Introducció a l'Economia (Tema 1) (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Girona (UdG)
Grado Economía + Filosofía - 1º curso
Asignatura Introducció a l'economia
Profesor A.G.
Año del apunte 2016
Páginas 4
Fecha de subida 20/10/2017
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Tema​ ​1:​ ​Escassetat​ ​i​ ​elecció Introducció L’economia neix de l’​escassetat​. No disposem de tots els recursos que necessitem per satisfer les nostres necessitats.​ ​Per​ ​tant,​ ​hem​ ​hagut​ ​d’aprendre​ ​a​ ​transformar​ ​uns​ ​element​ ​en​ ​uns​ ​altres.
Tota societat en desenvolupament té unes necessitats que varien en funció del clima, la cultura… N’hi ha de comunes (l’alimentació) i de variants (fer turisme). Les necessitats es defineixen en el nostre entorn social, històric…​ ​Les​ ​necessitats​ ​bàsiques​ ​s’anomenen​ ​elementals​ ​o​ ​biològiques​ ​i​ ​la​ ​resta​ ​són​ ​les​ ​necessitats​ ​socials​.
Per satisfer-les hem de disposar d’uns ​recursos​. Les necessitats humanes són ​il·limitades​, però la nostra limitació són aquells recursos. Això ens obliga a escollir entre alternatives. Els agents econòmics són ​centres de decisions​. ​Volem un màxim resultat amb els mínims recursos​. Aquesta és una regla de comportament humana causada​ ​per​ ​l’escassetat​ ​de​ ​recursos.
Economia Definició Estudia la forma amb la qual els individus i la societat prenem decisions per a que els recursos disponibles, que sempre són escassos, puguin contribuir de la millor manera possible a ​satisfer les necessitats individuals i col·lectives​ ​de​ ​la​ ​societat.
Béns Allò que serveix per satisfer una necessitat és un ​bé econòmic i allò que perjudica el nostre benestar és un ​mal econòmic​.​ ​L’ús​ ​d’aquests​ ​béns​ ​és​ ​el​ ​consum​.
Tipus​ ​de​ ​béns ● Físics​ ​/​ ​No​ ​físics​ ​(serveis) ● Duradors​ ​/​ ​No​ ​duradors ● Presents​ ​/​ ​Futurs ● Complementaris (No es poden per servir sols. Ex: cotxe i gasolina​) / Substituts (​Ex: Taronges i mandarines​): El grau de substitució depèn de les preferències. Totes les mercaderies tenen un grau de substitució.
Característiques ● Ens​ ​donen​ ​utilitat​.
● La​ ​seva​ ​disponibilitat​ ​és​ ​limitada​.
● Sempre​ ​són​ ​propietat​ ​d’algú.
Béns​ ​naturals No​ ​són​ ​propietat​ ​de​ ​ningú​ ​i​ ​poden​ ​ser​ ​molt​ ​abundants.​​ ​Ex:​ ​aire,​ ​aigua… 1 Tema​ ​1:​ ​Escassetat​ ​i​ ​elecció Tipus L’economia pretén ser un coneixement científic, però hi ha problemes. Se li fa explicar les conseqüències d’una política econòmica, amb això tots els economistes estan d’acord. Quan es fa decidir és quan no es posen d’acord,​ ​ja​ ​que​ ​depèn​ ​de​ ​la​ ​postura​ ​política.
Economia​ ​positiva És aquella que ens descriu els fets i el comportament de l’economia. Què intenta resoldre? ​Ex: Com afecta pujar els impostos de la gasolina als venedors de cotxes? Quina política econòmica permet reduir l’atur/ inflació? ​Les respostes​ ​sempre​ ​són​ ​objectives.
Economia​ ​normativa Es fonamenta amb els judicis de valors propis dels economistes (​és subjectiva​). Intenta resoldre: Hem de reduir l’atur​ ​o​ ​la​ ​inflació?​ ​Hem​ ​de​ ​tenir​ ​un​ ​exèrcit?​ ​Hem​ ​de​ ​donar​ ​préstecs​ ​als​ ​països​ ​subdesenvolupats? Característiques​ ​de​ ​l’economia​ ​com​ ​a​ ​ciència És una ​ciència social​, l’experimentació queda exclosa. Crea teories, algunes no s’ha comprovat, perquè és una ciència​ ​jove​,​ ​i​ ​moltes​ ​qüestions​ ​encara​ ​estan​ ​per​ ​plantejar.
Treballa​ ​amb​ ​uns​ ​supòsits​ ​fàcilment​ ​criticables,​ ​perquè​ ​no​ ​són​ ​reals: 1.
Tots​ ​els​ ​agents​ ​econòmics​ ​són​ ​racionals​ ​(sempre​ ​prenen​ ​les​ ​millors​ ​decisions).
2.
Els​ ​individus​ ​són​ ​utilitaristes​ ​(sempre​ ​tracten​ ​de​ ​maximitzar​ ​alguna​ ​cosa:​ ​benestar,​ ​diners…).
Activitat​ ​econòmica Conjunt​ ​de​ ​relacions​ ​entre​ ​diferents​ ​components.
Diferents​ ​components 1.
Producció​:​ ​És​ ​la​ ​creació​ ​de​ ​riquesa​ ​mitjançant​ ​la​ ​transformació​ ​d’uns​ ​béns​ ​en​ ​uns​ ​altres.
+​ ​producció​ ​→​ ​+​ ​riquesa 2.
Distribució​: ​Repartiment ​de la riquesa entre els diferents agents econòmics. Les empreses distribueixen​ ​la​ ​riquesa.​ ​Determina​ ​el​ ​creixement​ ​del​ ​futur​ ​(la​ ​distribució​ ​de​ ​la​ ​riquesa).
3.
Consum​:​ ​L’aplicació​ ​de​ ​la​ ​riquesa​ ​generada​ ​per​ ​satisfer​ ​les​ ​necessitats.
4.
Activitats de les institucions públiques​: Totes intervenen a repartir els impostos en inversió en l’estat del benestar​ ​i​ ​subvencions.
2 Tema​ ​1:​ ​Escassetat​ ​i​ ​elecció Eines​ ​per​ ​a​ ​l’anàlisi​ ​econòmica Variable​ ​econòmica És alguna cosa que influeix o determina en el resultat d’una decisió. És una magnitud que pot prendre diferents valors.​ ​El​ ​que​ ​fa​ ​l’anàlisi​ ​econòmica​ ​és​ ​establir​ ​les​ ​relacions​ ​entre​ ​les​ ​diferents​ ​variables.
Ex:​ ​El​ ​consum​ ​familiar→​ ​De​ ​què​ ​depèn?​ ​dels​ ​ingressos​ ​(renda).
Es​ ​necessiten​ ​magnituds​ ​mesurables​ ​i​ ​dades​ ​fiables​ ​(aproximacions).
Tipus ● Endògena (Ve determinada per altres variables que ens expliquen el comportament. ​Ex: nuúmero de pomeres​ ​que​ ​plantem​)​ ​/​ ​Exògena​ ​(Ens​ ​ve​ ​donada.​ ​Ex.​ ​el​ ​temps​) ● Fluxe (Només tenen sentit si estan vinculades a un període de temps) / Estoc (El moment dels temps només​ ​és​ ​necessari​ ​com​ ​a​ ​dada​ ​històrica).
● Nominal (S’expressa en unitats de l’any en què s’aplica) / Real (Té sempre en compte les variacions del nivell​ ​general​ ​de​ ​preus).
Ex:​ ​Renda​ ​nominal:​ ​S’expressa​ ​amb​ ​unitats​ ​de​ ​l’any​ ​amb​ ​què​ ​s’aplica​ ​(€).
Renda​ ​real​ ​=​ ​Renda​ ​nominal​ ​/​ ​Nivell​ ​general​ ​de​ ​preus Taxa​ ​de​ ​creixement Calcular​ ​la​ ​taxa​ ​de​ ​creixement​ ​entre​ ​dues​ ​variables​​ ​és​ ​el​ ​mateix​ ​que​ ​calcular​ ​la​ ​variació​ ​percentual​.
