Transcripció llibre de despeses (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Historia - 2º curso
Asignatura Paleografia i Diplomàtica
Profesor E.C.
Año del apunte 2015
Páginas 1
Fecha de subida 24/07/2015
Descargas 2
Subido por

Vista previa del texto

Despesses de dides Primerament e donats a una dona qui esta al Castell per rahó una infanta qui a nom Marcalida la qual es ara en l’espital e aleta la dita infante per VII mesus a raó de XX sous los mesos maig, juny, julioll, agost, setembre, vuyitubri, noembre qui leven CXL sous Ítem e donats a una dona qui està pres lo portal de sent Anthoni qui a aletat una infante de II mesos e mig a raó de XXI sous per mes son V florins.
Ítem e donats per lo dit infant a na Puig quie està pres la damunt dit per un mes que aletar lo dit infant qui a nom Deniell es ara en l’espital leve los dits III mesos e miag son maig, juny, julioll e agost LXXVII sous ...