Introducció al Periodisme, Mónica Planas (2013)

Apunte Catalán
Universidad Blanquerna (URL)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Introducció al Periodisme
Año del apunte 2013
Páginas 46
Fecha de subida 28/09/2014
Descargas 4
Subido por

Vista previa del texto

! ! ! ! ! ! Introducció+al+Periodisme+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Carla+Linares++ T1+ Prof:+Mònica+Planas+ Bloc+general+(60%)+ + ++++UF1+(20%)+ 70%+Examen+ 30%+treballs+(presentar+com++ a+mínim+el+50%+ ! ++UF2+(20%)+ Contingut+del+temari+de+l’assignatura:+ 1. La+mirada+i+la+condició+periodístiques+ R+Definició+ R+Història+ R+Condició+de+periodista+ R+Marc+legal+i+ètica+periodística+ R+Context+social+ R+Construcció+realitat/+actualitat+ R+La+notícia+ R+Dades,+fets,+esdeveniments+i+pseudoesdeveniments+ R+Les+fonts+ R+Criteris+notícia+ R+L’empresa+periodística+ + 2.++El+relat+i+la+producció+periodístiques+ ++++++R+La+rutina+periodística+ ++++++R+L’estil+periodístic+ ++++++R+Estructures+de+notícies+(premsa,+ràdio+i+televisió)+ ++++++R+Gèneres+informatius+ ++++++R+Gèneres+d’opinió+ ++++++R+Formats+periodístics+ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! El!periodisme! !Chesterton+ "+ “El+ periodisme+ consisteix+ a+ dir+ que+ Lord+ Jones+ ha+ mort+ a+ tot+ de+ gent+ que+ no+ sabia+que+Lord+Jones+estava+viu”.++ !Phil+Graham+(The+Washington+Post)+"+El+periodisme+és+el+primer+esborrany+de+la+història.+Els+ periodistes+expliquen+els+primers+esdeveniments+que+pot+ser+que+passin+a+la+història,+però+pel+ seu+caràcter+determinat+no+es+poden+establir.+ !Llorenç+ Gomis+ "+ defineix+ el+ periodisme+ com+ un+ fenomen+ d’+ interpretació,+ un+ mètode! d’interpretació!periòdic!de!la!realitat!social.! + La+ feina+ periodística+ perd+ vigència+ amb+ molta+ rapidesa:+ de+ seguida+ cal+ aportar+ noves+ dades+ perquè+la+informació+queda+desfasada.+ + La+ mirada+ del+ periodista+ molts+ cops+ és+ qui+ es+ dedica+ a+ captar+ els+ fets,+ que+ determina+ quins+ successos+són+susceptibles+de+convertirRse+en+notícia.+ El+periodisme+no+és+una+ciència,+però+hi+ha+uns+mètodes+que+el+permeten+estudiar.+ ! ! ! ! ! ! ! ! 1! “Mètode!d’interpretació!periòdica!de!la!realitat!social”! Definició:+“El+periodisme+és+un+mètode+d’interpretació+periòdic+de+la+realitat+social.+És+periòdic+ perquè+ es+ fragmenta+ la+ realitat+ (en+ períodes)+ i+ s’interpreta+ allò+ que+ hem+ decidit+ seleccionar+ d’aquesta+realitat”.! Cada+mitjà+marca+el+seu+present,+perquè+cadascun+té+la+seva+periodicitat+(diaris,+premsa+local,+ revistes+setmanals,+butlletí+de+ràdio...),+per+tant+cadascun+interpreta+la+seva+realitat.+ LA!REALITAT!SOCIAL! La+realitat+social+és+allò+que+passa+a+les+persones.++ El+periodisme+està+fet+entorn+una+xarxa+social,+de+les+relacions+entre+els+individus,+etc.+No+té+ sentit+ sense+ presència+ humana,+ és+ un+ acte+ necessàriament+ colclectiu+ i+ no+ té+ sentit+ a+ nivell+ individual.+A+més,+neix+de+la+necessitat+de+l’home+de+saber,+conèixer+el+seu+entorn+i+saber+que+ hi+passa.+Hi+ha+una+xarxa+de+relacions+humanes,+conflictes+i+interessos.++ + Harold!Lasswell+explica+que+el+procés+de+comunicació+en+una+societat+té+3+funcions:+ 1. VIGILAR! L’ENTORN+ (descobrir+ amenaces,+ oportunitats,+ valors+ que+ afecten+ a+ la+ comunitat+a+qui+va+dirigida...)+ Ex:+informar+del+terrorisme"+serveix+per+advertir+a+la+població+que+existeix,+per+tal+ que+ coneguin+ els+ seus+ riscos/+ informar+ de+ la+ crisi/+ informar+ de+ l’estat+ del+ mercat+ laboral+ (dona+ a+ la+ societat+ l’opció+ de+ defensarRse,+ protegirRse,+ tenir+ oportunitats)+ + 2. POSAR!EN!RELACIÓ!ELS!COMPONENTS!DE!LA!SOCIETAT!PER!TAL!QUE!FORMULIN! UNA!RESPOSTA!AL!SEU!ENTORN.+Posem+en+comunicació+els+comportaments+de+la+ societat+ perquè+ formulin+ una+ resposta+ al+ seu+ entorn.+ Posem+ en+ comunicació+ les+ decisions+ de+ diferents+ grups+ (p.e+ els+ polítiques,+ ja+ que+ el+ mitjans+ de+ comunicació+ agrupen+les+opinions+polítiques+per+tal+que+arribin+a+la+societat,+i+alhora+els+mitjans+ de+ comunicació+ donen+ veu+ a+ la+ societat+ per+ tal+ que+ arribi+ als+ grups+ polítics).+ Connecta+tots+els+grups+perquè+a+partir+d’aquí+la+societat+pugui+elaborar+respostes.+ + 3. TRANSMÈTRE! L’HERENCIA! SOCIAL+ (valors,+ cultura,+ la+ visió+ del+ món...)+ Cada+ societat,+cada+grup+té+una+herència+social+que+li+és+pròpia,+que+reconeix+com+a+seva.++ ELS+ MITJANS+ DE+ COMUNICACIÓ+ NO+ TENEN+ L’EXCLUSIVA,+ JA+ QUE+ LA+ SOCIETAT+ TAMBÉ+ TRANSMET+ LES+ SEVES+ HERENCIES+ A+ TRAVÉS+ DE+ LA+ FAMILIA,+ L’ESCOLA,+ L’ESGLÈSIA+ (aquests+ ho+ fan+ de+ manera+ explícita+ i+ en+ canvi+ els+ m.c.+ ho+ fan+ de+ manera+més+implícita).++ + Hi+ ha+ certes+ notícies+ que+ inicien+ debats+ en+ la+ societat+ o+ hi+ suposen+ canvis+ (ús+ de+ cèlclules+mare,+matrimoni+homosexual,+independència+de+Catalunya).+ Els+ mitjans+ ajuden+ aquests+ mecanismes+ d’herència+ social,+ a+ que+ els+ debats+ existeixin,+i+a+partir+d’aquí+ofereixen+noves+informacions.+ + Permet+ connectar+ la+ societat+ de+ manera+ que+ les+ novetats+ s’incorporin+ a+ aquesta+ societat+de+manera+natural.+ + ! 2! ! LA!INTERPRETACIÓ! Tots+captem+la+realitat+en+el+nostre+entorn,+la+processem+i+reaccionem+de+maneres+diferents.+ La+ mirada+ periodística+ ha+ de+ saber+ observar+ la+ realitat+ i+ captar+ els+ canvis,+ i+ a+ partir+ d’aquí+ preguntarRse+que+ha+passat.+ Els+ mitjans+ de+ comunicació+ no+ ofereixen+ una+ mirada+ totalment+ objectiva,+ ja+ que+ l’exercici+ periodístic+ el+ realitzen+ persones+ amb+ bagatges+ i+ visions+ diferents.+ El+ que+ poden+ tenir+ són+ visions+honestes+però+mai+objectives,+ja+que+allò+viscut+anteriorment+es+reflexa+a+l’interior+de+ cadascú+a+l’hora+de+plasmar+la+realitat.+L’important+és+que+la+realitat+coincideixi.+ Ex:+ Una+ mateixa+ partitura+ musical+ no+ serà+ interpretada+ de+ la+ mateixa+ manera+ per+ diferents+ persones,+cadascú+hi+aporta+el+seu+toc.+ + Hi+ha+dos!graus!d’interpretació:+(sempre+han+d’estar+ben+diferenciats)+ 1. 1r+ GRAU+ Interpretació! indicativa:! (INFORMATIU)+ narrar+ allò+ que+ ha+ passat+ (notícies,+ portada+ d’un+ diari...).+ Al+ narrar+ ja+ s’està+ interpretant+ (donem+ coneixement+del+que+ha+passat+i+ho+intentem+comprendre+a+través+del+llenguatge).++ Ex:+ via+ humana+ per+ la+ independència+ de+ Catalunya"+ hi+ ha+ unes+ dades+ estrictes+ que+són+iguals+en+tothom,+però+al+narrar+què+ha+passat+ja+es+realitza+el+primer+grau+ d’interpretació,+cada+mitja+ho+farà+d’una+manera.+ + 2. 2n+ GRAU+ Interpretació! exegètica:+ (OPINAR)+ Un+ cop+ narrat+ allò+ que+ ha+ passat,+ es+ valora,+ es+ jutja,+ s’examina,+ s’associa+ a+ la+ opinió.+ L’opinió+ intenta+ donarRnos+ elements+ per+ que+ com+ a+ públic+ ens+ fem+ càrrec+ de+ la+ significació+ d’aquest+ fet+ a+ nivell+ públic,+ moral,+ social,+ etc.+ La+ opinió+ serveix+ per+ traduir+ la+ implicació+ que+ té+ aquella+ notícia.+ Com+ més+ opinions+ més+ serveix+ per+ elaborar+ el+ propi+ judici.+ (VALORATIU)+ + Cal+ que+ ambdós+ nivells+ d’interpretació+ estiguin+ ben+ diferenciats.+ Alguns+ gèneres+ contenen+ elements+dels+dos+graus+d’interpretació.++ Ex:+la+crònica+s’interpreta+a+nivell+indicatiu,+però+compta+amb+petites+pinzellades+d’opinió.+ + Què!s’ha!de!fer!per!interpretar?!! 1. Diferenciar/discriminar"+ és+ el+ caracteritzar+ la+ mirada+ periodística.+ El+ canvi+ en+ una+ realitat+ contínua.+ El+ menysprear+ una+ part+ de+ la+ realitat+ envers+ una+ altra+ més+ útil+ o+ interessant+(tsunami,+terratrèmol,+assassinat...)+ + 2. Comparar"+ establir+ una+ dialèctica+ entre+ elements+ per+ generar+ un+ contrast+ i+ trobar+ una+nova+idea+(adonarRse+d’una+peculiaritat+per+diferenciar+la+realitat).+ + 3. Relacionar"+vincular+diferents+elements+d’un+esdeveniment.++ Ex:+ensorrament+d’un+edifici.+Si+la+setmana+següent+se’n+ensorra+un+altre+a+la+mateixa+ zona+podem+establir+una+relació+entre+ambdós+successos+i+descobrir+coses.+ + 4. Ordenar"+a+l’ordenar+valorem+perquè+estem+establint+una+jerarquia,+donem+sentit+a+ allò+que+esta+passant.+(Si+expliquem+l’ensorrament+d’un+edifici+hem+d’ordenar+tots+els+ ! 3! elements+ que+ s’han+ produït+ en+ aquella+ informació+ és+ més+ fàcil+ que+ trobem+ una+ significació+lògica,+li+donem+sentit).+ + 5. Traduir"+a+un+llenguatge+entenedor+pel+públic,+mitjançant+l’ús+d’un+llenguatge+que+les+ persones+ que+ han+ de+ rebre+ la+ informació+ puguin+ entendre.+ A+ partir+ dels+ nostres+ receptors+ ho+ haurem+ de+ “traduir”+ a+ un+ nivell+ de+ llenguatge+ adequat+ (tècnic,+ seriós,+ exigent+però+a+la+vegada+entenedor).+ 6. Reagrupar"+crear+grups+on+posarem+la+informació+segons+pertanyin+a+un+o+un+altre,+ de+ tal+ manera+ que+ el+ conjunt+ d’informacions+ quedi+ amb+ certa+ coherència+ (seccions+ d’un+diari,+com+l’informatiu+endreça+les+seves+notícies).+ + 7. Resumir"+ buscar+ punts+ de+ connexió,+ sintetitzar+ i+ a+ la+ vegada+ eliminar+ dades+ intranscendents.+ + 8. Ampliar"+ no+ ens+ podem+ quedar+ amb+ l’anècdota+ del+ fet,+ és+ important+ ampliar+ la+ informació+per+contextualitzar.+ Ex:+Mort+a+causa+de+violència+de+gènere"+explicar+que+és+la+sisena+mort+de+l’any.+ + 9. Fer+hipòtesi"+a+vegades+cal+fer+una+hipòtesi+per+avançar+en+el+que+es+vol+explicar.+Ens+ preguntem+les+conseqüències+que+pot+portar.+ Ex:+ensorrament+edifici:+la+mateixa+persona+va+edificar+el+70%+dels+edificis+del+barri.+ + Interpretació+=+incloure+++excloure+++jerarquitzar! (el+procés+es+basa+en+aquests+passos)+ ! Fonts+"+receptor+"+intèrpret+(resposta+interna)+"+emissor+"+públic+ ! ! Feina+periodística+ Mitjà+de+comunicación+ • • • + Les+ fonts+ proporcionen+ la+ informació+ al+ periodista.+ A+vegades+la+font+pot+ser+el+propi+ periodista.+ El+ procés+ seria+ la+ seva+ resposta+ interna.+ El+ procés+ transmet+ paraules+ i+ exerceix+ d’emissor.+ De+ tota+ la+ informació+ disponible+ decidirem+ quina+ transmetrem+ i+ en+ quin+ ordre.+ Cada+ mitja+ prioritzarà+ una+ informació,+ ja+ que+ cadascun+ ofereix+ una+ visió+ diferent+ de+ la+ realitat.+ + MITJÀ! Els+ mitjans+ de+ comunicació+ són+ emissors+ molt+ potents,+ però+ també+ uns+ grans+ receptors+ d’informació.+Quan+el+mitjà+ofereix+informació,+el+que+fa+és+oferir+un+relat.+Ha+de+vigilar+és+que+ la+magnitud+tingui+un+sentit,+ha+de+ser+coherent+amb+la+importància+d’aquell+esdeveniment.+! + 4! ! En+el+procés+d’interpretació+hi+ha+manipulació+(com+es+tracta+la+informació+que+hem+rebut).+Les+ notícies+ s’han+ de+ manipular+ en+ el+ sentit+ de+ treballar,+ no+ de+ distorsió.+ Per+ tant,+ manipulem+ la+ informació+per+tal+de+transmetre+la+noticia+de+la+manera+mes+honesta+possible.+Si+es+manipula+ una+informació+parlem+de+distorsió.+ + Construir+un+producte+vol+dir+construir+un+relat,+com+l’expliquem+a+un+públic+massiu+(s’ha+de+ fer+de+manera+que+arribi+a+un+ventall+molt+ampli+de+persones,+ha+d’arribar+a+molta+gent).++ + MÈTODES!D’INTERPRETACIÓ!PERIODISTICA!+ + 1.! FRAGMENTAR! LA! REALITAT+ (en+ períodes).+ Interpretar+ és+ escollir+ quina+ part+ de+ la+ realitat+ volem+i+explicarRla+en+un+llenguatge+intelcligible+per+tal+que+s’entengui.+El+fet+no+l’explicarem+de+ manera+lineal,+sinó+que+la+mirada+periodística+posarà+un+ordre+i+decidirà+que+cal+destacar.+Ha+ d’establir+ un+ mètode+ que+ digui+ què+ és+ allò+ més+ important,+ i+ d’entre+ totes+ les+ informacions+ diferents,+destacarRne+unes+per+sobre+les+altres.+ Ex:+ en+ un+ partit+ de+ futbol+ la+ narració+ es+ lineal,+ però+ un+ cop+ acabat+ només+ sortirà+ el+ més+ important+de+l’esdeveniment.++ + El+periodisme+és+com+una+fotografia,+on+les+diferents+imatges+no+tenen+la+mateixa+importància,+ unes+ prevalen+ per+ sobre+ les+ altres.+ Quan+ un+ mitjà+ destaca+ un+ element+ per+ sobre+ d’una+ altre+ molts+cops+és+a+causa+dels+valors+que+té+aquest+mitjà.++ Ex:+ el+ mitjà+ religiós+ donarà+ un+ enfoc+ diferent+ sobre+ les+ cèlclules+ mare+ que+ el+ que+ donaria+ un+ mitjà+científic.+ + Cada+mitjà+té+un+espai+limitat+i+s’ha+de+saber+posar+tota+la+realitat+de+que+es+disposa+en+aquest+ espai+(sacrificar+informació+i+decidir+que+no+hi+té+cabuda).+ La+realitat+es+continua+i+el+periodista+l’ha+de+fragmentar,+ha+d’interpretar+la+part+més+recent.+La+ realitat+comença+just+on+es+va+acabar+la+darrera+notícia,+no+es+pot+recuperar+tot.++ + 2.! FRAGMENTAR! LA! REALITAT! EN! REALITATS! INDEPENDENTS.+ Aquestes+ s’interpreten+ en+ textos+més+o+menys+breus.+Es+crea+un+text+breu+i+autònom+que+ha+de+funcionar+per+sí+sol.+Ha+de+ ser+ independent,+ tenir+ significat+ per+ ell+ mateix.+ + Encara+ que+ ens+ haguem+ perdut+ el+ que+ ha+ passat,+o+que+fragmentem+la+realitat,+com+a+receptors+hem+de+saber+què+passa,+entendre+per+ què+la+hem+fragmentat.++ + És+ més+ fàcil+ interpretar+ el+ que+ passa+ en+ un+ sol+ dia+ que+ el+ que+ passa+ al+ llarg+ d’un+ any.+ Hi+ ha+ elements+ que+ no+ sempre+ surten+ als+ mitjans+ però+ som+ conscients+ que+ estan+ passant+ constantment.+Ex:+fam+a+l’Àfrica+ El+ que+ fa+ que+ aquests+ elements+ tornin+ a+ aparèixer+ de+ tan+ en+ tan+ són+ fets+ rellevants.++ Ex:+terratrèmol+a+Àfrica"+com+influeix+en+la+seva+realitat.+ + El+ periodista+ de+ veritat+ és+ aquell+ capaç+ de+ trobar+ elements+ nous+ que+ els+ fa+ distintius,+ que+ aportin+una+mirada+nova+perquè+aquest+fet+passi+a+ser+noticiable.++ ! 5! No+ tot+ és+ notícia+ i+ molts+ cops+ es+ produeixen+ actes+ injustos+ i+ hi+ ha+ notícies+ que+ queden+ solapades+per+unes+altres+que+eclipsen.+ ! 3.+LA!REALITAT!INTERPRETADA!S’HA!DE!PODER!ASSIMILAR!DE!MANERA!SATISFACTÒRIA!EN! TEMPS!DIFERENTS!I!VARIABLES+(Aquell+temps+del+que+disposi+el+lector).+Cada+mitjà+estructura+ aquest+fragment+de+la+realitat+en+funció+de+la+capacitat+que+tindran+el+seus+lectors+en+assimilar+ aquella+ informació+ que+ donen.+ La+ interpretació+ periodística+ es+ basa+ en+ l’economia+ del+ llenguatge,+fent+servir+la+quantitat+de+paraules+necessàries.+ Ex:+ Butlletí+ informatiu+ pensat+ perquè+ l’oient+ pugui+ assimilar+ la+ informació+ en+ el+ seu+ espai+ de+ temps.++ 4.+ LA! REALITAT! INTERPRETADA! HA! D’ENCAIXAR! EN! UN! TEMPS! O! ESPAI! EN! FUNCIÓ! DE! LA! PUBLICITAT.!S’ha+de+distingir+de+manera+molt+clara+el+que+és+publicitat+del+que+és+informació.+ L’anunci+va+abans+que+la+informació.+ ! 5.! LA! INTERPRETACIÓ! QUE! OFEREIX! EL! MITJÀ! DOSPOSA! D’UNA! GAMA! DE! FILTRES! I! CONVENCIÓNS!QUE!ANOMENEM!GÈNERES.+Els+gèneres+periodístics+tenen+una+diversitat+molt+ àmplia+de+registres+,+usos,+etc.+En+funció+d’un+gènere+o+un+altre+informarem+d’una+manera+o+ d’una+altra.++Per+cada+informació+decidirem+el+gènere+que+utilitzarem.++ Els+ gèneres+ no+ són+ elements+ tancats,+ sinó+ que+ a+ vegades+ es+ barregen.+ Cada+ mitjà+ decideix+ quins+gèneres+fa+servir+i+quins+estils.+ + DEFINICIÓ!FINAL!DE!PERIODISME:++ És+ un+ mètode+ d’interpretació+ periòdica+ i+ continua+ de+ la+ realitat+ social,+ a+ partir+ de+ fets+ nous+i+ adreçada+ al+ consum+ de+ masses,+ que+ té+ una+ dimensió+ industrial,+ comercial,+ política+ i+ intelclectual.+És+present+en+diversos+canals+i+formats.+ + Comercial"+hi+ha+ànim+de+lucre+ Política"+tots+els+mitjans+intenten+influir++ Intelclectual"+treballa+amb+la+transformació+del+llenguatge+ + Portada+de+La+Razón"+Carod+Rovira+i+ETA:+dona+una+falsa+sensació+de+la+realitat+(realitat+que+ no+es+correspon).+No+hi+havia+certesa+del+que+s’informava.+És+un+fotomuntatge+que+s’adapta+als+ valors+del+muntatge.+ Jueves"+És+una+revista+de+segon+grau+d’interpretació+ ++ EL!CANVI!COM!A!PARADIGMA!D’OBSERVACIÓ!DE!LA!REALITAT! El+periodisme+es+basa+en+la+observació+de+la+societat,+on+el+periodista+aïlla+els+fets+a+partir+de+ que+intueix+que+ja+no+són+el+que+eren.+Dóna+significació+a+aquesta+realitat+i+fa+una+interpretació+ i+ diferenciació+ dels+ canvis.+ Però+ observar+ també+ vol+ dir+ fer+ associacions,+ posar+ en+ comú+ elements+nous+que+ens+fan+adonar+d’aquest+canvi.++ El+nostre+bagatge+ens+ajuda+a+fer+aquest+treball.+Per+tant,+el+que+hem+de+fer+en+periodisme+és+ MIRAR+i+RELACIONAR.++ En+ l’associació+ de+ la+ realitat+ busquem+ aquells+ elements+ que+ no+ trobem+ de+ manera+ primària,+ que+en+una+primera+mirada+no+veiem.++ 6! ! Per+tant:+ ● Fragmentem+ ● Aïllem+dades+ ● Fem+associacions+ ● Fem+connexions+noves+ + Existeixen+dos+tipus+de+canvis:+CANVIS!EVIDENTS!i!CANVIS!LATENTS+ b! Canvis! evidents:+suposen+una+ruptura+clara+i+visible.+Són+fàcilment+aïllables+i+ens+arriben+de+ manera+fàcil.+ b!Canvis!latents:+suposen+una+ruptura+lenta,+progressiva,+produïda+de+manera+inapreciable.+La+ modificació+ de+ la+ normalitat+ passa+ d’una+ manera+ més+ abstracta.+ Necessitem+ més+ el+ procés+ d’aïllar,+associar,+etc.++(Ex:+els+fills+cada+cop+deixen+més+tard+les+llars+dels+pares).++ Ens+fan+estar+alerta.+Moltes+vegades+no+es+tracta+de+saber+que+hi+ha+un+canvi+sinó+intuir+que+ n’hi+ha,+i+a+partir+d’aquí+investigar.+ + De+ vegades+ hi+ ha+ canvis+ evidents+ que+ impliquen+ que+ sorgeixin+ canvis+ latents.+ (Ex:+ Segrest+ i+ matança+ en+ una+ escola+ als+ EUA"canvi+ evident/+ Legislació+ sobre+ la+ possessió+ d’armes,+ replantejament+del+sistema+educatiu"+observació+de+canvis+latents).+ No+ pot+ haver+ interpretació+ periodística+ si+ no+ hi+ ha+ interpretació+ del+ detall.! + TÈCNIQUES!DE!VERIFICACIÓ! Quan+es+dóna+una+informació+s’ha+de+comprovar+que+totes+les+dades+que+s’estan+oferint+són+ certes+ i+ correctes.+ En+ notícies+ complexes,+ farcides+ de+ dades,+ testimonis+ i+ diferents+ font+ d’informació,+s’ha+de+verificar+molt+detingudament+que+tot+és+cert.+ Tècniques+per+ferRho:+ ● Edició!escèptica:+es+tracta+de+no+donar+per+fetes+totes+les+afirmacions+que+es+fan+a+la+ noticia.+Serveix+per+informacions+més+intangibles+(com+ho+has+sabut?,+per+què+ens+ho+ hem+de+creure?).+Revisió+del+text+per+veure+que+res+està+explicat+per+sobre,+sinó+que+ tot+és+precís.++ + ● Test!de!veracitat:+es+tracta+de+superar+les+preguntes+d’un+test:+ +R+La+base+de+la+història+té+suficients+punts+de+suport?+ +R+Algú+ha+verificat+ja+totes+les+dades+que+apareixen?+ +R+Cal+material+de+suport+per+entendre+la+notícia?+(imatges,+gràfiques...)+ +R+S’identifiquen+tots+els+protagonistes+de+la+història?+ +R+Hem+parlat+amb+tothom?+(saber+tots+els+punts+de+vista)+ +R+La+notícia+s’inclina+cap+a+algú?+ +R+Hi+ha+judicis+de+valor?+ +R+Falta+quelcom?+ +R+Totes+les+cites+són+exactes?+Estan+totes+atribuïdes+a+algú?+ + ● Recerca!d’origen:!+++ R+Persona+implicada+ R+Segones+persones+ R+Publicacions+d’altres+mitjans+ ! 7! ● + ● + El! llapis! vermell! de! Tom! French:! Es+ tracta+ de+ subratllar+ amb+ un+ llapis+ vermell+ cada+ dada+i+frase+que+aparegui+i+pensar+si+ha+estat+verificada+abans.+ Fonts! anònimes:+ Quan+ es+ citin+ fonts+ anònimes+ en+ una+ informació+ s’han+ de+ fer+ una+ sèrie+de+preguntes+per+valorar+la+qualitat+d’aquesta+font.++ b!Quin+coneixement+té+aquesta+font+del+que+expliques?+ R+Quin+motiu+té+aquesta+font+que+el+motiva+per+explicar+aquesta+font?+ R+Guanya+alguna+cosa?+Té+alguna+cosa+a+perdre?+ R+Quins+interessos+té?+ R+Guanya+alguna+cosa+si+ens+enganya?+Si+ens+confon?+ + #Es+fan+servir+fonts+anònimes+i+es+dona+el+màxim+de+detalls+sobre+aquestes+(no+s’han+de+donar+ informacions+sobre+altres+persones+que+han+donat+les+fonts+anònimes). + #No+s’ha+de+començar+donant+la+informació+de+les+fonts+anònimes+(no+tindria+credibilitat)+ ! ! HISTÒRIA!DEL!PERIODISME! NAIXEMENT/!INVENCIÓ!DE!LA!IMPREMTA! L’inici+ es+ marca+ a+ Roma,+ quan+ els+ diaris+ o+ els+ pregoners+ oficials+ donaven+ la+ informació+ que+ havien+emès+els+governants.+Però+aquesta+no+pot+considerarRse+com+l’inici+del+periodisme,+ja+ que+per+parlar+del+periodisme+tal+i+com+l’entem+ara+l’hem+d’entendre+com+una+informació+lliure+ i+independent+del+poder.++ Per+ tant,+ podem+ dir+ que+ el+ periodisme+ lliure+ neix+ a+ l’Edat+ Moderna,+ quan+ es+ comencen+ a+ produir+canvis+econòmics+i+socials+i+les+revolucions+que+acaben+amb+els+règims+feudals.+A+finals+ de+l’Edat+Mitjana+existien+a+Europa+algunes+publicacions+periòdiques+que+estaven+impreses+en+ planxes+ de+ fusta,+ que+ es+ van+ començar+ a+ comercialitzar+ sobretot+ a+ les+ ciutats+ italianes+ més+ importants+(les+que+tenien+mes+activitat+comercial).+Eren+una+mena+de+diaris+molt+petits+on+hi+ havia+informació+portuària,+per+tant,+eren+diaris+pensats+per+als+serveis+(diaris+que+intentaven+ incentivar+l’activitat+comercial).+Però+què+determina+el+Periodisme+com+a+tal?+ + La+ invenció+ de+ la+ impremta,+ al+ segle+ XV+ suposa+ l’aparició+ de+ nous+ diaris,+ molts+ continuen+ ambientats+ en+ serveis+ però+ apareix+ un+ article+ d’opinió.+ Tant+ els+ diaris+ ambientats+ als+ serveis+ com+ a+ la+ difusió+ de+ noticies+ reflecteixen+ una+ burgesia+ que+ cada+ cop+ va+ creixent+ més.+ A+ les+ colònies+europees+l’aparició+de+la+premsa+estimula+les+tendències+antiRindependentistes.+Tant+ a+ l’Amèrica+ del+ Nord+ com+ a+ la+ Llatina+ en+ el+ segle+ XVIII+ van+ proliferar+ aquests+ diaris+ que+ informaven+sobre+els+mitjans+comercials+de+notícies.++ Al+ segle+ XVII,+ un+ diari+ francès+ comença+ a+ publicar+ anuncis+ classificats,+ que+ va+ passar+ a+ altres+ diaris+i+tots+van+copiar,+cosa+que+va+fer+que+es+quedés+com+una+part+més+del+diari+(fixa).+El+fet+ de+tenir+avisos+fa+que+s’obtinguin+ingressos+per+aquests+anuncis,+que+crea+una+independència+ de+ qualsevol+ element+ de+ poder.+ Per+ tant,+ els+ diaris+ passen+ a+ dependre+ per+ ells+ sols+ d’una+ manera+més+còmoda.++ 1841"+primera+agència+de+publicitat+ 1878"+primers+anuncis+a+pàgina+sencera++ 8! ! A+mitjans+del+segle+XIX:+s’estableix+una+normativa+que+diu+que+els+anuncis+no+poden+superar+el+ 50%+de+la+superfície+total+del+diari.++ 1835"+es+funda+a+França+la+primera+agència+de+notícies+(Havas),+més+tard+la+Reuter!a+Londres+ i+l’any+1848+l’Assonated!Press+(EEUU).++ L’any+ 1870+ aquestes+ tres+ agencies+ acorden+ treballar+ conjuntament+ i+ creen+ un+ monopoli+ informatiu+mundial+(s.XIX)+ + NAIXEMENT!DEL!FOTOPERIODISME! Al+segle+XVIII+les+ilclustracions+eren+gravats+.+ A+partir+de+188+es+comencen+a+ilclustrar+amb+fotografies.+L’any+1903,+Daily!Mirrors,+a+Londres,+ va+passar+a+ser+només+ilclustrat+amb+fotografies,+i+en+aquest+moment+ja+tots+els+diaris+van+ser+ passats+a+ilclustrats+amb+fotografies.+Això+va+fer+que+es+crees+una+veracitat+a+la+imatge,+ja+que+ un+gravat+era+només+una+creació+artística,+un+dibuix,+i+per+tant+podia+no+ser+real,+però+ara+amb+ la+fotografia+ja+es+sabia+que+era+real+del+tot.++ Hi+ha+dos+països+que+tenen+els+avanços+del+periodisme+escrit+(Anglaterra+i+EEUU):+ + RAnglaterra+(The!Times):+és+el+pioner+en+les+tecnologies+d’invenció+ REEUU:+sorgeixen+innovacions+periòdiques+com+a+concepte+de+l’ofici.+Ex.+Concepte+de+++ +++++++++++++++piràmide+invertida.++ Als+EEUU+apareix+la+premsa+sensacionalista/groga,+també+els+diaris+en+petit+format,+i+la+premsa+ per+comunitats.++ + APARICIÓ!DE!LA!PREMSA!GROGA! A+la+segona+meitat+del+segle+XIX+hi+havia+una+gran+massa+de+població+als+EEUU+que+provenia+ d’Europa+i+que+estaven+àvides+de+distraccions+barates+(mal+de+diners+i+educació).+A+Nova+York+ hi+havia+dos+diaris+molt+importants:+The!New!York!World+i+The!New!York!Journal,+que+tenien+ moltes+tirades+(no+tenien+cap+mena+de+rigor).++ Al+New+York+World+apareixia+una+tira+còmica+que+es+deia+The+Yellow+Kid,+dibuixada+per+Richard+ Fenton+Outcault+El+que+feia+és+que+incorporava+frases+dins+dels+dibuixos+amb+uns+globus.+(+era+ un+nen+que+representava+les+formes+de+vida+dels+baixos+fondos+de+NY,+i+aquestes+vinyetes+van+ ser+ molt+ populars+ i+ finalment+ el+ motiu+ de+ venda+ d’aquest+ diari).+ Feia+ servir+ l’argot+ (molt+ entendible),+ ja+ que+ aquella+ vinyeta+ anava+ dirigida+ a+ una+ classe+ social+ baixa,+ molts+ cops+ era+ analfabeta.+Per+molta+gent+aquella+vinyeta+era+entrar+en+contacte+amb+l’idioma.+Hi+havia+una+ seqüència+ d’imatges+ on+ s’integrava+ el+ text+ en+ la+ imatge+ i+ introduïda+ un+ personatge+ estable.+ Què+va+passar?+Que+el+New+York+World+va+tenir+un+èxit+de+vendes+brutal,+i+com+que+l’amo+veu+ que+ la+ venda+ incrementa+ tant+ gràcies+ al+ còmic+ demana+ que+ el+ Yellow+ Kid+ ocupi+ més+ espai+ al+ diari.++ D’altra+banda+el+del+New+York+Journal+veu+que+es+queda+enrere+i+decideix+treure+el+dibuixant+al+ de+la+competència:+Fitxa+al+Richard+Fenton+i+l’incorpora+al+seu+diari.+Aquí+la+batalla+entre+els+dos+ diaris+és+horrible,+i+a+més+els+directors+del+diari+no+tenen+cap+mena+d’escrúpols+(els+és+igual+si+ publiquen+coses+certes+o+falses).+El+del+NYW+es+deia+Willian+Randolph+Hearst,+i+el+del+NYJ!es+diu+ Joseph+ Pulitzer.+ Al+ que+ l’havien+ tret+ el+ Yellow+ Kid+ contracta+ a+ un+ altre+ dibuixant+ i+ li+ diu+ que+ dibuixi+el+que+feia+l’altre.+Finalment,+es+diaris+estaven+més+plens+del+Yellow+Kid+que+de+notícies,+ i+finalment,+els+dos+diaris+van+començar+a+conèixerRse+com+‘The+Yellow+Papers’.++ *D’això+prové+la+PREMSA+GROGA.+ + ! 9! Al+ segle+ XX+ apareixen+ els+ TABLOIDES,+ que+ tenen+ una+ mesura+ de+ diari+ més+ petit.+ També+ s’associa+a+un+tipus+de+premsa+sensacionalista,+escandalosos,+molta+imatge+i+amb+poc+text.+ Piràmide+invertida:+La+guerra+civil+nordRamericana+va+suposar+una+inversió+a+l’hora+de+redactar+ les+notícies.+I+aquesta+tècnica+es+consolida+a+llarg+de+les+dècades+següents+(19880R1890).+Com+ neix?+ Els+ corresponsals+ de+ guerra+ que+ acompanyaven+ a+ les+ tropes,+ havien+ d’enviar+ les+ seves+ informacions+per+telègraf+i+hem+de+tenir+en+compte+dos+elements+importants:+ 1.+El+telègraf+fallava+molt.+Les+comunicacions+eren+les+que+eren.+ 2.+ Amb+ la+ guerra+ civil+ nordRamericana+ van+ arribar+ més+ corresponsals+ de+ guerra.+ Hi+ havia+molts+periodistes+i+un+sol+telègraf,+per+tant,+enviaven+la+part+principal+de+la+notícia+i+es+ tornaven+ a+ posar+ a+ la+ cua.+ Tots+ els+ periodistes+ estaven+ en+ igualtats+ de+ condicions+ a+ l’hora+ d’enviar+la+informació.+Aquest+sistema+comporta+el+naixement+de+la+norma+de+les+5+W:+ + RWHO+ + RWHAT+ + RWHERE+ + RWHEN+ + RWHY+ + RHOW+(*si+hi+havia+temps)+ Aquesta+ estratègia+ que+ neix+ d’unes+ necessitats+ tècniques+ per+ superar+ els+ entrebancs+ d’una+ tecnologia+que+era+molt+rudimentària,+s’acaba+a+les+ultimes+dècades+del+segle+XIX+i+es+consolida+ al+segle+XX,+fins+l’actualitat,+perquè+en+aquell+moment+la+premsa+nordRamericana+necessitava+ arribar+ a+ tot+ el+ públic.+ La+ seva+ capacitat+ de+ lectura+ era+ limitada+ i+ el+ que+ permetia+ aquesta+ estratègia+donava+la+informació+més+important+d’entrada.+A+mesura+que+anàvem+avançant,+el+ que+llegien+era+essencial.++ ! RÀDIO!I!TELEVISIÓ! A+la+primera+meitat+del+segle+XX+la+ràdio+es+va+convertir+en+un+mitjà+molt+important:+combina+ notícies+amb+entreteniment.+Es+converteix+en+el+principal+mitjà+d’entreteniment+de+la+gent.+ A+finals+dels+anys+40+apareix+la+televisió+als+EEUU.+I+un+cop+que+la+TV+va+fer+la+primera+emissió+ en+color+(1950),+un+any+més+tard+ja+hi+havia+un+milió+i+mig+de+llars+que+tenien+TV.+Al+1963+la+TV+ es+ consolida+ com+ a+ mitjà+ d’informació+ principal.+ Aquest+ auge+ de+ la+ televisió+ va+ fer+ que+ hi+ hagués+una+baixada+de+la+premsa,+i+sobretot+va+afectar+a+les+edicions+vespertines.+ Als+anys+60+apareix+l’anomenat+‘Nou+Periodisme’,+als+EEUU.+Es+tracta+d’una+sèrie+d’escriptors+ que+es+dedicaven+a+relatar+històries+reals+i+sobretot+el+que+feien+eren+novelcles,+reportatges+per+ revistes.+ Explicaven+ la+ realitat+ a+ través+ d’un+ llenguatge+ molt+ més+ literari+ (Tom+ Wolf,+ Truman+ Capote...).+ Al+1980+neix+la+CNN,+i+això+implica+l’aparició+de+la+primera+cadena+d’informació+durant+24h+del+ dia.+ Al+ 1982+ va+ néixer+ el+ USA! Today,+ que+ s’imprimeix+ a+ diferents+ plantes+ dels+ EEUU,+ però+ només+hi+havia+un+planta+original:+per+tant,+s’enviava+el+diari+per+satèlclit,+fet+que+va+suposar+ més+immediatesa.++ Al+1984+el+National!Geographic+fa+una+portada+amb+un+holograma+(foto+que+dona+sensació+de+ profunditat,+3D).+ + AUGE!DE!LES!REVISTES! La+primera+revista+es+diu+Review,+sorgida+al+1704+i+publicada+a+Londres.+I+als+EEUU+hi+havia+una+ revista+que+es+deia+‘Poor!Richard’s!Almanac’+,+que+s’enviava+a+les+colònies+anualment.+Aquesta+ 10! ! contenia+ elements+ culturals+ propis+ americans,+ des+ de+ frases+ fetes+ a+ passatemps,+ explicacions+ de+tradicions,+elements+culturals+propis...+perquè+a+les+colònies+mantinguessin+aquests+consells+ d’aquest+Almanac.++ Més+tard+va+aparèixer+el+‘Sturday!Evening!Post’,+la+primera+revista+ilclustrada+d’interès+general.+ National! Geographic,+ però,+ es+ va+ convertir+ en+ un+ vehicle+ per+ tal+ de+ conèixer+ el+ món+ i+ altres+ cultures.+Les+seves+fotos+van+fer+obrir+els+ulls+a+la+gent,+mostrant+altres+cultures+i+races,+ja+que+ no+sabien+com+vivia+la+gent+a+altres+parts+del+món.+ Als+anys+50+apareixen+‘Live’+i+‘Look’,+l’avantguarda+del+fotoperiodisme+(acaben+desapareixent+ amb+l’auge+de+la+TV).+A+Europa+també+van+arribar+aquestes+dues+revistes+i+també+hi+ha+el+‘Paris! Match’.+ Per+ altra+ banda+ també+ neixen+ ‘Times’+ i+ ‘Newsweek’,+ que+ realitzen+ periodisme+ d’investigació+(tenen+opinió,+reportatges+i+ofereixen+coneixement).+ PERIODISME!ONLINE! Al+1990+van+aparèixer+els+primers+diaris+i+revistes+a+la+World+Wide+Web+(www).+Molts+d’aquests+ diaris+ van+ aparèixer+ a+ la+ xarxa+ sense+ abans+ haver+ aparegut+ en+ paper.+ No+ tenien+ gaire+ credibilitat,+ fins+ que+ va+ aparèixer+ el+ ‘Drudge! Report’,+ el+ primer+ en+ anunciar+ la+ notícia+ de+ l’escàndol+sexual+de+Bill+Clinton+amb+la+seva+becària+Monica+Lewisnky.+Aquest+diari+arrossegà+a+ tota+la+premsa+de+paper.+++ + Avui+dia+el+periodisme+online+està+ple+d’incerteses,+de+com+casar+digital+amb+el+món+del+paper.+ Hi+ha+dubtes+sobre+si+mantenir+l’edició+de+paper,+i+també+planteja+moltes+incerteses+sobretot+ en+la+redacció+de+paper+i+la+online.+ Firmar+també+dona+responsabilitat,+a+banda+de+prestigi.+Li+dones+una+garantia+a+allò+que+has+ fet.+ + ESCÀNDOL+SEXUAL:+El+polític+implicat+preferia+que+es+publiqués+a+un+mitjà+digital+i+no+pas+a+la+ versió+en+paper,+ja+que+té+menys+credibilitat+i+és+menys+accessible.+ + LA!CONDICIÓ!DE!PERIODISTA! Periodisme+corporatiu:+periodisme+que+pensa+molt+en+el+negoci.+ Malgrat+els+canvis,+en+la+condició+de+periodista+segueix+sent+molt+important+contrastar+els+fets:+ el+periodista+lluita+contra+els+interessos+comercials+per+fer+prevaldre+el+valor+de+la+informació+ veraç.+ És+ important+ que+ hi+ continuïn+ havent+ periodistes+ que+ sàpiguen+ aconseguir+ aquesta+ informació,+com+ferRla+potent+i+ben+elaborada,+amb+les+fonts+necessàries,+per+tal+de+poder+fer+ front+ als+ interessos+ comercials.+ La+ informació+ veraç+ prevalgui+ per+ sobre+ dels+ negocis+ corporatius.+ Actualment+el+periodista+té+un+elevat+grau+de+documentalista+(s’ha+de+documentar+molt+sobre+ tot+allò+del+que+vol+informar).+Com+més+documentada+està+una+informació+més+forta+és+i+més+ difícil+es+de+rebatre.+També+ha+d’exposar+amb+eficàcia+els+fets,+i+desenvolupar+una+feina+que,+ en+el+moment+que+informi+marqui+les+diferencies+amb+tots+aquells+que+no+entren+dins++ Ex:+ S’estavella+ un+ avió+ a+ l’aeroport+ de+ Barcelona+ i+ tu+ ho+ presencies,+ ser+ capaç+ de+ fer+ una+ informació+i+transmetreRla+de+manera+diferencial+a+la+resta+de+persones+que+també+hagin+pogut+ presenciar+l’esdeveniment.+ + Les+diferències+han+d’estar+en+el+relat,+la+recerca+de+les+fonts,+relatar+una+història+que+pugui+ser+ transmesa+als+mitjans+de+comunicació+directament.+ ! 11! El+periodista+ha+d’interactuar+amb+les+fonts:+preguntar,+buscar,+comunicarRse+amb+l’entorn+de+ la+informació+que+és+del+nostre+interès.+També+ha+d’utilitzar+diversos+suports+ Malgrat+ tot,+ el+ valor+ del+ periodista+ segueix+ essent+ el+ mateix:+ explicar+ bones+ notícies.+ L’adaptació+al+mitjà+és+secundaria.++ El+gran+perill+de+la+professió+de+periodista+és+no+contrastar+la+informació+i+la+precipitació+en+la+ informació.+ El+periodisme+més+tradicional+i+rigorós+manté+l’essència+de+la+informació+per+no+convertirRla+en+ espectacle.+ Perdre+ els+ elements+ importants+ de+ la+ condició+ de+ periodista+ implica+ l’espectacularització+de+la+informació.+ ! ! PER!QUÈ!EL!PERIODISME!ÉS!UNA!EINA!DE!CONTROL!DE!LA!DEMOCRÀCIA?+ Els+mitjans+de+comunicació+reben+pressions+de+les+empreses,+ja+que+els+interessen+els+diners,+ja+ que+ volen+ que+ allò+ funcioni+ i+ generi+ beneficis,+ ja+ que+ veuen+ el+ periodisme+ com+ un+ negoci.+ El+ poder+ exerceix+ la+ pressió+ sobre+ les+ empreses+ a+ canvi+ de+ subvencions,+ beneficis+ del+ que+ sigui+ (exclusives+a+canvi+de+bon+tracte,+promocions,+publicitat,+etc.).+El+poder+té+gabinets+de+premsa,+ formats+ per+ periodistes+ però+ el+ que+ proporcionen+ es+ informació+ i+ pressions+ als+ periodistes+ perquè+ofereixin+la+informació+que+ells+volen.+ Tenim+ la+ sensació+ d’estar+ exercint+ la+ nostra+ professió+ amb+ llibertat,+ però+ aquesta+ no+ es+ absoluta.+Per+l’empresa+hi+ha+uns+interessos.+No+sempre+podem+dir+tot+el+que+sabem.+ + CONCEPTE!REALITAT+ “La+ Mónica+ Planas+ avui+ no+ ha+ fet+ la+ classe+ beguda”"+ el+ concepte+ de+ veritat+ i+ objectivitat+ és+ relatiu.+ En+ el+ periodisme,+ des+ del+ punt+ de+ vista+ ètic+ i+ legal,+ és+ un+ dels+ primer+ valors+ del+ periodisme:+que+el+que+expliquem+sigui+veritat+i+estigui+fet+amb+objectivitat.+ A+partir+d’aquí+hi+ha+dos+maneres+d’entendre+aquests+conceptes:+ 1. Pensar! que! aquesta! objectivitat! és! possible,+ i+ això+ vol+ dir+ traslladar+ la+ realitat+ d’uns+ fets+al+públic,+sense+opinió,+aproximacions,+explicant+únicament+el+que+ha+passat.+Per+ tant,+aquesta+veritat+la+trobem+en+la+forma+dels+fets,+no+en+la+essència.++ 2. Els+que+consideren+que+l’hem!de!veure!com!un!valor!a!assolir,+com+una+qualitat+que+és+ inabastable,+però+que+hem+de+mirar+d’aproximarRnosRhi.+El+subjecte+mirarà+d’adequarR se+ a+ aquesta+ realitat,+ documentantRse+ molt,+ comprenentRla,+ però+ sent+ conscient+ que+ no+es+pot+arribar+mai+a+una+essència+idèntica+per+a+tots.+Assumir+que+l’objectivitat+i+al+ veritat+ són+ inabastables+ no+ vol+ dir+ que+ es+ toleri+ la+ mentida.+ Sempre+ ha+ d0haver+ una+ correspondència+entre+la+forma+dels+fets+i+com+s’han+traslladat+al+públic.++ + *Joseph+ Pulitzer:+ era+ una+ figura+ que+ feia+ de+ defensor+ dels+ lectors.+ Una+ de+ les+ primeres+ preguntes+ que+ va+ rebre+ era+ per+ saber+ per+ què+ a+ totes+ les+ notícies+ que+ hi+ havia+ de+ naufragis+ sempre+s’informava+que+s’havia+salvat+un+gat.+Va+començar+a+investigar+i+va+aconseguir+arribar+ a+ l’essència:+ tots+ deien+ que+ s’havia+ salvat+ a+ un+ gat+ per+ tal+ que+ el+ cap+ no+ els+ esbronqués.+ (Al+ principi+ la+ història+ del+ gat+ era+ certa,+ per+ tant,+ veritat.+ però+ va+ arribar+ un+ moment+ que+ ja+ no+ succeïa+i+ho+continuaven+posant+per+tal+de+satisfer+al+cap,+per+tant,+era+una+mentida).++ ! ! 12! ! CONCEPTE!ACTUALITAT! No+ hi+ ha+ un+ terme+ que+ determini+ de+ manera+ precisa+ que+ és+ l’actualitat,+ però+ hi+ ha+ una+ classificació:+ 1.!Actualitat!vigent:+formada+pels+fets+que+han+ocorregut+en+aquell+moment.+ 2.! Actualitat! actualitzada:+recórrer+a+fets+del+passat+i+traslladarRlos+al+present+perquè+ així+ho+exigís+el+present.+ 3.! Actualitat! de! previsió:+ esdeveniments+ que+ en+ el+ moment+ present+ ha+ es+ poden+ preveure.++ Hi+ha+una+altra+classificació+possible+en+funció+dels+coneixements+que+te+el+públic+en+funció+del+ que+saben:+ 1.! Actualitat! no! coneguda:+ esdeveniments+ que+ arriben+ als+ mitjans+ de+ comunicació+ però+que+no+es+publiquen.+ 2.! Actualitat! dels! mitjans! de! comunicació:+són+tots+aquells+fets+dels+quals+parlen+els+ mitjans+ de+ comunicació+ i+ els+ valoren.+ Quan+ el+ mitjà+ selecciona+ tot+ el+ que+ té+ i+ ho+ fa+ notícia.+ 3.!Actualitat!del!públic:+la+selecció+individual+de+cada+individu.++ + ACTUALITAT!b!NOVETAT+ Des+del+punt+de+vista+tècnic,+actualitat+i+novetat+no+són+la+mateixa+cosa.+L’actualitat+es+centra+ en+una+qüestió+de+temps,+mentre+que+la+novetat+és+la+relació+que+s’estableix+entre+un+individu+i+ allò+que+no+coneixia.++ Però+sí+que+en+els+mitjans+de+comunicació+estan+íntimament+relacionats.++ + Aquest+concepte+ve+lligat+la+TEORIA!DEL!GATEKEEPER:+La+informació+és+un+flux+constant,+i+de+ tant+en+tant+hi+ha+una+sèrie+d’elements+que+aturen+aquest+flux.+Hi+hauria+uns+filtres,+que+són+els+ que+actuen+com+a+gatekeepers,+que+van+apareixent+en+diferents+moments.+ Per+ una+ banda,+ els+ gatekeepers+ són+ persones+ que+ tenen+ poder+ de+ decisió:+ si+ un+ element+ continua+aquest+flux+a+l’hora+de+comunicarRho+o+si+s’atura.+Si+per+exemple,+un+telèfon+deixa+de+ funcionar+està+actuant+com+a+gatekeeper,+perquè+esta+aturant+el+flux+de+comunicació.+A+més,+ un+ redactor+ també+ pot+ actuar+ de+ gatekeeper,+ fent+ que+ una+ notícia+ no+ es+ publiqui,+ i+ per+ tant+ tallar+el+flux.+Fins+i+tot+una+font+resistent,+una+font+d’informació+que+saps+que+et+pot+revelar+una+ font+que+tu+necessites+i+no+té+la+dóna,+està+actuant+de+gatekeeper.+++ La+publicitat+també+pot+actuar+com+gatekeeper,+ja+que+la+publicitat+té+un+lloc+prioritari,+per+tant,+ pot+ fer+ que+ no+ es+ publiqui+ quelcom+ perquè+ no+ hi+ ha+ més+ espai,+ o+ quan+ els+ interessos+ d’un+ anunciant+fan+que+no+publiquis+la+notícia.++ El+ gatekeeper+ ha+ d’actuar+ sempre+ amb+ el+ màxim+ d’habilitat+ possible,+ perquè+ si+ frenes+ una+ notícia+perquè+creus+que+no+té+interès+i+la+notícia+a+l’endemà+aconsegueix+impactar+al+públic,+ has+fallat+com+a+gatekeeper.+ + AGENDA!SETTING/!TEORIA!DEL!TEMARI! És+el+conjunt+de+notícies+en+les+quals+ens+fan+pensar+els+mitjans+de+comunicació.+Els+mitjans+no+ conformen+com+pensem,+però+si+en+que+pensem.+Ens+diuen+a+què+hem+de+posarRhi+atenció+i+de+ que+ens+acabem+d’oblidar.++ ! 13! L’agenda+setting+també+està+condicionada+pel+context.+En+el+seu+públic+li+fa+pensar+en+algunes+ coses:+ la+ agenda+ setting+ esportiva+ no+ és+ la+ mateixa+ que+ la+ de+ la+ premsa+ generalista,+ ni+ la+ de+ Catalunya+com+la+de+Madrid.+Com+més+abans+tens,+més+fàcil+és+marcar+l’agenda+de+l’actualitat,+ i+és+prestigi+d’un+mitjà+marcar+l’agenda.++ Hi+ha+temes+que+formen+part+d’aquesta+per+la+època+o+per+la+tradició.+La+suma+dels+diferents+ mitjans+de+comunicació+són+els+que+acaben+configurant+l’agenda+setting,+allò+del+qual+parlem.++ A+més,+l’agenda+setting+és+dinàmica+i+té+l’element+de+la+contextualització.+A+vegades+l’agenda+ setting+és+diferencia+entre:+ • Interès+ públic:+ tot+ allò+ que+ afecta+ directament+ a+ la+ societat.+ Notícies+ que+ tenen+ una+ clara+ incidència+ en+ el+ funcionament+ de+ la+ societat+ (moviments+ de+ la+ borsa,+ recessió,+ etc.)+ • Interès+del+públic:+allò+del+que+la+gent+parla+(partit+de+futbol)+ • Interès+públic+++interès+del+públic:+com+podria+ser+la+crisis,+la+caiguda+del+rei+un+altre+ cop,+un+atemptat,+cas+Bàrcenas,+etc.+ + Documental!‘Sombras!de!Liberdad’:! La+tesi+d’aquest+documental+és+que+les+empreses+privades+cada+cop+més+controlen+els+mitjans+ de+ comunicació,+ i+ això+ el+ que+ suposa+ és+ que+ els+ primers+ ideals+ del+ mitjà+ canvien,+ fent+ que+ la+ democràcia+desaparegui+amb+ells.+ Se’ns+ remunta+ a+ l’aparició+ dels+ diaris+ als+ EEUU.+ Apareixen+ els+ primers+ diaris+ absolutament+ independents,+i+aquests+diaris+són+els+impulsors+de+la+democràcia+(se+centra+en+els+EEUU+però+ serveix+ per+ a+ qualsevol+ lloc),+ i+ veiem+ com+ es+ un+ país+ que+ creix+ en+ funció+ d’aquests+ ideals,+ d’aquesta+ llibertat+ de+ premsa+ inicial.+ A+ partir+ del+ moment+ que+ es+ crea+ la+ primera+ llei+ de+ comunicació,+ i+ comença+ a+ implicar+ que+ darrera+ dels+ mitjans+ de+ comunicació+ hi+ ha+ també+ el+ valor+del+negoci+ +Ronald+Reagan+fa+una+llei+de+comunicació+on+deixa+que+hi+hagi+lliure+mercat:+que+les+empreses+ es+ gestionin+ com+ lo+ dóna+ la+ gana,+ i+ aquí+ ens+ trobem+ amb+ la+ dictadura+ del+ mercat+ (ens+ posa+ l’exemple+ del+ periodista+ que+ a+ partir+ del+ crack+ de+ la+ borsa+ i+ del+ tràfic+ de+ drogues+ comença+ a+ investigar+i+troba+que+hi+ha+relacions+amb+el+govern+i+la+CIA+i+la+seva+feina+queda+en+el+noRres,+ perquè+ no+ interessa+ que+ un+ periodisme+ critiqui+ el+ poder,+ i+ es+ quan+ es+ comprova+ per+ primera+ vegada+ aquests+ vincles+ entre+ poder+ i+ empresa+ privada:+ de+ com+ es+ possible+ d’ofegar+ notícies+ que+molesten.++ A+ partir+ de+ l’onze+ RS,+ els+ mitjans+ comencen+ a+ filtrar+ aquesta+ sensació+ de+ que+ hi+ ha+ armes+ de+ destrucció+massiva.+Per+tant,+és+la+mateixa+premsa+qui+troba+les+excuses+i+justificacions+per+tal+ de+entrar+en+guerra.+Són+empreses+on+el+negoci+és+tan+gran+que+hi+ha+els+hi+va+bé+que+aquesta+ guerra+comenci+perquè+trauran+benefici+de+la+guerra.++ Una+de+les+entrevistades+comenta+que+s’ha+de+tenir+en+compte+quina+és+la+política+dels+mitjans,+ si+a+favor+del+públic+i+la+democràcia+o+a+favor+de+l’empresa.+ + ! ! ! ! ! 14! ! Retransmissió!radiofònica!‘La!Guerra!dels!Mons’! Elements+utilitzats+al+guió+per+donar+veracitat+i+realisme+a+l’emissió+(època+en+que+es+va+fer+la+ Guerra+dels+mons,+coincident+amb+l’època+de+Hitler).+ La+ràdio+va+ajudar+a+Roosevelt+a+guanyar+les+eleccions.+Les+emissores+eren+falses.++ + La#Guerra#dels#Mons! #Inspirat+en+una+novel.la+de++H.G+Wells.+Guió+per+a+ràdio+fet+per+Orson+ Welles.+És+considerat+el+millor+guió+de+ràdio+de+la+història.+Es+va+retransmetre+el+30+d’octubre+ de+ 1938+ a+ la+ ràdio+ d’+ Estats+ Units.+ Van+ fer+ creure+ que+ la+ nació+ havia+ estat+ envaïda+ per+ extraterrestres.+ El+programa+va+ser+dissenyat+amb+la+intenció+de+crear+veritable+terror.+L’experiment+secret+va+ ser+ utilitzat+ per+ avaluar+ la+ susceptibilitat+ de+ les+ fòbies,+ el+ fatalisme,+ la+ por+ a+ la+ guerra+ i+ començar+a+preparar++a+la+població+per+a+una+falsa+invasió.+ + Es+ trobaven+ a+ l’observatori+ de+ Princeton"+ trucada+ informant+ d’un+ terratrèmol+ (Dr.+ Grey:+ professor)+ La+ràdio+era+el+mitjà+per+excelclència.+Es+retransmetia+en+directe,+tot+es+descrivia+al+detall.+ Parlen+de+meteorits,+Mart+i+marcians.+ Diuen+que+es+troben+en+una+situació+molt+perillosa,+però+que+ningú+havia+de+perdre+la+calma.+ + Normes+ per+ la+ informació+ dels+ mitjans,+ perquè+ no+ es+ pogués+ retransmetre+ qualsevol+ informació.+ Veus+en+notes+de+so+podien+fer+creure+coses+totalment+inversemblants+als+oients.+Això+donava+ als+mitjans+de+comunicació+de+masses+poder+en+la+societat+de+llavors.+ Finalment+van+informar+que+la+retransmissió+no+era+certa,+que+tan+sols+havia+estat+una+broma++ de+mal+gust+i+que+al+principi+es+va+anunciar+clarament+que+es+tractava+d’una+obra+fictícia.+ Orson+Welles+es+va+disculpar+pel+pànic+causat+al+programa+de+ràdio,+ja+que+va+ser+considerat+ cruel,+manipulador+i+enganyós.+ + Fets+que+donen+versemblança,+més+credibilitat:+ ! b Interrupció+ (estan+ retransmetent+ el+ temps+ i+ ho+ interrompen+ com+ una+ notícia+ d’última+ hora)+ ! b Factor+de+retransmissió!+directe+ ! b No+hi+ha+imatge+ ! b Fonts!+recorren+a+experts,+autoritats+(fonts+oficials)!+es+fa+una+descripció+detallada+de+ cadascun+ ! b Efectes+de+so+ ! b Interpretació+realisme+ b Contraposició+de+l’entreteniment+amb+la+informació+ ! b Descripcions+detallades,+amb+més+dades+!+donen+més+valor+a+la+notícia+ ! b Credibilitat+del+mitjà+en+el+context+històric+ ! b Advertències,+comunicats+especials+a+la+població+ b Factor+ de+ colclectivitat!+ les+ alertes+ reforcen+ l’audiència,+ ja+ que+ és+ un+ suposat+ fet+ que+ ! implica+a+tothom.+ b Factors+de+proximitat+(NY)!+gran+esdeveniment+ ! b Llocs+reals+ ! CRITERI!DE!SELECCIÓ!DE!NOTÍCIES! $Classificació!segons!Mauro!Wolf.!Criteris!de!selecció!de!notícies:! ! CRITERIS+SUBSTANTIUS:+És+a+dir,+que+fan+referència+al+contingut+de+la+informació.+Avaluem+ la+importància+i+l’interès+que+pot+suscitar+en+el+públic:+ ! 15! ● Nivell+ jeràrquic+ de+ la/les+ persones+ implicades:+ Depenent+ de+ la+ rellevància+que+tingui+la+persona+o+persones+a+nivell+públic.+ ● La+ quantitat+ de+ persones+ implicades:+ Com+ més+ persones+ implicades+ més+noticiós+és+el+fet.+ ● L’evolució:+Si+es+preveu+que+aquella+informació+serà+d’actualitat+durant+ un+període+llarg+de+temps+(aquí+cal+intuïció).+ ! CRITERIS+ RELATIUS+ AL+ PRODCUTE+ INFROMATIU:+ Com+ més+ trenqui+ la+ normalitat,+ més+ important+serà+aquell+fet.+ ● Per+novetat:+Un+fet+que+no+es+coneixia+fins+ara.+ ● Per+qualitat:+Si+hi+intervenen+molts+elements+diferents+que+la+fan+una+ informació+‘sucosa’.+Per+la+curiositat,+per+les+fonts+que+hi+intervenen…+ ! CRITERIS+RELATIUS+AL+MITJÀ:+ ● Material+ disponible:+ La+ quantitat+ i+ la+ qualitat+ del+ material+ que+ es+ disposa+ (imatges,+ qualitat+ d’aquestes,+ tall+ de+ veu,+ fotografia…)+ determinaran+quanta+informació+es+pot+seleccionar.+ ● Format:+ Com+ més+ ben+ servida+ estigui+ la+ informació+ més+ facilitat+ perquè+aquesta+sigui+publicada.+ ● El+ punt+ de+ vista:+ Si+ el+ contingut+ de+ la+ informació+ s’ajusta+ amb+ les+ especificitats+ d’aquell+ mitjà+ de+ comunicació.+ (Si+ és+ informació+ gastronòmica+ o+ mèdia+ tindrà+ més+ possibilitats+ si+ el+ mitjà+ té+ apartats+ concrets+per+aquest+tipus+de+temes,+per+exemple).+ ! CRITERIS+ RELATIUS+ AL+ PÚBLIC:+ És+ a+ dir,+ informació+ que+ permetin+ captar+ l’atenció+ d’un++ segment+concret+dels+lectors/audiència/oients.+ ! CRITERIS+RELATIUS+A+LA+COMPETÈNCIA:+És+a+dir,+fixarRnos+en+el+que+tenen+o+poden+tenir+la+ resta+de+mitjans+(sobretot+els+que+són+competència+directa).+ ● L’exclusivitat:+ Té+ prioritat+ la+ informació+ que+ sabem+ que+ només+ tenim+ nosaltres,+ ● L’expectativa+ recíproca:+ Sabem+ que+ el+ mitjà+ de+ la+ competència+ té+ aquella+ informació,+ i+ nosaltres+ també+ la+ donem+ per+ no+ quedarRnos+ enrere.+ ● Els+ models+ periodístics+ de+ referència:+ Intentar+ imitar+ les+ pautes+ de+ treball+o+dels+formats+d’altres+mitjans+que+es+reconeixem+com+a+bons,+ de+prestigi,+amb+èxit…+ + $Classificació!segons!Carl!N.!Warren!(Modern!News!Reporting).!Criteris!de!selecció! de!notícies:! ! ACTUALITAT:+Si+la+notícia+aporta+novetat,+i+aquesta+perdura+en+el+temps.+(Depèn+del+mitjà:+ en+ un+ diari+ la+ perduració+ d’una+ notícia+ és+ diferent+ a+ la+ d’una+ televisió,+ que+ la+ informació+ es+ renova+constantment).+ ! PROXIMITAT:+Com+més+a+prop,+més+notícia.+Amb+tot+pot+ser+de+dos+tipus.+ + RProximitat+espaial:+El+que+passa+en+un+entorn+proper+al+mapa+ ++ RProximitat+simbòlica:+Si+passa+molt+lluny,+però+afecta+al+nostre+àmbit+més+++ +++++++++++++++proper+(un+català+guanya+la+cursa+de+pujar+a+peu+l’Empire+State+Building).+ ! RELLEVÀNCIA:+ És+ més+ notícia+ el+ que+ afecta+ a+ persones+ conegudes,+ populars,+ famoses+ o+ amb+càrrecs+públics,+que+el+que+passa+a+persones+anònimes.+ 16! ! ! RARESA:+L’estrany+o+insòlit+és+notícia.+ ! CONFLICTE:+Les+guerres,+baralles+o+enfrontaments+dialèctics+potencien+una+notícia.+ ! SUSPENS:+Són+les+notícies+que+enganxen:+Un+segrest,+un+crim…+ ! EMOCIÓ:+ Notícies+ que+ poden+ commoure+ el+ receptor+ per+ l’interès+ humà+ o+ afectiu+ que+ li+ pugui+generar+(un+nen+s’asseu+al+tro+del+Papa+i+ell+li+deixa).+ ! SERVEIS:+ Notícies+ que+ s’ofereixen+ com+ a+ servei+ públic+ i+ d’utilitat:+ Reportatges+ que+ fan++ referència+als+afectats+d’una+malaltia,+a+informar+de+les+facilitats+d’ajudes+del+govern…+ + $Classificació!segons!J.!Galtung!i!M.!H.!Ruge!(The!structure!of!Foreign!News).!Criteris! de!selecció!de!notícies! ! ! EN+FUNCIÓ+DE+L’IMPACTE:+ ● QUANTITAT:+Com+a+més+persones+afecti+més+possibilitats+té+de+ser+notícia.++ ● FREQÜÈNCIA:+A+més+durada,+més+possibilitat+de+ser+notícia.+Els+esdeveniments+ periòdics+(partits+de+futbol,+estrenes+de+cinema)+també+tenen+prioritat.+ ● NEGATIVITAT:+Venen+més+les+males+notícies+que+les+bones.+ ● SORPRESA:+ Un+ fet+ inesperat+ té+ més+ possibilitats+ de+ ser+ notícia+ que+ un+ fet+ previst.+ ● CLAREDAT:+ Els+ esdeveniments+ que+ tenen+ implicacions+ clares+ i+ concretes+ són+ més+noticiables+que+aquells+fets+que+poden+tenir+més+d’una+interpretació,+són+ ambigus+o+no+es+comprèn+el+context.+ EN+FUNCIÓ+DE+L’EMPATIA+AMB+L’AUDIÈNCIA:+ ● PERSONALITZACIÓ:+ Els+ fets+ que+ parlen+ d’accions+ d’individus+ desperten+ un+ interès+humà+per+la+història.+ ● SIGNIFICACIÓ:+ Aquest+ fet+ es+ basa+ amb+ la+ proximitat+ geogràfica+ i+ cultural+ respecte+ els+ lectors.+ Com+ més+ proper+ sigui+ el+ fet+ (geogràficament+ o+ culturalment)+més+significat+té+per+ell.+ ● REFERÈNCIES+A+PAÏSOS+D’ELIT:+Les+notícies+relacionades+amb+països+poderosos+ o+potències+mundials+es+destaquen+més+que+les+notícies+de+països+amb+menys+ capacitat+política+i+econòmica.+ ● REFERÈNCIES+A+PERSONES+QUE+FORMEN+PART+DE+L’ELIT:+Els+fets+que+impliquin+ persones+riques,+famoses,+poderoses…+tenen+una+major+cobertura+mediàtica.+ ● CONSONÀNCIA:+ Si+ la+ notícia+ encaixa+ amb+ les+ previsions+ que+ s’havia+ fet+ el+ periodista.+Si+s’ajusta+a+l’experiència+i+rutina+del+periodista+tés+més+possibilitats+ de+ser+noticiable.+ ● CONTINUÏTAT:+Un+cop+s’ha+publicat+la+primera+notícia,+la+resta+agafa+inèrcia.+Si+ ja+ s’ha+ publicat+ inicialment+ la+ notícia+ agafa+ importància+ i+ té+ més+ opcions+ que+ les+notícies+que+se’n+derivin+també+siguin+notícia.+ ● COMPOSICIÓ:+ Dependrà+ de+ l’espai/temps+ que+ té+ el+ periodista+ per+ aquella+ notícia.+Si+és+una+notícia+internacional+extraordinària+i+la+resta+no+és+gran+cosa,+ pren+ rellevància.+ Si+ una+ notícia+ extraordinària+ coincideix+ amb+ un+ altre+ esdeveniment+molt+important,+disminueix+la+seva+presència.++ + ! ! ! 17! DADES,!FETS,!ESDEVENIMENTS!I!PSEUDOESDEVENIMENTS! R+Les! dades+són+les+unitats+mínimes+de+significació+informativa.+Poden+ser+materials+(aquelles+ que+ ningú+ pot+ menystenir+ ni+ qüestionar+ perquè+ són+ contrastables+ i+ evidents)+ i+ poden+ ser+ immaterials+(es+deuen+a+judicis+de+valor+o+elements+opinables).++ La+ unitat+ mínima+ de+ significació+ són+ tots+ aquells+ elements+ d’una+ notícia+ que+ porten+ la+ informació+més+essencial.+És+essencial+que+en+una+notícia+hi+hagi+dades,+perquè+sinó+aquesta+ notícia+no+es+pot+donar.+++ R+Un!fet+són+tot+el+conjunt+de+dades.+Tot+el+conjunt+de+dades,+per+tant,+ens+ajuda+a+entendre+un+ fet.+ R+Un!esdeveniment:+quan+algú+decideix+que+un+fet+té+categoria+de+ser+noticiable.