((Valor​ ​final​ ​-​ ​Valor​ ​inicial)​ ​/​ ​Valor​ ​inicial)​ ​x​ ​100% *Amb​ ​percentatges​ ​no​ ​es​ ​compleix​ ​la​ ​propietat​ ​de​ ​simetria.
Ex:​ ​y​ ​=​ ​f(x)​ ​→​ ​Consum​ ​=​ ​f(Renda) Observem que tots gastem un 60% de la nostra renda i tots necessitem tenir un consum de 400, independentment de la nostra renda. → C(R) = 400 + 0,6R ← 400 és l’ordenada en l’origen i 0,6 el pendent de la recta​ ​(m).
*El​ ​pendent​ ​d’una​ ​recta​ ​està​ ​relacionant​ ​el​ ​canvi​ ​en​ ​el​ ​consum​ ​quan​ ​la​ ​renda​ ​varia.​ ​Consum​ ​/​ ​Renda​ ​=​ ​60% També​ ​és​ ​la​ ​derivada​ ​d’una​ ​funció.
*En una ​funció parabòlica ​cada punt de la funció té un pendent diferent, és el pendent de la ​tangent ​de cada punt​ ​de​ ​la​ ​funció.​ ​El​ ​màxim​ ​de​ ​la​ ​funció​ ​mostra​ ​el​ ​nivell​ ​òptim.
Frontera​ ​de​ ​Possibilitats​ ​de​ ​Producció​ ​(FPP) Ens diu les combinacions de productes que l’economia pot produir (com a màxim), utilitzant tots els seus recursos​ ​disponibles.
3 Tema​ ​1:​ ​Escassetat​ ​i​ ​elecció Ex: Suposem una economia on s’utilitza tots els seus factors de producció només per produir dos béns. (Estem simplificant​ ​la​ ​realitat​ ​per​ ​tal​ ​de​ ​representar-la.​ ​→​ ​x,​ ​y) Opcions Aliments​ ​(Tn) Vestits​ ​(milers d’unitats) A 0 18 B 1 17 C 2 14 D 3 9 E 4 0 Cost​ ​d’oportunitat​ ​de​ ​producció​ ​d’aliments​ ​en​ ​termes​ ​de​ ​vestits​​ ​(m.u.): ● A​ ​→​ ​B​ ​=​ ​1 ● B​ ​→​ ​C​ ​=​ ​3 ● C​ ​→​ ​D​ ​=​ ​5 ● C​ ​→​ ​E​ ​=​ ​9 És creixent perquè en un principi només els més bons ens produir aliments ho estaven fent, i eren més productius.
*Els punts de l’eix que es troben ​per sota de la FPP mostres situacions en què els recursos són utilitzats de manera ineficient o que no es disposa de tots els recursos (​Ex: en situació d’atur, hi ha treball disponible que no s’està​ ​utilitzant​).​ ​Els​ ​punts​ ​per​ ​sobre​ ​de​ ​la​ ​FPP​​ ​no​ ​podem​ ​assolir-los.
Com​ ​fer​ ​que​ ​les​ ​fronteres​ ​de​ ​la​ ​FPP​ ​s’expandeixin? És​ ​el​ ​mateix​ ​que​ ​dir:​ ​Com​ ​fomentar​ ​el​ ​creixement​ ​econòmic​? + Educació​ ​/​ ​Formació + Immigració​ ​/​ ​Natalitat​ ​→​ ​+​ ​Treball + Deslocalització + Tecnologia Per​ ​què​ ​és​ ​còncava?​ ​→​ ​Llei​ ​de​ ​rendiments​ ​decreixents Explica​ ​la​ ​concavitat​ ​de​ ​la​ ​FPP.
En una gràfica amb forma de paràbola cada punt de la funció té un pendent diferent, és el pendent de la tangent dels​ ​punts.​ ​El​ ​nivell​ ​òptim​ ​és​ ​aquell​ ​que​ ​es​ ​troba​ ​en​ ​el​ ​màxim​ ​de​ ​la​ ​funció.
4 ...