Setmana 11 (20 i 21 Novembre 2017) (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Relaciones laborales - 4º curso
Asignatura INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA
Profesor M.M.
Año del apunte 2017
Páginas 4
Fecha de subida 04/12/2017
Descargas 11
Subido por

Vista previa del texto

ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL 20/11/17 Art. 5 TRLISOS Accions o omissions contràries a les normes que estiguin establertes tipificades i sancionades d’acord amb aquesta llei.
Entra a tipificar infraccions en matèria de relacions laborals: Art. 6 TRLISOS Lleus: 1. No exposar en lloc visible en el centre de treball el calendari laboral vigent.
2. No entregar puntualment al treballador el rebut de salaris o no utilitzar el model oficial.
3. etc.
Art. 7 TRLISOS Greus: 1. No formalitzar per escrit el contracte de treball quan el requisit sigui exigible o quan ho sol·liciti el treballador.
2. No consignar al rebut de salaris les quantitats realment abonades al treballador.
3. etc.
Art. 8 TRLISOS Molt greus: 1. Impagament i retards en el pagament del salari degut.
2. Cessió de treballador en termes prohibits.
3. Transgressió de normes sobre treball de menors contemplades en legislació laboral.
Art. 4 TRLISOS Prescripció de les infraccions: Temps és un element clau en la potestat sancionadora. Només es pot exercir en el límit temporal que exigeix la llei.
Es prima la seguretat jurídica, no es pot tenir permanentment l’amenaça de la infracció i la sanció.
1. Infraccions en l’ordre social prescriuen als 3 anys contats des de la data de la infracció.
No distingeix entre lleus, greus i molt greus (no es proporcional ni lògic).
Problemes : ens podem trobar que la data de la infracció no sigui certa, o que ens trobem en el cas de que no la podem determinar. L’inici de l’actuació inspectora trenca el termini de la infracció, ja que mentre estigui oberta la inspecció, encara que s’arribin als 3 anys no prescriurà.
Si transcorre 1 any sense que no hi hagi novetats en el procediment sancionador, torna a contar el termini de prescripció.
2. En matèria de SS prescriuran als 4 anys des de data de la infracció.
3. En matèria de PRL les molt lleus (1 any), les greus (3 anys) i les molt greus (5 anys).
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL 4. Les infraccions a la legislació de societats cooperatives prescriuran: lleus (3 mesos), greus (6 mesos) i molt greus (1 any).
Infraccions continuades → data de la darrera infracció o data que torna l’expedient.
Art. 40 TRLISOS Quantia de les sancions: Paràmetres per determinar la quantia: - Matèria.
- Gravetat (lleu, greu i molt greu).
- Circumstàncies agreujants o atenuants (ens donaran un grau; mínim, mitjà i màxim).
Cas general: a) – Lleus: • Mínim → 60 a 125€ • Mitjà → 126 a 310€ • Màxim → 311 a 625€ - Greus: • Mínim → 625 a 1.250€ • Mitjà → 1.251 a 3.125€ • Màxim → 3.126 a 6.250€ - Molt greus: • Mínim → 6.251 a 25.000€ • Mitjà → 25.001 a 100.005€ • Màxim → 100.006 a 187.515€ L’administració ha de motivar el perquè del grau. Difícil discussió. Si no ho explicita, podrem discutir la resolució per arbitrària.
Art 42 a 47 TRLISOS estableixen sancions que es diuen ‘especials’, no són les típiques de multa pecuniària.
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL Art. 39 TRLISOS criteris de graduació de les sancions.
1. Graus mínim, mitjà o màxim.
2. Negligència o intencionalitat del subjecte sancionat.
3. Frau (perjudici quan infracció perjudiqui treballadors, RT o patrimoni de la SS) o connivència (acord de voluntats entre infractors o cometre infracció perquè altre pugi també cometre una infracció).
4. Incompliment de les advertències prèvies i requeriments de l’inspecció.
5. Xifra de negocis de l’empresa.
6. Número de afectats (treballadors o beneficiaris) en l’empresa.
7. Perjudici causat i quantitat defraudada.
Sancions per infraccions en PRL, es tindran en compte següents criteris: a) Perillositat d’activitats desenvolupades.
b) Caràcter permanent i transitori dels riscos inherents a les activitats.
c) Gravetat de danys produits.
d) etc.
Aquests criteris son una mica més objectius que el altres que hem vist anteriorment.
Acta d’Inspecció que inicii l’expedient sancionador i la resolució administrativa, hauran de explicar els criteris de graduació de la sanció. Quan no es consideri rellevant aquests efectes cap de les circumstàncies dites anteriorment, la sanció s’imposarà al grau mínim en el tram inferior.
Se sancionara al màxim de la qualificació tota infracció que sigui persistent i continuada.
21/11/17 Art. 41 LISOS. Reincidència.
1. Existeix reincidència quan es comet una infracció del mateix tipus i qualificació que la que va motivar una sanció anterior en el termini dels 365 dies següents a la notificació d'aquesta ; en tal suposat es requerirà que la resolució sancionadora hagués adquirit fermesa.
2. Si s'apreciés reincidència, la quantia de les sancions consignades en l'article anterior podrà incrementar-se fins a doblar el grau de la sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir, en cap cas, de les quanties màximes previstes en l'article anterior per a cada classe d'infracció.
Agreujant la qualificació i no la sanció.
ELENA MARTÍNEZ MASSIP 4t RRLL A l’acta que es notifica si es vol apreciar la reincidència, s’ha de dir.
Real Decreto 928/1998 es contradictori a la LISOS i a vegades alguns articles no s’apliquen. Encara que s’utilitza. Aquí trobarem quan prescriuen les sancions. Si prescriuen les infraccions, prescriuen també les sancions.
Art. 7.3 les sancions prescriuen als 5 anys, a contar des del dia següent a aquell en que adquireix fermesa la resolució per la que s’imposa la sanció.
Interrompuda la prescripció > s’interromp quan hi ha sospita i es trasllada a l’òrgan judicial competent o al Ministeri.
PROCEDIMENT SANCIONADOR L’administració exerceix aquesta potestat, però no decideix com fer-ho. El procediment és la garantia que s’adopta d’acord amb l’interès general. Finalitats: - Administració ajusti i prengui la millor decisió segons l’interès general.
- Permetre que interessats (presumptes infractors) davant de l’administració (amb molts recursos i poder) pugui defensar seus drets i interessos.
Procediment genera un expedient (documentació), que permet al poder judicial tenir informació per controlar.
Presumpció d’innocència exigeix que la sanció estigui basada en actas o mitjans probatoris de càrrec que siguin incriminatoris de la conducta que es reprova.
La insuficiència de la prova a elimina la sanció.
Art. 51 a 54 LISOS elements principals dels procediments que s’han de seguir.
Iniciació del procediment: sempre l’inicia l’administració (d’ofici). Acord d’incoació d’aquest procediment i la notificació solen ser documents coincidents.
...