+ La+diferencia+entre+fet+i+esdeveniment+és+que+una+surt+als+mitjans+i+l’altra+no.+És+el+periodista+ qui+dóna+rellevància+a+un+fet.++ R+ Un! pseudoesdeveniment! són+ fets+ creats+ expressament+ per+ ser+ notícia+ (roda+ de+ premsa,+ estrenes+de+cinema).+ *Un+ atemptat+ és+ un+ pseudoesdeveniment?+ fan+ servir+ la+ mort+ per+ tenir+ la+ repercussió+ d’una+ determinada+causa+o+una+determinada+lluita.+ L’esdeveniment+és+quan+algú+li+dona+el+caràcter+de+noticiabilitat+a+un+fet.+ + Hi+ha+tres+prèvies+a+l’esdeveniment:+ 1. Es+generen+mitjançant+fenòmens+externs+al+subjecte,+és+a+dir,+és+algú+extern+a+aquell+ fet+el+qui+l’eleva+a+categoria+d’esdeveniment+ 2. Els+esdeveniments+no+tenen+sentit+al+marge+del+subjecte,+és+a+dir,+ha+d’afectar+a+algun+ colclectiu.+Si+no+hi+ha+gent+involucrada+(si+no+es+veu+ni+es+té+constància)+en+la+notícia+no+ hi+ha+cap+esdeveniment.++ 3. L’esdeveniment+és+dóna+en+relació+a+la+inclusió,+i+això+té+a+veure+amb+les+dades.+És+com+ depenent+de+les+dades+donarem+un+sentit+a+aquell+esdeveniment.++ ! 5!CARACTERÍSTIQUES!DE!L’ESDEVENIMENT:! 1)+Que+hi+hagi+un+entorn+o+un+sistema+ 2)+Que+hi+hagi+un+ocupant+d’aquest+sistema+ 3)+Que+hi+hagi+una+variació+del+sistema+ 4)+Que+hi+hagi+perceptibilitat+d’aquest+canvi+ 5)+Que+hi+hagi+un+gran+d’imprevisibilitat+(que+surti+fora+de+les+expectatives)+ + Que+s’ha+de+tenir+en+compte+per+crear+un+pseudoesdeveniment?+ 1. La+cobertura:+com+ho+tractaran+els+mitjans+ 2. Avisar+per+a+que+els+mitjans+hi+siguin+al+lloc+ 3. Estacionalitat+ (quan).+ Algunes+ rodes+ de+ premsa+ es+ convoquen+ quan+ es+ fan+ els+ telenotícies+tant+perquè+els+polítics+surtin+o+no.+Si+convoques+una+roda+de+premsa++ala+ nit,+es+evident+que+no+sortirà+als+telenotícies+fins+a+l’endemà.+Però+al+matí,+a+les+2+del+ migdia+ja+sortirà+a+la+televisió.+ 4. També+has+de+fer+que+allò+interessi+a+la+gent.+ 5. L’interès+del+periodista.+Exemple+=+la+roda+de+premsa+que+organitza+cada+any+el+Premi+ Planeta+o+GreenPeace.+ 18! ! + EL!TITULAR!D’UNA!NOTÍCIA:!TIPOLOGIES! Els+ titulars+ a+ la+ premsa+ no+ hi+ han+ estat+ sempre.+ Inicialment,+ eren+ requadres+ que+ s’omplien+ directament+ amb+ el+ text+ de+ al+ noticia.+ L’aparició+ del+ titular+ es+ més+ tard.+ Després,+ arriba+ la+ manera+de+titular+cap+a+finals+del+1900+on+els+escrits+portaven+un+títol:+et+posava+en+el+context+ com+si+fos+el+capítol+d’un+llibre,+però+no+et+donava+la+informació+de+la+notícia.+Els+títols+eren:+ Ambaixada+a+Alemanya,+cambreres+franceses+o+París→+manera+d’indicar+el+tema+sense+donar+ informació.+ Períodes+de+guerra+als+EUA+es+comença+a+introduir+el+valor+del+titular+perquè+aquets+resumis+ l’essència+de+la+noticia.+El+titular+es+la+quinta+essència+de+la+notícia,+la+informació+més+essencial.+ A+ l’inici+ eren+ textos+ molt+ curts+ pel+ tipus+ d’impremta.+ Titular+ que+ no+ s’estenien+ a+ diverses+ columnes,+anaven+d’a+dalt+a+baix.+Fins+al+1914+el+titular+comença+a+agafar+la+forma+en+premsa+ tal+i+com+l’entenem+ara.+ Elements+essencials+d’un+titular:++ 1) Que+es+pugui+estendre+a+diverses+columnes+ 2) Que+porti+el+verb+en+activa+ 3) Que+estigui+escrit+en+present+o+amb+futur+(depenent+del+caire+de+la+noticia+pot+ser+ que+no+sempre+es+compleixi+si+fa+referencia+a+una+acció+passada).+Això+dona+més+ immediatesa+ al+ fet+ i+ és+ més+ vívid.+ Estaríem+ explicant+ el+ present.+ El+ present+ es+ el+ temps+en+que+conflueixen+el+relat+i+el+lector.+Has+de+parlar+en+present+perquè+en+ aquell+moment+el+lector+s’està+assabentant+d’allò.+ + El+titular+anunci+i+resumeix+al+noticia.+En+premsa+dona+un+caràcter+visual.+Ha+de+servir+d’escap+ al+lector.+T’ha+de+donar+el+màxim+d’informació+de+la+noticia+però+alhora+ha+de+fer+que+sentis+ que+has+de+llegir+la+notícia.+ Els+ titulars+ depenen+ del+ moment.+ S’ha+ de+ tenir+ en+ compte+ el+ moment+ en+ que+ ha+ passat+ i+ el+ moment+ en+ que+ tu+ ho+ expliques.+ El+ moment+ en+ el+ que+ aquell+ titular+ arribarà+ al+ públic.+ Un+ titular+també+depèn+del+tipus+de+mitjà.+Depèn+de+la+orientació+política+del+mitjà,+de+l’orientació+ ideològica+i+el+nivell+de+sensacionalisme+o+caràcter+informatiu.+Depèn+de+la+llengua+que+es+fa+ servir+també+s’ha+de+tenir+en+compte+quan+un+diari+canvia+d’idioma,+de+la+tradició+periodística+i+ cultural+del+mitjà,+del+que+el+mitjà+consideri+que+és+el+seu+perfil+de+lector,+del+gènere+periodístic,+ depèn+de+la+secció,+del+lloc+de+la+pàgina+i+del+cost+del+titular.+ + TIPUS!DE!TITULARS! 1.!TITULARS!INFORMATIUS:+expliquen+clarament+qui+és+el+subjecte,+l’acció+i+les+circumstàncies.+ Qui+ha+fet+que,+com+o+perquè.+Ex:+el+floquet+de+neu+mor+de+vell,+el+Papa+es+assassinat+al+Vaticà.+ Informen+allò+que+s’explica.+ DINS+DELS+INFORMATIUS+HI+HA:+ 1.1!ELS!ESTÀTICS:+se+centren+en+la+situació+generada+per+l’acció+o+expliquen+els+ resultat+d’aquella+acció.+Exemple:+Catalunya+enfadada+amb+el+ministre+Wert.+El+ subjecte+és+qui+pateix+l’acció,+no+qui+l’executa.+ 1.2.!ELS!DINÀMICS:+el+subjecte+és+qui+executa,+porta+a+terme+aquella+acció+que+ s’està+ explicant.+ Exemple:+ Mas+ governarà+ els+ propers+ 4+ anys.++ + 2.!TITULARS!TEMÀTICS:+avancen+el+tema+però+no+entren+en+detalls.+ ! 19! + 3.+ TITULARS! EXPRESSIUS:+ ‘Partidazo+ del+ Barça’.+ Dones+ per+ suposat+ que+ el+ lector+ sap+ de+ què+ estàs+parlant.+El+lector+sap+a+què+s’està+referint.+Són+més+comuns+en+la+premsa+esportiva,+i+fan+ aquests+ titulars+ per+ fer+ valoracions,+ donar+ intensitat,+ potència,+ emotivitat.+ Acostumen+ a+ ser+ paraules+soles+amb+una+tipografia+impactant.+ + 4.+ TITULARS! APELvLATIUS:+ seria+ un+ híbrid+ de+ tots,+ perquè+ tenen+ una+ finalitat+ expressiva+ (transmetre+ una+ emoció),+ però+ a+ la+ vegada+ informen+ parcialment+ d’allò+ que+ es+ vol+ explicar.+ Tenen+ una+ característica+ que+ és+ que+ normalment+ el+ mateix+ titular+ podria+ servir+ per+ a+ moltes+ altres+ notícies:+ ‘Brutal+ assassinat+ a+ Barcelona’.+ Ens+ informen+ d’un+ assassinat+ que+ no+ sabem+ quin+ és,+ però+ volen+ causar+ un+ impacte.+ El+ lector+ no+ té+ perquè+ saber+ res+ sobre+ el+ tema+ prèviament.+ Condicionen+ l’estat+ d’ànim+ que+ volen+ que+ tinguis+ ‘Indignació+ per+ les+ últimes+ declaracions+de+Wert’.++ Els+mitjans+considerats+més+seriosos+fan+servir+el+titular+informatiu,+és+més+escèptic.++ + INFORMACIÓ!COM!A!GÈNERE+ 1.!NOTÍCIA:!! ● LEAD:+es+podria+traduir+con+la+entradeta+d’un+text.+El+lead+és+el+primer+paràgraf+de+la+ informació.+Allà+on+se’ns+diu+el+més+important+de+la+notícia:+se’ns+ha+de+cridar+l’atenció.+ Per+ què+ hi+ ha+ confusió+ amb+ el+ Headline?+ Aquest+ es+ un+ títol+ d’encapçalament,+ i+ depenent+del+disseny+del+diari+el+que+fan+es+canviar+la+tipografia+del+lead,+i+directament+ posen+el+lead+amb+negreta.++ El+lead+té+una+importància+cabdal+i+decisiva.+sempre+és+important+que+l’arrancada+sigui+ impactant+ i+ que+ ens+ cridi+ l’atenció,+ però+ en+ el+ cas+ de+ la+ notícia+ té+ una+ significació+ especial+perquè+demana+una+informació+molt+concreta.+Busca+condensar+tota+la+notícia+ en+ aquelles+ dades+ que+ són+ més+ essencials+ per+ obtenir+ el+ màxim+ de+ comprensió+ d’aquella+informació.+Es+destaca+les+dades+més+rellevants+del+fet+que+s’està+explicant.+ Quina+és+la+millor+manera+d’afrontar+un+lead+informatiu?+Fent+servir+les+5W:+ + RWho+ + RWhat+ + RWhere+ + RWhen+ + RWhy+ + R(How*)+ Un+cop+exposat+el+lead,+passem+al+cos+de+la+notícia.+ + ● COS:!El+cos+de+la+notícia+es+disposa+en+forma+de+piràmide+invertida.+Un+cop+explicades+ les+ dades+ del+ lead,+ es+ passen+ a+ explicar+ tots+ els+ elements+ de+ context+ en+ funció+ de+ la+ importància;+no+en+ordre+cronològic.++ Seguir+aquesta+estructura+facilita+la+feina+al+periodista,+ja+que+sovint+s’han+de+modificar+ per+la+llargada,+per+tant,+la+solució+fàcil+es+eliminar+paràgrafs+del+final.++ + R+El+TieRin+serveix+per+posar+en+antecedents+al+lector+(És+voluntari)+ + 20! ! ++ Per+contra,+en+els+relats+narratius+literaris+trobaríem+totalment+el+contrari,+ja+que+hi+hauria+una+ piràmide+normal.+ + REGLES!ESTILÍSTIQUES!PER!ESCRIURE!EL!TEXT!DE!LA!NOTÍCIA! RParaules+colcloquials+i+senzilles+ RVerbs+en+activa+ RNO+fer+servir+la+interrogació+com+a+figura+retòrica+ RFrases+curtes+(No+fer+servir+subordinades)+ RTermes+adequats+i+exactes+ RFer+servir+termes+científics+i+tècnics+quan+la+informació+ho+demani+(registre+culte+però+ no+especialitzat).+ RFer+referència+directa+als+fets.+ RTenir+en+compte+l’estil+i+la+ideologia+del+mitjà+pel+qual+s’està+treballant.+ RNo+ repetir+ tòpics,+ frases+ d’esma+ (el+ marc+ incomparable,+ ni+ més+ ni+ menys,+ etc),+ eufemismes+ RNo+mostrar+opinió+a+les+notícies+ + RUMOR+ És+una+informació,+a+vegades+interessada+que+es+diu+però+no+és+sap+del+cert.+No+hi+ha+una+font+ concreta+ que+ ho+ afirmi.+ Es+ pot+ fer+ circular+ (a+ vegades)+ per+ obtenir+ un+ benefici.+ Els+ interessos+ que+ poden+ haver+ darrere+ d’un+ rumor+ són+ sempre+ molt+ indefinits,+ perquè+ en+ qüestió+ d’interessos+es+tot+molt+relatiu.++A+vegades+tan+sols+són+espontaneïtat+d’una+xafarderia.+Hi+ha+ xafarderies+i+hi+ha+rumors+(a+vegades+és+difícil+marcar+les+diferències+d’ambdues).+A+vegades+un+ rumor+circula+per+tal+de+desprestigiar+a+algú,+obtenir+un+benefici+polític,+o+provocar+una+reacció+ que+generi+un+benefici+econòmic.++ Moltes+ vegades+ els+ rumors+ es+ plantegen+ com+ si+ fossin+ notícies+ confidencials.+El+ periodista+ ha+ d’estar+ molt+ alerta+ davant+ els+ rumors+ i+ no+ precipitarRse+ a+ convertirRlos+ en+ notícia.+ No+ es+ pot+ donar+a+un+rumor+una+credibilitat+immediata,+per+altra+banda+tampoc+no+s’han+de+desestimar+ de+seguida,+ja+que+un+rumor+no+sempre+té+per+què+ser+fals.+ + Per+tant,+davant+d’un+rumor,+que+ha+de+fer+un+periodista?+ 1. Completar+el+rumor,+contrastant+amb+les+fonts+i+les+persones+implicades+ 2. Demanar+entrevista+a+l’afectat+principal+per+comprovar+si+allò+és+cert+o+no.++ 3. Si+descobreixes+que+és+un+rumor,+el+més+honest+és+ignorarRho+però:+ R+si+ho+havies+donat+com+a+notícia:+desmentirRho+ ! 21! R+ si+ no+ ho+ havies+ donat+ com+ a+ noticia:+ no+ sortir+ dient+ que+ el+ rumor+ és+ fals+ perquè+ d’aquesta+ manera+ hauràs+ d’explicar+ de+ que+ es+ tractava+ i+ d’aquesta+ manera+propagar+més+el+rumor.+ + INTERNET+I+ELS+RUMORS+ L’aparició+ d’Internet+ ha+ estès+ la+ propagació+ de+ rumors,+ perquè+ han+ aparegut+ diaris+ confidencials+que+donen+notícies+(entorn+polític,+econòmic+i+periodístic)+on+el+mateix+periodista+ que+escriu+la+informació+és+la+font.+No+es+disposa+de+informació+que+hagi+estat+verificada+i+se’n+ desconeixen+moltes+coses.+No+hi+ha+res+que+avali+a+la+informació.+Amb+això+el+que+passa+és+que+ si+el+periodista+és+la+font,+ningú+més+participa+en+la+notícia.+No+es+cita+a+cap+més+font+(les+altres+ fonts+són+confidencials).+L’únic+que+fa+de+font+primera+és+qui+escriu+la+notícia,+però+la+diferencia+ amb+altres+notícies+dels+diaris+és+que+no+va+firmada.++ És+important+que+algú+avali+una+informació,+ja+que+si+es+publica+quelcom+fals+quedarà+sempre+ posat+ a+ internet+ ja+ que+ no+ hi+ ha+ ningú+ a+ qui+ demanarRli+ explicacions+ i+ per+ tant+ continua+ apareixent+a+la+xarxa.+ + En+ segons+ quins+ contextos+ s’insinuen+ informacions+ que+ sovint+ són+ rumors+ i+ no+ notícies.++ Ex:+Punto+Pelota+(fonts+mai+definides)+ + + + Altres+tipus+de+rumors:+ Casos+ de+ notícies+ Urdangarín+ i+ infanta+ Cristina:+ es+ disposa+ de+ proves+ però+ no+ de+ fonts+ per+ contrastarRho.+ Quan+ és+ així+ una+ notícia+ no+ es+ pot+ publicar,+ ja+ que+ ningú+ pot+ contrastar+ la+ informació.+ + ETAPES+DELS+RUMORS+ 1.+Cercles+reduïts! 2.+Els+cercles+es+propaguen+fins+arribar+als+mitjans+de+comunicació+ 3.+Alguns+mitjans+es+fan+ressò+o+insinuen+el+rumor+ 4.Provoca+reaccions+per+part+de+la+gent+(alcludits,+persones+relacionades,+etc.+ 5.+Les+reaccions+surten+als+mitjans+de+comunicació+ 6.+La+societat+veu+les+reaccions+i+les+entenen+com+a+‘notícia+confirmada’.++ + RUMOR+vs.+NOTÍCIA+ Notícia! Rumor! b L’emissor+és+un+professional.+ b L’emissor+no+és+un+professional+ b Les+ fonts+ d’informació+ estan+ b Les+ fonts+ no+ estan+ definides+ o+ són+ clarament+identificades+ inexistents+ b La+ notícia+ està+ clarament+ acotada+ i+ b El+ rumor+ evoluciona+ i+ es+ deforma:+ és+ expressada.+Clarament+definida+ canviant+ b Es+ difon+ a+ través+ dels+ mitjans+ de+ b Es+ difon+ mitjançant+ la+ comunicació+ comunicació+ interpersonal+ + + 22! ! Els+ primers+ estudis+ sobre+ les+ teories+ del+ rumors+ es+ van+ fer+ als+ EEUU+ després+ de+ la+ 2GM,+ sobretot,+perquè+durant+la+guerra+s’havia+comprovat+la+forta+incidència+que+tenien+els+rumors+ en+l’ànim+de+les+tropes+i+això+va+fer+que+s’investigués+i+es+veiés+la+utilitat+del+rumor.+Els+rumors+ són+perillosos+perquè+se+sap+que+poden+afectar+un+estat+d’opinió.++ + GLOBUS+SONDA+ Un+Globus+Sonda+(en+periodisme)+és+una+informació+que+es+deixa+anar+en+cercles+reduïts+per+ tal+que+s’escampi+i+comprovar+quina+és+la+reacció+popular.+Serveix+per+palpar+l’estat+d’ànim+que+ provocaria+aquella+informació+en+cas+de+confirmarRse+(estratègia).+ + QUÈ+POT+PASSAR+AMB+UN+RUMOR+ 1.+Que+es+converteixi+en+notícia+(tot+i+que+pot+estar+a+vegades+allunyat+del+primer+rumor)+ 2.+Que+es+converteixin+en+llegendes+urbanes+ ! LES!FONTS+ Per+ fer+ una+ notícia+ necessitem+ dades+ (unitats+ mínima+ d’informació).+ La+ font+ és+ qui+ ens+ proporciona+aquestes+dades,+però+la+font+no+proporciona+les+dades+d’una+manera+aïllada,+sinó+ que+ens+les+proporciona+dins+d’un+relat.+La+font+no+només+és+una+persona+que+ens+facilita+un+ relat,+és+també+un+document,+un+arxiu+fotogràfic,+unes+imatges+de+vídeo,+etc.+Una+font+és+tot+ allò+que+ens+proporciona+dades+per+escriure+una+notícia.++ + És+important+que+en+una+notícia+apareguin+diferents+fonts+per+donar+equilibri+a+la+notícia.+És+ important+saber+triar+les+fonts,+moltes+no+aporten+informació+rellevant+o+repetida,+la+font+no+te+ suficient+implicació,+i+sobretot+perquè+es+corre+el+risc+de+patir+una+infoxicació+(excés+de+fonts).+ No+es+poden+posar+totes+les+fonts+(i+més)+de+les+que+calen,+ja+que+es+debilita+la+informació.+ + Totes+ aquestes+ dades+ les+ trobem+ barrejades,+ i+ un+ periodista+ ha+ de+ saber+ com+ les+ ha+ de+ combinar+i+complementar.+Sense+fonts+no+hi+ha+periodisme.++ Les+informacions+de+qualitat+són+les+que+més+fonts+tenen.+Tenir+una+sola+font+en+un+notícia+és+ flux+ (és+ com+ no+ tenirRne+ cap)+ perquè+ la+ gràcia+ és+ que+ unes+ fonts+ autoritzen+ unes+ altres:+ es+ sustenten+unes+amb+altres.+Quan+més+d’una+font+coincideix+en+una+dada+dóna+veracitat+a+allò+ que+estàs+explicant.++ Les+fonts+gràfiques+a+més+donen+també+molta+més+veracitat,+i+una+font+normal+combinada+amb+ una+gràfica+dóna+molta+més+veracitat.++ Quan+ les+ fonts+ són+ contradictòries+ (en+ cas+ d’un+ enfrontament+ o+ punts+ de+ vista+ diferents)+ també+són+importants,+ja+que+s’ha+de+reflectir+les+dues+bandes.++ + PERIODISTA!VS!FONTS.!RELACIÓ+ El+periodista+està+permanentment+negociant+amb+les+fonts+(negociar+amb+qui+et+proporciona+la+ font).+Per+tant,+per+part+del+periodista+busquem+una+fonts+per+tal+que+aquest+faci+seu+el+relat.+ Aconseguir+ les+ fonts+ vol+ dir+ tenir+ la+ notícia,+ ja+ que+ fins+ que+ no+ tinguis+ les+ fonts+ no+ tens+ res+ a+ explicar.+Per+tant,+per+part+del+periodista+hi+ha+la+recerca+de+les+fonts+per+tenir+el+teu+relat.+ ! 23! I+després+també+hi+ha+interessos+per+part+de+les+fonts.+Sempre+que+una+font+vol+parlar+amb+un+ periodista+em+de+pensar:+Perquè?+Quin+interès+té?+En+funció+dels+interessos+les+fonts+tindran+ més+o+menys+valor.+ En+aquesta+relació+periodistaRfont+que+negocien?+ 1.!En!principi!l’intercanvi!es!de!informació.+Té+més+credibilitat+una+font+que+no+cobra.+ En+principi+mai+s’ha+de+pagar+per+una+informació.+La+font+et+diu+allò+que+li+farà+guanyar+diners+ (vol+el+que+vols+sentir+tu).+En+el+periodisme+habitual+les+fonts+no+es+paguen.++ 2.!La!relació!és!dinàmica:!amb!el!temps!va!canviant.+Al+principi+hi+ha+poca+relació+amb+ la+ font,+ però+ amb+ el+ temps+ aquesta+ relació+ es+ pot+ fer+ estreta.+ És+ molt+ important+ que+ el+ periodista+vagi+mantenint+una+relació+constant+i+de+confiança+amb+les+seves+fonts,+i+que+vagi+ aconseguint+ bones+ fonts+ dins+ d’àmbits+ diferents.+ Amb+ el+ temps+ el+ periodista+ podrà+ anant+ comprovant+si+la+informació+és+correcta+i+de+rigor+o+no,+i+si+la+font+és+bona.+La+font+també+a+de+ comprovar+ si+ el+ periodista+ compleix+ les+ condicions+ exposades,+ i+ si+ el+ periodista+ li+ falla+ aquest+ perdrà+la+confiança.+Les+fonts+s’adquireixen+amb+el+temps,+i+si+aquesta+es+efectiva+per+els+dos+ costats,+tindrà+continuïtat.