Contabilitat tema 11 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat l
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 28/06/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Contabilitat ade ub resum de tot el tema

Vista previa del texto

TEMA 11: L’IMMOBILITZAT MATERIAL 11.1 Concepte i classes Conjunt de béns patrimonials de naturalesa física o tangible, que són utilitzats per l’empresa durant més d’un exercici econòmic, es a dir amb caràcter de permanència, pel desenvolupament de la seva activitat.
Els comptes recollits en aquest subgrup són:  Terrenys i béns naturals, construccions, instal·lacions tècniques, maquinaria, utillatge, altres Instal·lacions, mobiliari, equips pel procés de la informació, elements de transport i altres immobilitzats materials.
L’immobilitzat Material el valorarem per tres mètodes:    Preu d’adquisició.
Cost de Producció.
Valor Venal.
En el cas que es compri a crèdit un immobilitzat no abonarem al compte de proveïdors sinó al compte de proveïdors d’immobilitzat.
11.2 Valoració Preu d’adquisició:    Import facturat pel venedor més totes les despeses fins a la posada en condicions de funcionament.
La posada en condicions de funcionament és el moment en que es poden començar a obtenir ingressos després del període de prova.
Les despeses financeres formen part del valor d’adquisició sempre que corresponguin a finançaments específics i és meritin abans de la posada en condicions de funcionament.
Cost de Producció:    Cost de les matèries primeres i auxiliars més el total dels costos directes i dels indirectes imputables a l’immobilitzat fins a la posada en condicions de funcionament.
La posada en condicions de funcionament és el moment en que es poden començar a obtenir ingressos després del període de prova.
Les despeses financeres formen part del valor d’adquisició sempre que corresponguin a finançaments específics i és meritin abans de la posada en condicions de funcionament.
Valor Venal:   Normalment és quan adquirim un bé gratuïtament.
És el valor que estaria disposat a pagar un tercer pel bé, tenint en compte les condicions en les que es troba.
11.3 Comptes         Terrenys i béns naturals: S’inclouran, entre d’altres, solars urbans, finques, explotacions rústiques, mines i canteres,… Construccions: Correspondrà a les edificacions en general, a valor d’adquisició o construcció.
Instal.lacions tècniques: Les instal·lacions tècniques són varietats formades per varis elements que formen una unitat (línia de producció).
Maquinaria: Totes les màquines que s’utilitzen en la producció i elements de transport intern.
Utillatge: Aquells elements que són eines i que no estan incorporades a cap màquina.
Mobiliari: Tot aquell mobiliari i equips d’oficines, als que s’exclouen els equips pel procés de la informació.
Equips pel procés de la informació: Ordinadors i elements electrònics pel tractament de la informació.
Elements de transport: Vehicles de transport terrestre, marítim o aeri que circulen per l’exterior de l’empresa.
11.4 Immobilitzat material en curs Són comptes transitoris o comptes pont. Els quals reflexen l’estat inacabat dels béns.
11.5 Amortització L’ immobilitzat, es composa d’elements que perduren més d’un exercici a l’empresa però que van perdent valor cada any a causa de la seva utilització, aquesta depreciació s’anomena amortització.
 És el repartiment del cost històric d’un actiu immobilitzat en cadascun dels períodes de vida útil que puguin tenir, per tal de determinar el benefici. També es pot definir com: Distribució sistemàtica en el temps de les inversions en l’immobilitzat per la seva utilització en el procés productiu.
Causes:     Depreciació física: Per transcórrer el temps.
Depreciació funcional: Com a conseqüència de la utilització.
Depreciació econòmica: Obsolescència.
Pèrdues de valor de caràcter extraordinari: Catàstrofes, accidents.
Els assentaments d’amortització es realitzaran amb els assentaments de regularització de l’últim dia de l’exercici econòmic. L’amortització forma part del Compte de Pèrdues i Guanys com una despesa i té efecte sobre el resultat de l’exercici. No té efectes sobre el moviment de diners de la caixa. I s’anota una partida que s’anomena Amortització Acumulada.
*Els terrenys són l’únic element de l’immobilitzat material que no s’amortitza.
Factors que intervenen en l'amortització:      Cost d’adquisició.
Estimació del valor residual: Valor del bé al final de la seva vida útil.
Import a amortitzar: Cost d’adquisició – valor residual.
Vida útil estimada: Període de temps durant el qual l’empresa utilitzarà el bé.
Valor net comptable: Valor d’adquisició + amortització acumulada.
Mètode d’amortització:    Mètode constant o lineal.
Amortització proporcional a l’activitat.
Mètodes d’amortització creixents o decreixents: “Suma de Dígits” *Mètode constant o lineal Les quotes d’amortització són iguals, de manera que s’amortitza cada vega la mateixa quantitat.
Quota = (VA – VR ) / n n = vida útil *Amortització proporcional a l’activitat La quantitat a amortitzar és determina en funció de l’activitat realitzada. El deteriorament de l’actiu es produeix per l’ús, prescindint del temps.
Quota = (VA – VR ) / n n = Nombre d’unitats produïdes o hores treballades (Hores Totals del bé / Hores del període) *Mètodes d’amortització creixents o decreixents: “Suma de dígits”  Creixements Quota= (Nombre anys queda de vida / suma de dígits) * (VA – VR) Vida útil = n Any i = n - i + 1 Quota = ( (n – i + 1) / S ) * (VA – VR) S= ( n (n + 1) ) / 2 Quota= ( (2 ( n – i + 1)) / ( n ( n + 1)) ) * (VA – VR) 11.6 Permuta (Canvi d’un actiu per un altre) El valor d’adquisició del bé rebut serà el menor de:    Valor net comptable del bé cedit més les despeses associades a la permuta.
Valor de mercat del bé rebut.
Des de el punt de vista comptable amb les permutes mai pot haver-hi benefici, SI pèrdues o resultat = 0.
11.7 Renovació És aquell conjunt d’operacions per les que es recuperen les característiques inicials del bé.
11.8 Ampliació i millora Ampliació: S’incorporen nous elements obtenint una major capacitat productiva.
Millora: És un augment de l’eficiència productiva.
Les ampliacions i les millores és comptabilitzen com un major valor de l’immobilitzat si es dona qualsevol de les següents circumstancies:    Augment de la capacitat productiva.
Millora de la productivitat.
S’allarga la vida útil.
11.9 Manteniment Les despeses de manteniment mai augmenten valor a l’immobilitzat, sinó que es comptabilitzen com una despesa. Dos tipologies:   Reparació: Tronar a posa en condicions de funcionament un bé que està espatllat.
Conservació: Mantenir l’actiu amb bones condicions de funcionament conservant la seva capacitat productiva ...

Tags: