METODOLOGIA T1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Fisioterapia - 1º curso
Asignatura Metodologia científica i bioestadística
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 05/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Tema 1: CONEIXEMENTS I FONTS D’INFORMACIÓ Què vol dir “coneixement’’? Saber, Apendre, Interpretar… Què vol dir “informació”? INFORMACIÓ vs CONEIXEMENT       La paraula informació és polisémica.
Té diversos usos DRAE: - Acció i efecte d’informar - Comunicació o adquisició de coneixements - Coneixements així cominicats o adquirits Allò que es comunica L'acte de comunicar El resultat de la comunicació TIPUS DE CONEIXEMENT - Kaplan (1964): “El coneixement és una informació essencial, adquirida de diferents maneres, que s’espera que sigui una reflexió exhaustiva de la realitat i que s’incorpora i s’utilitza per dirigir les accions d’una persona”. (informació dins del coneixement) - Daniel Bell (1973): “Sèrie d'afirmacions organitzades de fets o idees que presenten un judici raonat o un resultat experimental, que es transmet als altres mitjançant algun mitjà de comunicació en alguna forma sistemàtica.”.
FUENTES EVIDENCIAS ¿DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN? ¿CÓMO SÉ LO QUE SÉ? Podemos obtener la información de libros, internet, professores, experiencia...
        TRADICIÓN AUTORIDAD EXPERIENCIA CLINICA (trayectoria profesional de uno mismo) ENSAYO-ERROR (pruebas) INTUICIÓN(no es objetivo, si puede ser el motor de tu aplicación , pero no la base de aplicación clínica) RAZONAMIENTO LÓGICO(puede no ser el elemento principal para la gente que viene de ciencias sociales, no tanta base científica) ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN INVESTIGACIÓN DISCIPLINADA TRADICIÓ ‘’veritats’’ o creences basades en costums o tendències.
Es transmeten via oral o escrita amb la creació de rols i influeixen a tota professió.
Caracteristiques: - Inqüestionables perquè durant anys s’ha fet així(limita els canvis) Relacionades amb persones que tenen poder i certa autoritat No demostra la seva eficiècia a través de la investigació i d’altres, malgrat que s’ha demostrat se segueixen fent.
INTUICIÓ “Percepció o comprensió d’una situació o esdeveniment com un tot que normalment no podria ser explicat lògicament.” (Rew iBarrow, 1987).
- Sinònims: instint visceral, - No pot ser explicada científicament.
- “la intuïció no és falta de coneixement; és el resultat d’un coneixement profund” (Benner, 1984) ASSAIG- ERROR - Apropament als resultats desconeguts que s’utilitza en una situació d’incertesa en la que no es tenen altres fonts de coneixement.
- S’obté a partir de l’experiència empírica.
- Requereix massa temps abans de trobar el resultat més eficaç.
RAONAMENT: Processament i organització de les idees per extreure conclusions.
A través del raonament les persones donen sentit als seus pensaments i experiències.
R. Deductiu va de lo general a lo específic.
R. Inductiuva de lo específic a lo general.
RAONAMENT INDUCTIU A partir de dues o més premisses particulars obtenim una conclusió general.
OBSERVACIÓ HIPÒTESI TEORIA El coure s’escalfa en ser colpejat per un martell El coure s’escalfa en ser colpejat per una pedra El coure s’escalfa en ser colpejat per un objecte sòlid.
RAONAMENT DEDUCTIU De general a particular.
TEORIA HIPÒTESIOBSERVACIÓ La Maria només surt amb nois alts El Robert no es alt La Maria no surtamb el Robert ¿QUÉ ES UN PARADIGMA? (como entendemos el mundo) - Es una visión del mundo, una perspectiva general la complejidad del mundo real (Patton, 1978).
- Realizaciones científicas universalment reconocidas, que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica (Kuhn, 1986:3).
- Conjunto de creencias y actitudes, visión del mundo compartida por un grupo de científicos, que implica, específicamente, una medologia determinada (Alvira, 1979:34) Lentes que ayudan a mejorar el enfoque en el fenómeno de interés, no como muros que limitan la curiosidad intelectual.