+Hi+ha+periodistes+que+com+que+sempre+tracten+les+seves+fonts+amb+ respecte+ i+ garanteixen+ el+ seu+ anonimat+ quan+ és+ necessari,+ tenen+ aquest+ renom+ i+ saben+ que+ poden+ confiar+ en+ aquest+ perfil+ de+ periodista.+ De+ vegades+ no+ és+ el+ propi+ periodista+ qui+ té+ prestigi+ per+ si+ sol,+ sinó+ que+ el+ que+ té+ prestigi+ es+ el+ diari,+ i+ per+ aquest+ motiu+ pot+ tenir+ la+ seva+ confiança.++ *Les+fonts+són+del+periodista,+no+del+mitjà,+i+una+cosa+es+tenir+número+al+telèfon+i+l’altra+és+tenir+ fonts.+ + COM!COMPROVEM!QUE!UNA!FONT!ÉS!BONA?! Si+la+font+t’ha+donat+una+informació+que+no+t’ha+suposat+problemes+i+ha+funcionat+bé,+llavors+ saps+que+aquesta+font+funciona.++ El+ millor+ és+ tenir+ una+ font+ exclusiva:+ només+ és+ teva.+ Quan+ saps+ que+ aquella+ font+ només+ t’ho+ explica+a+tu,+saps+que+només+tens+una+informació+que+té+el+teu+mitjà+i+no+ningú+més.++ Les+millors+fonts+són+aquelles+que+tenen+accés+a+informació+transcendent+(pròximes+a+polítics,+ per+exemple).+Establirem+una+certa+relació+d’amorRodi,+ja+que+moltes+vegades+aquestes+fonts+ voldran+afavorir+al+seu+polític,+i+hauràs+de+tenir+en+compte+quin+és+l’interès+que+té+aquella+font.+ I+ el+ mateix+ passa+ amb+ les+ fonts+ que+ venen+ de+ les+ institucions,+ ja+ que+ poden+ proporcionar+ informacions+que+es+hi+convé.+Aquesta+relació+amorRodi+s’estableix+molts+cops+en+els+gabinets+ de+premsa,+ja+que+et+poden+proporcionar+fonts+en+moments+que+a+tu+no+t’interessen,+però+has+ de+saber+què+fer+per+a+que+un+altre+dia+a+tu+si+que+t’ajudin.++ + CLASSIFICACIÓ!DE!FONTS! ! CLASSIFICACIÓ!DE!LES!FONTS!SEGONS!L’ACTITUD+ 24! ! 1.! Quan! té! una! actitud! interessada! o! molt! interessada.+ Es+ produeix+ quan+ la+ font+ busca+ deliberadament+al+periodista:+vol+donar+la+informació+al+periodista+i+per+tant+el+busca.+→+Quan+ passa+això+(si+es+de+forma+desesperada)+em+de+pensar+perquè+té+tant+interès.++ 2.! Actitud! indiferent:+ Quan+ la+ relació+ entre+ font+ i+ periodista+ s’esdevé+ de+ manera+ accidental.+ Passa+un+fet+i+font+i+periodista+coincideixen+i+demana+que+expliqui+què+ha+passat.+ 3.!El!periodista!busca!una!font!i!la!font!el!defuig:++ + ! CLASSIFICACIÓ!DE!FONTS!SEGONS!EL!VINCLE!FONTbPERIODISTA+ 1.!Fonts!exclusives:+només+les+té+un+periodista.+Només+es+proporcionen+a+una+sola+persona+ 2.!Fonts!compartides:+ 2.1.+ Restringides/+ Semi+ exclusives:+ Proporcionen+ la+ informació+ a+ in+ grup+ reduït+ de+ persones+ 2.2.+Genèriques:+Són+aquelles+a+les+que+té+accés+tothom+(Gabinets+de+comunicació)+ + ! CLASSIFICACIÓ!SEGONS!LA!CREDIBILITAT!DE!LA!FONT+ 1.! Fonts! oficials:+ les+ que+ estan+ constituïdes+ com+ a+ tal+ i+ tenen+ la+ funció+ de+ representativitat.+ Proporcionen+la+visió+dels+fets+de+qui+representen.+Són+fonts+primàries+i+són+la+versió+oficial+de+ qui+representen.+(conselleria+d’interior,+gabinet+de+premsa+dels+bombers,+etc.)+ 2.! Fonts! no! oficials:+ no+ estan+ organitzades+ per+ a+ ser+ fonts,+ són+ altres+ coses+ que+ en+ un+ determinat+moment+serveixen+com+a+tal+(equips+de+voluntaris+d’un+incendi,+etc.).+ + + ! CLASSIFICACIÓ!SEGONS!L’ESTRUCTURA+ 1.! Fonts! organitzades:+ gabinets+ de+ premsa.+ La+ seva+ funció+ principal+ és+ exercir+ de+ fonts+ d’informació.+ 2.!Fonts!no!organitzades:+la+seva+funció+no+es+fer+de+font,+i+tenen+un+caràcter+esporàdic.++ + MANUEL!LÓPEZ!ESTABLEIX!LA!SEVA!CLASSIFICACIÓ!DE!FONT+ 1.!Fonts!pròpies:+les+que+estableix+el+mateix+periodista+o+el+mateix+mitjà+ 2.!Fonts!institucionals:+relacionades+amb+el+poder+ 2.1.+Institucionals+Organitzades:+fonts+integrades+en+una+empresa+ + *Risc+d’aquestes+fonts:+donen+el+punt+de+vista+institucional+que+interessa,+per+ tant,+ si+ només+ tenim+ aquesta+ font+ estem+ donant+ informació+ sobre+ al+ que+ al+ poder+ l’importa.+ Per+tant,+hem+de+buscar+fonts+complementàries.+ 3.!Fonts!Espontànies:+apareixen+de+forma+espontània+en+funció+de+l’esdeveniment+ 4.!Fonts!Confidencials/!Anònimes:+fonts+que+s’han+aconseguit+per+vies+no+convencionals+(no+es+ poden+citar).+No+poden+ser+contrastades,+i+contrastar+és+bàsic.+ + TIPUS!DE!FONTS+ 1.!BUSCADES+ 1.1! RESISTENTS:! (no+volen+donar+dades)"+són+difícils+perquè+requereixen+un+plus+de+ negociació.+Costen+molt+d’obtenir+(ex.+àmbit+eclesiàstic,+militar,+sectors+polítics,+poder+ judicial,+etc).+ ! 25! 1.2.! OBERTES:! Són+ aquelles+ que+ anem+ a+ buscar+ i+ quan+ els+ i+ demanem+ i+ no+ tenen+ problema+en+oferir+informació+(ex.+metges,+científics,+etc.)+ + 2.!REBUDES+ 2.1.! ESPONTÀNIA:! És+ aquella+ que+ pren+ la+ iniciativa+ i+ es+ posa+ en+ contacte+ amb+ el+ periodista.+Quan+la+font+et+ve+a+buscar+les+hem+de+posar+sota+sospita,+ja+que+és+aquell+ et+dóna+la+informació+però+no+t’obliga+a+ferRla+pública.+ 2.2.! ÀVIDES:! Tenen+ moltes+ ganes+ d’explicar+ el+ seu+ punt+ de+ vista.+ És+ aquella+ que+ t’insisteix+ en+ que+ donis+ aquella+ informació+ (ex.+ polític+ que+ té+ interès+ en+ venir+ al+ programa).+ 2.3.!COMPULSIVA:!Et+pressiona+per+tal+de+sortir.+Insisteix+i+et+dóna+la+informació+molt+ ben+preparada+per+tal+que+la+donis.+Exerceix+pressió+en+la+mesura+que+li+sigui+possible+ per+aparèixer.+!Quan+algú+té+tant+interès+s’ha+de+tenir+en+compte+perquè,+i+si+et+donen+ una+ informació+ caldrà+ contrastarRla+ per+ saber+ què+ diu+ la+ part+ contrària,+ per+ tal+ d’equilibrar+la+informació.++ + SEGONS!LA!DISTÀNCIA!AMB!L’ESDEVENIMENT+ ● PRIMÀRIES:+quan+hi+ha+una+vinculació+directa+amb+l’esdeveniment.+La+font+implicada+ amb+allò.+Sovint+les+fonts+primàries+solen+ser+resistents,+perquè+no+volen+que+se+sàpiga.+ Normalment,+quan+hi+ha+un+conflicte+vas+a+la+font+primària+i+no+pots+parlarRhi,+qui+et+fa+ d’intermediari+i+atura+la+teva+comunicació+amb+la+font+primària+és+un+departament+de+ premsa.+(Puyol+està+lesionado)+ ● SECUNDÀRIES:+ Coneixen+ l’esdeveniment,+ però+ no+ esta+ implicats+ directament.+ (Enfermera+ que+ lo+ ha+ visto+ en+ el+ hospital,+ algú+ del+ club+ que+ no+ està+ directament+ relacionat+amb+el+jugador)+ ● TERCIÀRIES:+Algú+que+ha+accedit+a+una+font+secundària+(me+han+dicho+que+le+han+dicho+ que+Puyol+se+ha+lesionado).+Li+consta+l’esdeveniment,+i+si+no+li+consta+et+pot+dir+quina+ font+et+pot+informar.+ + ATRIBUCIÓ!DE!LES!FONTS+ 1.!DIRECTA:+Qui+diu+què+(Persona+X+diu+que+ha+passat+Y)+ 2.! ATRIBUCIÓ! AMB! RESERVA:+es+cita+una+genèrica+i+no+pas+una+font+concreta.+Es+fa+servir+un+ terme+genèric+sense+dir+qui+ho+ha+dit+(fonts+properes+al+President,+fonts+implicades+en+el+cas,+ etc.)+ 3.!ATRIBUCIÓ!DE!RESERVA!COMPLETA/!FONTS!AUTORITZADES:+No+es+pot+saber+qui+ho+ha+dit+ ni+a+quin+organisme+pertany+(Segons+ha+pogut+saber+aquest+mitjà…)+ + OFF!THE!RECORD+ És+un+pacte+que+fa+la+font+i+el+periodisme.+És+un+pacte+de+confiança+i+per+tant+s’ha+de+respectar.+ Vol+dir+que+en+aquest+pacte+dones+una+informació+que+no+pots+dir+i+que+no+pots+dir+qui+te+l’ha+ dit.+Gràcies+a+aquest+‘off+the+record’+tu+podràs+començar+a+buscar+informació+al+respecte,+per+ tant,+ et+ serveixen+ que+ en+ funció+ de+ la+ informació+ que+ sigui+ pots+ anar+ a+ aquestes+ fonts+ i+ fer+ preguntes.+ Moltes+vegades+pot+passar+que+aquestes+informacions+no+es+poden+acabar+de+contrastar.+ 26! ! Hi+ha+vegades+que+es+diu+que+es+CREMA+UNA+FONT:+si+una+informació+és+molt+bestia,+acabes+ cremant+la+font.++ + LES!FONTS!MÉS!DESITJABLES+ 1.!EXCLUSIVES:+Si+són+fonts+primàries+i+exclusives+està+bé+ 2.+ANTAGONISTES:+Davant+d’una+font+oficial,+la+font+antagonista+és+molt+important,+ja+que+pot+ donar+un+punt+de+vista+que+permet+equilibrar+la+informació.++ A+vegades+la+millor+font+és+l’agreujada:+la+que+pateix+una+injustícia.+Si+el+govern+està+dient+que+ està+donant+uns+diners+amb+gent+amb+problemes,+has+d’anar+a+aquesta+gent+per+saber+si+els+ha+ cobrat+ o+ no.+ Les+ font+ sobretot+ tenen+ valor+ al+ posarRles+ unes+ contra+ les+ altres.+ (si+ les+ dues+ empaten+has+de+buscar+una+altra+font+per+fer+que+desempatin).+ Quan+parlàvem+de+la+ètica+periodística,+dèiem+que+un+periodista+podia+negarRse+a+revelar+les+ seves+fonts+quan+implicaven+inseguretat.++ Quan+ el+ periodista+ canvia+ la+ seva+ identitat+ per+ accedir+ a+ una+ font:+ si+ sabem+ que+ algú+ m’explicarà+alguna+informació,+l’explico+que+sóc+qui+no+sóc.++ *ELS+PERIODISTES+MODIFIQUEN+LA+REALITAT+QUAN+HI+INTERVENEN+ + ÚS!DE!COMETESb!CITACIÓ:! Es+fan+servir+per+posar+cites+literals.+L’ús+de+cometes+aporta+credibilitat+i+veracitat,+i+són+molt+ útils+quan+és+molt+impactant+o+ha+causat+controvèrsia.++ A+vegades+es+poden+convertir+en+cites+indirectes+les+declaracions+més+de+farciment+i+deixar+les+ cites+ directes+ les+ que+ són+ més+ fortes.+ A+ la+ radio+ la+ cita+ directa+ és+ fa+ servir+ amb+ talls+ de+ veu+ (declaracions),+i+a+la+tele+amb+la+imatge.+ + Si+no+sabem+fer+servir+les+fonts+correctament+i+fer+un+bon+ús,+amb+les+més+importants,+estaràs+ davant+ d’una+ INFOXICACIÓ:+ posar+ totes+ les+ fonts+ que+ tens,+ i+ tindràs+ tanta+ informació+ que+ l’acabaràs+debilitant.++ + La+ cita+ indirecta+ permet+ resumir,+ condensar,+ elaborar+ d’una+ manera+ més+ explícita,+ i+ permet+ una+certa+interpretació.+No+s’ajusta+al+que+volien+dir+les+paraules+actuals.+ + A+ vegades+ és+ millor+ deixar+ com+ a+ cites+ directes+ les+ més+ “fortes”.+ A+ ràdio+ la+ cita+ directe+ es+ fa+ amb+un+tall+de+veu.+En+el+cas+de+la+televisió+es+fa+amb+la+imatge.+ ! RUTINES!PERIODÍSTIQUES! En+ una+ redacció,+ des+ que+ els+ periodistes+ reben+ la+ informació+ fins+ que+ surt+ al+ mitjà+ hi+ ha+ un+ procés.+ En+ un+ diari+ hi+ ha+ una+ primera! reunió+ al+ matí.+ En+ aquesta+ hi+ ha+ els+ de+ maquetació+ (per+ a+ la+ repartició+de+mitjans,+informar+de+l’espai+que+hi+ha)+i+els+caps+de+secció+(quina+informació+han+ previst).+Normalment,+en+aquestes+reunions+també+hi+ha+directors+adjunts+(responsables)+que+ distribueixen+els+temes+i+els+espais+(si+un+tifó+es+internacional+o+de+societat,+o+si+un+escàndol+ sexual+d’un+polític+va+a+política+o+a+premsa+rosa).! Es+parla+del+que+es+té+previst+pel+dia,+quina+informació+està+guardada+i+quina+poden+treure.+Es+ distribueix+el+diari+i+els+temes.+ ! 27! Hi+ ha+ noticies+ que+ són+ atemporals+ i+ estan+ guardades+ ‘+ a+ la+ nevera’+ per+ si+ algun+ dia+ no+ hi+ ha+ noticies+per+emplenar+i+poden+servir.+ + Després+de+la+reunió+el+cap+de+secció+distribueix+la+feina+entre+els+treballadors,+i+cap+a! les! 12+ comença+a+arribar+la+gent+que+treballa+al+diari+i+es+comença+a+fer+tota+la+feina+(assistir+a+rodes+ de+premsa,+fer+trucades,+reunions+individuals+de+periodistes+amb+gent+d’infografia...).+ + El+punt+de+més+intensitat+és+entre+les+4!de!la!tarda!a!les!9b10!de!la!nit,+sempre+i+que+no+passi+ res.++ A+la+tarda+hi+ha+una+reunió!(a+LA+VANGUARDIA+es+coneix+com+“l’+Akelarre”=+reunió+de+bruixes).+ Hi+ van+ els+ que+ manen+ i+ es+ discuteix.+ Es+ dibuixa+ la+ portada,+ cada+ secció+ lluita+ per+ sortir+ a+ la+ portada+ i+ per+ vendre+ el+ seu+ tema.+ Es+ decideix+ quina+ és+ la+ editorial,+ sovint+ feta+ pel+ director+ o+ algun+ dels+ directors+ adjunts,+ on+ es+ dona+ a+ entendre+ la+ opinió+ del+ diari+ sobre+ un+ determinat+ tema.+ Normalment+ va+ d’acord+ amb+ els+ temes+ del+ dia+ que+ apareixen+ al+ diari.+ Només+ queden+ detalls+finals+(alguna+informació+a+completar,+etc.).++ + Al+ vesprebnit+ hi+ ha+ una+ altra+ reunió,+ de+ verificació.+ No+ hi+ ha+ tanta+ gent+ com+ a+ les+ altres+ reunions.+En+aquesta+es+valora+el+procés+del+diari,+com+està+quedant.+ + Tots+els+treballadors+del+diari+tenen+un+accés+personal+a+l’ordinador,+i+poden+veure+la+plantilla+ del+ diari.+ Cadascú+ quan+ entra+ omple+ l’espai+ que+ li+ ha+ estat+ assignat,+ de+ manera+ que+ es+ pot+ controlar+l’espai+del+que+es+disposa.+Quan+algú+està+escrivint,+l’espai+apareix+als+altres+usuaris+ en+ color+ verd,+ quan+ està+ en+ blau+ els+ correctors+ i+ editors+ ja+ poden+ obrirRho.+ Corregeixen+ la+ ortografia,+errors+tipogràfics.++A+més+hi+ha+els+editors+(gràfics).+Un+cop+modificat,+el+text+es+posa+ en+color+groc.+El+cap+de+secció,+per+donar+la+secció+per+acabada,+la+posa+en+color+vermell.+Això+ significa+que+ja+està+acabada+i+revisada.+ + Normalment+ tot+ ha+ d’estar+ enllestit+ a+ les+ 9,+ per+ deixar+ un+ marge+ fins+ les+ 12R12:30+ al+ marge+ d’últimes+notícies+(campanyes+electorals,+partits+esportius...).+ + Hi+ha+l’equip!de!tancament.+Si+hi+ha+notícies+d’última+hora,+aquests+supleixen+les+qüestions+que+ sorgeixen+ abans+ del+ tancament+ del+ diari.+ Si+ passa+ alguna+ cosa+ suficientment+ important+ per+ canviar+ la+ portada,+ l’equip+ de+ tancament+ comunica+ la+ notícia+ al+ director+ del+ diari,+ i+ aquest+ considerarà+si+la+notícia+ha+de+passar+a+formar+part+de+la+portada+o+ocupar+un+espai+rellevant+al+ diari+del+dia+(s’hauran+de+fer+modificacions+al+diari).+ + ESTIL+ Per+explicar+la+realitat:+ + RInformatiu:+ha+de+ser+versemblant.+ + RAssaig+(explicar+la+realitat+aprofundint+en+una+realitat)+ + RMemorialístic+ + Tots+tres+parlen+d’un+fet+concret+i+s’hi+acosten+de+diferents+maneres.++L’informatiu+el+que+fa+és+ parlar+del+present,+en+canvi+el+memorialístic+i+l’assaig+no+tenen+aquesta+necessitat.+Segons+quin+ 28! ! tipus+ d’informació+ es+ doni,+ el+ narrador+ adoptarà+ un+ paper+ determinat:+ segons+ el+ tipus+ d’informació+que+estem+donant+farem+servir+un+tipus+de+narrador+o+un+altre+(molt+transparent+ quan+ informem,+ i+ objectiu+ quan+ s’estigui+ opinant+ o+ es+ tracti+ d’una+ informació+ interpretada).++ + En+ el+ llenguatge+ informatiu+ el+ periodista+ es+ un+ testimoni,+ i+ per+ tant+ fa+ de+ mediador:+ ha+ de+ transmetre+testimoni+i+no+pas+emocions.+En+el+memorialístic+també+passa+en+alguns+casos.+ + El+ llenguatge+ a+ l’informatiu+ varia+ en+ funció+ el+ mitjà+ (premsa,+ ràdio...).+ Cada+ mitja+ té+ un+ llibre+ d’estil,+amb+les+condicions+ortogràfiques+i+d’estil+del+diari.+ + Amb+l’estil+periodístic+es+pretén+captar+l’atenció+del+lector,+i+per+altra+aconseguir+versemblança.+ Dona+la+necessitat+d’autenticitat.+ + L’estil+periodístic+ha+de+ser+clar+(sense+confusions),+ha+d’estar+ordenat+de+forma+lògica+y+h+de+ tenir+coherència.+ + El+llenguatge+periodístic+ha+de+ser:+ 1. CLAR:+ Ha+ de+ tenir+ claredat+ absoluta.+ Ho+ ha+ d’entendre+ el+ màxim+ de+ persones.+ Evitar+ frases+ subordinades+ i+ explicacions+ que+ portin+ a+ la+ confusió.+ Per+ tal+ que+ sigui+ clar+ ha+ d’estar+ ordenat+ de+ manera+ lògica,+ i+ ha+ de+ ser+ coherent.+ Hi+ ha+ àmbits+ que+ tenen+ un+ nivell+més+elevat+(llenguatge+periodístic+econòmic).++ El+periodista+actua+com+a+mediador,+traductor,+per+tant,+ha+de+fer+servir+un+llenguatge+ comú,+ però+ no+ vulgar:+ ha+ de+ fer+ fàcil+ allò+ que+ és+ difícil,+ adaptar+ el+ llenguatge+ especialitzat,+d’expert,+d’un+de+terminat+argot+(tècnic,+mèdic...)+a+un+llenguatge+comú,+ colcloquial.+ ++ 2. CONCÍS:+ Ha+ de+ saber+ triar+ a+ cada+ lloc+ la+ paraula+ adequada+ que+ ho+ defineixi+ de+ la+ manera+ més+ ràpida.+ Ser+ concís+ vol+ dir+ ser+ ràpid+ i+ directe+ possible+ en+ la+ manera+ d’explicarRho+(no+dir+en+tres+línies+el+que+pots+dir+amb+tan+sols+una).+S’ha+de+ser+directe,+ per+ tant,+ s’ha+ de+ saber+ dominar+ el+ llenguatge+ per+ saber+ sempre+ quina+ ha+ de+ ser+ la+ paraula+adequada:+és+necessari+tenir+un+llenguatge+extens+per+expressar+una+mateixa+ idea+ de+ diferents+ maneres.+ + Com+ més+ concisió,+ més+ proximitat+ al+ text,+ més+ vigor+ i+ rapidesa.+ + 3. UNIVOCITAT+(una+sola+veu):+el+contrari+d’ambigüitat.+No+ha+de+crear+dubtes+d’allò+que+ estàs+explicant.++ + 4. DENSITAT:+ Els+ esdeveniments+ periodístics+ es+ basen+ en+ fets+ i+ dades,+ per+ tant+ s’ha+ d’encabir+de+la+millor+manera+una+determinada+quantitat+de+dades+=+dir+moltes+coses+ en+un+espai+que+està+limitat.+El+receptor+ha+de+tenir+la+sensació+que+se+li+estan+explicant+ coses,+ i+ ha+ de+ trobar+ aquestes+ dades+ i+ fets.+ No+ pot+ tenir+ la+ sensació+ que+ se+ li+ estan+ explicant+coses+que+no+són+importants.+Prohibit+divagar.+ + 5. ÀGIL:+Ha+de+tenir+frases+curtes,+puntuació+ràpida,+evitar+subordinades.+Evitar+frases+en+ passiva+i+verbs+proactius.++ ! 29! + 6. +SENZILLESA:+ S’han+ d’evitar+ termes+ complexos+ que+ vinguin+ d’un+ determinat+ món+ concret,+però+no+es+pot+ser+vulgars.+S’ha+de+trobar+un+terme+mig.+No+cal+ser+“Barroc”,+ ni+demostrar+que+ets+Cervantes.+ + 7. NATURALITAT:+ Ha+ d’haverRhi+ un+ to+ natural,+ utilitzar+ el+ llenguatge+ al+ qual+ estem+ acostumats,+sobretot+si+es+radiofònic+o+televisiu.++ + 8. CORRECCIÓ:+Mirar+de+ser+correctes,+adaptarRnos+al+estàndard+de+la+llengua.+AdaptarR nos+a+les+normes+gramaticals+i+sintàctiques,+etc.++ + 9. VARIETAT!I!AMENITAT:+fugir+de+les+repeticions,+combinar+bé+les+dades+per+fugir+de+la+ monotonia.+ Generar+ interès,+ que+ el+ lector+ vulgui+ seguir+ llegint/+ escoltant+ =+ que+ sigui+ amè.++ + GÈNERES!INFORMATIUS+ Hi+ha+dos+estils+periodístics+bàsics:+ 1.+ L’estil! informatiu:+ busca+ informar,+ transmetre+ dades+ amb+ voluntat+ objectiva+ i+ complir+ les+ condicions+del+llenguatge+periodístic+segons+les+seves+característiques.+ 2.+L’estil! de! solvlicitació! d’opinió! o! editorialitzant:+pretén+orientar+el+judici+del+receptor+amb+ un+ cert+ grau+ d’intencionalitat+ sobre+ aquell+ missatge.+ Connecta+ directament+ amb+ la+ retòrica+ tradicional+i+aplica+un+seguit+de+recursos+intelclectuals,+mitjançant+els+quals+s’intenta+persuadir+ o+commoure.++ + Aquest+doble+plantejament+respon+a+un+origen+anglosaxó,+que+diu+que+els+fets+són+sagrats+i+les+ opinions+ lliures,+ i+ que+ reconeix+ aquestes+ dues+ actituds+ tolerables+ amb+ el+ comunicador/+ periodista:+ per+ una+ banda+ donar+ informació+ i+ per+ una+ altra+ donar+ opinió.+ Amb+ anglès+ seria+ story&(informació,+notícies)&i&comment+(comentari+o+opinió).+ + 3.+ Hi+ ha+ un+ tercer+ estil,+ l’estil+ amè! o! fulletinista,+ que+ està+ a+ mig+ camí+ entre+ la+ literatura+ i+ el+ periodisme.+Fugen+de+l’actualitat,+serien+més+literaris.+ + Durant+un+temps+els+diaris+només+tenien+informació,+i+no+s’havia+pensat+en+que+fos+necessària+ una+opinió.+Amb+l’esclat+de+la+1GM+això+agafa+per+sorpresa+als+nord+americans,+que+tot+i+donar+ notícies,+ningú+no+va+prevenir+que+podia+passar+una+cosa+així.+Això+és+degut+a+que+tan+sols+hi+ havia+ notícies,+ però+ no+ hi+ havia+ el+ segon+ grau,+ el+ d’+ interpretació.+ Es+ va+ acusar+ a+ “associated+ press”+a+no+voler+donar+aquestes+dades,+perquè+la+gent+s’ho+trobes+i+no+es+pogués+trobar.+ + El+ mateix+ va+ passar+ després+ la+ segona+ GM,+ amb+ la+ cacera+ de+ Bruixes+ a+ EEUU.+ El+ senador+ McCartey+no+volia+que+els+mitjans+donessin+informació+d’aquest+tema+perquè+no+es+volia+que+ es+sabes+en+la+societat+(anulclant+l’esperit+crític+de+la+població).+Molts+no+sabien+la+situació+que+ s’estava+vivint.+ + 30! ! Els+ gèneres+ periodístics+ neixen+ de+ l’evolució+ d’aquests+ dos+ estils+ (informació+ i+ opinió).+ Són+ models+ concrets+ de+ creació+ lingüística,+ que+ permeten+ presentar+ de+ forma+ adequada+ i+ comprensible+la+informació,+en+qualsevol+mitjà+de+comunicació.++ ESTIL! ACTITUD! GÈNERE! Informatiu!(1r!Nivell)! Informació!(Relatar)! Informació:!notícies! L’actitud+del+periodista+és+informar+en+el+sentit+ Reportatge!(Objectiu)+ de+relatar,+explicar.+ Quan+ es+ parla+ de+ reportatge+ objectiu+ ens+ referim+ a+ la+ voluntat+ d’explicar+ sense+ transmetre+ una+ opinió.+ La+ neutralitat+ absoluta+ no+ existeix,+ però+ l’important+ és+ si+ el+ relat+ està+ construït+ sobre+ dades+ objectives,+ i+ obeint+ a+ les+ característiques+del+periodisme.+ + Informatiu(2n!Nivell)! ! Interpretació!(Analitzar)! L’actitud+del+periodista+és+interpretar,+analitzar.+ Aquí+ hi+ trobem+ el+ reportatge+ interpretatiu,+ la+ crònica+i+l’entrevista.++ + Reportatge!(Interpretatiu)! Ex:+ Salvados,+ El+ meu+ segrestador,+ Inside+Job,+Supersize+me! Crònica!! Entrevista! Editorialitzant! Opinió+ l’actitud+opinar,+donar+una+opinió+subjectiva.++ Article!o!comentari:! Editorial,!Columna,!Critica,!Bitllet! A+cada+estil+li+corresponen+uns+gèneres+propis.+ ● Reportatge+objectiu:+explicar+sense+transmetre+una+opinió.+El+relat+ha+d0estar+construït+ sobre+dades+objectives+ ● Reportatge+interpretatiu+(Salvados,+InsideJobs,+etc):+s’aprecia+molt+el+paper+de+l’autor,+ de+qui+està+fet+el+reportatge.+ + Què+s’ha+de+tenir+en+compte+per+parlar+dels+gèneres?+ 1.+Grau+de+vinculació+amb+la+notícia+ 2.+Referència+temporal+ 3.+Estil+ 4.+Quin+professional+s’encarrega+de+ferRho+ + REPORTATGE+ El+ reportatge+ és+ l’explicació+ d’uns+ fets+ actuals.+ Té+ l’origen+ en+ una+ notícia+ (+ si+ la+ notícia+ ho+ permet).+ primer+ es+ produeix+ una+ notícia+ i+ si+ aquesta+ ho+ permet,+ es+ pot+ fer+ un+ reportatge.+ És+ ocasional,+l’estil+és+narratiu+i+fins+un+cert+punt+creatiu.+Escrita+per+un+reporter+o+un+redactor.++ Al+1869+hi+havia+un+periodista+i+explorador+galclès+(Hery+Stanley),+que+va+rebre+un+encàrrec+del+ seu+diari+(New+York+Herald):+trobar+a+Livingstone.++ + EL+ dr.+ Livingston+ era+ un+ explorador+ molt+ famós+ que+ es+ donava+ per+ desaparegut+ en+ aquell+ moment.+Corria+el+rumor+que+havia+mort+però+ningú+ho+havia+confirmat.+Henry+Stanley+obeeix+i+ es+ posa+ a+ buscar+ Livingston.+ Va+ trigar+ un+ any+ en+ trobarRlo.+ entre+ l’anava+ buscant+ anava+ explicant+ tot+ allò+ que+ feia+ i+ el+ que+ trobava+ pel+ camí+ (que+ el+ Nil+ no+ estava+ connectat+ al+ llac+ Tanganica,+el+Canal+de+Suez).Finalment+troba+a+Livingston+a+Ujiji.+Aquesta+recerca+s’ha+convertit+ ! 31! en+l’origen+de+l’essència+del+que+és+un+reportatge.+Tot+el+que+enviava+Stanley+eren+reportatges+ (acostarRse+a+allò+desconegut+per+explicarRho+als+altres).+ + Martín+ Vivaldi+ defineix+ el+ reportatge+ com:+ el+ relat+ periodístic+ informatiu,+ lliure+ pel+ que+ fa+ al+ tema,+objectiu+en+quant+a+la+forma+del+relat+de+relació+i+en+estil+directe.++ + El+que+diferencia+la+notícia+del+reportatge+és,+per+una+banda+l’extensió,+i+que,+metre+a+la+notícia+ la+ informació+ és+ més+ concisa,+ i+ d’estil+ sec+ i+ rigorós,+ en+ el+ reportatge+ hi+ ha+ certa+ llibertat+ expressiva.+En+el+reportatge+s’intenta+explicar+uns+fets+actuals,+recents+o+que+tinguin+un+motiu+ (10+anys+després…),+però+un+periodista+no+pot+emetre+els+seus+judicis+de+valor.+En+canvi,+en+les+ notícies+si+que+es+poden+emetre+judicis+de+valor.++ En+el+reportatge+es+va+parla+sense+personalitzar+ni+editorialitzar,+i+s’ha+de+fer+servir+la+paraula+ viva/actual,+no+ha+de+ser+pedant,+s’ha+de+fer+servir+llenguatge+propi+de+les+persones+cultes+però+ sense+ser+rebuscat+ni+esteticista,+Ha+de+tenir+un+llenguatge+digen+frases+correctes+i+no+grolleres.++ El+reportatge,+igual+que+la+notícia,+també+te+un+lead+i+un+cos.+El+lead+serveix+per+sintetitzar+la+ informació+i+explicar+quina+es+la+idea+que+vols+vendre+en+aquest+reportatge,+captant+l’interès+ del+receptor.++ + No+hi+ha+una+única+manera+d’escriure+un+lead+(a+diferencia+de+la+notícia,+que+te+les+5W).,+pots+ fer+servir+les:+ RLead!de!sumari:+5W+ bLead!de!cop:+fer+servir+frases+atractives+o+refranys+ bLead!de!pintura:+comença+amb+apunts+descriptius+ bLead! de! contrast:+‘Carlos+Suárez+va+ser+escollit+per+majoria+absoluta+en+el+seu+poble+de+300+ habitants,+ara+no+hi+ha+ningú’,+ bLead! de! pregunta:+ (dubte,+ una+ cosa+ que+ no+ sabem+ del+ tot+ si+ passarà)"+ ‘9+ de+ novembre+ de+ 2014,+votarem?’+ bLead! de! teló! de! fons:+ s’utilitza+ en+ els+ reportatges+ d’extensió+ i+ consisteix+ en+ emmarcar+ geogràficament+un+fet+o+psicològicament+un+personatge.+(Como+describen+a+Sugar+Man)+ bLead!de!cita:!comença+amb+una+cita"+‘La+maté+porque+era+mía,+esto+es+lo+que+dijo+el+marido+ antes+de+entregarse+a+la+policía’+ bLead!d’extravagància:+començar+d’una+manera+rara+per+tal+que+impacti++ + REPORTATGE!INTERPRETATIU:+ És+una+mica+més+ambigu,+és+un+híbrid,+i+l’explosió+del+gènere+es+produeix+als+anys+60+i+70,+amb+ el+moviment+conegut+com+Nou+Periodisme+als+EUA.+ Aquests+ reportatges+ apareixien+ a+ la+ premsa+ underground+ del+ moment,+ en+ llibres+ que+ publicaven+els+mateixos++autors+(periodistes+o+escriptors).+ Hem+ d’anar+ colclocant+ les+ coses+ en+ funció+ de+ la+ creativitat+ de+ l’autor,+ però+ sense+ seguir+ cap+ tipus+d’estructura+concreta.+ Una+forma+d’estructura+seria+donar+en+el+lead&una+idea+inicial,+i+al+final+reestructurar+aquesta+ idea+inicial,+però+amb+més+convicció.+ + ! 32! ! CRÒNICA+ És+ un+ gènere+ periodístic+ que+ deriva+ de+ les+ columnes+ d’autor.+ la+ crònica+ és+ el+ model+ de+ relat+ d’un+esdeveniment.+No+demana+l’essència+informativa+que+es+demana+a+una+notícia,+ja+que+hi+ intervé+ de+ forma+ clau+ la+ mirada+ de+ qui+ ho+ està+ explicant,+ el+ punt+ d+ vista+ del+ narrador.+ El+ receptor+accepta+que+en+aquest+relat+hi+hagi+el+punt+de+vista+del+periodista.+No+és+un+gènere+ d’opinió+ja+que+la+seva+finalitat+es+informar,+però+si+explicar+el+que+ha+passat+a+traves+dels+seus+ ulls.++ És+ important+ que+ una+ crònica+ tingui+ una+ suma+ de+ detalls+ que+ Puchinski+ en+ deia:+ ‘Imponderabilia’,+ una+ suma+ de+ detalls+ que+ no+ són+ documents+ ni+ elements+ materials,+ però+ si+ que+són+elements+importants+en+el+discurs.+Són+tots+aquells+aspectes+que+una+persona+es+capaç+ de+transmetre’ns+a+través+de+la+seva+experiència.++ + Una+bona+crònica+ens+explica+coses+que+són+intransferibles+de+la+persona+que+els+ha+explicat.++ Després+ de+ la+ vivència,+ explica+ el+ que+ ha+ captat+ i+ vist,+ no+ el+ que+ sent+ (mirada+ pròpia,+ detall,+ element+distintiu).+Recull+detalls,+els+organitza+i+els+relata.+No+dóna+la+notícia,+dóna+el+rerefons.++ Així+com+el+reportatge+explica+el+què+i+el+perquè,+la+crònica+explica+el+com.++ + És+més+curt+que+el+reportatge,+tot+i+que+a+vegades+hi+ha+un+híbrid+entre+crònica+i+reportatge,+ quan+es+fan+cròniques+més+extenses.++ És+ important+ interactuar+ amb+ les+ persones,+ preguntar+ i+ mirar+ d’entendre.+ Moltes+ cops,+ es+ busca+la+intensitat+en+lloc+dels+fets+(allò+que+és+palpable).++ Això+no+vol+dir+que+sigui+sensacionalista.+A+vegades+transmet,+amb+regularitat,+les+impressions+ d’un+especialista.+Hi+ha+el+perfil+del+cronista+amb+una+certa+continuïtat.++ b Àmbit+geogràfic:+corresponsals+(viu+a+aquell+lloc)+o+enviats+especials+(es+trasllada+al+lloc+ per+un+motiu+concret)+ b Àmbit+temàtic:+cultural,+esportiva,+parlamentària+ + ENTREVISTA+ L’entrevista+és+molt+més+que+fer+preguntes+i+esperar+una+resposta.+La+missió+de+l’+entrevistador+ és+ saber+ quin+ objectiu+ tens+ amb+ l’entrevista+ (que+ esperes+ que+ la+ persona+ et+ digui+ o+ que+ vols+ aconseguir+ d’aquella+ persona).+ Si+ ho+ aconsegueixes+ hauràs+ aconseguit+ l’objectiu.+ Per+ ferRho+ s’ha+de+pensar+un+itinerari:+et+documentaràs,+context+de+la+persona,+preguntar+a+altres,+etc.+Hi+ ha+molts+elements+en+una+entrevista,+perquè+una+entrevista+no+és+més+que+un+joc:+pacte+entre+ dues+ persones.+ Un+ cop+ s’inicia+ l’entrevista,+ comença+ un+ joc+ de+ concessions+ o+ afirmacions.+ Hauràs+de+saber+quins+són+els+camins+que+hauràs+de+triar+per+tal+que+et+respongui+al+que+vols.++ Sempre+s’ha+de+preparar,+i+sempre+és+millor+gravarRla.++ A+mesura+que+l’entrevista+passa+s’han+d’anar+buscant+estratègies+i+es+modifica+la+jugada.++ ! ! ! ! ! ! ! ! ! 33! GÈNERES!D’OPINIÓ! Els!dos!graus!d’interpretació! Hi+ha+dos+graus+d’interpretació.+El+primer+respon+a+la+pregunta+“Què+hi+ha?”.+El+segon+a+“Què+ ens+ sembla+ que+ hi+ ha?”.+ Quan+ sabem+ que+ passa+ necessitem+ saber+ què+ ens+ sembla,+ quines+ conseqüències+ pot+ tenir,+ i+ fins+ i+ tot,+ què+ s’hi+ podria+ i+ s’hauria+ de+ fer+ per+ modificar+ els+ esdeveniments.+A+aquesta+necessitat+respon+el!comentari.+ + LA!CRÍTICA! En+el+comentari+hi+ha+la+crítica,+un+gènere+d’interpretació+de+segon+grau+que+no+es+refereix+als+ esdeveniments,+sinó+a+productes+oferts+al+públic+com+a+obres+d’art.++ La+ crítica+ ha+ tingut+ la+ missió+ de+ jutjar+ la+ resta+ de+ generes+ literaris+ i+ artístics.+ No+ té+ les+ característiques+formals+de+gènere,+però+aporta+a+la+cultura+un+servei+peculiar+i+té+una+funció+ de+discriminació+i+judici,+aplicada+d’una+manera+constant.++ Començà+ per+ ser+ informació+ pura+ i+ simple.+ Le& Journal# des# Sevants& adverteix+ el+ 1724+ que+ es+ prohibeix+a+si+mateix+jutjar+i+que+proposa+només+extractes+o+ressenyes+que+siguin+l’elixir+de+tots++ els+llibres.+La+crítica+es+redueix+a+una+anàlisi+seca,+austera,+descriptiva+de+l’obra:+el+periodista+ creu+que+la+seva+missió+és+només+informar.+Ha!començat!per!ser!informació!pura!i!simple.+ + El+segle+XVlll+és+un+temps+d’idees+i+debats,+en+el+qual+allò+antic+i+allò+nou+es+disputen+terreny.+El+ Journal# de# Trévoux& (tractant+ de+ rivalitzar+ amb+ el+ Journal# des# Sevants),+ afirma+ que+ els+ periodistes+no+es+poden+absoldre+de+barrejar+la+crítica+a+les+seves+ressenyes,+han+de+seguir+els+ seus+ deures+ més+ essencials+ i+ ser+ fidels+ als+ lectors.+ En+ el+ Nouvelliste# du# Parnasse,+ l’abat+ Desfontaines+ estableix+ que+ un+ noticier+ ha+ de+ pensar,+ jutjar+ i+ raonar.+ La! crítica! del! gust! és! el! primer!pas!de!la!premsa!cap!a!la!seva!funció!formativa.!Per+altra+banda,+un+Journal#littéraire# International!anuncia!que+els+seus+redactors+han+resolt+d’explicarRse+sobre+el+que+trobaran+de+ bo+o+de+dolent+en+un+llibre.! + La+crítica+periodística+i+la+crítica+acadèmica+coexisteixen+al+llarg+del+segle+XVlll.+La+preocupació+ de+ les+ regles+ i+ els+ gèneres,+ el+ respecte+ a+ les+ formes+ establertes,+ fan+ de+ la+ crítica+ un+ exercici+ normatiu+que+jutja+les+obres+pel+seu+respecte+a+les+regles+de+l’art+i+als+preceptes+dels+gèneres+ literaris.+ El+ segle+ XlX,+ però,+ portà+ canvis+ imprevistos.+ La+ crítica! pateix! una! crisi,+ a+ causa+ del+ desenvolupament+de+la+premsa,+que+trastorna+les+condicions+de+la+producció+literària.+Sota+la+ Restauració,+ l’únic+ tipus+ d’expressió+ i+ de+ producció+ veritablement+ literari+ continuava+ sent+ el+ llibre.+ La+ crítica+ tenia+ el+ seu+ lloc+ a+ les+ revistes+ literàries,+ que+ contribuïen+ a+ la+ difusió+ de+ la+ novelcla+i+publicarRla+com+a+fulletó.++ Giradin+volia+convertir+el+diari+en+el+rival+del+llibre.+En+rebaixar+el+preu+a+la+meitat+i+recolzarRse+ en+la+publicitat+va+buscar+més+públic+i+per+a+això+va+necessitar+una+matèria+comuna+a+tots+els+ subscriptors,+un+interès+general+capaç+de+desplaçar+l’interès+polític+i+la+seva+inevitable+divisió+ d’opinions:+aquesta+matèria+és+la+novelclaRfulletó.+ No+ arribà+ a+ aconseguir+ els+ seus+ propòsits,+ però+ la+ literatura+ va+ entrar+ al+ diari+ i+ la+ crítica+ no+ quedà+limitada+a+les+revistes+literàries,+ja+que+havia+esdevingut+un+gènere+periodístic+poderós+ exercit+ a+ més+ de+ en+ la+ literatura,+ sobre+ el+ teatre+ i+ que+ feia+ a+ un+ crític+ dramàtic,+ Jules! Janin,+ veure+l’ofici+de+crític,+elevarRse+al+més+alt+punt+de+glòria,+poder,+estimació+i+utilitat.+ + 34! ! FUNCIÓ+DE+LA+CRÍTICA+ Com+a+exercici+d’interpretació,+la+crítica+té+com+a+primer+objecte+l’elecció!d’una!obra!valuosa.+ L’objecte+ es+ presenta+ a+ la+ nostra+ atenció+ com+ “quelcom+ que+ cal+ interpretar”,+ “mereixedor+ d’estudi”.+ S’interpreta+ allò+ que+ suscita+ interès+ i+ sembla+ “prometedor”,+ que+ ja+ és+ important+ però+encara+no+ha+estat+prou+aclarit.+ Per+T.S!Eliot,+allò+que+és+primordial+en+tot+crític+és+la+seva+aptitud+per+seleccionar+el+bon+poema+ i+rebutjar+el+dolent;+reconèixer+el+bon+poema+nou+que+respon+a+les+noves+circumstàncies+és+la+ millor+prova+de+la+seva+aptitud.+ + L’acte+crític+ensopega+però,+amb+la+funció+d’informar.+Els+diaris+no+acostumen+a+informar+sobre+ les+ obres+ tret+ del+ moment+ en+ que+ les+ critiquen.+ Ocasionalment+ apareixerà+ com+ a+ crònica+ la+ informació+d’un+acte,+però+l’atenció+se+centra+llavors+en+allò+que+hi+va+haver+de+reunió+social,+ concentració+ de+ personatges,+ commemoració+ d’una+ data.+ La+ informació+ sobre+ l’obra+ és+ en+ general+la+crítica,+i+això+obliga+als+crítics+dels+mitjans+a+criticar+més+obres+que+no+voldrien.+Se+ suposa+que+les+estrenes+de+teatre,+de+cinema,+els+concerts+anunciats+en+cartellera,+així+com+les+ exposicions,+ han+ de+ merèixer+ l’atenció+ del+ crític.+ El+ nombre+ de+ llibres+ que+ es+ publiquen+ desborda+la+capacitat+d’una+secció+de+crítica,+però+tot+i+això+el+lector+té+el+dret+que+es+publiquin+ crítiques+de+les+obres+més+importants.+ + El+crític+ha+d’escollir!i!explicar+,després,+per!què!una!obra!li!ha!semblat!interessant.+Quan+ha+ de+parlar+de+més+títols+que+els+que+escolliria,+se+sent+obligat+a+donar+entenent+en+quin+sentit+i+ per+a+quin+lector+o+espectador+pot+ser+atractiva+l’obra.+ + El+ crític+ també+ aprecia+ la+ relació+ entre+ els+ propòsits+ i+ les+ ambicions+ de+ l’autor+ i+ els+ resultats+ obtinguts.+Una+forma+indirecta+de+deixar+de+banda+aquesta+responsabilitat+és+donar+la+paraula+ a+ l’autor+ sobre+ la+ seva+ obra+ i+ no+ publicarRne+ crítica+ o+ bé+ donar+ més+ relleu+ a+ l’entrevista+ amb+ l’autor+que+al+judici+del+crític.+ + El+primer+servei+que+el+crític+pot+prestar+al+lector+és+dirRli+qui+és+l’autor,+quines+altres+obres+ha+ fet+i+quin+és+el+lloc+i+la+significació+de+la+que+presenta+en+el+panorama+de+les+altres+produccions+ de+l’autor.++ El+ segon+ servei+ consisteix+ en+ la+ descripció+ de+ l’obra.+ Si+ tota+ informació+ ja+ és+ interpretació,+ resulta+ arriscat+ decidir+ en+ quin+ moment+ el+ crític+ passa+ de+ la+ interpretació+ deprimir+ grau,+ informativa,+a+la+de+segon+grau,+avaluativa,+de+la+informació+al+judici.+ El+crític+és+un+lector,+un+espectador,+però+especialment+qualificat+per+ajudar+els+altres+lectors+o+ espectadors+a+entendre+l’obra.+La+crítica+periodística+alhora+que+jutja,+informa.+Segons+Gonzalo+ Martín+Vivaldi+és+el+judici+de+l’expert+que+interpreta+i+valora.+ La+ funció+ primordial+ del+ crític+ és+ ésser+ un+ orientador+ competent,+ sagaç+ i+ desinteressat.+ És+ un+ espectador+supervisor,+que+actua,+com+un+delegat+del+públic.+La+crítica+és,+segons+I.A.!Richards,+ un+exercici+en+l’art+d’orientarRse.+ + El+crític+fa+de+mitjancer+entre+l’autor+i+la+seva+obra,+i+del+públic.+El+públic+necessita+orientarRse+ en+la+diversitat+d’obres,+tendències+i+estils,+i+el+crític+l’ajuda.+L’autor+però,+també+necessita+ser+ presentat+al+públic,+entès+i+recomanat.+ + ! 35! Dovifat+ recorda+ que+ en+ el+ moment+ que+ l’art+ va+ oferir+ el+ seu+ producte+ al+ públic+ a+ canvi+ d’un+ pagament,+la+crítica+del+públic+havia+començat.+I+va+trobar+la+seva+expressió+al+diari.+Era+lògic+ que+el+diari,+mitjancer+entre+el+públic+i+totes+les+activitats+que+el+concerneixen,+prestés+aquest+ servei,+tot+i+que+de+vegades+va+haver+de+ser+el+mateix+públic+qui+l’exigís+i+els+diaris+es+resistissin+ a+prestarRlo.+D’altra+banda,+el+judici+crític+particular+i+la+importància+del+públic+encaixen+en+un+ sistema+polític+democràtic+amb+més+lògica+que+en+un+de+totalitari+i+resulta+significatiu+que+el+ règim+ nacionalista+ prohibís+ la+ crítica+ d’art+ per+ decret+ al+ 1936.+ La+ crítica+ havia+ de+ ser+ reemplaçada+ per+ un+ “examen+ artístic”+ que+ fos+ més+ una+ “descripció+ i+ apreciació”+ que+ una+ “valoració+ o+ judici+ crític”+ El+ decret+ recordava+ que+ només+ el+ Partit+ i+ l’+ Estat+ es+ trobaven+ en+ condicions+de+fixar+valors”.+ + Les+ figures+ importants+ a+ les+ primeres+ etapes+ de+ la+ crítica+ moderna+ –segons+ Malcolm! Mradbury—+són+els+escriptors+nous:+Pound,+Eliot,+Lawrence,+Henry+James.+ Per+això+la+funció+central+de+la+crítica+serà+crear+el+mitjà+propici+per+a+aquestes+arts.+ + Als+ països+ de+ llengua+ anglesa+ es+ va+ produir+ als+ anys+ trenta+ el+ moviment+ anomenat+ New+ Criticism,+ que+ va+ tenir+ el+ seu+ període+ de+ més+ acceptació+ poc+ després+ de+ la+ Segona+ Guerra+ Mundial.+Els+seus+representants,+a+banda+i+banda+de+l’Atlàntic,+van+fer+de+la+crítica+una+forma+ seriosa+d’estudi+educatiu,+basat+no+en+l’erudició,+sinó+en+la+lectura+intensiva+dels+textos.+ El+plaer+de+l’obra,+la+manera+de+rebreRla++i,+en+la+literatura,+l’atenció+a+les+paraules+i+la+lectura+ com+ a+ experiència+ de+ vida+ prenen+ una+ importància+ decisiva;+ I.A.! Richards+ escriu+ un+ llibre+ de+ crítica+pràctica+per+desenvolupar+el+criteri+discriminatiu+i+la+capacitat+de+comprensió+i+C.S.+Lewis+ proposa+un+experiment+crític+consistent+en+posar+a+l’inrevés+el+procés+crític+habitual,+i+en+lloc+ de+jutjar+el+gust+literari+de+la+gent+per+les+obres+que+llegeix,+jutjar+la+literatura+per+la+manera+ com+és+llegida.+La+funció+de+la+crítica+és+llavors+de+promoure+experiències+de+bona+lectura.+ + + COM+ES+FA+UNA+CRÍTICA+ El+crític+escriu+per+a+persones+que+no+han+llegit+el+llibre+o+no+han+vist+l’obra,+però+que+tenen+la+ intenció+de+ferRho;+per+a+persones+que+han+llegit+el+llibre+o+han+vist+l’obra+i+desitgen+comparar+ les+seves+reaccions+i+opinions+amb+les+del+crític;+per+a+persones+que+probablement+no+llegiran+ el+llibre+ni+veuran+l’obra,+però+que+en+volen+saber+alguna+cosa+per+poder+parlarRne+i+fins+i+tot+ per+a+persones+que+llegeixen+simplement+per+obtenir+informació+o+per+plaer.+ + El+crític+ha+de+resistir+la+temptació+d’explicar+l’argument+de+l’obra+i+d’anunciarRne+el+desenllaç,+i+ s’ha+de+fixar+bé+en+el+tema:+de+què+tracta.+El+lector+voldrà+saber+no+només+quin+és+el+tema,+sinó+ també+quin+és+el+tractament+que+l’autor+en+fa.+En+descriure+i+analitzar+la+relació+entre+el+tema+i+ el+tractament,+el+crític+està+ja+avançant+el+seu+judici,+si+encara+no+l’ha+expressat.+El+judici+pot+ resultar+poc+visible+i+fins+i+tot+aparèixer+diluït+al+llarg+de+la+crítica,+però+és+l’essencial,+perquè+és+ la+funció+del+comentari.+ La+ crítica+ serveix+ fonamentalment+ per+ donar+ el+ judici+ o+ valoració+ d’una+ obra.+ No+ hi+ ha+ una+ forma+genèrica+de+la+crítica,+com+n’hi+ha+de+la+notícia+i+fins+un+cert+punt+del+reportatge.+ La+ crítica+ pot+ tenir+ quelcom+ de+ notícia,+ de+ reportatge,+ de+ crònica,+ d’article.+ Henning! Rischbieter,! crític+ teatral,! diu+ que+ a+ l’escriure+ una+ crítica,+ s’ha+ de+ formular+ la+ impressió+ del+ crític+de+la+vetllada,+descriure+el+que+s’ha+esdevingut.+En+el+millor+dels+casos+la+descripció+serà+ 36! ! més+concisa+i+en+el+pitjor+més+pàlclida+que+la+vetllada+teatral.+Mitjançant+la+selecció+de+detalls+ característics,+ la+ fixació+ de+ moments,+ la+ formulació+ de+ tendències,+ tracta+ de+ caracteritzar+ el+ conjunt+com+a+conjunt.+D’aquesta+manera+la+descripció+esdevé+anàlisi+i+l’anàlisi,+en+seleccionar+ i+sospesar+les+parts+seleccionades+i+estudiar+la+seva+connexió,+condueix+a+uns+judicis.+Els+judicis,+ però,+només+arriben+a+satisfer,+conclou+el+crític,+si+han+nascut+a+través+del+procés+descrit.+ La+crítica+teatral+fa+un+paper+de+mitjancer+entre+la+literatura+i+el+teatre.+ + LA+CRÍTICA+I+EL+SEU+ENTORN+ El+ crític+ es+ pot+ posar+ al+ costat+ de+ l’artista,+ tractant+ d’explicar+ l’obra+ al+ públic+ i+ ajudant+ a+ degustarRla+ (Crític+ literari,+ crític+ d’art).+ Aquest+ jutja+ un+ producte+ que+ pot+ ser+ adquirit+ per+ qualsevol,+ però+ no+ sap+ quantes+ persones+ han+ comprat+ efectivament+ el+ llibre,+ i+ tendeix+ a+ ignorar+aquesta+dada+i+també+les+reaccions+de+l’entorn.+No+acostumen++a+tenir+un+estatus+fix+en+ el+mitjà.+ + Per+altra+banda,+pot+seure+entre+el+públic+i+expressar+per+escrit+la+seva+reacció+(crític+de+teatre,+ cinema+i+música).+En+aquest+segon+cas+el+crític+esdevé+la+veu+de+l’entès+assegut+entre+el+públic.+ Aquests+crítics+acostumen+a+tenir+un+estatus+fix+en+el+mitjà.+ + Molts+crítics+ho+són+d’una+manera+esporàdica,+sense+el+coneixement+degut+dels+llibres+amb+què++ podrien+ comparar+ els+ que+ tenen+ entre+ mans.+ Segons+ Iván+ Tribau+ (Teoría& y& práctica& del& periodismo& cultural),+ a+ Espanya+ ens+ trobem+ davant+ d’una+ carència+ d’informadors+ especialitzats.+Aquests+han+de+quedar+suplits+per:+ 1. Informadors+mancats+de+formació+cultural+suficient+ 2. Especialistes+que+manegen+malament+la+tècnica+informativa+ + En+el+cas+de+la+crítica+d’art+és+encara+més+angoixant.+Hi+ha+dos+públics+d’art.+El+públic+general+ visita+ les+ exposicions+ gratuïtament+ i+ moltes+ vegades+ sense+ gairebé+ aturarRs’hi.+ Quant+ als+ compradors,+ un+ quadre+ és+ un+ producte+ més+ aviat+ car+ subjecte+ a+ un+ mercat+ en+ què+ les+ cotitzacions+compten.+No+és+casual+que+les+subhastes+vagin+menjant+el+terreny+a+la+crítica+d’art+ pròpiament+ dita.+ La+ precisió+ del+ llenguatge+ dels+ números+ contrasta+ amb+ la+ imprecisió+ del+ llenguatge+literari+quan+s’aplica+a+un+producte+plàstic.++ Els+crítics+de+llibres+manegen+el+mateix+llenguatge+que+els+seus+criticats,+posen+de+la+mateixa+ manera+que+ells+una+paraula+rere+l’altra+i+els+del+teatre+i+cinema+troben+a+les+obres+el+mateix+ llenguatge+verbal+que+ells+utilitzen.+ + El+ crític+ musical+ sent+ sons+ i+ els+ ha+ de+ comentar+ amb+ paraules,+ però+ almenys+ té+ l’avantatge+ d’estar+ assegut+ en+ una+ butaca+ juntament+ amb+ el+ públic+ i+ de+ compartir+ generalment+ els+ seus+ gustos,+tot+i+que+a+més,+ell+sap+llegir+les+notes.+ Ja+que+el+crític+es+forma+amb+allò+que+fa,+esdevindrà+un+conservador+en+l’aspecte+musical+i+un+ contemporani+ en+ l’aspecte+ literari.+ Però+ també+ el+ públic+ dels+ concerts+ i+ de+ la+ música+ anomenada+ significativament+ “clàssica”+ és+ conservador+ i+ el+ dels+ llibres+ contemporani,+ de+ manera+que+crític+i+públic+tenen+raons+per+entendre’s+en+tots+dos+casos.+ El+ públic+ de+ l’art+ seria+ potser+ conservador,+ però+ els+ productes+ que+ se+ li+ ofereixen+ són+ contemporanis+ i+ els+ judicis+ s’han+ d’expressar+ en+ un+ llenguatge+ extret+ a+ vegades+ de+ la+ poesia,+ d’altres+de+la+filosofia,+segons+la+procedència+del+crític.+ ! 37! La+identificació+s’ha+convertit+en+un+anacronisme.+Abans+les+sensacions,+els+estats+d’ànim+i+els+ records+ es+ desprenien+ sense+ cap+ dificultat+ de+ la+ iconografia:+ el+ “com”+ d’allò+ pintat+ estava+ relacionat+ amb+ un+ ”què”.+ Però+ quan+ als+ quadres+ no+ es+ pot+ veure+ res+ d’iconogràfic,+ les+ emocions+d’un+mateix+son+complexos+autònoms,+a+l’igual+que+els+quadres,+i+competeixen+amb+ ells.+ La+ crítica+ d’art+ no+ tracta+ del+ seu+ objecte,+ sinó+ que+ l’amaga.+ La+ finalitat+ del+ llenguatge+ emprat+és+amagar+el+conflicte+entre+el+quadre+i+el+públic.+L’abundància+i+entusiasme+del+públic+ fan,+més+fàcil+la+tasca+del+crític+de+la+música+significativament+anomenada+“viva”.+Sol+haverRhi+ un+ crític+ per+ a+ la+ música+ clàssica+ i+ un+ altre+ per+ a+ la+ viva+ (la+ forma+ de+ la+ crítica+ pot+ ser+ la+ de+ reportatge,+si+es+tracta+d’un+concert+multitudinari+o+la+crònica,+quan+el+crític+no+és+davant+un+ esdeveniment,+sinó+davant+quelcom+més+habitual),+de+la+mateixa+manera+que+hi+ha+un+públic+ per+a+la+primera+i+un+altra+per+a+la+segona.+ + CARTES!AL!DIRECTOR! Els+lectors+hi+colclaboren.+Es+considera+que+el+lector+té+dret+a+expressarRhi+opinions+personals+ sobre+ qualsevol+ tema+ sempre+ i+ quan+ no+ ultrapassi+ les+ normes+ del+ bon+ gust,+ signi+ amb+ el+ seu+ nom+ i+ cognom+ i+ es+ faci+ responsable+ d’allò+ que+ escriu.+ La+ secció+ de+ cartes+ és+ un+ indicador+ sensible+del+tipus+de+lectors+que+té+cada+diari,+i+com+més+cartes+rep+un+diari+i+més+gran+és+el+seu+ interès,+més+destaca+aquest+espai.+És+una+secció+molt+llegida+a+les+pàgines+d’opinió.+ + Aquest+fòrum+serveix+principalment+a+dos+propòsits:+ 1. És+una+vàlvula+de+seguretat+per+a+les+reaccions+del+lector.+ 2. Manté+el+director+en+contacte+amb+els+seus+lectors+i+li+permet+apreciar+els+temes+que+ més+interessen.+ També+ serveixen+ per+ rectificar+ equivocacions+ i+ corregir+ errors.+ No+ és+ estrany+ que+ sorgeixin+ polèmiques+erudites+en+la+secció+i+el+diari+ha+de+ser+prudent+a+administrarRles+i+més+encara+a+ pretendre+posarRhi+punt+final.+Malgrat+que+les+funcions+de+les+cartes+al+director+són+pròpies+del+ comentari+ i+ és+ una+ secció+ que+ s’inclou+ a+ les+ pàgines+ d’opinió,+ hi+ ha+ cartes+ que+ aporten+ informacions+o+expliquen+casos+succeïts+als+signants.+La+secció+resulta+especialment+interessant+ quan+l’opinió+del+lector+es+refereix+a+coses+publicades+al+diari.+La+secció+de+cartes+al+director+és+ l’única+forma+de+crítica+a+la+premsa+que+té+un+lloc+reconegut+i+a+més+a+més+és+el+mateix+diari+ criticat+qui+l’acull.+Naturalment+la+publicació+de+crítiques+es+converteix+en+manifestació+subtil+ de+la+grandesa+del+diari.+ + L’ARTICLE:!L’ATRACCIÓ!DE!LA!FIRMA! Els+ diaris+ europeus+ obren+ les+ seves+ pàgines+ a+ les+ anomenades+ grans+ firmes.+ El+ diari+ s’honra+ publicant+amb+relleu+tipogràfic+articles+d’extensió+variable+sobre+qualsevol+tema.+Es+considera+ que+ el+ que+ importa+ és+ la+ firma,+ que+ també+ sol+ destacar.+ L’article+ és,+ com+ acostuma+ a+ ser+ anomenat,+ una+ colclaboració.+ L’escriptor+ colclabora+ amb+ el+ seu+ nom+ i+ el+ seu+ estil+ a+ realçar+ el+ prestigi+i+accentuar+la+qualitat+del+diari.+I+el+diari+colclabora+a+la+subsistència+de+l’escriptor.+ + Cada+diari+té+els+seus+colclaboradors+i+agraeix+que+n’hi+hagi+que+dominin+el+difícil+art+de+l’article.+ Generalment+ no+ és+ el+ tema+ allò+ que+ atrau+ al+ lector,+ sinó+ la+ firma.+ L’articulista+ tracta+ d’humanitzar+i+actualitzar+el+tema.++ L’article+no+sol+girar+al+voltant+d’una+notícia,+o+si+ho+fa+la+pren+més+aviat+com+a+pretext+per+a+ una+divulgació.+L’actualitat+de+l’article+és+difusa,+ambiental+o+personal.+ 38! ! Primers+mestres+de+l’article:+Goldsmith,+Addison,+Lamb+(a+les+grans+revistes+angleses+del+s.XVlll+ i+XIX).+ + L’ARTICLE+DE+COSTUMS+ El+seu+auge+va+unit+a+Mariano!José!de!Larra.+El+costumisme+s’adapta+a+l’estil+i+tarannà+de+qui+el+ cultiva.++ Larra+concep+i+realitza+un+costumisme+satíric+amb+tota+la+càrrega+literària+divuitesca,+i+l’utilitza+ finalment+com+a+instrument+de+la+descarrega+romàntica,+amb+la+qual+cosa+l’escena+costumista+ esdevé+ primer+ sàtira+ de+ costums+ socials,+ després+ sàtira+ de+ costums+ polítics+ i+ després+ sàtira+ elegíaca,+ crònica+ d’una+ rabiüda+ i+ masoquista+ autodestrucció+ literària+ i+ personal.+ L’article+ es+ converteix+així+en+un+testimoni+dramàtic+i+líric+d’una+sàtira+dirigida+contra+si+mateix.+ De+la+mateixa+manera+que+en+Mariano+José+de+Larra,+l’article+literari+va+ser+un+dels+mitjans+de+ vida+dels+escriptors+espanyols.+ + L’article+de+costums+no+és+una+relíquia+del+segle+XlX.+Canvien+els+costums,+però+sempre+hi+ha+ qui+els+conserva.+En+el+seu+esforç+per+dir+la+veritat,+no+és+estrany+que+l’observador+adopti+un+to+ que+els+altres+qualifiquen+com+a+humor.+ + Azorín+ escriu+ articles+ de+ costums+ i+ Baroja+ també.+ En+ les+ generacions+ següents+ Julio+ Camba,+ Wenceslao+Fernándex+Flórez,+Josep+Pla,+etc.+ + És+curiós+que+un+dels+llocs+escollits+pels+diaris+perquè+les+millors+plomes+escrivissin+articles+de+ costums+ amb+ mirada+ humorística+ hagi+ estat+ el+ Parlament.+ Les+ “impressions+ parlamentàries”+ iniciades+per+Azorín+han+tingut+continuadors+fins+als+nostres+dies.+ + ! ! LA!COLUMNA! Quan+ l’article+ apareix+ com+ a+ secció+ i+ l’articulista+ és+ el+ titular+ d’una+ rúbrica+ que+ es+ publica+ diversos+ cops+ per+ setmana+ tenim+ la+ columna+ i+ el+ columnista.+ La+ columna+ és+ l’últim+ graó+ del+ periodisme+personal.+ Hi+ conflueixen+ diferents+ corrents.+ Si+ més+ no,+ quan+ el+ diari+ creix+ i+ la+ seva+ organització+ es+ complica+ els+ editorials+ que+ signava+ el+ director+ i+ amb+ què+ orientava+ l’opinió+ esdevenen+ anònims;+ o+ si+ el+ nom+ continua+ atraient+ seguidors+ es+ converteixen+ en+ columnes.+ Una+ de+ les+ varietats+de+la+columna+és+l’assaig,+l’anàlisi+de+l’actualitat+a+la+manera+de+Walter+Lippmann,+que+ va+exercir+una+llarga+influència+fins+que+es+va+retirar+als+77+anys.+ + La+columna+és+un+art+i+una+tècnica+que+s’adapta+a+la+personalitat+del+titular,+com+a+periodisme+ personal+ que+ és.+ Als+ diaris+ americans+ és+ freqüent+ que+ hi+ hagi+ firmes+ amb+ opinions+ contraposades+i+fins+i+tot+que+les+mantinguin+contra+el+criteri+del+diari+mateix,+sempre+que+el+ director+ ho+ permeti.+ Hi+ ha+ columnes+ d’anàlisi+ de+ l’actualitat,+ de+ comentari+ de+ notícies,+ de+ digressió+ assagística,+ d’esports+ i+ temes+ de+ murmuració+ i,+ certament,+ d’humor,+ anomenada+ a+ Amèrica+colyum,+i+que+té+entre+els+seus+antecedents+el+ferotge+humorista+Ambrose+Bierce.+Art+ Buchwald+és+segurament+el+més+ilclustre+titular+d’una+columna+amena+o+d’humor+a+la+premsa+ ! 39! americana.+ Es+ tracta+ d’un+ exercici+ summament+ difícil.+ El+ columnista+ ha+ de+ fer+ un+ número+ diferent+cada+dia.+ + Un+dels+secrets+de+la+columna+és+l’atmosfera+d’intimitat+amb+el+lector+que+promou.+La+columna+ respon+a+la+necessitat+de+conèixer+qui+parla,+i+indica,+com+ha+dit+un+columnista,+la+preferència+ del+ públic+ pel+ contacte+ directe+ amb+ un+ individu+ més+ que+ amb+ el+ producte+ editorial+ anònim+ d’una+ corporació.+ La+ diversitat+ de+ columnistes+ i+ criteris+ és+ una+ contribució+ a+ l’opinió+ independent+ del+ lector.+ Com+ va+ escriure+ Walter! Lippmann,+ la+ més+ gran+ independència+ que+ podem+ experimentar+ en+ molts+ assumptes+ s’aconsegueix+ augmentant+ el+ nombre+ de+ les+ autoritats+que+escoltem+amb+simpatia.+En+aquest+tipus+de+debat,+podem+jutjar+freqüentment+ qui+ha+guanyat+la+victòria+dialèctica,+però+ens+trobem+virtualment+sense+defenses+contra+una+ falsa+premissa+que+cap+polemista+no+hagi+qüestionat,+o+contra+un+aspecte+oblidat+que+cap+d’ells+ no+hagi+introduït+a+la+discussió.+ + L’EDITORIAL,!INSTRUMENT!D’INFLUÈNCIA! És+un+exercici+d’interpretació+(de+segon+grau)+i+un+instrument+de+mediació.+En+ell,+el+diari+escull+ els+ fets+ que+ creu+ més+ importants+ per+ al+ seu+ públic,+ els+ relaciona+ i+ descriu+ una+ situació+ desitjable+ a+ la+ que+ arribar+ i+ els+ medis+ necessaris+ per+ aconseguirRho.+ S’esforça+ a+ desxifrar+ el+ futur,+adverteix+sobre+el+que+pot+passar.+No+obliga+a+ningú+a+fer+o+deixar+de+fer+res,+però+si+pot+ convèncer+d’allò+que+interessaria+que+es+fes.+ L’editorial+no+és+l’única+forma+de+comentari+dels+fet,+però+té+importància+perquè+representa+el+ comentari+“del+diari”,+es+allò+que+“el+diari”+pensa.+El+diari+exerceix+la+influència+a+través+de+la+ persuasió+en+tractar+de+convèncer+algú+d’alguna+cosa.