T6: EL SUBJECTE PROFESSIONAL (2016)

Apunte Catalán
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Publicidad y Relaciones Públicas - 1º curso
Asignatura Teoria de les Relacions Públiques
Año del apunte 2016
Páginas 6
Fecha de subida 12/04/2016
Descargas 49
Subido por

Vista previa del texto

Teoria de les Relacions Públiques Escola Superior de Relacions Públiques Sandra Cobaleda TEMA 6: EL SUBJECTE PROFESSIONAL EL SUBJECTE EXECUTOR El subjecte executor també rep el nom de subjecte professional perquè a part d’executar, també planifica.
La consultora defineix i planifica l’estratègia i l’agència la duu a terme. El departament integrat planifica i executa (ambdues).
Funcions 1. Planificar processos: establir quina serà la política/filosofia i prioritats.
2. Executar l’acció: programada anteriorment.
3. Organitzar els recursos: (com el pressupost, material, els espais...) 4. Gestionar els problemes: (que es produeixen i prevenir-los si pots.
5. Assegurar que els processos es compleixen amb èxit.
6. Formació conceptes bàsics EL DEPARTAMENT INTEGRAT El departament integrat té 3 grans característiques:    Infraestructura pròpia Organització pròpia (objectius propis) Pressupost propi Funcions bàsiques 1. Gestió d’informació, Managing Content (continguts, organitza discursos, continguts a la plataforma digital, organitza documents, memòria corporativa, la revista de l’empresa, etc.) 2. Investiga i analitza quins són els espais de més influència, els públics més interessants.
3. Assessora i orienta. Actua com a suport en activitats tècniques.
4. Planifica i executa. El discurs del director, enviar una nota de premsa als mitjans, pensar en els ponents...
5. Avalua l’efectivitat de les seves accions. Podem encarregar-ho a tercers.
6. Reporta. Justifica a partir d’aquesta efectivitat analitzada en el punt anterior, constantment la seva acció a tercers (públics interns i externs).
Considerem que els departaments són… petits: -5 persones. (-100 empleats) grans: +15 persones (+100 empleats) En grans empreses el responsable de Relacions Públiques forma part de l’equip directiu.
1 Escola Superior de Relacions Públiques Sandra Cobaleda D. Relacions Públiques D. Respomsabilitat Social Corporativa Relacions Internes D. Relacions Institucionals D. Mitjans de Comunicació D. Gabinet de Premsa Atenció al client Accionistes -Cultura -Art -Educació -Formació -Esdeveniments -Convenció -Portall d'empleats (protocol) -Administració Pública -Protocol (exterior) -Publicity -Personalitzat -Club de fans -Juntes -Reunions Els departaments de comunicació tenen l’avantatge de poder treballar a mig i a llarg termini, de manera estructurada i amb certa coherència.
Els perills de treballar en un departament són especialitzar-se massa i no dinamitzar-se en altres sectors, per tant, no tenir tantes experiències laborals.
L’AGÈNCIA El paper de l’agència és intervenir al mercat a partir de gestionar les relacions públiques de diversos clients. Dóna suport als departaments integrats.
Característiques - Àrea d’innovació de tècniques i eines. Aporta eines de gestió en relacions públiques complementàries a les habituals.
- Àrea transversal. Participa en moltes visions i molts sectors.
- Àrea complementària. Funciona com a suport dels departaments integrats.
Funcions i obligacions ∙ ∙ ∙ ∙ Conèixer al sector del client. Metal·lúrgic, farmacèutic,...
Conèixer al pla estratègic i entorn cultural al qual pertany aquella empresa.
Gestionar administrativament els projectes: diners, persones, recursos i execució.
Programar la fase executiva de les relacions públiques AGÈNCIA Dept. de Comptes -Clients -Necessitat Dept. de Producció -Encàrrec -Realitat de la idea Dept.
Administració -Recursos Humans -Finances -Secretària Especialistes -Crisi, esdeveniments, TIC, accionistes, atenció al client, salut, product PR...
2 Escola Superior de Relacions Públiques Sandra Cobaleda Hi ha agències que també fan suport conceptual i d’assessoria estratègica, són les agències de serveis plens.
LA CONSULTORIA Una consultora (també anomenada consultoria) és una entitat que orienta, analitza i assessora un procés de relacions públiques. Fa plans estratègics, conceptualitza valors, prioritza públics i també estableix prioritats de tècniques.
  RP tècniques: agències i departaments integrats.
RP estratègiques: agències de serveis plens, consultories i departaments integrats.
Associacions de Relacions Públiques     DIRCOM (Asociación de Directivos de Comunicación) ADECEC (Asociación de Empresas Consultoras en Relaciones Públicas y Comunicación) IPRA (Associació Internacional de Relacions Públiques) PRCA DIRCOM És una associació professional que agrupa als directius i als professionals de la comunicació de les empreses, institucions i consultores a Espanya.
- És un subjecte professional.
Es dedica a generar argumentari.
Es dedica a les relacions socials.
Són intermediaris entre els interessos dels públics i l’organització.
Responsabilitat Social Corporativa: tot el que fa una entitat cap a la comunitat, compromís social.
AGÈNCIA - Té una visió àmplia del mercat i dels serveis de la companyia.
Dóna suport executiu i logístic.
Eines innovadores, som creatius.
CONSULTORA - Són assessors.
GABINET Sumatori de consultors individuals freelance que col·laboren de manera puntual i de forma especialitzada.
