Tema 1, 2 y 3: MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL. VISIÓ GENERAL I MOBILITAT FUNCIONAL/GEOGRÀFICA/SUBSTANCIAL I NO SUBSTANCIAL (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Relaciones laborales - 2º curso
Asignatura Derecho del Trabajo III
Año del apunte 2014
Páginas 6
Fecha de subida 22/10/2014
Descargas 28
Subido por

Vista previa del texto

DRET LABORAL III 2nSEMESTRE I BLOC: CANVIS DE LES RELACIONS LABORALS TEMA 1/2/3: MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL. VISIÓ GENERAL I MOBILITAT FUNCIONAL/GEOGRÀFICA/SUBSTANCIAL I NO SUBSTANCIAL 1. Modificació de la relació laboral Concepte: La modificació de la relació del treball esdevé de qualsevol canvi dels elements objectius (continguts, salaris, etc) o subjectius (les persones que integren al relació laboral) que integren la relació laboral.
La relació laboral té molta resitència al canvi, i això produeix que no es doni un trencament amb al relació laboral.
Fonament: Adapatació als canvis que es produeixen en el context de la relació laboral per matenir el vincle contractual (satisfacció dels interessos de les parts).
Per intentar mantenir la relació laboral a través de diferent vies, s’ha de facilitar el canvi. Hi ha una tendència en els darrers anys que volen facilitar les possibilitats de modificar las relacions laborals (fer-la més senzilla per facilitar el canvi) Tipus de modificació: En funció del subjecte que la genera: o Per mutu acord, LET no interve, perquè es un acord entre ambdues parts o Per voluntat del treballador/a o Per voluntat unilateral de l’empresari (flexibilitat interna), canvis que l’empresari pot configurar tot i que l’altra part no estigui en acord Flexibilitat interna: conjunt de mecanismes que permeten que l’empresari adapati les relacions laborals a les noves necessitats que li van sorgint Flexibilitat de sortida: mecanismes que permet a l’empresari tallar amb la relació laboral Flexibilitat d’entrada: mecanismes que permet a l’empresari contractar relacions laborals En funció de l’element que es modifica: o Objectiva o Subjectiva 2. Classificació General Subjectiva: Canvi de l’empresari: transmissió d’empresa (art 44 TRELET). Sí que es pot donar aquest canvi sense que es produeixi un trancament amb la relació laboral.
Canvi del treballador/a: inviable, degut al caràcter personal i personalíssim de la relació laboral. No és possible el canvi i trencaria amb la relació laboral.
Objectiva: 1. Mobilitat funcional (art 39 TRELET) empresari canvia tasques/funcions del treballador: a. Ordinària o horitzontal b. Extraordinària o vertical c. Considerada modificació substancial de condicions de treball Concepte: Canvi de les funcions o tasques inicialment assignades o habitualment desenvolupades per decisió unilateral de l’empresari. (Connexió enquadrament professional, art 22.4 TRELET). NO S’APLIQUEN AQUESTES REGLES QUAN: especificació de funcions (allò que hem de realitzar), canvis de mutu acord, pacte de polivalència (pacte legítim, realitza tasques de diferents grups professionals; no hi ha compensació ni augment salari). La jurisprudencia aplica uns requisits que són: justificació de perquè es polivalent, que no sigui abusiu, és a dir, adjudicació general, totes les tasques/funcions de totes les categories) i promoció professional.
Tot CC exposa las pautes i requisits per a la promoció del treballador dins l’empresa, però no està sotmesa a mobilitat funcional, ja que es un canvi a una situació millor i no està regulada a la pràctica.
Fonament: protecció dels interessos empresarials, mecanisme de gestió.
Modalitats: I.
Ordinària o horitzontal (MFO): assignació de funcions corresponents al grup professional, és a dir, canvi de funcions dins del mateix grup professional. (art 39.1 TRELET). Connexió amb el sistema de classificació professional i importància de la NC (art 22 TRELET).
Requistis: No hi ha exigències de tipus causal ni procedimental, però cal comunicació escrita (per poder acreditar davant de jutge) en base als art 2 i 4 de RD 1659/1998 DRET LABORAL III Límtis: a.
b.
