TEMA 6- COLUMNA TORÀCICA (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 2º curso
Asignatura AVALUACIÓ CLÍNICA EN FISIOTERÀPIA
Año del apunte 2015
Páginas 6
Fecha de subida 15/01/2015
Descargas 8
Subido por

Vista previa del texto

TEMA 6: COLUMNA TORÀCICA: GENERALITATS: L’ésser humà presenta un esquelet axial únic adaptat a la deambularia en bipidestació.
Els problemes de la columna toràcica són els que més veiem, les patologies més importants que haurem de tractar a la fisioteràpia.
És poc mòbil ja que està atrapada a la caixa toràcica, i la nostra manera de viure (bipedestació i caminar) per tant, l'exploració física es basa sobretot en l'escoliosi. També caldrà fer anamnesi, inspecció i palpació com qualsevol altra part del nostre cos. La forma de la columna de un nadó és còncava degut a la posició fetal.
Cayado aorta podem veure aquí una petita variació (tortura) que és l'aorta que actua sobre la columna.
La columna torácica tindrà una lordosi lumbar que als 2 anys, quan el enen comença a aguantar el cap la columna va canviant de forma.
En el plà frontal la deformitat no ha de superar els 10º (inferior es considera normal) sinó ja considera que hi ha escoliosis. La cifosi torácica, per sobre els 40º també es considera patológica (Gepa).
La menarquia és l'inici de la menstruació, ja que a partir de la menàrquia les coses es modificaran molt poc, als 12-13 anys pararà la deformitat, ja que el creixement s'ha acabat. Qualsevol tractament qurúrjic en una persona que encara està creixent és inutil ja que pot millorar encara per si sola.
La deformitat apareix quan es detecta la modificació i si està aribuït a un antecedent traumàtic.
Caracters sexuals secundaris: grau de creixement de la columna. habitualment en nes i adolescents que venen a consultar quan comença el problema.
CONCEPTE DE NORMALITAT: És un raquis que en el pla frontal no pot superar una desviació de 10º. Tot el que surti d’aquests 10º ho entendrem com una deformitat patològica. ( ha d’estar el més a prop possible dels 0 graus).
En el pla sagital, quan ens referim a la part toràcica, hauríem d'incloure la columna lumbar ja que ens informarà sobre una possible curbatura al raquis toràcic.
Hi ha diferents autors que posen rangs de normalitat. La mitja està entre uns 20-40º són la normalitat de la cifosi toràcica. Per sobre de 40 serà patològic.
La lordosi lumbar normal estaria al voltant dels 50º.
DESENVOLUPAMENT NORMAL: Naixement Evolució AP: columna recta AP: sinuosidad en el cayado de la aorta P: concavidad de occipucio a sacro P: lordosis cervical al levantar la cabeza (24m) y lordosis lumbar con cifosis torácica al iniciar la deambulación (2-10a).
Des del naixement estem en una posició fetal i per tant hi ha una concavitat de la columna des de la zona occipital fins al sacre. Podem tenir una certa evolució.. aixequem al cap, es produeix 1 una lordosi cervical i a la deambulació és desenvolupa la lordosi lumbar i la cifosi toràcica.
Podem tenir una certa evolució depenent de l'actitud que adoptem.
Moltes vegades veiem una petita corba a nivell toràcica produïda per la sinositat del l'arc aòrtic a aquest nivell.
ESCOLIOSI: L'alteració en una escoliosi és una deformitat tridimensional ja que aquesta deformitat rotacional fa que en els altres tres plans també hi hagi una alteració de l'eix per tant, en el pla frontal i sagital tindrem una asimetria.
La rotació de la vèrtebra crea: Una asimetria en el pla frontal: mostrant una curva lateral augmentada Asimetria en el pla sagital: produirà una lordosis toràcica L'escoliosi és una patologia estructural en què hi ha una rotació de la vèrtebra. La formació de la vèrtebra està mal feta i té una deformitat rotacional.
Com que està col·locada en rotació, de front no veiem res però quan fem un moviment de flexió, com la vèrtebra està rotada es mourà tota la vèrtebra en si i mourà i acompanyarà la caixa toràcica.
CONSEQÜÈNCIES DE LA DEFORMITAT ESCOLIÒTI CA: Una vèrtebra normal tindria l'espinosa cap a dalt i les dues transverses, al estar rotada la part posterior, tot el que depen d'aquesta vèrtebra anirà en conseqüència de l'anomalia.
La vertebra rota i això provoca: Les espinoses creen una concavitat, Les costelles una convexitat posterior, Hi ha una lordosi toràcica o hipercifosi en alguns casos.