3 Escola Superior de Relacions Públiques Sandra Cobaleda CATEGORIES PROFESSIONALS Una categoria és una classificació dels professionals en l’àmbit de les relacions públiques a partir de dues premisses:   Coneixements Habilitats La diferència entre les categories i les especialitats és que les categories, és una classificació que serveix per a tota tipologia de subjecte professional (a quin àmbit et dediques). Per tant, tan una consultoria, com una agència o un departament, podent tenir-la. No obstant, la divisió per especialitats, obeeixen exclusivament als públics. Generalment, en relacions públiques, ens especialitzem segons el tipus de destinatari.
Si tinc menys nivells de coneixements, es diu que tens menys categories. Les habilitats són àmbits de gestió.
El conseller      Definició. Persona que assessora, planteja, guia i organitza les eines a seguir en un procés de RP.
Coneixement. Demana d’uns coneixements específics de la matèria o sector pel client que treballa.
Coneixements en la manera d’explicar i d’utilitzar el llenguatge per poder ser el màxim pedagògic i educatiu.
Perfil. Àgil, ràpid i conseqüent. Molt compromès, perfeccionista, perseverant, amb un domini de llenguatge i certs dots de gestió.
Funcions bàsiques: 1. Canalitza decisions = explicar les característiques del producte.
2. Dóna valor afegit a l’entitat per la que treballa = capacitat de decisió, informacions...
3. Planifica = organització, missatges, tècniques... Funció generalista.
El dia a dia.
o Està sovint reunit o Elabora informes o Elabora estratègies Analitza, guia i assessora.
El director/a del departament      Definició. Persona que dirigeix un departament de RP i que treballa per una sola organització. És el màxim responsable dels principis i estratègies de relacions públiques de l’organització i combina la consultora estratègica dins de l’entitat. Assessora i porta a la pràctica la gestió tècnica de relacions públiques. Organitza i executa el pla estratègic.
Coneixement. Cal saber combinar el llenguatge de l’equip directiu amb el llenguatge del món de la gestió, dels proveïdors, dels coneixements i producció. Són coneixements sectorials (d’empresa, de valors...) Perfil. Gestió d’equips, de planificador i programador, tècnic directiu i de ser real.
Funcions bàsiques: o Informes de gestió.
o Pla estratègic actualitzat.
o Alinear les accions amb la filosofia de l’entitat.
o Establir prioritats i dur-les a termes per missatges i per públics.
El dia a dia.
1. Mapes de situacions.
2. Executar processos = organitzar molts esdeveniments.
3. Bones relacions i líder d’opinió.
4. Re-programar i replantejar situacions.
5. Crear informació.
4 Escola Superior de Relacions Públiques Sandra Cobaleda El planificador      Definició. Organitza preferències, prioritats i actuacions concretes en el procés de relacions públics a mig i a llarg termini. Organitza l’estratègia, la converteix en tàctica i determina les responsabilitats de les persones de l’organització i l’equip de RP.
Coneixement. Estratègic i tècnic, capacitat de planificar i programa, bona execució i gestió per detectar els recursos necessaris en cada cas.
Perfil. Persona molt organitzadora, amb principis, amb capacitat de gestió de persones i un saber estar.
Funcions bàsiques: 1. Organitzar l’estratègia i convertir-la en actuacions tangibles.
2. Assessorar a la direcció sobre l’evolució de la reputació de l’entitat.
3. Programar els processos planificats.
Dia a dia.
o Defineix problemes.
o Determina a través d’un pla estratègic els eixos d’identitat.
o Control i anàlisi dels públics.
o Estableix i programa campanyes.
L’executor/tècnic executor      Definició. Porta a terme les activitats programades de RP, posa en consonància recursos i se’n cuida de complir els terminis d’execució. Duu a terme allò que plantegem.
Coneixement.
o D’especialitats en un procés pràctic i aplicat.
o D’eines tecnològiques.
o Estètics.
o En la gestió de persones.
Perfil. Converteix la filosofia a la pràctica. És pràctic, innovador, ràpid i amb capacitat d’emprendre coses noves.
Funcions bàsiques.
1. Comprendre i interpretar el programa de RP.
2. Aplicar la filosofia organitzativa.
3. Aplicar les eines innovadores en els processos diaris, tècnics...
Dia a dia.
1. Gestiona proveïdors.
2. Gestiona pressupostos.
3. Utilitza les eines tecnològiques.
4. Es reuneix poc i truca molt.
Auxiliar     Definició. És la primera persona visible. És l’equivalent a una hostessa.
Coneixement. Coneixement d’interlocució a les persones i de l’organització.
Perfil. Responsabilitat baixa. Està vinculat a l’entitat a través dels punts d’informació al públic, atenció al client, atenció telefònica, per tant, amb un tracte personalitzat. Primera figura d’accés per part dels públics externs.
Funcions.
1. Recollir inquietuds i vincular-les.
2. Detectar dissonàncies.
3. Acompanyar emocionalment a l’interlocutor.
5 Escola Superior de Relacions Públiques Sandra Cobaleda  Dia a dia.
o Dóna la informació que es demana.
o Omple formularis o Truca i fa de vincle amb els diferents departaments.
CONCLUSIONS - - El subjecte professional que creix amb més força (nombre i pressupostos) és l’integrat.
Hi ha hagut un traspàs clar de part de les agències cap als departaments integrats.
Per tant, a les agències hi ha un nombre de júniors superior al que hauria de ser habitual. Ha baixat el nivell de coneixements i també de responsabilitats, per part de les agències. No obstant, dóna més oportunitats d’entrada.
Davant de la crisi, les grans empreses han hagut d’estalviar diners i d’aquesta manera, s’estalvien el cost fix del sou. Això ha afavorit a les agències i ha desfavorit els departaments integrats.
Les consultores se’n han anat de l’àmbit estricte de les relacions públiques. El business s’ha anat cap a les grans consultores de management. Actualment, és difícil l’accés al món de la consultoria.
6 ...