Trastorns Emili Soro tema 8 part 1 (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Psicología - 3º curso
Asignatura Trastorns del Desenvolupament
Año del apunte 2016
Páginas 8
Fecha de subida 02/04/2016
Descargas 14

Descripción

Apunts de l'assignatura de Trastorns del Desenvolupament basats en els power points i el que s'ha explicat a classe.

Vista previa del texto

Usuario unybook: emartinezpavia58 TEMA 8: TRASTORNS DE LA COMUNICACIÓ.PRIMERA PART.
El llenguatge es pot dividir en les següents dimensions:  Formals, referides a la forma en què organitzem el llenguatge.
Entre aquestes distingim les següents: o Fonologia, referida als fonemes, és a dir, a la producció de sons amb significat comunicatiu.
o Morfologia, referida a les paraules. Des de la morfologia s’estudien els noms, els adjectius, els adverbis, etc.
o Sintaxis, que estudia l’estructura de les oracions.
 De contingut, on s’inclou l’estudi de la semàntica, és a dir, de la riquesa del vocabulari i el significat de les paraules.
 Funcionals o pragmàtics, referits a l’ús funcional del llenguatge en la comunicació i discurs tenint en compte aspectes com el context, la persona a qui ens dirigim, etc.
Els trastorns del llenguatge neurodesenvolupament de (TDL) base son genètic trastorns que del afecten Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 aproximadament a un 2% dels nens i nenes en edat escolar. Igual que en altres trastorns, hi ha moltes diferències entre els nens afectats i fins i tot dintre de cada nen segons el seu moment evolutiu, i per aquest motiu es recomana un tractament específic on també s’atenguin els possibles problemes d’autoestima que es poden derivar d’aquests trastorns. En aquest tractament és important que, a més dels especialistes, també hi col·laborin de manera conjunta la família i l’escola.
Per a diagnosticar un nen amb trastorn del llenguatge no n’hi ha prou amb que tingui un llenguatge lleugerament menys desenvolupat que altres nens de la seva edat, ja que les variacions de fins a sis mesos en la cronologia d’obtenció del llenguatge es consideren normals. A més, a l’hora de fer el diagnòstic és important assegurar que en realitat les deficiències en el llenguatge no es deguin a algun d’aquests trastorns:  Retard simple del llenguatge: a diferència del TDL, aquest trastorn és transitori ja que amb un bon tractament logopèdic es pot revertir i no interfereix en el llenguatge escrit. Son nens que comencen a parlar una mica més tard però després arriben al nivell normal.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58  TEA, ja que també afecten al llenguatge i la comunicació. Una bona manera de distingir-los és que en els cas dels TEA també està afectat el joc simbòlic.
 Dislèxia amb forta afectació del llenguatge oral, que es pot distingir d’un TDL perquè en la dislèxia la comprensió està preservada.
Segons el DSM-5 es poden distingir els següents trastorns de la comunicació: TRASTORN FONOLÒGIC Segons el DSM-5, per diagnosticar aquest trastorn s’han de complir els següents criteris: A) Dificultat persistent en la producció fonològica que interfereix amb la intel·ligibilitat de la parla, és a dir, a la persona l’hi costa tant parlar que a vegades no se l’entén.
B)L’alteració causa limitacions en la comunicació que interfereixen la participació social, el rendiment acadèmic o laboral.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 C) L’inici dels símptomes es produeix en les primeres fases del desenvolupament, és a dir,els símptomes estan presents des de la infantesa.
D) Les dificultats no es poden atribuir a afeccions congènites o adquirides.
TRASTORN DE LA FLUÏDESA Segons el DSM-5, per diagnosticar aquest trastorn s’han de complir els següents criteris: A) Alteracions de la fluïdesa i organització temporal normals de la parla, inadequades per a l’edat i habilitats del llenguatge, persistents en el temps i que es caracteritzen per l’aparició freqüent i notable d’un o més dels següents factors: 1. Repetició de sons i síl·labes.
