Tema 9. Normativa Legal de la Comptabilitat (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho + Administración y Dirección de Empresas o Economía - 2º curso
Asignatura Introducció a la Comptabilitat Financera
Año del apunte 2017
Páginas 3
Fecha de subida 02/07/2017
Descargas 2
Subido por

Descripción

Apunts de l’assignatura Introducció a la Comptabilitat Financera impartida per Ester Oliveras a la UPF.

Vista previa del texto

Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com INTRODUCCIÓ A LA CONTABILITAT FINANCERA TEMA 9. NORMATIVA LEGAL DE LA COMPTABILITAT HISTÒRIA INTERNACIONAL L’any 1973 diversos països (entre ells, EEUU, GB i França) s’ajunten per a crear les normes internacionals comptables per una major homogeneïtat tot i que van acabar sent normes molt general amb diverses vessant.
L’any 2000, després de diverses fallides d’empreses grans a nivell internacional, la UE dóna un marge de 5 anys als països de les NIC per a professionalitzar-les (es va crear IASB). Així doncs, l’any 2005, totes les empreses que cotitzessin a borsa havien de fer us de les noves NIC/NIFF (tot i que la diferencia entre EEUU i UE seguia sent gran).
Si comparem com una empresa que cotiza als EEUU amb una que cotiza a Europa obtindrem resultats contradictoris ja que la comptabilitat no será la mateixa.
Actualitat: US GAAP vs. NIC/NIIF.
HISTÒRIA NACIONAL L’any 1973 apareix el primer pla general comptable que no era obligatori i la compatibilitat estava molt lligada a la fiscalitat.
L’any 1990 es crea el segon pla general comptable obligatori i on la comptabilitat ja no està tan lligada amb la fiscalitat.
Des del 1 de gener del 2008, estan en vigor els següents plans: - PGC aprovat per RD1514/2007 de 16 de novembre.
PGC PIMES i criteris específics per microempreses aprovat per RD1515/2007 de 16 de novembre.
PGC PER PIMES Quan una empresa compleixi dues de les tres circumstàncies següents durant dos anys consecutius podrà utilitzar el PGC per a PIMES: - El total de las partides del actiu no superi els 4.000.000 €.
L’import net de la seva xifra de negoci no superi els 8.000.000€.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com - El nombre mig de treballadors contractats no sigui superior a 50.
El PGC per PIMES no es podrà aplicar sota les circumstàncies següents: - Si l’empresa forma part d’un grup de societats que ha d’elaborar comptes anuals consolidats.
Si la seva moneda funcional és diferent del euro.
Si són entitats financeres que capten fons públics.
Si han emès valors admesos a negociació en mercats regulats en qualsevol estat membre de la UE (accions, obligacions..).
PARTS DEL PGC PER PIMES - Introducció.
1ª Part: Marc Conceptual de la Comptabilitat.
2ª Part: Normes de Registre i Valoració.
3ª Part: Comptes anuals.
4ª Part: Quadre de comptes.
5ª Part: Definicions i relacions comptables.
MARC CONCEPTUAL DE LA COMPTABILITAT PGC PIMES Compliment obligatori: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Imatge fidel  regla general: seguir les normes comptables + excepció: deixar d’aplicar aquelles normes que no es cregui que puguin reflexar una imatge final.
Requisits a incloure en els comptes anuals.
Principis Comptables.
Elements dels comptes anuals.
Criteris de registre o reconeixement comptable dels elements dels comptes anuals.
Criteris de valoració.
Principis i normes de comptabilitat generalment acceptats.
Comptes anuals: Obligatoris:     Balanç Pèrdues i guanys Estat de canvi de patrimoni net.
Memòria.
 Estat de Fluxes d’Efectiu.
Voluntari: REQUISITS DE LA INFORMACIÓ A INCLOURE ALS COMPTES - Rellevant: de utilitat per a prendre decisions econòmiques.
Fiable: que estigui lliure d’errors materials i sigui neutral.
Integritat: la informació ha de contenir totes les dades que puguin influir en la presa de decisions.
Comparabilitat: ha de permetre contrastar la situació i rendibilitat de les empreses.
Si quieres más apuntes puedes encontrarlos buscando mi usuario atorresvelazco en Unybook.com - Claredat: Implica que, els usuaris dels comptes anuals, mitjançant un examen diligent, poder formar judicis que facilitin la presa de decisions.
PRINCIPIS COMPTABLES - Empresa en Funcionament Meritació Uniformitat Prudència No Compensació Importància Relativa Registre CRITERIS DE VALORACIÓ - Cost històric Valor raonable Valor actual Valor en ús Despeses de venda Cost amortitzat Despeses de transacció atribuïbles a un actiu o passiu financer Valor comptable o en llibres Valor residual PRINCIPIS I NORMES DE VALORACIÓ Els establerts en: - El Codi de Comerç i la restant legislació mercantil.
El Pla general de comptabilitat i les seves adaptacions sectorials.
Les normes de desenvolupament que, en matèria comptable, estableixi si s'escau l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.
La resta de legislació espanyola que sigui específicament aplicable.
QUADRE DE COMPTES - Grup 1 – Finançament bàsic.
Grup 2 – Activo no corrent.
Grup 3 – Existències.
Grup 4 – Creditors i deutors per operacions comercials.
Grup 5 – Comptes financeres.
Grup 6 – Compres i despeses.
Grup 7 – Vendes i ingressos.
...

Tags: