Preguntes test de cinemàtica (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)
Grado Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto - 1º curso
Asignatura Física
Año del apunte 2014
Páginas 3
Fecha de subida 18/05/2014
Descargas 1
Subido por

Vista previa del texto

Preguntes test de cinemàtica -1 EUETIB PREGUNTES TEST DE CINEMÀTICA 1. L'acceleració d'un mòbil que es mou en línia recta sobre l'eix x ve donada per la següent expressió a = 6 t (en unitats del SI). Les condicions inicials del moviment són x(t =0) = 0 i v(t =0) = 0. En un determinat instant de temps la velocitat del mòbil és de 27 m/s, quina serà la coordenada x del mòbil en aquest moment? a. 57 m b. 27 m c. 61 m d. 2.1 m 2. Llencem verticalment i cap amunt una bola de paper de 10 g de massa, amb una velocitat inicial v0= 4.9 m/sj En el lloc del llançament bufa un vent horitzontal i constant, que provoca que la bola caigui al terra a una distància de 2.0 m del punt d'on l'hem llençada. Quant val la força que el vent fa sobre la pilota? a. 4.0 N b. 4.0·10-2 N c. no hi ha prou dades per respondre d. 2.0·10-2 N F (N) 8.0 3. La gràfica de l'esquerra ens mostra la força que actua sobre d'un objecte de 2 kg de massa. La velocitat de l'objecte a t = 0 s és de 1 m/s. L'equació de la velocitat instantània de l'objecte, en m/s, és: a. v = 8 t + 1 b. v = t2 + 1 2 c. v = t d. v = 0.5 t2 + 1 4.0 0.0 0.0 2.0 4.0 t (s) 4. Dos estudiants d'enginyeria es col·loquen arran d'un precipici d'alçada h. L'estudiant A llança una pilota cap amunt amb velocitat inicial v0 i l'estudiant B llança una altra pilota cap avall amb velocitat v0.
Si negligim el fregament amb l'aire, és correcte afirmar que: a. la pilota llançada per l'estudiant B arribarà al peu del precipici amb velocitat superior a la llançada per l'estudiant A.
b. no podem afirmar quina de les dues pilotes arribarà a més velocitat perquè no coneixem les seves masses.
c. la pilota llançada per l'estudiant A arribarà al peu del precipici amb velocitat superior a la llançada per l'estudiant B.
d. les dues pilotes arribaran amb la mateixa velocitat al peu del precipici.
5. Quan un projectil llançat amb un canó arriba a l'alçada màxima, el mòdul de la seva velocitat es redueix a la mitad. L'angle que el canó forma amb l'horitzontal és a. 45º b. 30º c. depèn de la velocitat de llançament d. 60º 6. El vector posició d'un mòbil ve donat per r = t i + t2/ 2 j, SI. La velocitat quan t = 3 s és: a. 1 m/s i + 3 m/s j b. 3 m/s i + 4,5 m/s j c. 1 m/s d. 4 m/s Preguntes test de cinemàtica -2 Un aviador realitza un picat vertical amb el seu aeroplà, amb una velocitat respecte el terra de mòdul 2.0·102 m/s. Suposeu que l'avioneta surt del picat mitjançant un gir circular i que la màxima acceleració que en aquestes condicions suporta l'aeroplà és de 80 m/s2. (El mòdul de la velocitat es manté constant al llarg de tot el moviment) 7. Determineu quina és l'alçada mínima a la que l'aviador ha de sortir del picat per no estavellar-se contra el terra.
a. 5.0·102 m b. 2.5 m c. 40 m d. 10 m 8. Al llarg del moviment circular de l'aeroplà de l'exercici anterior, és correcte afirmar que: a. l'acceleració normal és zero b. l'acceleració és zero c. l'acceleració angular és zero d. l'acceleració tangencial és diferent de zero 9. Un mòbil descriu un moviment circular de radi R=0.2 m. En un instant de temps determinat la velocitat lineal és de 10 m/s i va disminuint. L'acceleració del mòbil serà: a.
b.
c.
d.
10. Quina de les següents afirmacions és certa: a. Si el mòdul de la velocitat d'un mòbil és constant, l'acceleració del mòbil és nul·la b. És impossible seguir una trajectòria curvilínia si no hi ha acceleració c. El vector acceleració instantània té sempre la direcció del moviment d. Si la velocitat d'un mòbil és zero en un instant, l'acceleració també serà zero en aquest mateix instant 11. Un cotxe passa per una corba de 5.0 m de radi. En un determinat instant el vector posició del cotxe i el vector acceleració són: r = 3.0 m i + 4.0 m j, a = -2.0 m/s2 i -1.0 m/s2 j. És correcte afirmar que: a. L'acceleració normal del vehicle és de 2.2 m/s2 i l'acceleració tangencial és zero b. La velocitat del vehicle vindrà donada per un vector paral·lel al vector acceleració.
c. L'acceleració normal del vehicle és de 2.0 m/s2 i l'acceleració tangencial 1 m/s2 d. El mòdul de la velocitat del vehicle es manté constant 12. La velocitat angular d'un mòbil que descriu un moviment circular ve donada per la següent expressió: ω = 2 t +1. És correcte afirmar que: a. la component normal de l'acceleració del mòbil és zero b. l'acceleració angular de mòbil és zero c. la component tangencial de l'acceleració del mòbil és diferent de zero d. la component tangencial de l'acceleració del mòbil és zero Preguntes test de cinemàtica -3 En Joan mesura la velocitat i l'acceleració d'un cotxe: v = 3 m/s j, a = 4 m/s2 i. En Pere es mou a una velocitat respecte en Joan vPereJoan = 2 m/s i - 1 m/s j.
13. Segons en Pere la velocitat del cotxe és: a. -2 m/s i + 4 m/s j b. 2 m/s i - 4 m/s j c. -2 m/s i +2 m/s j d. 1 m/s i +1 m/s j 14. Segons en Pere l'acceleració del cotxe és: b. 2 m/s2 i + 1 m/s2 j a. 2 m/s2 i - 1 m/s2 j c. - 2 m/s2 i - 1 m/s2 j d. 4 m/s2 i 15. Un nedador creua un riu de 20 m d'amplada. Suposem que el punt de partida coincideix amb l'origen de coordenades. La velocitat del corrent és vC = 2 m/s i. La velocitat del nedador respecte a l'aigua és vn = -0,5 m/s i + 0,5 m/s j. Les coordenades del punt d'arribada del nedador són a. (0, 20 m) b. (60 m, 20 m) c. (100 m, 20 m) d. (-60 m, 20 m) 16. En un ascensor que puja amb una acceleració, respecte al terra, de 3.0 m/s2 dirigida cap amunt, cau la làmpada. Un observador situat a l'ascensor la veurà caure amb una acceleració c. 3.0 m/s2 a. 6.8 m/s2 b. 9.8 m/s2 d. 12.8 m/s2 17. La velocitat del corrent d'un riu és igual a 3 m/s i. Una barca inicia la seva travessa amb una velocitat de 5 m/s j. Per això podem afirmar que la velocitat de la barca respecte al terra és : a. 8 m/s b. No es pot calcular c. 3 m/s i + 5 m/s j d. 2 m/s i 18. Un nedador creua un riu de 20 m d'amplada. Suposem que el punt de partida coincideix amb l'origen d'un sistema de coordenades lligat a la vora del riu. La velocitat del corrent és vC = 2 m/s i. La velocitat del nedador respecte a l'aigua és vn = -0.5 m/s i + 0.5 m/s j. Les coordenades del punt d'arribada del nedador són: a. (0, 20 m) b. (60 m, 20 m) c. (100 m, 20 m) d. (-60 m, 20 m) ...