T.24- Ètica de la publicació científica (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Ciencias Biomédicas - 4º curso
Asignatura Ètica, medicina preventiva i salut pública
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 02/10/2017
Descargas 0
Subido por

Vista previa del texto

Ètica, medicina preventiva i salut pública TEMA 24. ÈTICA DE LA PUBLICACIÓ CIENTÍFICA Qui és autor? 1.
Participa en el disseny, en l’obtenció de dades, anàlisi o interpretació 2.
Participa en l’elaboració de l’esborrany o revisió crítica del treball 3.
Aprova la versió final del manuscrit 4.
Garanteix l’exactitud o integritat de qualsevol part de l’obra.
Cal complir els 4 criteris.
Què passa amb? - Persones que han adquirit fons - Supervisors del grup de recerca - Els que han donat recolzament administratiu - Han fet: revisió de l’estil, ajuda en l’edició, correcció de proves Aquestes persones es posen en l’apartat d’agraïments però han de signar el consentiment conforme estan d’acord en ser-hi.
S’ha d’evitar “ghost autors” i “guest autors”.
Un cop definit qui seran els autors: - Un dels autors es fa responsable de la gestió de l’article i del seu contacte amb l’editor i els dels peerreview.
- S’haurà d’ajustar a les normes de publicació establertes - Cal llistar la contribució en el treball dels diferents autors.
- Col·laborant fent les correccions demanades i acceptant o rebutjant els suggeriments dels revisors.
145 Ètica, medicina preventiva i salut pública Pel fet de ser autors ens comprometem a: - Honestedat: sense mentides, ni falsificacions o manipulació de dades - Garantir la consistència i fiabilitat de la investigació: utilitzar mètodes d’anàlisi correctes, garantir els resultats i presentar-los adequadament.
- Original: no publicada en un altre país o idioma, no presentada simultàniament a més d’una publicació sense que els editors ho hagin acordat.
- Transparència: amb les fonts de finançament de la investigació, incloent el suport financer directe o indirecte, o el subministrament d’equips o materials.
Com autors garantim els drets dels participants: - Els autors han d’indicar si la recerca ha seguit els criteris de la Declaració de Helsinki - Aprovació d’un comitè ètic - Consentiment informat - Confidencialitat dels participants - Si experiments amb animals, indicar que se segueixen els estàndards de cura dels animals.
Editors i propietaris de revistes Editors: - L’autoritat per decidir el contingut de la revista i els temps de publicació - Pot buscar suports d’autors, equip editorial, lectors - Defensa la confidencialitat d’autors i revisors.
Propietaris de revistes: - Responsables de nomenar i destituir editors - Hi ha d’haver un panel d’experts independents per ajudar a la feina anterior.
Compromís de la revista - Marcar uns temps proporcionats amb els recursos disponibles - En cas de retràs o no hi ha intenció de tirar endavant cal rebutjar l’article aviat.
- Tenir un procediment de revisió per parells (peer-review).
146 Ètica, medicina preventiva i salut pública Revisors: - Persones voluntàries que revisen de manera objectiva el treball/article enviat a una revista - Els revisors tenen responsabilitats amb: - Autors: els proporciona informació objectiva per escrit sobre la valoració científica del treball, la forma d’escriptura, la precisió, l’originalitat i d’interès, evitant comentaris discutibles a crítiques innecessàries.
- Editors: ajuda a la decisió final de publicar o no publicar - Lectors: garantir que el que es publica és cert i conté tota la informació que ha de contenir Compromisos dels revisors: - Revisió de temes en els que són experts i en el temps planificat - Confidencialitat i anonimat - No aprofitar la informació per seu propi bé o pel bé de la seva institució o per desacreditar als altres - Declaració conflicte d’interessos - No deixar-se influir per l’origen de l’autor, nacionalitat, gènere, creences del autor - Ha de realitzar una crítica justa i constructiva, indicant la millor manera de millorar el text - Ha de denunciar la violació de les normes ètiques (duplicació, no original) Revisors: - No totes les revistes tenen el mateix nombre de revisors, ni el mateix tipus, i el procés pot ser obert o cec, cada una d’elles ha de notificar quin tipus de revisió fa.
