Examen recuperació 1516 (2016)

Examen Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ingeniería Química - 2º curso
Asignatura Cinètica Química
Año del apunte 2016
Páginas 1
Fecha de subida 22/06/2017
Descargas 0

Vista previa del texto

Nom: Nota: Examen Recuperació 1. Escriu l’equació cinètica per la velocitat de reacció global i la velocitat de reacció del component A (reaccions elementals homogènies): AB, 2A+BC A+2HB+H A+B ↔2C 2. Defineix concepte d’eficiència en catàlisi heterogènia. Quin és el rang teòric de valors d’aquest paràmetre? Es possible observar una eficiència del 25 i perquè? 3.
4. Considerant el següent sistema: AB (k1) AC (k2) CD (k3) Amb k3≈k2<k1, dibuixar de forma aproximada el perfil de les especies A, B,C i D tenint en compte que inicialment nomes hi havia A amb una concentració de 10M.
5. Donada les següents reaccions simultànies: A2B i B1/2D Dibuixar de forma coherent el perfil de les concentracions A, B i D tenint en compte que inicialment només hi ha A amb una concentració inicial de 10M i que ambdues tenen una k del mateix ordre de magnitud.
6. i) Quan major és la resistència a la transferència de la matèria externa ________ és la diferència de concentració Ca,f-Ca,s ii) A major velocitat de fluid, _______ resistència a la transferència de matèria iii) A ______ diàmetre de partícula, major resistència a la transferència de matèria externa iv) A major temperatura, ______ residència a la transferència de matèria.
v) A menor diàmetre de la partícula, _______ resistència a la transferència de matèria interna.
vi) La dificultat efectiva Dab,edepèn de la dificultat de A en B i de la _______ i la _______.
7. En una reacció catalitzada es coneix que la reacció en sup. Es regeix per r=k Ca,s i la k és 15s1.D’altra banda, el transport a la pel·lícula es regeix per r=k m,a(CA,F-CA,S) amb el coeficient km,a de 12s-1. En aquestes circumstàncies, si r=kobs·CA,F quan calor tindria la k observada? 8. Representa els tres perfils de r vs Cs per una reacció enzimàtica: i) sense inhibició, ii) amb inhibició no competitiva i iii) amb inhibició per substrat.
9. Per a la següent reacció representa quantitativament els perfils de concentració de cada component en un RDTA i analitza la influencia de la concentració de reactiu i de centres actius.
Reacció catalitzada per un sòlid A+B↔C ( ) [ − = (1 + + + ) CA(0)=10M CB(0)=5M CC(0)=0 k1=0,1 min-1kA= 1 mol/L kB=1 mol/L kC= 1 mol/L k= 1 L/mol C0= 100M ...