examen estadistica 16.11.2012 (2012)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Estadística
Año del apunte 2012
Páginas 1
Fecha de subida 22/09/2014
Descargas 7
Subido por

Vista previa del texto

Examen Parcial Estarlística. Curs 2ü12-2AL3 16 tle Novemhre 2012 Grau en Ciéncies Amt¡ientals Unive¡sitat Autünoma de Barcelona I t" En un estudi sobre el crimportament en llibertat dels indivitlus adults d'una es¡récie determinada,, es merquen amb una itlentifir;ació individual 4 rna,scles i 4 {bmeiim. Els I animals es rnouen en uu a:pai ;lrnb 4 tipus d'hi.bitat, que tienotarem "rocal', t'bosc", "prat" i ttriu", per a simplificar. Les marques individuals també permeien conéixer err quin dels hábitats es trot¡a cadascun d'ells, en iot rnornent, mitjnngarrt ur¡ sisterna de dlPS.
a) {ü,':/5 pu,nts) De qrrantes 1n&neres rliferents podem trc¡t¡ar els B animals, repartits ent¡:e els 4 irábitats sense cap mena de restricció? b) {0,75 ytunll;s} I a¡nb la rmtricció c¡re a tots e}s trábitats hi irobern el mateix nombre de mascles i femelies? c) 2.
{1 punt,) A partir dels apartats anteriors calculeu Ia probabilitat que, en otiservar ia situació dels I *nimals" a tots els hábitats iri troben el ma.teix nombre der mascies i funlelle.ü.
l)na esiació cle r:ontr<¡l de partícules cantamina¡:ts rli*pcsa d'un dispr:sitir¡ d'alarma per indicar si Ia c.cncentractió de partícules sobrepassa un cert nil'ell crític. La probabilitat qrre, en un dia qualtevtrl, i*.
cor:cenlr*¡:.ió de ¡:artí*ul+= t-'.*nta¡¡rir:¿:r:i: x>br+¡rrt*:i cl *ir'+li *rític é* de S, 1. §1 se s*brepa.asa el r:ir.ell, el clis¡*sitiu d'a.larma s'*<;iiva rm $5% del: co¡», l¡:e.¡¡t:-* t¡le ei ¡l+ *e pat activar-se amb probabilitat 0. {}3.
s<¡Lrrepa-ssa' el dispcsitiu tan-rbé cluina & }a prr:babilitai quc p::r'tíi:ulm el dvell crític? cr>ttt¿r¡uin¡rtrts hagi wl:rr:p¿r.ssat re¿rlr¡rent ]a ca¡:r:eatrat:iti tle h) ff.5 pu,ntsJ En lloc rl'un dia detenniuat, ers ce¡rtrern *,ra, erl tota una, setma,na coucreta. Quina É-r la ¡robairilitxt que !a co¡:lce.nl¡a*i<i de par*i*a:l** *,*re¡assi el ¡riveli trític al*¡enys ulr dia de Ia setn¡ana? (Fíota: ril¡pose¡¡ que la r.*nc.entrar:iri de pa:tícr:iex q:*r':1a*rirrants és estadísticamer'¡t ir:rlependent del dia de l* setrnara) a] {1,5 punts} §i r¡¡: r-lia rie;te.r'r¡:i:ral s'atfiva el clis¡:*sitiu d'alarrrra., .) S'ha re.alitz*t un e-st¡-nli p*r a deten¡ritar si es pat ¡rredir: *1 prx r¡re tindr:,\. r-r:ia gallina a pa.rtir <le la q**.atitat ¿f'alimerrt que c$?Lsumeix en un :r.n¡l }.{es rtinr.:reta:lrctt, es r'*l e;tudiar si }ri ha urta re}ació Iineai clnra e:rire la qua.ntitat d'aliment corsumii i ei pes rie l'a,nirrla1. Per a I'e¡tudi s'han consicle¡at * g:aliinm de les r¡:els .s'ha *.notat el pes i el e*nsurrl d'xllixent len lli*rw) durant ur anry. Lss dades *r'rer les segiieuts: pes cle I'animal c"üssurll ¿i'aliment 4,8 i].
8?.J ,¡:t,1 ,l fr 8a;.fi ('l lfl.¡l {; 5,tr 5,5 6 fi(} ( st, j §5,5 9a;.3 {1,5 pxntsJ Calculeu r:} coe§cient, de <:<r,r"rel*r:i/: e¡:*¡-* *l cc¡ilrir¡::-: tle i'a,lin¡el:rt i el ¡:e,s dc la 6ailina.
fis ¡Nrt, dir qr:e hi lia ul¿r r*la.*i/¡ li*+.*! e¡rtr"e Ita; rh:+= r'*rial¡kt¡¡? Z)j { 1,5 parit"*J Trol¡*¡r i* rs:t¿r de re.gr*-x;i:i p*r * prxlir *} pe--= d'uun g'*}lis*. * [xrrtir ri*l .t*u {x}rLs¡-§I} *'¡¡liax,'rrt *ur-l*.l- ?* ser¡tit fer u¡r¿r. prtxlir:.r:ili d+l ¡+* d'r"ari: gailin¡r satrent qr-te el seÉ {r.{rttstrr} *tx:l*t 1l1r ary lrn r:rtai de 95 }li*r'e¡? En r:a.r afir:*aái¡¡, r:-al<:t¡leu Ia pr+li«:i<i carn't*pcnent" a) {:*§i le¡:¡:iiil ;l ¡ltur. I¡:¡:¡;ir* ri';*igu:: *.¿::¡i::¡::i¡rxri;r. El *+:::¡:.= ol¡ss¡:v*l d* r*;¡¡:"1:i¡"> ?" :rrex¡:raÍ *.n lrtrrer;, i-,r *r:a va:"ial¡le al*¡:t&:-ia a:nh xritjarta Jr : 5l¿. +ler*'iar:i¡i tipica ¿r : {}..5 á i rli:=tr-ii*¡:i<i ¡r*r¡¡ral i{i;r**xiarurJ. E¡r ¿:.¡r¡l¡,¡ l*l*= ri:lr:xl*r: +l r,'¡:L>r de k ! *."xp}iq*er: el *igaiñrl:t: §- §'a[e.g*ix lrEr a] fil,?"1í p'*n11,Í P{f : Á:.} : i,¡,¡¡¡-¡34 b) {i},?5 ¡ruai.sJ P F{f < Á,} : l}, }t}'¡,¡3 tf r(R) = o,qqo6 K= 6,'{}5 J,5= H ...