ! ! Un!cop!transcrit!el!RNA!missatger,!ha!de!passar!per!un!!procés!de!maduració!(eliminació! introns,!troços!sense!info!genètica):! ! ! ! CODI%GENÈTIC% ! El!codi!genètic!estableix!la!correspondència!entre!el!llenguatge!de!nucleòtids!del!! DNA!i!mRNA!i!el!llenguatge!d’aminoàcids!de!les!proteïnes.!61!codons!codifiquen!per!un! aa!concret.!3!bases!nitrogenades!seguides!són!un!codó.!És!degenerat.!És!CASI!universal.! A!aquest!codó!se!li!afegeix!un!anticodó!(triplet!de!bases!del!ARNt)!i!mitjançant!aquesta! complementarietat,!s’afegirà!l’aminoàcid!corresponent.! ! ! Poden!haver"hi!mutacions!durant!el!procés!de!transcripció!o!traducció:!! ! ! ! ! ! Correspondència!de!bases:!A"U!o!A"I,!G"C!o!G"U!o!G"I,!C"G!o!C"I,!U"A!o!U"G!o!U"I.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TRADUCCIÓ% ! La# traducció! és! el! procés! pel! qual! la! informació! transcrita! al! mRNA! en! forma! de! nucleòtids!és!traduïda!a!una!seqüència!específica!d’aminoàcids,!d’acord!al!codi!genètic.! Es!produeix!al!ribosoma.! El!ribosoma#(citosol)!està!format!per!dues!subunitats.!Sense!ell,!la!unió!entre!mRNA!i! tRNA!no!seria!prou!forta!ni!estable!per!permetre!que!els!aminoàcids!transportats!pel! tRNA!quedessin!units!per!donar!lloc!a!un!polipèptid.! ! ! ! Iniciació!!de!!la!!síntesi!!en!!procariotes:!!el!reconeixement!entre!el!ribosoma!i!el!mRNA! es!produeix!per!complementarietat!de!bases!entre!el!rRNA!de!la!subunitat!petita!i!el! mRNA.! ! ! ! ! ! ! ! # # AminoacilFtRNA# La! unió! de! les! molècules! de! tRNA! als! seus! aminoàcids! específics! es! deu! a! un! grup! d’enzims!anomenats!aminoacil"tRNA!sintetases,!que!són!altament!específics!i!diferents! segons!l’aminoàcid!al!que!s’uneixen.! ! ! !! ! # # # # # INICIACIÓ% ! ! Un! cop! format! el! complexe! d’iniciació! (subunitat! ribosòmica! petita! +! fMet"tRNA! unit! al! codó! d’inici! del!mRNA!+!factors!d’iniciació),!la!subunitat!major! del!ribosoma!s’acopla!a!la!menor,!de!manera!que!el! fMet"tRNA!iniciador!quedi!ubicat!en!el!lloc!P!de!la! subunitat!gran.!! # # # # ELONGACIÓ% ! Durant!aquesta!etapa!el!lloc!A!del!ribosoma!anirà!essent!ocupat!transitòriament!pels! aminoacil"tRNA.! En! el! moment! que! els! llocs! A! i! P! del! ribosoma! estiguin! ocupats,! la! peptidil! transferasa! catalitzarà! un! enllaç! peptídic! entre! els! dos! aminoàcids.! Després,! l’aminoacil"tRNA! que! havia! entrat! al! lloc! A! passarà! a! ocupar! el! lloc! P,! i! el! tRNA! que! ocupava!el!lloc!P!quedarà!lliure,!i!el!ribosoma!es!desplaçarà!un!codó!en!la!molècula!de! mRNA.! El! codó! del! mRNA! determinarà! quin! aminoacil"tRNA! s’incorpora,! per! complementarietat!de!bases.! *Poliribosomes:- són- dos- o- més- ribosomes- que- sintetitzen- múltipes- còpies- del- mateixpolpèptid-utilitzant-el-mateix-RNAm.- - # # # # ! FINALITZACIÓ% ! Cadena! polipeptidica! alliberada! del! RNAt! (mitjançant!polpèptid!senyal!la!proteïna!serà! portada!al!lloc!de!la!cèlSlula!on!es!necessita).! La!terminació!es!produeix!perquè!no!hi!ha!cap! tRNA! que! porti! un! anticodó! complementari! amb! el! codó! de! terminació.! Una! peptidil! transferasa! provocarà! que! la! cadena! polipeptídica! es! separi! del! tRNA.! Aleshores,! les! dues! subunitats! del! ribosoma! es! separen! també.!! ! ! ! ! # # PROCÉS%GENERAL:% # # # # # # # # # # # En! procariotes,! el! mRNA! conté! seqüències! que! codifiquen! per! vàries! cadenes! polipeptídiques!diferents!(mRNA!policistrònic),!i!el!procés!de!traducció!es!pot!iniciar!fins! i!tot!mentre!l’altre!extrem!de!la!molècula!de!mRNA!està!encara!essent!transcrita.! ! ! ! TRADUCCIÓ%EN%EUCARIOTES% ! La!traducció#en#eucariotes!els!mRNA!madurs!han!de!ser!transportats!al!citoplasma!pels! porus! de! la! membrana! nuclear.! Procés! de! maduració:! modificacions! produïdes! en! el! reticle!endoplasmàtic.!Hi!han!modificacions!N"terminal,!C"terminal;!modificacions!altres! aa!(fosforilacions,!com!en!la!caseïna);!unió!a!cadenes!glucídiques;!unió!a!grups!prosteics;! modificacions!proteolítiques!(com!en!la!insulina).! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Síntesti%de%proteïnes%al%RE%rugós% ! ! ! ! ! ! ! ! ! ...