Els espais discals es tanquen en la zona de concavitat i s'obren en les zones de convexitat.
El cos vertebral també tindrà menys espai i estarà falcat a la zona de la concavitat.
Tot això crea una columna torta, que és més curta que una columna recta. Hi haurà una asimetria toràcica i lumbar quan mirem al malalt.
Hi haurà un desequilibri en les estructures que haurien de ser simètriques, i, per tant, hi haurà un desequilibri entre l’espatlla i la pelvis. Asimetria dels plecs cutanis i apareixerà la gepa per culpa de la rotació vertebral.
La gepa són les costelles que en comptes de tirar/ girar endavant giren en rotació. La gepa és la caixa toràcica.
* Veiem a la imatge l'exemple d'una gepa. L’asimetria és a causa de la rotació (patologia mecànica).
CLASSIFICACIÓ: Estructurada: consolidada i formada 2 No estructurada o actitud escoliòtica: (encara no consolidada). Encara és flexible. La deformitat no està en l'estructura òssia. Pot ser causada per: una inflamació, tumor, dismetría, mala col·locació...
L'exploració física de la columna toràcica es dirigirà a buscar la patologia escoliòtica.
IDIOPÀTICA: NEUROMUSCULAR CONGÈNITA Infantil: 0-3 anys Neuropatia Defectes en la formació o en Juvenil: 3-10 anys Miopàtica la segmentació. Creen un Adolescent: > 10 anys alteració i deformitat de la No sabem la causa columna.
Alteracions que podem relacionar amb una escoliosi: Neurofibromatosis Enf tejido conectivo: Marfan, Ehlers-Danlos A Reumatoide Traumática: Fx, postquirúrgica Contractura extraespinal: empiema, quemaduras Displasias óseas: acondroplasia Infección Alter metabólicas: osteogen imperfecta, homocistinuria Artic lumbo-sacra: espondilolisis-listesis Tumores No estructuradas: Posturales, irritación raíces nerviosas, inflamatoria, dismetría EE.II, contracturas cadera.
AVALUACIÓ DEL PACIEN T: Començarem fent una història del pacient: Veure si hi ha una deformitat i preguntar sobre: - aparició, detecció, progressió, dolor, tractament Alteracions neurològiques.
Antecedents familiars. Hi ha gens implicats en l’escoliosis.
Menarquia: Una de les coses més imp. d'un nen és veure l'evolució que té. És molt important saber si aquella columna té més capacitat/ potencial de creixement o no. Si sabem que aquell malalt ja no té més potencial de creixement sabem que aquella deformitat no variarà molt més: només podrà variar per factors externs, però ja no de la pròpia columna. En la dona el creixement s’atura amb l’inici de la menstruació, en canvi, en un noi es més endavant, fins els 16-18 anys.
EXPLORACIÓ FÍSICA: 1. Cal avaluar els caràcters sexuals: Ens donarà informació sobre la maduresa òssia del pacient.
2. Valorar coses visuals com: Asimetries de les zones del cos que haurien de ser simètriques: espatlles, punta d'escàpules, crestes il·líaques.
Són tres referències que podem visualitzar i valorar perfectament. Moltes vegades en gent més grassa costarà més de valorar, en aquest cas necessitarem palpar.
3 3. Cal veure també la posició i equilibri de la pelvis (basculada, balancejada..) ens donarà informació sobre una dismetria en EEII ( i així descartar que la dismetría no sigui la causant de l’escoliosi).
4. Valorar l’equilibri dels raquis: Ho mirarem a través del signe/ línia de la plomada. Aquesta ens permetrà veure si la columna està resta. Consisteix en un fil col·locat a espinosa de C7 amb pedra penjant, si va a parar al plec gluti no hi haurà patòloga.
5. També caldrà realitzar una exploració neurològica completa (sensitiva i motora), ja que ha l’escoliosi pot estar associada a malalties neuromusculars que donen espasticitat, laxitud, etc que faran que aquesta columna estigui deformada. Tenir en compte els dermatomes.
Ens poden ajudar a detectar altres anomalies, ja que les proves físiques quasi totes son per detectar la escoliosis.
OBSERVACIÓ EN BIPEDE STACIÓ ( INSPECCIÓ): Hem de valorar: L’asimetria dels plecs cutanis: Si tenim una asimetria del tronc ( patologia), els plecs cutanis estaran alterats. Si al inclinar-nos cap a un cantó veig un plec a un costat i a l’altre no, significa que hi ha una deformitat. És a dir hi haurà patologia (amb radiografia confirmarem el DX). Si en estar rectes hi ha plec en un canto serà patologic.
Asimetries a nivell d'espatlles i escàpules Prominències Altura de les crestes ilíaques Anomalia en el tancament (veurem un braç més separat del cos que l'altre) Anomalies de la pell. Neurofibramotsis Foto dona: assimetreia de plecs i una anomalia de tancament clara. EL braç està enganchat al cos i l'altre no. No té una corba escoliòtica molt pronunciada, però si que té una assimetria.
Una anomalia de plecs no sempre correspon a una patologia molt pronunciades. La plomada és la que serveix per a diagnosticar la patologia.
L'observació de l'escoliosi es fa amb el pla frontal.
Si ens ve un noi jove i té una escoliosi podem pensar que el que té és una rigidesa dels isquiotibials i per aixó va amb aquesta posició per estar còmode. Poden ser altres coses però aquesta és de les primeres.
Escoliosi dieopàtica juveil: una escoliosi sobre la que hi ha que incidir per evitar que en una edat adulta s'hagi d'operar. és important evitar una cirurgia a una edat de creixement, a no ser que la deformitat condicioni molt la qualitat de vida del pacient.
4 TEST D'ADAMS: Prova de flexió anterior. Fa referència a la deformitat rotacional del raquis.
Quan ens ajupim, fem flexió de tronc, hi ha una vèrtebra rotada que el que passa és que al baixar surt més de un costat que de l’altre, provocant el que anomenem gepa.
El fet d'estar en bipedestació amb els peus junts i ajupir-se cap avall amb les cames estirades fa que la columna es flexioni, si en aquesta situació apareix gepa ens indicarà l'existència d'una escoliosi. A més gepa, més escoliosi. La gepa apareix per una rotació vertebral. Quan flexionem primer és la columna qui permet el moviment, però arriba un punt que la flexió es deguda per una bàscula de la pelvis. Per tant, Hi haurà un moment que deixarà d'augmentar l’escoliosi, això passarà quan la inclinació sigui conseqüència d'una bascula de la pelvis.
Per això hi ha molta gen que no es pot tocar la punta dels peus, ja que tenim molta rigidesa dels músculs isquitibials de la zona pèlica, (músculs si tiben i no permet que la pelvis basculi del tot, donant menys flexibilitat).
Hem de comparar els dos costats a nivell toràcic i lumbar.
Es mesurava amb el escoliòmetre.
Actitud escoliòtica: És una persona que té deformitat en pla frontal però que quan flexiona la columna no apareix gepa (ja que no té deformitat rotacional de la vertebra).
Abans, per valorar el grau d’escoliosis es feia servir un instrument de baix que es deia escoliometre, on es posava sobre la gepa quan es feia flexió i es veia el grau de deformitat que teníem.
Actualment, es fa servir la radiologia.
Corba escoliòtica no produïda per el raquis. La anatomia és correcte pero es coloca la columna en corba per un altre motiu. Es pot produïr per exemple per dismettria, contractura, dolor... És una deformació puntual.
L’escoliosis és una anomalia anatòmica.
OBSERVACIÓ EN SEDESTACIÓ: Curvatura de hiperlordosi: La tenen algunes noies, pot ser fisiològica. Si quan seiem desapareix vol dir que no és patològica. Al seure pot desaparèixer aquesta hiperlordosi ja que deixen d'actuar els grups musculars i perquè d'alguna manera no estem en BP que aguanta tot el pes del cos.
Una bona manera de saber si la hiperlordosi és patològica és fer seure al malalt.
Si no ets capaç de valorar-ho be, hi ha que demanar que es tregui els sosténs però si ho valorem be, hi ha que ser molt pudorosos, anar molt amb compte.
NOIA JOVE: Hiperlordosis lubmar “culito respingón”: un excés de lordosi lumbar. Quan s’asseu desapareix ja que flexiona el maluc i compensem la lordosis.
5 MOBILITAT GLOBAL DEL RAQUIS: En el moviment de flexió: 45º: Una bona forma de mesurar si tenim una bona flexió o no és veure l'augment d'una marca que posem des de C7 fins a S1 que lògicament en flexió haurà d'augmentar. Si hi ha rigidesa no es mourà.
Extensió (35º) Inclinació lateral (35º) Manera antiga de valorar la flexió: mitjançant una cinta mètrica que posem al inici de la columna toràcica i anar mesurant any a any la pèrdua de movilitat que ha anat patint. El tamany de la cinta ha de augmentar, si va disminuint hem perdut movilitat 6 ...