Contabilitat tema 14 (2017)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Contabilitat l
Año del apunte 2017
Páginas 2
Fecha de subida 28/06/2017
Descargas 1
Subido por

Descripción

Contabilitat ade ub resum de tot el tema

Vista previa del texto

TEMA 14: DESPESES I INGRESSOS 14.1 Concepte L’objectiu és analitzar com afecten els ingressos i les despeses al resultat de l'exercici, analitzarem aquestes partides agrupant-les de la següent forma:   Despeses i ingressos d’explotació.
Despeses i ingressos financers.
Despesa: Són les disminucions dels beneficis econòmics produïdes al llarg de l'exercici comptable en forma de sortides o depreciacions de valor com a conseqüència de les obligacions de l’empresa.
Ingrés: Fluxos positius de riquesa generats per l’empresa duran l'exercici comptable.
14.2 Ingressos i despeses d’explotació Despeses d’explotació: es valoren segons el cost dels bens i serveis que rep l’empresa.
Categories de despeses:      Serveis exteriors: Serveis de naturalesa diversa adquirits per l'empresa, que no formen part del preu d’adquisició de cap element adquirit per l’empresa.
Tributs: Impost de benefici de l’empresa (una vegada calculat el resultat final) i impostos no deduïbles diversos.
Despeses de Personal: S’inclou qualsevol tipus de retribució que es faci al personal de l’empresa i les cotitzacions de la Seguretat social de l'empresa.
Altres despeses de gestió: Compte que s’utilitza principalment per comptabilitzar els imports corresponents a insolvències fermes de clients i deutors.
Correccions valoratives (amortitzacions i provisions): comptabilitzen les depreciacions de l’actiu.
Ingressos d’explotació: els ingressos per vendes i per variació d’existències, que ja els hem explicat anteriorment, en aquest punt veurem altres tipologies d’ingressos.
Categories d’ingressos:     Treballs realitzats per l’empresa o l’immobilitzat: es quan una empresa amb els seus propis mitjans realitza treballs pel seu immobilitzat, incorre en despeses que posteriorment activa.
Subvencions i donacions: comptabilitzarem les subvencions i donacions concedides per l'administració pública o entitats privades.
Altres ingressos de gestió: quan l’empresa obté altres ingressos no relacionats amb la seva activitat principal.
Excés de provisions: comptabilitzarem correccions valoratives per la recuperació de valors de l’actiu i els excessos de provisions.
14.3 Ingressos i despeses financeres Despeses Financeres: és la quantia del cost que representa per l’empresa la utilització de fonts de finançament alienes.
 Les despeses financeres es regiran pel principi de Meritació amb independència de quan es paguin.
Ingressos financers: són els obtinguts per la cessió d’us de capitals financers.
 Pel criteri de prudència només es comptabilitzaran aquells imports que estiguin suficientment assegurats mitjançant contractes que els garanteixin.
...

Tags: