Tema 1 FRDV Característiques generals del creixement (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Biología - 3º curso
Asignatura fisiologia i regulació del desenvolupament vegetal
Año del apunte 2015
Páginas 2
Fecha de subida 08/02/2015
Descargas 9
Subido por

Vista previa del texto

.\ Tema L.- Caracteristiques generals del creixement Les caracteristiques principals del creixement vegetal s6n les cEl'lules meristemitiques i el tipus de creixement indeterminat: Diem que el creixement 6s indeterminat donat que no s'atura a l'etapa adulta perquE mai arriba a un punt final on hagi de parar de cr6ixer. Aixb es deu a la localitzaci6 de les cEl'lules ja que meristemitiques, que no paren de dividir-se mai. El meristema 6s una zona que mai canvia, esti format per cEl'lules que es divideixen successivament.
meristemitiques son petites, amb poques vacuoles, i s'expandeixen en el moment de cr6ixer gricies a l'existEncia d'un gran vac0ol central. Aquest vacriol dona un gran potencial intern fent forga cap a tots els cantons d'igual forma. Aquest potencial intern 6s el que anomenem turgEncia. Per tant, les cEl.lules meristemitiques, a m6s de dividir-se de forma il'limitada, Les cEl.lules s'expandeixen isodiamEtrica ment.
Conceptes Creixement: fa referdncia a una petita part de la vida de la cdl'lula en que augmenta de tamany de forma irreversible. No s'ha de confondre amb un augment de volum, que si que es reversible ies pot donar en qualsevol moment de la vida de la cEl.lula, per exemple per un augment de l'entrada d'aigua.
Es un terme ouantitatiu.
Diferenciaci6: tot un seguit de canvis que permeten que la cEl.lula esdevingui un altre model cel'lular gracies a una especialitzaci6 en una funci6 determinada. Es un terme qualitatiu' Morfoglnesi: ciEncia que estudia l'origen d'una forma determinada de qualsevol nivell.
Desenvolupament: simultaneitat en la planta de diferenciaci6 i creixement' i Creixement + Diferenciaci6 + Morfogdnesi ----.-> Desenvolupament vegetal j Com es mesura el creixement? Creixement longitudinal: 6s un mEtode bo en fases inicials, perd no aporta gaire informaci6 en plantes adultes.
Diimetre: dolent en cinEtica de creixement perb una mica m6s ritil en l'edat dels arbres.
Ne de cBl.lules: poc sentit en plantes pluricel.lulars, tot i que ritil en cultius in vitro.
--+ An&lisi proteinic: molt ritil, indica el nivell de massa formada a tot tipus de planta.
--+ (quan DNA: marca si s'esti donant creixement per expansi6 (quan no hi ha divisions) o per extensi6 s[ que n'hi ha].
Pes: proporcionala la massa. Es mesura el pes sec.
Tipus de mesures Taxa de creixement: variaci6 del creixement sobre la variaci6 deltemps.
Creixement relatiu: tota la variaci6 del creixement respecte d'un tems 0 Taxa del creixement relatiu: Variaci6 del creixement sobre respecte d'un temps el producte de la variaci6 del temps O.
Representaci6 grifica T6 una tendEncia sigmoidal. La primera idea 6s que totes les corbes creixen igual, perd posteriorment es veu que hi ha factors que el fan variar (edat, llum, lloc...) A la corba de creixement diferenciem tres fases principals. La primera correspon a la fase de latBncia; la segona a la fase tineal, on el creixement es dispara; i una tercera fase de caiguda de creixement, on les cEl.lules continuen vives perd sense cr6ixer m6s.
FriE i i i q .f: : I FASE I i I Robertson va completar aquesta primera gran corba de creixement relacionant-la amb l'edat de la planta: tta'i Fase 1: la superficie de la planta ocupada per zones meristemitiques es baixa i per tant el creixement 6s baix.
Fase 2: Augmenta la superficie fotosintEticament activa amb la sortida de la planta del sdl i per tant augrnenta el creixement.
3: Les necessitats nutritives de la planta posen el creixement en un segon pla. A m6s d'aix6, no tot el teixit pot seguir creixent, aixi com no totes les parts de la planta tenen capacitat Fase fotosintEtica.
Cada fase pot ser representada per un model matemitig perd cap model s'adequa perfectament al conjunt de fases. Aix[, en un conjunt global nom6s podem afirmar que la tendBncia 6s sigmoTdal.
Creixement per extensi6 Quan Ia cEl.lula creix augmenta el protoplasma, i per tant es dona extensi6 cel.lular. El responsable principal d'aquest creixement per extensi6 es la gran vacuola central quan s'omple d'aigua. Tamb6 son responsables les propietats de la paret vegetal, qui dona rigidesa perd tambd td la possibilitat d'extensi6 en certs moments.
ut ...