Resum (Tècniques d'Infografia) (2012)

Resumen Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Tècniques d'Infografia
Año del apunte 2012
Páginas 3
Fecha de subida 05/06/2014
Descargas 0

Descripción

Resumen corto de la asignatura.

Vista previa del texto

IMATGES DIGITALS = a partir dels anys 90, fetes amb píxels (quadradets).
IMATGES ANALÒGIQUES = fetes amb taques de colors.
IMATGE VECTORIAL = composada per entitats geomètriques definides amb paràmetres matemàtics.
LLENGUATGE POSTSCRIPT = llenguatge estàndard de programació de descripció d'objectes, cada segment està format per dos punts i cada punt té controladors que defineixen el seu comportament.
IMATGE MAPA DE BITS = composada per una estructura de dades que representa una reixa de píxels, quan s'apropa la imatge perd resolució (la vectorial, no).
MIDA = mesura de les dimensions d'una imatge, en centímetres/polzades o píxels.
RESOLUCIÓ = concentració de píxels per polzada, dóna idea de nitidesa i nivell de definició de la imatge, s'escull segons l'ús que es vol fer de la imatge i influeix a la mida.
1 polzada = 2'54 cm Windows = 96 ppi MacOS = 72 ppi Iphone5 = 326 ppi *Per això les fonts es veuen més petites en un ordinador amb MacOS.
*És un mite que les imatges web hagin de tenir 72 ppi.
-200 ppi, píxels 200 ppi, aficionat 300 ppi, alta qualitat * 400 ppi, laboratoris PROFUNDITAT DE COLOR = nombre màxim de colors que pot prendre un píxel, indicat amb un número de codi binari, la quantitat total de zeros i uns és sempre potència de 2, cadascun d'ells s'anomena bit i 8 bits són un byte.
BIT = unitat mínima de memòria d'un ordinador expressada amb codi binari.
PÍXEL = picture element, menor unitat homogènia en color que forma una imatge.
El nombre de colors que un píxel pot tenir ve donat pel nombre de bits que el defineixen.
RGB = colors primaris additius, colors llum, vermell + verd + blau.
CYMK = colors primaris sostractius, cian + magenta + groc + negre.
MEMÒRIA O MIDA ARXIU = mida de la imatge * profunditat de color.
CANALS = una imatge en escala de grisos conté diversos tipus d'informació: canals d'informació de color, canals alfa i canals de tintes planes.
DISSENY GRÀFIC = designare, (1) aporta significats i contingut al nostre entorn vital, (2) no és un fenomen modern actual, la comunicació és una necessitat, (3) és omnipresent, és a tots els aspectes de la vida social, (4) utilitza un llenguatge visual universal i immediat, (5) és transmissor de cultura.
FUNCIONS DEL D.G. = informar, persuadir i significar.
ÀMBITS DEL D.G. = d. d'identitat, d. editorial, d. d'envasos, d d'informació, d. persuasiu, d. d'exposicions, d.
d'interactius, d. de senyalització, d. de tipografia.
DISSENY I ART = el disseny està destinat a un fi pràctic, a partir dels anys 80 aquesta frontera es difumina perquè els artistes funcionen amb ordinadors i els dissenyadors utilitzen les emocions.
DISSENY I PUBLICITAT = comparteixen una finalitat: persuadir.
CONDICIONANTS DEL D.G. = factors funcionals, estètics, tecnològics, econòmics, etc.
LLENGUATGE BIMEDIAL = a partir de signes gràfics i signes verbals (imatges + tipografies).
SEMIOLOGIA = ciència que estudia els signes, la manera en què s'organitzen i el context en què apareixen.
SIGNE = objecte, fenomen o fet que per la seva relació natural o convencional representa un altre objecte, fenomen o fet; és suport d'informació i vehicle de significat; qualsevol cosa que pugui considerar-se substitut significant de qualsevol altra cosa, la qual no ha d'existir necessàriament; compost per significant (allò que visualitzem) i significat (allò que interpretem).
CLASSIFICACIÓ DE SIGNES = s. verbals, s. escrits i s. visuals (icònics, si tenen relació de semblança, o simbòlics, si tenen una relació convencional).
PROCÉS D.G. = el disseny és tant el procés com el resultat d'aquest procés.
FASES SEGONS ERIKA LANDAU = (1) preparació, (2) incubació, (3) il·luminació, (4) verificació.
FASES SEGONS ANDREU BALIUS = (1) fase informativa-analítica, (2) fase d'hipòtesis de treball, (3) fase de síntesi i representació visual.
FASES SEGONS PER MOLLERUP = (1) definició objectius, (2) anàlisi, (3) decisió, (4) execució, (5) control.
FORMATS D'ARXIU = forma amb què es guarda la informació de la imatge en el disc de l'ordinador, depèn de l'ús que es vulgui donar a la imatge, es diferencien en: la manera de representar la informació gràfica (píxels o vectors), la manera de compartir dels dades, les característiques que s'admeten (transparència, etc.).
COMPRESSIÓ SENSE PÈRDUA = sense eliminar detalls de la imatge ni informació de color.
• RLE = admesa per alguns formats de Windows.
• LZW = admesa per TIFF, GIF, PDF i PostScript, minimitza el tamany de l'arxiu.
• CCITT = per imatges en B/N, admesa per PDF i PostScript.
• ZIP = admesa per PDF i TIFF, més eficaç en imatges amb grans àrees d'un sol color.
COMPRESSIÓ AMB PÈRDUA = JPEG admesa per JPEG, TIFF, PDF i PostScript.
PSD (Photoshop Document) = format natiu del programa, sense pèrdua (RLE) i compatible amb Adobe.
BMP (Bit Map) = format de Windows, permet canal alfa i compressió RLE, si la seva compressió és de 8 bpp o menor es tracta d'una imatge en escala de grisos o color indexat.
TIFF (Tagged Image File Format) = permet múltiples modes de color, canals, profunditats de color; compressió LZW, ZIP o JPEG; poc recomanat per imatges web; admet fins a 4GB; per intercanviar arxius.
JPEG (Joint Photographic Experts Group) = tamany menor, compressió eficient i graduable; admet diversos modes de color però no canals alfa; recomanat per imatges web.
GIF (Graphics Image Format) = profunditat de 8 bpp; múltiples modes de color; transparència o animació; compressió LZW; recomanat per imatges web.
PNG (Portable Network Graphics) = permet 24 bpp; múltiples modes de color (no CYMK); compressió sense pèrdua; transparència; no animació; recomanat per imatges web.
PDF (Portable Document Format) = document portàtil, flexible, multiplataforma i multiaplicació; totalitat de modes de color excepte multicanal; compressió JPEG, ZIP i CCITT.
Photoshop EPS (PostScrip encapsulat) = permet obrir l'arxiu en aplicacions vectorials, no canals alfa.
RAW = format de Photoshop, admet grans tamanys però no capes, transferència d'imatges entre apps.
TIPOGRAFIA = interacció imatge-text en disseny gràfic, dos llenguatges en la comunicació visual.
IMPREMTA = 1450, abans manuscrits i cal·ligrafia, a partir combinació de tipus mòbils, 1es lletres gòtiques.
DEFINICIÓ TIPOGRAFIA = (1) art de composar text a partir de la combinació de tipus mòbils, (2) disposició de caràcters tipogràfics damunt un suport, (3) sistema d'impressió amb premses tipogràfiques, (4) aporta personalitat i caràcter a la marca/producte, (5) depèn del context, el missatge, el públic objectiu, etc., (6) les imatges aporten personalitat a les coses, la tipografia aporta personalitat a les idees.
Números elzevirians o de caixa alta i baixa = no alineats.
Números de caixa baixa = alineats.
TIPUS DE TIPOGRAFIES = pal sec, sèrif, cal·ligrafica, gòtica, script, fantasia, incises...
...