CARACTERISTICAS Segun responden las cuatros asunciones filosoficas básicas: 1. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? “ontológico” 2. ¿Cómo se entiende que debe ser estudiada la realidad? “epistemológico” 3. ¿Cuál es el rol de los valores en la investigación? “axiológico” 4. ¿Cómo debería el investigador obtener el conocimiento? “metodológico” PARADIGMA POSITIVISTA(se centra en lo particular, no se puede mover)   ONTOLÓGICO: Mundo real conducido por causas reales.
EPISTEMOLÓGICO: Investigador aparte del ente investigado; los resultados no están influenciados por el investigador.
 AXIOLÓGICO: se busca la objetividad.
 METODOLÓGICO: Proceso deductivo; énfasis en conceptos específicos y concretos; diseño fijo; fuerte control del contexto; énfasis en información cuantitativa y análisis estadístico. ( es importante controlar el contexto, para evitar que sea manipulado por otras realidades) BUSCA LA GENERALIZACIÓN PARADIGMA POST-POSITIVISTA  ONTOLÓGICO: múltiple realidad y subjetiva, construïda mentalmente por los sujetos.
 EPISTEMOLÓGICO: Investigador interactúa con aquellos objeto de estudio; resultados fruto de proceso interactivo.
 AXIOLÓGICO: valores y subjetividad son inevitables (deseables).
 METODOLÓGICO: Proceso inductivo; énfasis en fenómenos al completo (holístico); diseño flexible, limitado al contexto; énfasis en información narrativa y análisis cualitativo.
BUSCA PAUTAS, MODELOS Paradigma positivista INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA Paradigma naturalista INVESTIGACIÓN CUALITATIVA PROCESO DEDUCTIVO razonamiento deductivo (general particular)—Categorias predeterminadasTESTAR HIPOTESIS PROCESO INDUCTIVO razonamiento inductivo (particulargeneral)—Identificación de categorias GENERAR HIPOTESIS PERSPECTIVA CUANTITATIVA/CUALITATIVA Generar hipòtesis Testar hipòtesis (la verdad) EL MÈTODE CIENTÍFIC Observaciones, preguntes, hipòtesis, experimentacion, conclusions, documentacion, descubrimientos, nuevas preguntas, seguir aprendiendo.
INVESTIGACIÓN:concepto Forma sistemàtica de informarse que utiliza métodos disciplinados para responder preguntas o resolver problemas. (forma sistemática para evitar errores) El objetivo final de la investigación es desarrollar, refinar y expandir un cuerpo de conocimientos. ( Es necessita reflexionar, pensar, raonar…) JUSTIFICACIÓN - Ofrecer la mejorcalidad de cuidados Ser coste-efectivo Desarrollar el conocimiento Formación continuada durantetoda la vida laboral QUÈ ÉS EL MÈTODE CIENTÍFIC?     Procés en el qual s’usen experiments per a contestar preguntes.
Manera ordenada de procedir per a obtenir el coneixement de la veritat, a l’àmbit d’una disciplina científica.
Un conjunt sistemàtic de criteris d’acció i de normes que orienten el procés d’investigació.
Mecanisme que utilitzen els científics a l’hora de procedir amb la finalitat d’exposar i confirmar teories. Eina per trobar respostes a les seves preguntes.
FASES DEL MÈTODE CIENTÍFIC 1.
2.
3.
4.
5.
Observació Pregunta Hipòtesi Experimentació Conclusió 1. OBSERVACIÓ Consisteix en fixar l’atenció en una porció de l’Univers, buscar els detalls i reflexionar sobre aquest objecte d’estudi. Mitjançant observació, identifiquem realitats o fets específics del cosmos a través dels nostres sentits.
2. PREGUNTA      Congruent amb la realitat o els fenòmens observats.
Observador ha de tenir en compte que els preguntes que comencen en ``perquè´´son molt difícils de contestar, ja que es una pregunta explicativa, complexa i no es concreta necessita una explicació.
L’investigador objectiu prefereix començar les seves preguntes amb: ``que’’, ‘’com’’, ‘’on’’, ’’quan’’.
La pregunta podria ser també un ‘’per a que serveix’’ Ex: quina es la causa per la qual les plantes es veuen verds? 3. HIPÒTESI   L’Observador tracta de donar una o més respostes lògiques a les preguntes.
Cada resposta es una introducció temptativa que pot servir com a guia per a la resta de la recerca. Aquestes solucions preliminars a un problema són les HIPÒTESI.
  És una declaració que pot ser falsa o vertadera, i que deu ser sotmesa a comprovació(experimentació) Els resultats de l’experimentació determinaran el caràcter final(fals o vertader) de la hipòtesis.
4. EXPERIMENTACIÓ     Les prediccions són sotmeses a proves sistemàtiques per a comprovar que es repeteixen en el futur. Aquestes comprovacions experimentacions.
La experimentació consisteix en sotmetre un subjecte o procés a variables controlades. Variables depenen de la informació que has llegit, d’on has obtingut les dades, també de la experiència de cadascú. Per ex: com saber de quina manera influeix l’edat, el sexe, depèn de les evidències prèvies, de la teva experiència...
L’experimentació pot fer-se de diverses maneres, però l’experimentació controlada, és una característica pròpia del mètode científic. Assegures resultats objectius.
En experimentació controlada hem de tenir dos grups de proba: un anomenat grup control, i un altre anomenat grupexperimental. El grup de control i el grup experimental, son sotmesos a les mateixes condicions, excloent la variable que s’ha escollit per a l’estudi.
5. CONCLUSIONS   Després de l’experimentació la hipòtesis original esavaluada i es determina si és vertadera o falsa.
S’avaluen els resultats.
PROCÉS D’INVESTIGACIÓ o Plantejament problema + pregunta + recerca BB + lectura i maneig de la informació + elaboració marc teòric (necessitem referents teòrics) i antecedents.
o Elaboració Hipòtesi i objectius.
o Disseny estudi, en funció de les teves hipòtesis i objectius anteriors.
o Selecció mostra: quants, qui, com serà la selecció.
o Selecció variables, definició, escales de mesuraoperacionalització de variables (classificar) o Protocol recollida dades, seguir un ordre.
o Anàlisi dades.
o Resultats i interpretació dades.
o Conclusions i discussió. (Nova recerca BB) **IMRD R; plasmar els resultats, només es presenten D: interpretar els resultats (el perquè, explicacions ala resultats que has obtingut)per això tornes a la bibliografia FASE CONCEPTUAL      Plantejament del problema a partir de l'observació de la realitat assitencial o de l'experiència viscuda Elaboració d'una pregunta Cerca d'informació per redactar antecedents, estat actual del tema i marc teòric.
Lectura crítica EBE. Validesa interna/externa Hipòtesi FASE METODOLOGICA: DEFINICIÓ DE VARIABLES  Assignar un significat a un concepte o una variable precisant les activitats u operacions necessàries per a la seva medició.
 Ens permet observar i mesurar conceptes, deu ser lo mes explícit possible.
FASE METODOLOGICA: METODES DE RECOLLIDA I ANALISI DE DADES   Definició des instruments que serviran per recollir, mesurar i analitzar dades L’investigador deurà assegurar-se de que els instruments escollits son vàlids i fiables, ha de prevenir els possibles problemes entorn a la recollida de les dades i comprovar que els anàlisis estadístics son correctes.
FASE EMPÍRICA Recollir de manera sistemàtica les informacions dels participants utilitzant instruments escollits i seguint el pla de investigació definit.
 També és important obtenir el consentiment dels participants i establiment on es realitza la investigació FASE ANALITICA Anàlisi de dades En ciències de la salut s’utilitzen varies eines per realitzar anàlisis estadístics descriptius i indiferenciats, els mes utilitzats son  SPSS, EPIINFO.
FASE INTERPRETATIVA Interpretació dels resultats: - L’investigador deu explicar els resultats en el context del seu estudi i en base als estudis anteriors sobre el tema - Farà referència als possibles sesgos* i podrà extreure conclusions relacionades amb la teoria, practica i la investigació i proposar recomanacions entorn a futures investigacions.
**errors que hem de tindre en compte en l’experiment, no ens podem refiar dels subjectes totalment, ja que poden enganyar.
DISCUSIÓ I CONCLUSIONS: Respondre a la pregunta inicial: elaborar i/o verificar hipòtesi.
- Limitacions de l’estudi Comparació dels resultats amb altres estudis Utilitat dels resultats, aportacions rellevants Línies d’investigació futures.
...