Constitucional III: Drets i Llibertats Tema 1.3 (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Constitucional III: Derechos y Libertades
Año del apunte 2014
Páginas 2
Fecha de subida 15/10/2014
Descargas 10
Subido por

Vista previa del texto

1.3. Garanties normatives i institucionals dels drets Reserva de Llei Preferent i sumari Jurisdiccionals Recurs d’empara TEDH Garanties Protecció Ordinària No jurisdiccionals Contingut essencial Defensor del Poble 1.3.1 Garanties no jurisdiccionals dels drets: reserva de llei, contingut essencial i Defensor del Poble • Reserva de Llei: segons l’article 53.1 CE, l’exercici dels drets i llibertats reconeguts en el seu capítol II del títol I) es regularan només per llei, que en tot cas haurà de respectar el seu contingut essencial. S’estableix d’aquesta manera un principi de reserva de llei per al desenvolupament i regulació de l’exercici dels mencionats drets i llibertats.
Art. 81 CE: la llei que desenvolupi els drets fonamentals i llibertats públiques haurà de ser una llei orgànica. Aquesta reserva de llei es projecta tan sols sobre els drets i llibertats regulats en la Secció I del Capítol II del Títol I (arts.
15 a 29), excloent-se per tant la resta de drets i llibertats garantits en el capítol II.
El desenvolupament legislatiu d’aquest drets i llibertats també s’haurà d’interpretar de forma que la reserva de llei orgànica tan sols operarà quan es tracti un desenvolupament legislatiu directe que afecti les qüestions bàsiques dels mateixos però que no inclogui qualsevol regulació que incideixi en la seva esfera o els afecti. En aquests casos on el desenvolupament legislatiu sigui indirecte, es podrà utilitzar una Llei Ordinària, un Decret Llei o un Decret Legislatiu.
• Contingut essencial: per la seva part, la legislació de desenvolupament haurà de respectar, per mandat constitucional, el contingut essencial dels drets i llibertats. En realitat, aquest contingut és la part del dret indisponible pel legislador (norma del huevo frito). Se’n pot realitzar una doble interpretació: 1. És la reafirmació del contingut del dret 2. És el límit a l’acció reguladora i limitadora del dret per part del legislador.
Dret o Llibertat Contingut Essencial • Defensor del Poble: Regulat en l’article 54 CE, és l’alt comissionat de les Corts Generals designat per aquestes per a la defensa dels drets compresos en el Títol I de la Constitució i que supervisa l’activitat de l’Administració Pública, donant a conèixer les CCGG de tots els seus estudis. Utilitza tres instrument per a desenvolupar la seva gestió. En primer lloc, les queixes de la ciutadania contra l’Administració. En cas de que el ciutadà tingui raó, el Defensor dóna una recomanació a l’Administració, a qui insta per canviar la seva actuació. En segon lloc, l’actuació d’ofici, és dir, l’actuació sense haver-hi cap queixa però per un motiu concret del qual s’han pogut assabentar. Finalment, les inspeccions, per exemple en centres penitenciaris, psiquiàtrics o hospitals. La voluntat d’aquestes inspeccions és en realitat la de establir un contacte directe amb l’Administració.
1.3.2 Institucions autonòmiques de garanties Per la seva part, també existeixen diferents figures d’Ombudsman a les diferents CCAA i que tenen anàlogues competències al Defensor del Poble.
El control de l’Administració autonòmica no és exclusiu dels Ombudsman autonòmics, sinó que és conjunt amb el Defensor del Poble.
...