3. La relació jurídica (2015)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Administración y Dirección de Empresas - 1º curso
Asignatura Dret civil
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 04/02/2015
Descargas 12
Subido por

Descripción

Incluye: "Estructura de les relacions jurídiques; estudi de l'autonomia privada; el deure jurídic; el dret subjectiu; limitació de l'exercici del dret; influència del temps en els drets subjectius; prescripció d'un dret; la caducitat"

Vista previa del texto

3. LA RELACIÓ JURÍDICA Relacions jurídiques -> relacions entre persones contemplades per la llei.
Aquell sector de la vida disciplinat pel dret objectiu, mitjançant el qual, les persones es troben unides entre si.
3.1 Estructura de les relacions jurídiques: Formades per: • Subjecte: les diferents persones que puguin tenir relació entre si: ◦ Subjecte actiu -> titular d'un dret (CREDITOR) ◦ Subjecte passiu -> titular del deute (DEUTOR) • Contingut: fa referència als diversos drets i deures que tota relació jurídica comporta.
• Objecte: allò sobre què recau la relació jurídica.
• Causa: origen. La causa de la relació sempre serà l'acte que es porta a terme.
Causa NO és = que motiu; causa -> externa / motiu -> intern.
3.2 Estudi de l'autonomia privada: El poder del govern, de la seva pròpia esfera jurídica dóna lloc a 2 possibilitats: 1) Poder per constituir relacions jurídiques (faig el que vull).
2) Poder per reglamentar-ne el seu contingut (ho faig com ho vull).
-(*ARTICLE 1255 C.C): els contractants poden establir pactes/clàusules i condicions que considerin pertinents sempre que no siguin contraris a les lleis, moral ni ordre públic.
-(*ARTICLE 1091 C.C): les obligacions que neixen dels contractes tenen força jurídica entre les parts contractants i s'han de complir segons el seu contingut.
3.3 Deure jurídic: Els deures jurídics -> determinat comportament imposat directe o indirectament a la persona per la norma jurídica en correlació a un dret subjectiu o en benefici de la comunitat.
Són irrenunciables però si transmissibles (passen d'una persona a una altra).
3.4 Dret subjectiu: Poder concedit per ordenament jurídic per la satisfacció dels interessos de les persones dignes de protecció.
Format per: • Subjecte: persona que es troba facultada pel seu exercici i la seva defensa. Se'ns poden presentar situacions problemàtiques: 1) Subjecte aparent -> se'ns manifesta com a propietària del bé, però no ho és.
2) Subjecte incert -> no sabem exactament qui és el subjecte.
3) Subjecte inexistent/ indeterminat -> no sabem de qui és i passen a descendents o col·laterals.
4) Subjecte plural -> quan un bé pertany a varies persones.
• Contingut: ◦ Naixement d'un dret -> existir.
◦ Adquirir un dret -> unir-lo a una persona: ▪ Adquisició originària: s'adquireix un dret que no era de ningú.
▪ Adquisició derivativa: el dret era d'una altra persona.
◦ Extinció del dret -> es pot produir en relació al seu titular o en relació a tothom.
Entre la fase del naixement i la de la extinció, el dret es pot modificar: -Modificació subjectiva: la pateixen els titulars del dret.
-Modificació objectiva: quan transformem un dret de forma qualitativa o quantitativament.
3.5 Limitació de l'exercici del dret: • Abús del dret (extralimitació): el seu exercici no satisfà cap interès legítim però perjudica a 3es persones.
• Col·lisió de drets: si la llei no ho diu, els drets tots són iguals. La norma jurídica diu que quan això passa hem de retirar-nos a una esfera de poder inferior, ja que els drets no es poden solapar.
3.6 Influència del temps en els drets subjectius: 2 sistemes per comptar el temps: 1) Comput Natural: de moment a moment.
2) Comput Civil: de data a data. Normalment comença a partir del dia següent de la producció del fet.
*Dia inicial -> dia següent després de dir-ho.
*Dia final -> haurà de transcórrer de forma sencera (íntegrament). No distingim entre festius.
Mesures a adoptar davant el dret (protegir-los): • De caràcter preventiu: a vegades no serveixen per res i llavors s'han d'aplicar mesures d'un altre grau.
• Repressives: ◦ Judicials ◦ Extrajudicials 3.7 La prescripció d'un dret: Prescripció -> pèrdua o adquisició de drets quan transcórrer el temps.
• Prescripció EXTINTIVA: pèrdua de drets per transcurs de temps quan el subjecte actiu no reclama i el subjecte passiu no reconeix Hi ha drets que no prescriuen mai, (l'herència o la propietat). Calen 2 requisits: 1) Requisit objectiu -> el transcurs del temps.
2) Requisit subjectiu -> cal que subjecte actiu no reclami i que subjecte passiu no reconegui Temps de prescripció: • Drets reals: tenim sobre les coses.
• Drets de crèdit: per reclamar conductes.
Codi Civil Espanyol Codi Civil Català Béns mobles -> prescriuen als 6 anys Lloguers pensions -> prescriuen als 3 anys Béns immobles -> prescriuen als 30 anys Béns immobles -> prescriuen als 20 anys Hipoteques -> si el banc no reclama un rebut *La prescripció es pot interrompre i llavors el durant 20 anys, el banc perd el dret de reclamar termini de temps es comença a comptar des de 0.
Salaris -> prescriuen als 3 anys Si s'interromp, n'ha de quedar constància a Responsabilitat civil -> prescriu a l'any través d'algun sistema que ho pugui acreditar.
3.8 Interrupció de la prescripció: La interrupció de la prescripció té conseqüència -> a partir del moment en què s'interromp el temps comença a transcórrer de nou (el temps no és acumulable).
També es pot interrompre en el moment en què el subjecte passiu reconeix el deute.
3.9 La caducitat: S'ha de reclamar el dret dins del període de temps establert, sinó es perdrà.
La caducitat no es pot interrompre! Només es pot exigir o reclamar.
...