2. Prolongació del so de les lletres (per exemple, dir “cassssa” enlloc de “casa”).
3. Fragmentar les paraules, és a dir, fer pauses enmig d’una paraula (per exemple dir cot-xe).
4. Bloqueig audible o silenciós.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 5. Circumloquis (substitucions de paraules per evitar paraules problemàtiques) 6. Produir les paraules amb un excés de tensió física 7. Repetició de paraules completes monosil·làbiques (ex: “jo- jo- jo- jo el veig…)” B) L’alteració causa ansietat al parlar o limitacions en la comunicació eficaç, la participació social, el rendiment acadèmic o laboral.
C) Si l’inici dels símptomes es produeix en les primeres fases del desenvolupament parlarem de trastorn de fluïdesa d’inici en la infantesa i si es produeix més tard es diagnosticarà trastorn de fluïdesa d’inici en l’adult.
D)L’alteració no es pot atribuir a un dèficit motor o sensitiu de la parla, difluència associada a dany neurològic o a una altra afecció mèdica i no s’explica millor per un altre trastorn mental.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 TRASTORN DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL (PRAGMÀTIC) Segons el DSM-5, per diagnosticar aquest trastorn s’han de complir els següents criteris: A) Dificultats persistents en l’ús social de la comunicació verbal i no verbal que es manifesta per tots els següents factors: 1. Deficiències en l’ús de la comunicació per a propòsits socials (saludar, compartir informació…), de manera apropiada al context social.
2.
Deteriorament de la capacitat per adaptar la comunicació al context o necessitats de l’interlocutor (parlar a un nen…) i evitar un llenguatge massa formal.
3. Dificultats per seguir les normes de conversa i narració, com per exemple respectar els torns de parla.
4. Dificultats per entendre el que no es diu explícitament (fer inferències) i significats no literals o ambigus.
C) Les deficiències causen limitacions funcionals en la comunicació, en la participació social, en el rendiment acadèmic o laboral.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 D) L’inici dels símptomes es produeix en les primeres fases del desenvolupament, tot i que les deficiències poden no manifestar-se totalment fins que la necessitat de comunicació social augmenta.
E) Els símptomes no es poden atribuir a una altra afecció mèdica o neurològica, ni a baixa capacitat en el domini de la morfologia i gramàtica i no s’expliquen millor per un trastorn de l’espectre de l’autisme, discapacitat intel·lectual, retard global del desenvolupament o un altre trastorn mental.
TRASTORN DE LLENGUATGE Segons el DSM-5, per diagnosticar aquest trastorn s’han de complir els següents criteris: A) Dificultats persistents en l’adquisició i ús del llenguatge en totes les seves modalitats degut a deficiències de la comprensió o producció.
Inclou: 1.
Vocabulari reduït (mal coneixement i ús de paraules).
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 Usuario unybook: emartinezpavia58 2. Estructura gramatical limitada (poc coneixement de les regles gramaticals i morfològiques).
3. Deteriorament del discurs (poca capacitat per usar vocabulari, connectar frases ,etc).
B) Les capacitats del llenguatge estan significativament per sota l’esperat segons l’edat, produint limitacions funcionals en la comunicació, participació social, rendiment acadèmic, laboral… C) L’inici dels símptomes es produeix en les primeres fases del desenvolupament.
D) Les dificultats no es poden atribuir a un deteriorament sensorial (auditiu…) , disfunció motriu o altre afecció mèdica o neurològica, i no s’explica millor per una discapacitat intel·lectual o retard global del desenvolupament.
A part d’aquests trastorns recollits al DSM-5, un que és molt comú és el trastorn específic del llenguatge (TEL). En la segona part d’aquest tema es parlarà de manera específica d’aquest trastorn.
Si necesitas más apuntes, puedes encontrarlos en unybook.com/perfil/emartinezpavia58 ...