botanica tema 6.2 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Farmacia - 1º curso
Asignatura Botànica Farmacèutica
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 21/03/2016
Descargas 31
Subido por

Vista previa del texto

Tema 6: ALGUES Tema 6.2: DIVISIÓ RHODOPHYTA. RODÒFITS. ALGUES VERMELLES Podem trobar al voltant de 6.000 espècies de rodòfits.
Els rodòfits pertanyen al regne protista, per tant, són organismes eucariotes i com a tals tenen nucli veritable.
Generalment els rodòfits o algues vermelles no tenen nom popular.
Estructura cel·lular: - Són eucariotes.
Paret, que està formada per: o Polímers de galactosa:  Agars: són substàncies mucilaginoses formades per galactopiranosa amb important interès industrial.
 Carraguenines: són substàncies sulfatades, és adir, que presenten grups sulfat. Tenen també important interès industrial.
o Carbonat càlcic. Només en presenten algunes espècies que degut a aquest component poden arribar a semblar pedres. Són algues ramificades que s’utilitzen molt com a adobs per a sòls àcids.
o Té un baix contingut en cel·lulosa Pigments: Els diferents pigments presenten un espectre d’absorció de la llum diferent.
- - Clorofil·la a.
Carotenoides: o α i β carotè.
o xantofil·les.
Ficobilines: o Ficocianina.
o Al·loficocianina.
o Ficoeritrina.
Plasts: - Són similars als dels cianòfits.
Presenten tilacoides aïllats i a la seva superfície hi troben els ficobilisomes que contenen els pigments.
Productes de síntesi: - Presenta un nombre elevat de productes de síntesi dels quals cal destacar: o Glucògen: està format a partir de amilopectina, que presenta ramificacions cada 5 unitats de glucosa.
o Colesterol.
o Glicerol.
*Les algues vermelles presenten elements propis, que no tenen les altres algues. En destaquem la sinapsi. La sinapsi només es dóna en les més evolucionades i es basa amb una estructura que es forma entre deus cèl·lules contigües. Es creu que es genera a partir d’una mala separació en la divisió cel·lular, el seu interior està fet de proteïna i els seu interior de polisacàrids. Té una funció mecànica, mantenir les cèl·lules unides.
Morfologia: - Unicel·lulars coccoides: organismes unicel·lulars que no presenten flagel.
Pluricel·lulars filamentosos: organismes pluricel·lulars amb forma de filament que poden presentar o no ramificacions.
Pluricel·lulars amb parènquima: són poques i sobretot en aquelles menys evolucionades. El parènquima és la capacitat per formar teixits veritables.
Multiplicació: - Bipartició: d’una cèl·lula progenitora que es divideix en sorgeixen dues cèl·lules filles.
Fragmentació: en les algues pluricel·lulars, a partir del trencament d’una part de l’alga aquesta segueix creient i dóna lloc a un nou organisme.
Reproducció: - Asexual: es dóna a partir d’aplanòspores.
Sexual: o Oogàmia: en que la gàmeta femenina està immòbil i la gàmeta masculina és mòbil i, generalment, més petita que la femenina.
o Cicle Trigenètic haplo-diploide isomòrfic: es dóna en les més evolucionades.
S’afegeix una tercera gernació en el cicle que s’anomena carposporòfit, que viu fixa sobre el gametòfit femení.
En primer lloc, hi ha un gran producció de gàmetes masculins, anomenats espermacis (n) i la gàmeta femenina, anomenada ovocèl·lula (n), es troba a l’interior d’un oogoni.
L’alga presenta una prolongació anomenada tricògina que captarà els espermacis i fecundarà la ovocèl·lula del seu interior.
Després de la fecundació es forma un zigot diploide que viurà fix sobre el gametòfit femení i s’anirà dividint per mitosi donant lloc a diversos nuclis diploides, que anomenem espores diploides o carpòspores (2n).
Les carpòspores germinen i donen lloc a un esporòfit diploide que pateix una meiosi (meiosi esporòfica) i genera les espores meiòtiques tant femenines com masculines.
Habitat: - Es troben en zones marines, sobretot en aquelles on hi ha un clima càlid.
Es tracten d’algues bentòniques que viuen fixes en un substrat mitjançat petits discs fixadors.
Usos: - - Adob: generalment s’utilitzen algues calcàries per equilibrar el pH en els sòls molt àcids.
Exemples: o Lithothamnion spp.
o Lithophyllum spp.
Alimentació: o Porphyra spp. “nori”: és una alga pluricel·lular laminar poc evolucionada que presenta una reproducció sexual molt característica.
Presenta una alt contingut de nutrients elevat, principalment presenta proteïnes, fòsfor i potassi.
El podem trobar en poblacions naturals o també el podem cultivar. Per tal de cultivar-lo cal conèixer el seu cicle de reproducció sexual, ja que fins que no es va descobrir com es produïa no es va poder cultivar l’alga.
Cicle digenètic haplo-diploide heteromòrfic: els gametòfits masculí i femení (n), que són de tipus laminar i de color violaci, s’uneixen i donen lloc a un zigot (2n), que dóna lloc a les carpòspores (2n). Aquestes donaran lloc a un conquilla a sobre de la qual viurà l’esporòfit (2n) que és diploide i filamentós. En aquest punt diem el cicle està en la fase conchocelis, ja que abans de descobrir el cicle es creia que aquesta fase era una espècie diferent que va rebre aquest nom. L’esporòfit a partir de la meiosi dóna lloc a les espores meiòtiques (n) que donaran lloc als gametòfits masculí i femení (n), que tornaran a iniciar la reproducció.
o Forma de comercialització, NORI:  Alga deshidratada, en forma de làmina reconstituïda  Cuinat amb arròs  Condiment per a sopes i salses  Pa de nori  “Sushi”, és la part negre que embolcalla l’arròs.
- Extracció de ficocol·loides: els ficocol·loides són les substàncies que formen part de les parets cel·lulars, és a dir, els agars i les carraguenines.
o Agars:  Es coneix com additiu alimentari E – 406  En la industria alimentaria s’utilitza com a gelificant, espessant i com a estabilitzant. Es considera un substitut de la gelatina i s’utilitza com a agent de gelificació i engruixidor. En pastisseria es fa servir com a agent hidratant i espessant. També pren una gran importància en la indústria dels congelats i dels precuinats.
Exemples: flams, gelats, gelees, begudes, formatges, maionesa, púdings, cremes.
 Importància sanitària:  Farmàcia: s’utilitza com a laxant, en la fabricació de càpsules, com a excipient per a fàrmacs d’alliberament lent i com a emulsionant en la fabricació de pomades.
 En cosmètica: s’utilitza com a base de cremes i locions, i també en podem trobar en gels i xampús.
 En microbiologia es fa servir en els medis de cultiu.
 En odontologia s’utilitza en la preparació de motlles dentals.
 També es fa servir en la preparació de films fotogràfics i es tècniques d’anàlisi com la cromatografia i la electroforesi.
 Exemples:  Gelidium corneum: molt present en el mediterrani. És una alga gelatinosa i les seves ramificacions reben el nom de pinnada. A Galicia quan hi ha un temporal o quan acaben el seu cicle es troben acumulades a la sorra de les platges.
 Gracilaria: es cultiva a Xile en conreus que es troben a la sorra o en aigües poc profundes.
o Carraguenines: s’extreuen de les parets de les algues vermelles i són sulfatades.
 Es coneix com l’additiu alimentari E – 407.
 En la indústria de l’alimentació s’utilitza com a gelificant, espessant i estabilitzant.
Exemples: productes làctics (iogurts, nates, gelats, formatges), pastissos, sorbets, xocolata, aliments infantils, sopes cremoses.
 En la industria sanitària s’utilitza com a estabilitzador d’emulsions, en cosmètica es fa servir en dentífrics, cremes i xampús. També es fa servir com a protector gàstric.
 També s’utilitza en la indústria tèxtil per a l’estampació de la roba.
 Exemples:  Chondrus crispus: és una alga cartilaginosa de tipus globular i ramificada amb parènquima. Es troba entre un i dos metres de profunditat. La seva distribució depèn de la transparència de l’aigua, dels depredadors i del tipus de substrat. La trobem a l’atlàntic i és relativament abundat. (no la trobem al mediterrani)  Eucheuma spp: és una alga amb ramificacions irregulars.
Viu a poca profunditat i a sobre d’un substrat tou. Es troba, generalment, a Filipines, on es cultiva i hi podem trobar explotacions de poblacions naturals. També es cultiva a Zanzíbar (illa propera a Kenia) i és la principal font d’ingressos de l’illa, a part del turisme.
...