- La revista ha de notificar al revisor quina ha estat la decisió final i ha d’animar a compartir els comentaris dels revisors perquè d’aquesta manera s’incrementa la qualitat de la revista.
- Es pot demanar la base de dades per fer-ho analitzar per un estadístic independent - Es recomana que els investigadors conservin les dades primàries i els procediments analítics durant 10 anys - Aquest procediment influeix en el factor d’impacte de la revista Conflictes d’interessos: Hi ha un conflictes d’interessos quan el judici/opinió d’un professional en relació a un interès primari pot estar influenciat per un interès secundari.
1.
Relacions financeres 147 Ètica, medicina preventiva i salut pública 2.
Relacions personals 3.
Rivalitats 4.
Competició acadèmica 5.
Creences intel·lectuals Han de ser declarats per tots els actors del procés: autors, revisors, editors, staff de la revista.
- Cal llistar totes les fonts de finançament en tots els articles - Cal indicar el paper que han tingut en la recerca: en el disseny, reclutament investigadors/autors, recol·lecció de les dades, anàlisi de dades, preparació del manuscrit.
- Altres font de suport de les publicacions també han d’estar clarament identificats.
Tenim preparat l’article. Ja el podem enviar? - S’enviarà el manuscrit segons instruccions de la revista - Cover letter o journal submission form en el que es declararà: - No duplicats - Conflicte d’interessos - Declaració de tots els autors de l’article que estan d’acord en el enviament i que s’han llegit i aprovat l’article.
Compromisos de la revista - Mantenir la confidencialitat - Preservar les dades i no compartir-les - Si es rebutja, caldrà esborrar totes les còpies - Si s’accepta, caldrà guardar còpies del material original fins a tres anys - Assegurar que els revisors mantindran la confidencialitat de les dades i que esborrin les dades un cop finalitzat el procés de revisió.
- No publicar els comentaris dels revisors.
- Les decisions editorials han de basar-se en la rellevància del manuscrit i en la originalitat, qualitat i la contribució a l’evidència en determinades qüestions.
- No pot ser influïda per interessos comercials, personals o resultats negatius o no estadísticament significatius.
- Han de respondre a queixes i apel·lacions 148 Ètica, medicina preventiva i salut pública - Qualsevol taxa que calqui pagar per la publicació de l’article cal que estigui accessible i a l’abast de l’autor abans d’enviar-ho a la revista.
Problemes 1.
Error científic 2.
Conducta inadequada Detectem un error - Cal la publicació de la correcció - La revista ha de publicar una correcció tant aviat com sigui possible indicant els canvis i citant la publicació original - Ha de publicar una nova versió de l’article amb els canvis i la data dels canvis - La revista ha d’arxivar les versions anteriors de l’article i han de ser accessibles al públic - Les versions prèvies electròniques han d’informar que hi ha noves versions d’aquells articles - La citació ha de ser de la versió més nova - Si hi ha error molt seriosos cal una retracció de la revista Scientific misconduct: - Entenen que es dóna en la fabricació de les dades, falsificació de les dades, manipulació imatges i plagi.
- Si un editor sospita cal endegar un procés d’investigació i publicar que el producte s’està investigant - Si es confirmen les sospites cal fer una retracció - Posar en dubte les investigacions prèvies i avisar a altres revistes i a la institució Publicacions duplicades - No es pot enviar un mateix article a dues revistes diferents de forma simultània - Ni tampoc en temps diferents - No afecta a abstracts en congressos - Es pot fer una publicació simultània en diferents revistes quan és una notícia important per la salut de la població. Les revistes ho notifiquen de manera explícita i cal fer referència a les altres publicacions - Si dos articles diferents analitzen una mateixa base de dades cal valorar els mètodes analítics i les conclusions, si són semblants es pot donar prioritat al primer i si són diferents es poden publicar els dos si es considera que els dos aporten informació o són complementaris.
149 Ètica, medicina preventiva i salut pública Conclusions: - Transparència - Garantir la integritat de la recerca - Respectar la propietat intel·lectual - Diferents actors intervinents han de ser coneixedors dels rols i de les responsabilitats.
150 ...