Problemes tema 3.1 (amb respostes) (0)

Ejercicio Catalán
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Ciencias Ambientales - 2º curso
Asignatura Enginyeria ambiental
Año del apunte 0
Páginas 2
Fecha de subida 14/06/2014
Descargas 2

Vista previa del texto

Curs 2009-2010 INTRODUCCIÓ A L’ENGINYERIA AMBIENTAL Tema 3, Llista 1: Paràmetres de qualitat ambiental 3.1- En la determinació de DBO5, es mesclen 6 ml d'una aigua residual amb 294 ml d'una aigua de dilució que conté 8.6 mg/l d'oxigen dissolt. Després d'una incubació de 5 dies a 20oC, el contingut d'oxigen dissolt de la mescla és 5.4 mg/l. Calculeu la DBO5 de l'aigua residual. Suposeu que l'oxigen dissolt inicial de l'aigua residual és zero.
3.2- Trobeu la DBO5 aproximada d'una aigua residual que conté 120 mg/l de carbohidrats (CH2O), 80 mg/l de proteïnes (C14H28N4O7) i 200 mg/l de greixos (C16H32O2). La constant de velocitat de la cinètica de primer ordre corresponent a la biodegradació de la matèria orgànica d'una aigua residual és k = 0.35 dies-1. Considereu que la DBO última correspon al 92% de la DQO biodegradable.
3.3- Trobeu la DBO última i la DBO10 d'una mostra que té una DBO5 de 150 mg O2/l a 20oC.
Considereu que k = 0.35 dies-1.
3.4- Una aigua residual està formada per 150 mg/l d’etilenglicol, 100 mg/l de fenol, 40 mg/l de sulfur (S-2) i 125 mg/l d’etilendiamina hidratada (C2 H10 N2 O). Aquest últim compost no és biodegradable.
Calculeu: a) la demanda química d'oxigen teòrica i el carboni orgànic total.
b) la demanda biològica d'oxigen als 5 dies si k10 val 0.2/dia c) després del tractament biològic a la depuradora, la DBO5 és de 25 mg/l. Calculeu la DQO si k10 =0.1/dia.
Considereu que la DBOúltima correspon al 92 % de la DQO biodegradable.
3.5- Una aigua residual té la següent composició: 40 mg/l de fenol, 350 mg/l de glucosa, 3 mg/l d’S2-, 50 mg/l de metanol i 100 mg/l d’isoforè C9H14O (no biodegradable). Calculeu el TOC (Carboni Orgànic Total), la DQO, la demanda teòrica d'oxigen, i la DBO5, si la k10 per aquesta aigua val 0.25/dia.
Després del tractament biològic, la DBO5 és de 10 mg/l amb k10 de 0.1 d-1. Calculeu la DQO residual i el TOC. Considereu que la DBOúltima correspon al 92 % de la DQO biodegradable.
3.6- La DBO5 d’una aigua residual s’espera que es trobi entre 50 i 200 mg/l. Per comprovar-ho, es preparen una sèrie de dilucions per tal de cobrir aquest rang segons s’indica a la taula adjunta. El procediment seguit és el mateix en tots els casos. En primer lloc la mostra s’introdueix en una ampolla estàndard per la determinació de DBO i s’enrasa a un volum final de 300 ml amb aigua saturada d’oxigen. Tot seguit es mesura l’oxigen dissolt, es tanca l’ampolla, es col·loca a l’incubador a 20ºC.
Als cinc dies s’obre l’ampolla i es torna a mesurar l’oxigen dissolt. El resultats es mostren a la taula adjunta. Determineu el valor de la DBO5 de la mostra.
ml d’aigua residual O.D. inicial (mg/l) O.D. 5 dies (mg/l) 5 9.2 6.9 10 9.1 4.4 20 8.9 1.5 3.7- La metodologia aplicada en el problema anterior només es pot fer servir quan l’aigua residual ja conté una població de microorganismes capaços de degradar la matèria orgànica. En el cas contrari s’ha de incloure un inòcul de microorganismes capaç de dur a terme la degradació. En aquest cas també s’ha de determinar la DBO5 d’aquest inòcul. Per determinar la DBO5 de l’inòcul es fa servir el mateix procediment que per les mostres, és a dir , s’introdueix un petit volum d’inòcul en una ampolla estàndard i es determina la seva DBO5. (El volum de l’inòcul es pot considerar menyspreable).
Determineu el valor de la DBO5 de l’aigua residual partint de les dades recollides al laboratori que es mostren en la taula adjunta.
ml d’aigua residual O.D. inicial (mg/l) O.D. 5 dies (mg/l) inòcul 1 9.0 9.2 8.2 7.1 2 9.1 6.3 SOLUCIONS 3.1.- DBO5= 151.4 mg/l 3.2.- DBO5= 665 mg/l 3.3.- DBOu= 181.5 mg/l; DBO10= 176 mg/l 3.4.- a) DQO = 640 mg/l; TOC =174 mg/l b) DBO5= 424 mg/l c) DQO = 168 mg/l 3.5.- DQO = 827 mg/l; TOC =268 mg/l; DBO5= 477 mg/l DQO = 294 mg/l; TOC = 84 mg/l 3.6.- DBO5= 140 mg/l 3.7.- DBO5= 246 mg/l 5 8.9 4.0 ...