+ L’anàlisi+ dels+ editorials+ permet+ conèixer+ millor+ els+ fluxos+ d’influència,+ els+ problemes+ que+ preocupen+ a+ una+ societat+ i+ posar+ de+ manifest+ les+ posicions+ d’un+ diari+ i+ el+ seu+ grau+ de+ coherència.+ + Condicions+mínimes+que+haurà+de+reunir+una+política+editorial+per+arribar+a+ser+influent:+ 1) AtrevirRse+a+actuar+sobre+les+intencions+del+lector+recomanantRli+una+opinió.+ 2) Aconseguir+que+el+missatge+sigui+nítid+i+conseqüent+amb+si+mateix.+ 3) Aconseguir+que+la+política+editorial+i+la+informativa+siguin+coherents+(que+la+informativa+ no+menyspreï+quelcom+que+la+editorial+ha+tractat+com+important)+ 4) Exercir+d’una+manera+raonada+i+responsable+la+“interpretació+del+futur”.++ + EL!DIBUIX!D’HUMOR!I!LA!CARICATURA! L’acudit+o+humor+gràfic+és+pròpiament+una+notícia,+molt+semblant+a+la+fotoRnotícia+(fotografia+ en+la+que+es+veu+que+succeeix+quelcom,+la+notícia,+que+va+acompanyada+d’un+peu+de+foto+que+ explica+què+passa+a+la+imatge)+però+amb+una+gran+diferència:+la+notícia+és+imaginària.+Una+altra+ característica+ que+ ajuda+ a+ recordar+ que+ no+ es+ tracta+ d’una+ realitat:+ el+ dibuix+ és+ poc+ realista,+ infantil,+ amb+ trets+ de+ fantasia.+ Si+ els+ personatges+ són+ reals,+ els+ “reconeixem”+ per+ la+ intencionada+exageració+dels+seus+trets+característics.++ ! L’ACUDIT+GRÀFIC+D’ACTUALITAT+ El+ més+ normal+ dels+ acudits+ gràfics+ del+ diari+ és+ que+ siguin+ d’actualitat,+ com+ la+ resta+ del+ contingut.+Respecte+al+públic,+l’acudit+gràfic+té+una+doble+funció.+A+través+de+l’acudit,+el+mitjà+ 40! ! congrega+i+solidaritza+el+seu+públic,+reforça+l’efecte+d’integració.+De+Bregson+es+desprèn+que+el+ riure+respon+a+un+judici+social+i+equival+a+una+opinió:+compleix+una+funció+de+comentari;+heus+ aquí+perquè+és+lògic+que+es+publiqui+a+les+pàgines+d’opinió.+ ! L’ACUDIT,+NOTÍCIA+IMAGINÀRIA+EN+FUNCIÓ+DE+COMENTARI+ L’humorista+dóna+forma+a+les+fantasies+de+la+societat+a+propòsit+del+que+passa.+En+un+diari+ple+ de+males+notícies+i+comentaris+irritats,+el+dibuix+d’humor+hi+introdueix+la+nota+compensatòria.+ Apareix+com+a+resposta+a+fets+reals,+i+alhora+que+els+comenta,+els+assimila+(el+plaer+obtingut+pel+ riure+ compensa+ el+ dolor+ patit).+ Esborra+ els+ efectes+ depressius+ d’un+ fet+ real+ advers+ en+ juxtaposarRli+un+fet+imaginari+que+restableix+l’equilibri+i+restaura+la+sensació+social+del+benestar.+ ! ! ARA:!TRES!ANYS!DE!PERIODISME! #Ciberguerra:+Les+filtracions+massives+de+dades+i+l’espionatge+a+institucions+i+ciutadans+a+través+ del+ rastre+ digital+ han+ obert+ un+ nou+ camp+ de+ batalla+ global.+ La+ revolució+ d’+ Egipte+ neix+ al+ Facebook+i+a+Twitter.+A+Síria,+els+vídeos+de+YouTube+burlen+el+règim+i+mostren+la+repressió+al+ món"+ 2013,+ Edward+ Snowden,+ un+ consultor+ tecnològic+ que+ havia+ treballat+ a+ la+ CIA+ i+ a+ l'Agència+ de+ Seguretat+ Nacional+ (NSA)+ dels+ Estats+ Units,+ filtra+ als+ diaris+ 'The+ Guardian'+ i+ 'The+ Washington+ Post'+ documents+ classificats+ sobre+ programes+ d'espionatge+ nordRamericans.+ La+ NSA+hauria+tingut+accés+a+registres+telefònics+i+d'internet+de+l'operadora+de+telefonia+Verizon+i+ de+ servidors+ de+ Microsoft,+ Yahoo,+ Google,+ Facebook,+ Skype,+ YouTube+ o+ Apple.+ Espionatge+ massiu+ a+ milions+ de+ nordRamericans+i+també,+segons+es+publicaria+més+tard,+a+ diversos+ líders+ mundials,+entre+els+quals,+Angela+Merkel.+ El+ 2010,+ una+ organització+ sense+ afany+ de+ lucre,+ de+ nom+ Wikileaks,+ liderada+ pel+ programador+ informàtic+ i+ periodista+ australià+ Julian+ Assange,+ posa+ a+ l'abast+ del+ món+ desenes+ de+ milers+ de+ documents+ militars+ classificats+ de+ les+ guerres+ de+ l'Afganistan+ i+ de+ l'Iraq.+ Una+ filtració+ massiva+ que+ ha+ revolucionat+ la+ immediatesa+ i+ l'accés+ directe+ a+ les+ dades.+ Com+ a+ Wikipedia,+ l'enciclopèdia+ digital+ de+ la+ qual+ l'organització+ va+ copiar+ el+ format,+ a+ Wikileaks+ són+ els+ internautes+ els+ qui+ alimenten+ la+ plataforma+ enviant+ documents+ secrets+ a+ què+ tenen+ accés.+ Wikileaks+ ofereix+ anonimat+ a+ les+ fonts,+ verifica+ la+ informació+ i+ la+ publica+ a+ la+ xarxa,+ sovint+ filtrantRla+primer+a+diaris+de+referència+que+n'acrediten+l'autenticitat.+ + #Captura! i! mort! de! Bin! Laden:+ Barack+ Obama+ va+ complir+ la+ promesa+ de+ capturar+ el+ responsable+dels+atemptats+de+l'11+de+setembre+del+2001+contra+les+Torres+Bessones+de+Nova+ York.+ Els+ Estats+ Units+ van+ matar+ el+ terrorista+ més+ buscat+ del+ món+ en+ una+ operació+ militar+ al+ Pakistan+l'1+de+maig+del+2011.+El+líder+d'AlRQaida+s'amagava+en+un+fortí+secret+als+afores+de+la+ ciutat+d'Abbottabad,+al+nordRest+del+país.+El+6+de+novembre+del+2012,+després+d'un+frec+a+frec+a+ les+ enquestes+ fins+ a+ l'últim+ minut,+ el+ primer+ president+ negre+ dels+ Estats+ Units+ va+ tornar+ a+ guanyar+les+eleccions+davant+el+republicà+Mitt+Romney.+La+desaparició+del+líder+d'AlRQaida+es+ va+publicar+abans+a+la+Wikipedia+que+a+'The+New+York+Times'.+ + #Les! revoltes! àrabs:+ El+ gest+ de+ Mohamed+ Bouazizi,+ el+ venedor+ ambulant+ tunisià+ que+ es+ va+ immolar+ per+ denunciar+ la+ pobresa+ i+ la+ manca+ de+ llibertats,+ va+ desencadenar+ una+ revolta+ imprevista+ i+ espontània.+ Va+ ser+ el+ detonant+ d'un+ huracà+ democràtic+ a+ tota+ la+ regió,+ des+ del+ Marroc+ fins+ a+ Bahrain,+ que+ es+ va+ emportar+ quatre+ dictadors+ (Ben+ Ali,+ Hosni+ Mubàrak,+ Ali+ ! 41! Abdulclà+Saleh+i+Muammar+alRGaddafi),+i+forçava+reformes+més+o+menys+profundes+a+la+resta+de+ països.+Marroc,+Algèria,+Líbia,+Egipte,+Tunísia,+Sírie,+Iemen.+ + #Catalunya!fa!via:+L’+ARA+va+néixer+el+28+de+novembre+del+2010,+coincidint+amb+les+eleccions+al+ Parlament+que+van+donar+la+victòria+a+Artur+Mas.+CiU+recuperava+el+poder+després+de+set+anys+ de+ tripartit+ d'esquerres.+ Només+ han+ passat+ tres+ anys+ des+ d'aquells+ comicis,+ però+ la+ transformació+política+que+ha+viscut+el+país+ha+estat+profunda+i+d'un+abast+encara+incalculable.+ L'Onze+de+Setembre+del+2012+va+esclatar+tot.+Una+multitud+prenia+el+centre+de+Barcelona+en+la+ manifestació+ més+ gran+ feta+ mai+ al+ país.+ 'Catalunya,+ nou+ estat+ d'Europa',+ deia+ la+ pancarta+ principal.+La+majoria+dels+manifestants+cridaven+"independència"+i+feien+onejar+estelades.+Per+ la+ manifestació+ del+ 10RJ+ del+ 2010,+ el+ lema+ unitari+ contra+ la+ retallada+ de+ l'Estatut+ al+ Tribunal+ Constitucional+ era:+ "Som+ una+ nació.+ Nosaltres+ decidim".+ En+ dos+ anys,+ Catalunya+ havia+ fet+ un+ salt,+aparentment+sense+retorn.+La+cadena+humana+que+va+unir+Catalunya+de+nord+a+sud+aquest+ Onze+de+Setembre+passat,+organitzada+per+l'Assemblea+Nacional+Catalana,+ha+mostrat+al+món+ que+la+força+del+procés+i+la+capacitat+de+mobilització+del+poble+català+és+imparable.+ + El+2013+ha+sigut+un+any+d'estiraRiRarronses+entre+les+formacions+polítiques+partidàries+del+dret+a+ decidir+per+aconseguir+el+consens+en+la+data+i+la+pregunta+de+la+consulta.+ + #Indignats:+ + El+ 15+ de+ març+ de+ 2011,+ milers+ de+ persones+ omplien+ les+ places+ de+ l’estat+ per+ reclamar+a+la+classe+política+una+democràcia+més+participativa.+Els+“indignats”+s’han+erigit+com+ a+punta+de+llança+contra+les+retallades+socials.+La+crisi+econòmica,+en+totes+les+seves+versions+ha+ sacsejat+milers+d'ànimes,+especialment+al+sud+d'Europa,+on+la+recessió+ha+estat+més+profunda.+ La+força+d'internet+ha+ajudat+a+coordinar+millor+i+més+ràpid+els+ciutadans.+A+Grècia,+Portugal+o+ Itàlia,+ tot+ plegat+ s'ha+ començat+ a+ traduir+ a+ les+ urnes+ amb+ un+ vot+ de+ càstig+ cap+ als+ partits+ del+ poder,+l’+“establishment”.+Però+els+efectes+encara+són+incipients+i+imprevisibles.+A+Espanya+va+ caure+el+govern+de+Zapatero+i+el+CIS+ja+pronostica+una+patacada+del+PP+i+la+fi+del+bipartidisme.+ +Tot+ aquest+ pòsit+ desemboca+ el+ 15+ de+ març+ del+ 2011+ en+ el+ moviment+ dels+ ‘indignats’.+ Centenars+de+ciutadans+omplen+les+principals+places+de+l'Estat,+especialment+la+Puerta+del+Sol+ de+ Madrid+ i+ la+ plaça+ Catalunya+ de+ Barcelona,+ en+ una+ revolta+ cívica,+ organitzada+ a+ través+ d'assemblees+populars+sota+el+lema+‘Democràcia+real+ja’.+Com+en+els+temps+del+‘No+a+la+guerra’,+ les+cassoles+tornen+a+sonar.+Reclamen+una+democràcia+més+participativa,+amb+un+poder+polític+ limitat+i+allunyada+de+bancs+i+corporacions.+I+s'organitzen+i+es+mobilitzen+sobretot+a+través+de+ les+xarxes+socials.+ SOS+educació,+metges+i+farmacèutics,+PAH,+Stop+bales+de+goma,+tots+som+TV3.+ + #L le i%We rt:!L a #refo rm a #d e l#m in istre #d ’Ed u ca ció,#Jo sé #Ig n a cio #We rt,#a p rova d a #a l# n ove m b re (a l(C o n g ré s,(co nte m p la (e l(ca ste llà (co m (a (lle n g u a (ve h ic u la r(e n ( l’e n s e nya m e nt*i*fa *retro c e d ir*e l*cata là *d ’a s s ig n atu ra *tro n ca l*a *m atè ria *d e * “ lliu re 'co nfig u ra ció 'a u to n ò m ica ”.'L a 'lle i$h a $p o s at$e n $a le rta $e l$s e c to r$e d u catiu ,$ i"la "co n s e lle ra "Ire n e "R iga u "ja "h a "ava n çat"q u e "e l"G ove rn "n o "ata ca rà "u n a "n o rm a " q u e $ata ca $la $im m e rsió $lin g ü ística ,$u n $m o d e l$e d u catiu $c la u $p e r$a $l’èx it$i$la $ co h e sió (d e (la (so c ietat(cata la n a (e n (e ls(ú ltim s(tre nta (a nys.+ + #La!gran!recessió:+La+crisi+hipotecària,+immobiliària,+financera,+del+deute,+de+l’euro...la+crisi+que+ mai+s’acaba.+Angela+Merkel+ha+imposat+la+llei+de+l’austeritat+i+el+sud+d’+Europa+no+ha+tingut+més+ 42! ! remei+que+acatarRla.+Per+fi+han+arribat+els+brots+verds? + Fa+tres+anys+que+existeix+l'ARA,+i,+d'aquests,+més+de+dos+han+estat+de+recessió.+Una+recessió+que+ a+l'Estat+no+s'havia+vist+almenys+des+de+la+Transició.+Durant+aquest+temps+els+ciutadans+s'han+ hagut+ de+ familiaritzar+ amb+ conceptes+ llunyans+ com+ 'prima+ de+ risc',+ 'crisi+ de+ l'euro',+ 'reestructuració+ bancària'+ o+ 'minijob'.+ Són+ conceptes+ complicats,+ però+ que+ serveixen+ per+ intentar+ explicar+ per+ què+ avui+ una+ de+ cada+ quatre+ persones+ no+ tenen+ feina.+ O+ per+ què+ la+ Comissió+ Europea+ –estimulada+ sobretot+ per+ la+ cancellera+ alemanya,+ Angela+ Merkel–+ obliga+ a+ fer+retallades.+Grans+problemes+de+l'economia:+l'atur+desbocat+i+la+falta+de+crèdits+a+les+famílies+ i+les+empreses.+Totes+dues+coses+bloquegen+el+creixement+de+l'economia.+ + #Atur!imparable:+és+el+pitjor+drama+de+la+crisi.+Des+del+2010,+el+nombre+d’aturats+no+ha+parat+ de+ créixer.+ A+ Catalunya+ ja+ hi+ ha+ més+ de+ 245.000+ famílies+ amb+ tots+ els+ membres+ a+ l’atur.+ El+ tercer+trimestre+del+2013+es+va+crear+ocupació,+però+va+ser+precària.+ Quan+ va+ néixer+ l'ARA,+ a+ Catalunya+ hi+ havia+ 669.400+ aturats,+ amb+ una+ taxa+ del+ 17,41%.+ Tres+ anys+després,+hi+ha+840.500+persones+sense+feina,+segons+l'EPA,+i+la+taxa+d'atur+se+situa+en+el+ 22,84%.+Tot+i+que+amb+alguna+treva+derivada+dels+contractes+temporals+d'estiu,+la+dada+no+ha+ parat+de+créixer+des+que+va+esclatar+la+crisi+el+2007.+++L'atur+ha+minat+la+confiança+de+centenars+ de+milers+de+persones,+davant+la+impotència+dels+líders+polítics.+Artur+Mas+es+va+presentar+a+les+ eleccions+ del+ 2010+ amb+ la+ promesa+ electoral+ de+ reduir+ l'atur+ a+ la+ meitat.+ "Quan+ jo+ governi+ baixarà+l'atur",+va+dir+l'aleshores+candidat+Mariano+Rajoy+en+una+entrevista+el+gener+del+2010.+I+ tots+els+ministres,+un+rere+l'altre,+han+anat+veient+com+la+realitat+sepultava+les+previsions+que+ feien+en+públic.+Espanya+va+arribar+als+6+milions+d'aturats+al+primer+trimestre+del+2012,+segons+ l'Enquesta+de+Població+Activa.+Una+de+cada+quatre+persones+en+edat+de+treballar+i+que+vol+ferR ho+es+troba+aturada.+La+situació+és+especialment+crítica+si+es+compara+amb+la+resta+de+la+Unió+ Europea.+ + #Alarma! nuclear:+El+Japó+va+viure+l’11+de+març+de+2011+una+triple+catàstrofe:+un+terratrèmol+ seguit+d’un+tsunami+i+l’accident+a+la+central+nuclear+de+Fukushima.+L’alerta+va+reobrir+el+debat+ sobre+l’energia+nuclear.+11+de+març+del+2011,+a+les+14.46+hores,+un+terratrèmol+de+9+graus+en+ l’escala+de+Richter+va+sacsejar+la+costa+est+del+Japó+i+va+provocar+la+pitjor+catàstrofe+del+país+des+ de+la+II+Guerra+Mundial.+Tot+i+l’alerta+immediata+després+del+sisme,+la+població+va+subestimar+el+ tsunami+ posterior+ i+ l’aigua+ del+ mar+ va+ submergir+ fins+ i+ tot+ alguns+ centres+ d’evacuació.+ Van+ morir+més+de+15.800+persones.+L'accident+ha+reobert+el+debat+sobre+la+seguretat+de+l'energia+ nuclear,+ que+ experimentava+ un+ auge+ els+ últims+ anys+ com+ a+ alternativa+ al+ petroli.+ Arran+ de+ Fukushima,+algunes+potències+com+Alemanya+han+ordenat+la+revisió+de+totes+les+seves+centrals.+ El+mateix+comissari+Oettinger,+defensor+fins+llavors+de+l'energia+nuclear,+admetria!mesos!més! tard+ que+ ara+ té+ seriosos+ dubtes:+ "Fukushima+ ha+ estat+ un+ punt+ d'inflexió+ per+ a+ mi,+ m'ha+ fet+ començar+a+dubtar".+ + + ! 43! + + + + + + + + + + + #Esports! !FCB:+ Mai+ com+ en+ aquests+ tres+ anys+ el+ Barça+ havia+ donat+ tantes+ satisfaccions.+ Guardiola+i+Messi+han+sigut+els+protagonistes+de+l’etapa+més+brillant.+L’+ARA+arriba+als+tres+anys+ de+ vida+ coincidint+ amb+ un+ període+ apassionant+ del+ món+ de+ l'esport.+ Des+ del+ tercer+ exemplar+ del+diari,+que+va+obrir+la+portada+amb+la+històrica+golejada+contra+el+Reial+Madrid+(5R0),+el+Barça+ ha+ tingut+ un+ espai+ preferent.+ El+ diari+ ha+ relatat+ els+ èxits+ dels+ equips+ entrenats+ per+ Pep+ Guardiola,+ Tito+ Vilanova+ i+ Gerardo+ Martino.+ El+ conjunt+ blaugrana,+ que+ va+ aconseguir+ la+ seva+ quarta+ Lliga+ de+ Campions+ a+ Wembley,+ viu+ un+ moment+ hegemònic+ que+ l'ha+ portat+ a+ guanyar+ quatre+de+les+últimes+cinc+edicions+de+la+Lliga.+Leo+Messi,+que+l'any+passat+va+superar+el+rècord+ golejador+de+Gerd+Müller,+s'ha+convertit+en+el+gran+protagonista+d'un+període+en+què+cada+any+ ha+guanyat+la+Pilota+d'Or.+ + !El+diari+també+ha+crescut+de+manera+paralclela+als+èxits+del+jove+pilot+Marc+Márquez,+ que+en+quatre+anys+ha+sigut+capaç+de+dinamitar+tots+els+èxits+de+precocitat+i+guanyar+els+títols+ de+125+cc,+Moto2+i+MotoGP.+Nico+Terol,+Pol+Espargaró+i+Maverick+Viñales+també+han+tingut+el+ seu+protagonisme+en+un+Mundial+de+motociclisme+apassionant.+ ! Des+ que+ l'ARA+ va+ néixer,+ Rafa+ Nadal+ ha+ sigut+ un+ valor+ segur.+ El+ manacorí+ no+ ha+ fallat+en+cap+edició+del+Roland+Garros+i,+després+de+recuperarRse+de+la+seva+lesió,+s'ha+convertit+ en+l'indiscutible+número+1+del+tenis+mundial.+El+seu+nom,+com+el+de+Joaquim+Rodríguez+ ! Joan+ Carles+ Navarro+ (jugador+ de+ bàsquet+ al+ Regal+ FC+ Barcelona)+ o+ Kilian+ Jornet+ (corredor+de+muntanya),+ha+aparegut+no+poques+vegades+a+les+pàgines+del+diari+acompanyat+de+ la+paraula+èxit.+ + #Corrupció:+ L'escàndol+ dels+ papers+ de+ Bárcenas+ i+ el+ tercer+ any+ d'instrucció+ del+ cas+ Nóos+ encapçalen+una+llarga+llista+de+corrupteles+que+situen+Espanya+com+el+segon+país+del+món+en+ què,+aquest+2013,+ha+crescut+més+la+percepció+de+corrupció.++ !De+ saberRse+ que+ tenia+ més+ de+ 48+ milions+ a+ Suïssa+ a+ ocupar+ una+ celcla+ a+ la+ presó+ madrilenya+de+Soto+del+Real.+Així+començava+l'any+i+així+l'acaba+Luis+Bárcenas,+l’ex+tresorer+del+ 44! ! PP+que+ha+posat+en+escac+l'executiu+de+Mariano+Rajoy+esgrimint+uns+papers+que+apunten+a+una+ suposada+comptabilitat+B+i+al+pagament+de+sobresous+en+negre+a+la+cúpula+del+partit,+incloentR hi+el+mateix+president+espanyol.+ !El+tercer+any+d'instrucció+del+cas+de+presumpte+desviació+de+fons+públics+a+través+de+ l'Instituto+ Nóos+ va+ començar+ amb+ la+ decisió+ del+ jutge+ Castro+ d'imposar+ una+ fiança+ de+ 8,2+ milions+a+Urdangarin+i+el+seu+ex+soci,+Diego+Torres,+i+acaba+amb+la+incertesa+de+si+tornarà+a+citar+ com+a+imputada+la+filla+del+rei+Joan+Carles,+després+d'haverRla+investigat+durant+vuit+mesos.+ + #Diari!ARA:! S’ha+consolidat+com+a+mitjà+de+referencia+en+català.+Lluny+de+tocar+sostre,+el+diari+confirma+el+ seu+ lideratge+ digital+ i+ augmenta+ les+ vendes+ en+ paper.+ Aquest+ setembre+ passat,+ l’Ara.cat+ va+ aconseguir+ el+ seu+ rècord+ absolut+ de+ visites+ amb+ 1,7+ milions+ d’usuaris+ únics.+ El+ diari+ acaba+ de+ rebre+el+premi+nacional+de+comunicació.+! El+país+que+ve,+no+ve.+L'hem+de+sortir+a+buscar".+Així+començava+el+primer+editorial+de+l'ARA+el+ 28+de+novembre+del+2010.+En+tres+anys+de+profunda+crisi,+Catalunya+i+el+món+s'han+transformat,+ més+i+tot+del+que+es+podia+preveure,+i+l'ARA+ho+ha+anat+explicant+dia+a+dia.+"Un+bon+diari+és+una+ nació+parlantRse+a+ella+mateixa",+deia+el+dramaturg+Arthur+Miller.+Des+de+la+primera+edició,+el+ mateix+ dia+ de+ les+ eleccions,+ el+ dia+ que+ Catalunya+ començava+ a+ decidir+ el+ seu+ futur,+ l'ARA+ ha+ configurat+el+relat+del+país+mirant+d'enriquir+el+debat+polític+i+social,+i+amb+un+compromís+clar+ amb+l'educació+i+la+cultura.+ + ! 45! ...