ORGANITZACIÓ DE NACIONS UNIDES (ONU) (2014)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 3º curso
Asignatura DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Año del apunte 2014
Páginas 4
Fecha de subida 03/06/2014
Descargas 3
Subido por

Vista previa del texto

DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO  ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU): Les Nacions Unides és una organització internacional fundada al 1945 després de la Segona Guerra Mundial per 51 països que es van comprometre a conservar la pau i la seguretat internacional, fomentar entre les nacions relacions d’amistat i promoure el progrés social, la millora del nivell de vida i els drets humans.
Artículo 1 de la carta de la ONU. Los propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin: tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz; y lograr por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal.
3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. (Que els estats cooperin entre sí).
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. (Establir un lloc de trobada).
Artículo 2 de la carta de la ONU. Principios de la organización: 1. La Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros.
2. Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta.
3. Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacional ni la justicia.
4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
1 5. Los Miembros de la Organización prestarán a ésta toda clase de ayuda en cualquier acción que ejerza de conformidad con esta Carta, y se abstendrán de dar ayuda a Estado alguno contra el cual la Organización estuviere ejerciendo acción preventiva o coercitiva.
6. La Organización hará que los Estados que no son Miembros de las Naciones Unidas se conduzcan de acuerdo con estos Principios en la medida que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad internacionales. (L’autoritat també mana sobre els estats no membres).
7. Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará; a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Capítulo VII.
ÒRGANS principals de la ONU (els tenen tots els estats).
 CONSELL DE SEGURETAT Permanentment reunit - Està format per 15 membres, i cada membre un vot, 5 dels quals són permanents amb poder d’oposar-se enfront de qualsevol decisió, i 10 són no permanents, elegits per la Assemblea General cada dos anys.
- Les reunions són convocades en qualsevol moment quan sorgeix la necessitat.
- La presidència del Consell rota mensualment.
Tots els membres de la ONU tenen que acceptar y complir les decisions del Consell de Seguretat. Quan se li presenta una controvèrsia, la primera mesura és recomanar a les parts que arribin a un acord per medis pacífics. Aquesta pot imposar sancions econòmiques, o autoritzar l’ús de la força de manera legal per tal de fer complir les ordres.
 ASSAMBLEA GENERAL És el principal òrgan deliberatiu de la ONU. Consta de 193 Estats membres de les Nacions Unides. Es reuneixen del mes de Setembre fins al Desembre.
Les decisions sobre qüestions considerades importants, com per exemple, les recomanacions relatives a la pau i seguretat, la admissió de nous membres i qüestions pressupostaries, requereixen una majoria de 2/3. Les decisions sobre altres qüestions es decideixen per majoria simple.
Cada estat membre de la assemblea té un vot.
ÒRGANS singulars de la ONU:  CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL (ECOSOC) Va ser establert al 1946 i s’ocupa dels problemes econòmics, socials y ambientals del món. Està format per 54 membres, els quals són elegits per l’assemblea general per períodes superposats de tres anys.
El consell celebra reunions periòdiques al llarg del any. No obstant, la reunió principal es celebra a l’estiu.
Les seves funcions són: - Emetre estudis informes de caràcter econòmic, social, cultural, educatiu i sanitari.
- Pot fer recomanacions en matèria de drets humans i llibertats fonamentals.
2 - Pot fer projectes de convenció, és a dir, elaboració de convenis que poden derivar a convenis.
Convocar conferències sobre assumptes de la seva competència.
Organismes especialitzats de les Nacions Unides: - Òrgans subsidiaris (UNICEF) Creats per la ONU i dependents d’ella.
- Òrgans especialitzats És una organització internacional dependent de Nacions Unides però està vinculada amb ella a través d’alguns acords.
Recomanacions. Poden rebre recomanacions d’altres organitzacions: - Cimera/ Cumbre Mundial Estipulen que ECOSOC ha de promoure àmbits econòmics, social, ambiental i humanitari. És el primer encarregat en polítiques de diàleg. Cada dos anys es reuneixen en el fòrum de cooperació i desenvolupament.
 CONSELL D’ADMINISTRACIÓ FIDUCIARIA/TUTELA Està en inactiu des de l’any 1994.
 TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA És el principal òrgan judicial de la organització de les Nacions Unides. Encarregada de decidir les controvèrsies jurídiques entre els Estat.
Funcions de la ONU en matèria sòcio-laboral: - Pacte global És un acord de moltes multinacionals les quals es van comprometre a respectar els drets fonamentals. (10 compromisos, 4 dels quals són de caire laboral): o Impulsar el dret dels treballadors de sindicar-se i el dret de representar-se.
o Eliminació del treball forçós o sota coacció.
o Eradicació del treball infantil.
o Abolició de les pràctiques de discriminació en el treball.
Una de les missions de Nacions Unides era la codificació i desenvolupament del dret internacional, progressió.
- Declaració universal de drets humans no té massa força vinculant Pacte internacional de drets civils i polítics Pacte internacional de drets econòmics, socials i culturals tractat internacional 3  PROMOCIÓ, CONTROL I APLICACIÓ:  Mecanismes que fomenta la promoció, seguiment i facilitació de les normes de treball.
- Imposició d’aplicació de les normes Obliga als estats a debatre a nivell intern el compliment de les normes. Incorporant-ho al seu ordenament intern o justificar per què no ho han fet.
- Informes periòdics Informar paròdicament sobre l’aplicació de les normes. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socales y Culturales (PIDESC).
- Campanyes de ratificació de convenis Mecanisme de pressió política.
- Contractes directes Entrar en contacte amb els representats dels estats i la OIT observa com s’aplica a cada estat. És una funció pròpia de la OIT.
- Promoció de condicionalitat social Intentar promoure que totes les normes tinguin una sensibilitat social.
 Mecanismes de control per garantir si els estats apliquen les normes i si no és així, corregirlos.
- Informes Controla i detecta els incompliments i els corregeix.
- Investigació Busca l’anomalia. Es dirigeix directament a detectar-la i evitar que es compleixi l’error.
- Denuncia Mecanisme que permet que representants dels treballadors denunciïn el comportament d’un estat.
 Mecanismes coercitius Són de caràcter institucionalitzat les quals tenen un procediment de queixa, sanció.
Aquestes mesures s’apliquen mitjançant organitzacions internacionals. Quan un estat s’adhereix a una organització existent, assumeix els compromisos, és a dir, que la organització faci els mecanismes de control i seguretat sobre ell.
El control es fa mitjançant normes particulars i concretes. Aquests mecanismes són més de caràcter administratiu que judicial.
4 ...