II.
2nSEMESTRE Tenir titulació acadèmica o professional Respecte a la dignitat, no és estricatament un dret fonamental. Quan el canvi es creu que és massa estricte, i la jurisprudència utilitza la paraula degradació professional, es valora el salt que es dóna d’un grup professional a un altra.
Extraordinària o vertical (MFE): assignació de funcions, superiors o inferiors, corresponents a un grup professional diferent (art 39.2 TRELET) Requisits: o Concurrència de “causes tècniques o organitzatives”, exigència molt general, seria tot tipus de necessitat de l’empresari davant una casua o Comunicació als representants dels treballadors (contingut i funcions), comunicar els motius de justificació per realitzar aquest canvi, ademés de les persones afectades, la data en que es comença i acaba, i explicació de les funcions que haurà de realitzar o Comunicació escrita, no hi ha regla de com es comunica a al persona afectada, la situació és identica a MFO Límits: els mateixos que la MFO i ademés, restricció al “temps imprescindible és a dir, no es pot fer el canvi permanentment sinó que ha de ser temporal, no hi ha referència per acotar el temps. El temps imprescindible es lliga a las causes, és a dir, la durada de la causa és la que imposa el temps del canvi (possible concreació per negociació col·lectiva). La pauta del paragràf 2 art 39.2 TRLET es pot utilitzar de caràcter general, però no per tots els casos, ja que lo més important és el temps imprescindible.
Ademés dels límits esmentats en art 39.1 TRELET, que són la dignitat del treballador i la titulació necessària per poder exercir les funcions de treball.
III.
Modificació substancial de les condicions de treball: assignació de funcions no qualificable com a mobilitat funcional ordinària ni extraordinària (art 39.4 i 41 TRELET).
Remissió a l’estudi del art 41 TRELET EFECTES COMUNS A MFO I MFE: (art 39.2 i 39.3)  Garantia retributiva (abast i problemes interpretatius), problemes interpretatius sobre retribució, ja que no se sap si es té en compte complements i pagues extres. La garantia retributiva és molt rellevant en MFE, però també és aplicable a la hipòtesis de MFO, perquè tot i que es realitza dins del mateix grup professional hi ha diferències retributives i ademés es troba en un apartat fora del MFE o MFO.
 Si l’empresari realitza una mobilitat funcional i el treballador es inapte en les funcions noves, no es podrà extingir la relació laboral perquè el canvi ha estat realitzat unilateralment per l’empresari.
o El TS a distingit dos situacions, en una es reconeix i l’altra no.
  2.
Dret de promoció professional (supòsit , requisits i procediment art 137 LJS Restricció de l’acomiadament objectiu art 52 TRELET Mobilitat geogràfica (art 40 TRELET) canvi del centre de treball on es presta el servei: Concepte: Canvi de lloc de prestació de serveis inicialment establert.
Tipus: trobem tres tipus: 1. Per mutu acord 2. A instància del treballador que pot ser per: a. Treballador víctima de viòlencia de gènera o terrorisme, per fer efectiva la seva protecció i dret assistència social. Se li reservarà el lloc de treball durant 6 mesos, per si vol acceptar el nou o tornar al seu antic.
b. Treballador que exerciten el dret de reunificació familiar c. Treballadors discapacitats 3.
Per decisió unilateral del empresari: a.
PER MOTIUS DISCIPLINARIS: (art 58 TRELET), on l’empresari té dret a sancionar al treballador, hi ha sancions com per exemple l’acomiadament disciplinari, i altres com per exemple el CC aplicable.
DRET LABORAL III 2nSEMESTRE b.
TREBALLADORS EMPRESES AMB CENTRE TREBALL MÒBLIS O ITINERANTS: (art 40.1 TRELET), també pot situar-se a mobilitat geogràfica per mutu acord. Perquè són casos e els quals l’empresa ja estipula precís el contracte per prestar els serveis a centres mòbils (canvien d’ubicació constantment).
c.
NO SUBSTANCIAL: Per acord mutu (pacte on modifiqui la prestació de serveis amb requisits establerts de consentiment).
Naturalesa jurídica, de no substancial: 1. Fonament poder de direcció empresarial (art 5c i 20 TRELET) 2. Procediment: notificació a l’afectat/ada (art 2.2, 4 i 6.3 RD 1659/1998) i informació als representats dels treballadors (només és una consulta, no cal comunicar-ho, sempre i quan no afecti a tota la plantilla de l’empresa, en aquest cas si s’haurà de parlar amb els RT)(art 64.5.3er.c TRELET) 3. Efectes, dret de compensació econòmica (cirteris de jurisprudència i paper de la NC). Actualment està tancada per la jurisprudència i ha imposat un criteri consolidat. La empresa no té la obligació de compensar les despeses, excepte que s’hagi realialitzat un pacte individual o col·lectivament.
d.
DESPLAÇAMENT: canvis temporals o conjunturals del lloc de treball que requereixen residir (no només pernoctar) fora del domicili habitual.
Naturalesa jurídica, desplaçament: Requisits: a) Causals, poden ser econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, o contractacions referides a l’activitat empresarial (art 40.4.1er TRELET). Es consideren aquestes causes les que estiguin relacionades amb la competivitat, productivitat, o organització tècnica o del treball a l’empresa, així com les contractacions referides a l’activitat empresarial.
b) Procedimentals, comunicació a l’afectat/ada (art 40.4.2on TRELET): moment, contingut i forma (art 2.2, 4 i 6.3 RD 1659/1998) i criteris de selecció i prioritats de permanència, quan la mesura de desplaçament i trasllat poden afecta a un col·lectiu de persones s’ha de triar, tenen preferència els representants dels treballadors. A través de negociació col·lectiva o CC es poden realitzar diferents tries de preferència, si no existeix serà segons el criteri de l’empresa (art 40.5 TRELET). Comunicar las causes de perquè es mobilitza a la persona, també la compensació econòmica que s’oferta, i la comunicació al treballador ha de ser la suficient per aquells desplaçaments menors a 3 mesos. I de 5 dies o més pels desplaçaments de més de 3 mesos, ademés se li donarà un permís de 4 dies laboral en el domicili d’origen per cada 3 mesos de desplaçaments i els gastos concorren a càrrec de l’empresa. (s’ha de deixar per escrit, per deixar constància d’aquesta notificació, tot i que no es requereix, però és bo per l’empresa per demostrar davant de jutge davant de qualsevol problema).
Efectes:(sempre s’ha de consultar el CC de l’empresa, perquè donen pautes concretes) 1. Executivitat de l’ordre empresarial amb possiblitat d’impugnació (via art 138 LJS), tan sols es pot impugnar, quan es donen lesions en òrgan de drets fonamentals. Les mesures cautelars, són les primeres mesures que el Tribunal adopta ràpidament per si és estimada la demanda hi hagi una protecció.
Normalment es realitza l’embargament del patrimoni/ingressos.
2. Drets a dietes i despeses de viatge (art 40.4.1er TRELET). Desepsa del viatge (mitjà de desplaçament d’anada/tornada) i les dietes són allotjament, manutenció, mentre dura el desplaçament.
3. Dret a un permís de 4 dies (si > 3 mesos) “més de 3 mesos, ademés se li donarà un permís de 4 dies laboral en el domicili d’origen per cada 3 mesos de desplaçaments i els gastos concorren a càrrec de l’empresa, és a dir les despeses del viatge d’anada i tornada “(art 40.4.2on TRELET) e.
TRASLLAT: (art 40.1 i 40.2 TRELET), canvis definitius o permanents de lloc de treball que requereixen canvi de residència habitual o domicili. Delimitació complexa: paper de la jurisprudència i la NC.
Naturalesa jurídica dels trasllats: Requisits: Causals: econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció que ho justifiquin 8art 40.1.1 TRELET) – REFORMA LABORAL 2012 – introdueix canvis, va modificar les causes realitzant una definició més específica, l’altre modificació és suprimir que l’Administració paralitzi el trasllat en un període màxim de 6 mesos (pensat per els trasllats agressius que trastoquen massa la vida personal).
Procedimentals: depèn de si el trasllat té o no caràcter col·lectiu (art 40.2.1 TRELET) o Trasllat no col·lectiu, notificació a l’afectat/ada i als representats dels treballadors (art 40.1.2 TRELET): moment, contingut i forma DRET LABORAL III o 2nSEMESTRE Trasllat col·lectiu, obertura d’un “període de consultes” amb els representats dels treballadors (hagi o no hi hagi acord, l’empresari podrà passar a notificar als afectats, ja que l’empresari només està obligat a obrir un període de mesures, depenen de la resolució final) – fase de negociació amb els RT (art 40.2 TRELET): contingut, durada i possibles resultats. Ademés de notificar als afectats. Criteris de selecció i prioritats de permanència (art 40.5 TRELET) Efectes:  Acceptació del trasllat, dret a una compensació per despeses art 40.1.4 TRELET  Impugnació, art 138 forma individual i/o 153 de forma col·lectiva i ss.LJS)  Extinció indemnitzada, 20dies/any límit 12 mesos Els Tribunals per decidir si s’ha de traslladar la residència habitual, té en compte una sèrie de circumstàncies com són:  A l’hora de valorar sí pot seguir desplaçant-se o canviar de residència s’observa el quilometrage és el domicili/residència actual fins el centre de destí.
 També es tindrà en compte el temps que es tarda desde el domicili/residència actual fins el centre de destí.
 El cost del desplaçament desde el domicili al centre de destí.
 Condicions de desplaçament, si és còmode o les condicions són dolentes.
 Si l’empresa compensa la despesa que prové d’aquest canvi.
EXEMPLE SENTÈNCIA: Canvi significatiu anaven caminant fins el centre de treball, ara ho hauran de fer en cotxe.
L’empresa ofereix una compensació en despesa de desplaçament i dieta si la persona s’ha de quedar a dinar.
La negociació col·lectiva té molta importància en aquest tema (mobilitat geogràfica), ja que els convenis col·lectius intenten aportar millores per a la mobilitat funcional geogràfica.
3.
Modificació substancial de les condicions de treball, serveix per modificar condicions que no tenen prevista una via de canvi específica (art 41 i 82.3 TRELET) Concepte: canvi significatiu o d’entitat de les condicions de treball aplicables en cada moment per voluntat unilateral de l’empresari.
Tipus: a.
b.
c.
Individual Col·lectiva Modificació de condicions de treball establertes a través de CC o Estatutaris Condicions modificables: (art 41.1 i 41.2 TRELET) Qualsevol que no tingui prevista una via específica de modificació, sigui quina sigui la font a través de la qual s’hagi establert, excepte CC estatutari (cte treball, acord o pacte col·lectiu, decisió unilateral del empresari, etc). Caràcter exemplificatiu – art 41.1 TRELET. Vies específiques, quan es dóna aquesta via l’article 41 es retira– art 12.4e), 39, 40, 47 i 82.3 TRELET Marc normatiu: art 41 TRELET i 138 i 153 ss LJS Entitat del canvi substancial: modificació transcendent o d’entitat, que conformen a la jurisprudència implica que s’han de donar dos requisits que són:  Afectació aspecte essencial de la relació laboral (essencial, horari treball, repartició treball, calendari laboral, quantía salarial, etcétera). Trobem els aspectes essencials en l’article 41 TRELET.
o No considerats bàsics, canvi en l’uniforme de treball.
 Diferència notòria/important entre la situació nova i l’anitga  Altres elements importants, abast temporal (per la jurisprudencia el temps del canvi no és substancial perquè es doni el canvi. Pot ser indefinit o temporal), perjudici causat (no ha de ser un element determinant perquè es doni el canvi), etcétera.
Requisits causals: raons econòmiques, tècniques, organitzatives o productives (art 41.1.1 TRELET). Significat, dificultats de concreció, criteris jurisprudència i similitut al art 40 TRELET.
Segons la jurisprudència la situació ha de tenir dos requisits: Situació de base o necessitat empresarial (CAUSA). EXEMPLE: pèrdues o previsió de pèrdues, disminució facturació, etcétera Abans de la reforma de 2012, la jurisprudència ja la va requerir i ademés la manté. Conexió de funcionalitat ( correspondència entre la causa i la mesura que es vol adoptar – raonabilitat i proporcionalitat) Procediment: condicionats al tipus de modificació, qüestió que es determina a l’art 41.2 TRELET a partir del nombre de treballadors afectats: DRET LABORAL III 2nSEMESTRE Individual, quan no es superi el nombre esmentat en l’art 41.2 TRELET.
art 41.3 TRELET – Notificació destinataris afectat i representants legals, contingut, forma i termini, amb una antelació de 15 dies Col·lectiva, es considera caràcter col·lectiu en l’art 41.2 segon paràgraf TRELET: o En un període de 90 dies afecte a menys de:  10 treballadors en empreses de menys de 100 treballadors  10% del número de treballadors d’empreses entre 100-300 treballadors  30 treballadors en empreses de més de 300 treballadors art 41.4 TRELET – Negociació amb els representants dels treballadoors (període de consultes, duració 15 dies per arribar a un acord), significat, contingut, durada i possibles resultats (= que el trasllat). Ademés de la notificació als destinataris afectats, la notificació es realitzarà quan finalitzi el període de consultes sense acord i sorgirà efecte en un període de 7 dies següents a la notificació.
Efectes: Acceptacció, no hi ha dret a indemnització. No obstant, l’article 40.2 i 40.4 la mobilitat geogràfica preveu el dret de compensació tan sols si el treballador té perjudicis.
En els supòsits previstos en els paràgrafs a), b), c), d) y f) del apartat 1 d’aquest article, si el treballador resultès perjudicat per la modificació substancial tindrà dret a rescindir el seu contracte i percebre una indemnització de 20 dies de salari per any de servei prorratejant-se per mesos els períodes inferiors a un any i amb un màxim de nou mesos. → Ha de poder demostrar el perjudici. El més important és que la lletra e) es queda fora (menys important).
En el cas de que el treballador accepti les modificacions substanciales, el règim previst a l'article 41 estableix que no hi ha dret a indemnització. Els articles 40.2 i 40.4 la mobilitat geogràfica preveu el dret de compensació, ja que sol tenir perjudicis.
La impugnació judicial: pot impugnar, pq un òrgan judicial revisi l'actuació empresarial. Les opcions són les mateixes que a la mobilitat geogràfica: o Procés especial de conflicte col·lectiu (153 i ss LSJ) via d'impugnació col·lectiva (ex: trasllat col·lectiu) l'utilitzen els representants dels treballadors; són ells qui interposen la demanda.
o Procés especial de MG i MSCT (138 LSJ: molt important) és una demanda individual. Incidència sobre les accions individuals (art 41.5.2on ET), quan hi ha una via d'impugnació col·lectiva primer s'ha de resoldre aquesta i, després, l'individual ja que la primera pot afectar-la.
La notificació que fa l'empresari del canvi és executiva, no es suspén la seva eficàcia per la simple impugnació.
Impugnació judicial: o Procés especial del conflice col·lectiu art 153 i següents LJS, incidència sobre les accions individuals art 41.5.2 TRELET o Procés especial de mobilitat geogràfica i modificació substancial de condicions de treball art 138 LJS principals característiques Extinció indmenitzada o Extrajudicial, 20 dies per any treballat amb un màxim de 9 mesos. Restriccions: prova del prejudici i només en algunes MSCT o Judicial, 33 dies per any treballat amb un màxim de 24 mesos. Restriccions: demandan i prova del prejudici (qualificat o molt rellevant) Modificiació “inaplicació o despenjament” de condicions de treball previstes a CCEstatutaris Marc normatiu: art 82.3 TRELET “Els CC regulats per aquesta llei obliguen a tots els empresaris i treballadors inclosos dins del seu àmbit d’aplicació i durant el temps de la seva vigencia”.
Condicions modificables: Només les llistades en l’art 82.3.2 TRELET i de qualsevol CCEstatutari (abast o potencialitat).
o Millora voluntària, és la càrrega sobre l’empresari de millorar la protecció que ofereix la SS. És una protecció superior a càrrec de l’empresari. Estan fixades al llistat de l’article, llista tancada no es modificable res més.
Requisits causals: causes econòmiques (paràgraf 3) és la més utilitzada;perquè la tènica o la de productivitat són més ambigües. Hi ha una referència molt més detallada que l’article 41, ja que en aquest cas és més transcendent o més rellevant. Es fa referència a la causa econòmica com a situació negatica (previsió de pèrdues, etc).
En canvi les causes tècniques, organitzatives o productives (explicades en el art 82.3 paràgrafs 4) és molt extensa però no significa que sigui més clara, sinó que és més genèrica. Aquests es manifesten abans que les causes econòmiques. Significat de connexió amb l’article 51.1 TRELET.
DRET LABORAL III 2nSEMESTRE Procedimient: paragràfs 2 i 5 a 8 art 82.3 TRELE: o Negociació o període de consultes amb la representació dels treballadors, conforme a les regles de l’article 41.4 TRELET  Acord, contingut, abast temporal i notificació  Desacord:  Comisió paritària, és un òrgan que tot CC ha de crear i que inclou representats de tots els membres que hagin signat el conveni en igualtat de nombre; quasi mai les paritàries autoritzen la inaplicació)  Mitjans extrajudicials de solució de conflictes, que s’hagin pactat mitjans extrajudicials de solució de conflictes: el principal mitjà és l’arbitratge  CCNCC o Consell de relacions laborals (DECRET 245/2013), si la part laboral es resisteix a donar el consetiment, comissió consultiva nacional de convenis col·lectius. (NOVETAT) EL MECANISME PER MODIFICAR UNA CONDICIÓ DE TREBALL QUE ESTÀ REGIT PER CONVENI ESTATUTARI, EL MECANISMES ÉS L’ARTICLE 82.3 TRELET.
4.
Modificació NO substancials de les condicions de treball, ET no estableix cap requisits, comepensació, etcétera, ja que són canvis vanals que no tenen gaire importància.
II BLOC: MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ LABORAL TEMA 4: SUCCESSIÓ D’EMPRESES Concepte: és un canvi de titularitat, concretament en la persona del empresari, que afecta a tota una empresa, centre de treball o a una unitat productiva autònoma. Tot i així la relació labora es manté. És un canvi subjectiu. art 44.1 TRELET Els elements que determinen una sucessió són (ha d’haver): Canvi de titularitat: és imprescindible que hi hagi un cedent i cesionari, i és indiferent per a la jurisprudència el motiu de canvi (compraventa, fusió, etcétera). Tampoc és rellevant qui controla l’empresa per part d’accions (canvi en el control accionarial) Quan canvia la totalitat d’una empresa, centre treball o unitat productiva autònoma: en el cas d’unitat productiva autònoma es donen més dificultat, ja que no es determina la seva delimitació.
Art 44.2: “conjunt de mitjans organitzats amb al finalitat de portar a terme una activitat econòmica, essencial o accesoria” EXEMPLE: hi ha una secció de transport dins de cada supermercat bonpreu i decideix suprimir-la, per això, contracta amb una empresa professional de transport per a subcontractar-lo.
Marc normatiu i objectiu: amb l’objectiu de protegir els drets, tota al regulació està pensada per donar garanties als treballadors afectats pel canvi. Està regulat en una norma comunitària que obliga a tots els Estats a regular-la d’una determinada manera.
- Directiva 2001/23/CE, 12 març Article 44 TRELET – pensada en hipòtesis on el cedent s’aplica un conveni i a la cessionària un altre diferent Supòsits exclosos (art 44 TRELET): Hi ha supòsits que no coincideixen amb la definició de unitat productiva autónoma, i per això hi ha altres vies, com ara:  Condicions contractuals: es pot pactar que un % de treballadors assumirà aquella empresa en el contracte. EX: quan l’autònoma obre un període de concurs i les empreses fan les propostes, es contractarà la que tingui millor presu i condicions contractuals  Conveni col·lectiu: el conveni de la neteja per exemple, garanteix cobertures iguals a les del art 44 TRELET ...Comentario de marc388856 en 2015-06-17 16:57:02
No me deja descargar